Skip to main content

STARKA förbättrar stadsluften i Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 09:34 CEST

Nu är det bekräftat med Tidskriften Betongs Miljöpris:

Malmö Stad tog hem Årets Miljöpris i stark konkurrens med Max Hamburgerrestaurang och Svenska Bostäders passivhus Blå Jungfrun. Detta tack vare Starka Betongindustriers luftrenende betongplatta EcoNox™. Plattorna omvandlar tillsammans med solen de hälsovådliga kväveoxiderna till ofarliga salter, vilka sköljs bort vid regn. Plattornas funktion mättes av Malmö Stad under hösten 2009 och våren 2010. Resultatet från rapporten visar på minskad kvävedioxidhalt med 15 % under dagtid, vilket motsvarar en minskning av trafikflödet med cirka 2 000 bilar per dygn.

I samband med att Tidskriften Betong fyller 95 år i år initieras en årlig prisutdelning. På Betonggalan den 23 september löd juryns motivering till Malmö Stads självrengörande betongplattor från Starka: Med sitt fullskaleprojekt med titandioxid i gatubeläggningen och de efterföljande provningarna har Malmö kommun fört betongbyggandet framåt inom miljöområdet.

De självrengörande plattorna innehåller TX Active® och tillsammans med licenspartnern, Cementa har stränga standarder definierats för såväl betongtillsatsmedlet som den producerade slutprodukten, EcoNox™. Fotokatalytisk Titanoxid har inarbetats i betongplattan och fungerar som en katalysator utan att själv förbrukas. Med hjälp av dagsljus sker reaktioner som bryter ner kväveoxider och organisk smuts. Studier i Italien och Tyskland visar att plattorna även minskar flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) och kolmonoxid (CO). Kväveoxider orsakar försurning av mark, sjöar och vattendrag. De påverkar andningssystemet genom att minska aktiviteten hos flimmerhåren vilket i sin tur kan orsaka irritation och sjukdomar i lungorna.

Miljöförvaltningen i Malmö lanserade nyligen rapporten med utvärderingen av Starkas gatubeläggning. Teststräckan täcker totalt en yta på 250 kvm, vilket motsvarar 10 % av den totala vägbredden på 28 meter. Trots kraftiga åtgärder i form av lägre hastighet, 40 km/h i innerstaden, enkelriktning, bussbro med mera är det svårt att underskrida Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO2), enligt rapporten.

- Kväveutsläppen är ett problem men det finns också andra problem med stark trafik t ex buller och små fina partiklar, säger Tomas Ohlsson, Malmö Stads projektledare. De fotokatalytiska plattorna reducerar kväveoxidhalterna på Amirlasgatan med motsvarande 2000 personbilar men det krävs ändå andra åtgärder för att klara miljökvalitetsnormens gränsvärden för kvävedioxid på denna sträcka. Resultaten från försöket är dock så positiva att vi nu kommer att lägga luftrenande plattor på delar av Värnhemstorget i samband med ombyggnaden av bussangöringarna.

- EcoNox är värd all uppmärksamhet den kan få efter allt jobb vi lagt ner på den. Vem trodde för några år sedan att en vanligt betongplatta aktivt skulle bidra till bättre luft i våra städer, säger Lars Henrik Persson, VD Starka Betongindustrier. Vi har även utvecklat Bya-sten EcoNox™ för den miljömedvetne konsumenten. I dagsläget finns ingen motsvarighet på marknaden till den här plattan.

För ytterligare information: Sussie Schwab, marknadskoordinator

Telefon: 044-20 25 37, 0702-61 25 37, E-post: sussie.schwab@starka.se

Starka Betongindustrier AB - skapar i betong för hus och mark. Vi är ett av de ledande företagen inom prefabricerade betongprodukter - Marksten, Betongelement, VA-system och Fabriksbetong. Kunderna finns bland bygg- och anläggningsentreprenörer, kommuner och byggmaterialhandeln. Den privatägda koncernen grundades 1930, omsätter 400 miljoner och har 200 anställda vid produktionsanläggningarna i Kristianstad, Södra Sandby och Ängelholm. Hemsida: www.starka.se

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera