Skip to main content

Årsredovisning JAK Medlemsbank

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 13:59 CEST

JAK Medlemsbank ska sprida information om räntefri ekonomi. Ekonomisk verksamhet ska präglas av rättvisa och hushållning - inte av ocker, övertro på tillväxt eller av att tjäna pengar på pengar, står det skrivet i årsredovisningen.

- JAK ska bidra till en dialog mellan medlemmarna själva och andra människor för att ge tillfälle att reflektera över vad rättvis ekonomi är, samt hur enskilda medborgare påverkas av räntans effekter, säger VD Johan Oppmark.

JAK främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva bankverksamhet på räntefri grund. Större delen av JAKs utlåning går till privatpersoner och snittlånet är för närvarande 163 000 kronor.

Antalet medlemmar har under året ökat med 4 procent och uppgick vid årsskiftet till 35650.

Antalet medlemmar som vill engagera sig ideellt för att sprida idén om räntefri ekonomi ökar stadigt. Vid årsskiftet var det 640 medlemmar som är organiserade i lokalavdelningar eller som på annat sätt har engagerat sig aktivt i JAK. Det finns också ett ökat intresse av att delta i JAK-skolor för att lära sig mer om JAK Medlemsbank och räntefri ekonomi.

JAKs balansomslutning var 1 008 miljoner kronor vid räkenskapsårets utgång. Den totala inlåningen uppgick till 939 miljoner kronor, en ökning med 4 procent. Av inlåningen är 408 miljoner kronor bundet sparande. Det bundna sparandet ökade med 7 procent under året och det fria sparandet ökade med 1 procent.

Den totala utlåningen efter kreditförluster uppgår till 901 miljoner kronor, en ökning med 12 procent. Banken har hanterat 2 178 låneansökningar under 2008 vilket har resulterat i 1 475 nya lån.

- Under verksamhetsåret har världen fått se en global finanskris utvecklas. Denna kris har spritt sig även till Sverige och dess banker, där också JAK har påverkats. JAKs placeringar består till största delen av utlåning till medlemmar. JAKs likviditetsplaceringar sker till låg risk och endast i svenska kronor. JAK har påverkats positivt genom att fler har blivit medlemmar och att verksamheten ökar, säger Johan Oppmark.

Ökningen av medlemmar, sparande och utlåning i JAK är stabil och JAK står stadigt i dessa oroliga tider. Fler och fler intresserar sig för en rättvis ekonomi som är hållbar på sikt. Om alla banker var som JAK Medlemsbank hade vi inte haft någon finanskris idag. Medlemmarnas samarbete ger det goda exemplet, som visar på en framtid utan ränta och girighet.

Fakta om JAK Medlemsbank

JAK Medlemsbank verkar för ett samhälle med ekonomiska spelregler som inte skapar klyftor mellan människor eller regioner. JAK Medlemsbank är en kooperativ bank som visar att det går att driva en bankverksamhet som inte bygger på räntor.

JAK Medlemsbanks uppgift är att sprida information om räntefri ekonomi och räntans skadeverkningar på samhället samt att driva bankverksamhet på räntefri grund. Banken ägs av sina medlemmar och medlemsantalet uppgår till 36.000.

Mer information

om JAK Medlemsbank på www.jak.se