Skip to main content

Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2017 17:14 CET

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att öka Bolagets aktiekapital med högst 285 890,04 kronor genom emission av högst 3 176 556 nya aktier. De nya aktierna skall tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande till det befintliga antalet aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av tre (3) nya aktier. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 4 december 2017. Teckning av aktier ska ske under tiden 7-21 december 2017. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Teckningskursen ska vara 7,80 kronor per aktie.

Stämman beslutade också om en riktad nyemission av högst 1 170 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 105 300 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma:

Hans Andersson & Co AB 585 000 aktier

Vätterledens Invest Aktiebolag 585 000 aktier

För varje tecknad aktie ska erläggas 7,80 kronor. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 21 december 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Företrädsemissionen ger en utspädning om 21,4% och den riktade emissionen en utspädning om 7,3%. Totalt innebär de båda emissionerna en utspädning om 27,2%.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80

E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92

E-mail: erik@irisity.com

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl. 17:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 17:00 CET on November 24, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy