Skip to main content

Ny studie visar att Imbruvica (ibrutinib) förlänger progressionsfri överlevnad hos patienter med recidiv eller refraktär mantelcellslymfom

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 16:50 CET

Vid kongressen American Society of Hematology (ASH) presenterades resultat från studien RAY som visar att det primära effektmålet uppnåddes.

  • Resultatet visar på en förbättrad progressionsfri överlevnad hos patienter med recidiv eller refraktär mantelcellslymfom när de behandlades med Imbruvica jämfört med de patienter som fick temsirolimus.
  • Patienter som behandlades med Imbruvica fick en 57 procentig minskad risk för sjukdomsprogression eller död efter en uppföljningstid på i genomsnitt 20 månader.
  • Mediantiden för progressionsfri överlevnad var 14,6 månader för Imbruvicagruppen och 6,2 månader för de patienter som fick temsirolimus.
  • Studien är en randomiserad, öppen studie som omfattade 280 patienter med recidiv eller refraktär mantelcellslymfom.

Läs pressmeddelandet från Janssen i sin helhet via det bifogade dokumentet.

Resultaten är också publicerade i The Lancet:

http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00667-4/abstract


Mantelcellslymfom är en aggressiv och spridd form av blodcancer.[1] I Sverige drabbas cirka 100 personer per år.[2]

Om ibrutinib

Ibrutinib är godkänd för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi, som har fått minst en tidigare behandling, eller som första linjens behandling vid förekomst av 17p‑deletion eller TP53‑mutation hos patienter som är olämpliga för immunkemoterapi. Ibrutinib är även godkänd för behandling av patienter med mantelcellslymfom som har fått minst en tidigare behandling, samt för behandling av vuxna patienter med Waldenströms makroglobulinemi som har fått minst en tidigare behandling, eller som första linjens behandling hos patienter som är olämpliga för immunkemoterapi.[3] Ibrutinib verkar genom att blockera ett specifikt protein som kallas Brutons tyrosinkinas (BTK). BTK är ett viktigt protein i signalkedjan som kontrollerar B-cellers mognad och överlevnad, och gör att maligna B-celler förökar sig och sprids. Ibrutinib blockerar specifikt BTK, och hämmar därmed cancercellernas överlevnad och spridning.[4],[5]

[1]Goy A, Bernstein SH, Kahl BS, et al. Bortezomib in patients with relapsed or refractory Mantle Cell Lymphoma: updated time-to-event analyses of the multicenter phase 2 PINNACLE study. Ann Oncol. 2009;20:520-5.

[2] http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2803

[3]Imbruvica Summary of Product Characteristics, August 2015. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003791/WC500177775.pdf Last accessed September 2015.

[4]O’Brien S, Furman RR, Coutre SE, et al. Ibrutinib as initial therapy for elderly patients with chronic lymphocytic leukaemia or small lymphocytic lymphoma: an open-label, multicentre, phase 1b/2 trial. Lancet Oncol. 2014;15:48-58.

[5]European Medicines Agency. How is the medicine expected to work? http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2012/06/human_orphan_001058.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b. Last accessed September 2015.

Läkemedelsbolaget Janssen arbetar för att möta dagens stora och angelägna medicinska behov. Vi bedriver forskning och utveckling inom följande svåra sjukdomar: prostatacancer, schizofreni, alzheimers sjukdom, hiv/aids, hepatit C, tuberkulos, psoriasis artrit och diabetes. Våra medarbetare drivs av att få bidra till att erbjuda patienter nya medicinska lösningar, produkter och tjänster. Janssen är ett världsomspännande företag med anställda i drygt 50 länder och finns representerat i alla nordiska länder.

Bifogade filer

PDF-dokument