Skip to main content

Nytt genombrott för patienter med svårbehandlad hepatit C

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2011 08:06 CEST

I dag publiceras resultaten från två dubbelblinda, randomiserade, placebo-kontrollerade studier i New England Journal of Medicine.

Studierna visar att patienter med kroniskt hepatit C-virus av genotyp 1 (HCV), som fick tillägg av telaprevir till dagens standardbehandling med pegylerat interferon och ribavirin hade en signifikant ökad chans till att bli botad från sin hepatit C infektion.(1,2)

ADVANCE och REALIZE studierna visar att behandling med telaprevir, i kombination med pegylerat interferon och ribavirin, signifikant ökar chansen till utläkning både för behandlingsnaiva och för behandlingserfarna patienter.(1,2) Resultaten visar också att 58 procent av de  av de behandlingsnaiva patienterna kan erbjudas en förkortad behandlingstid på 6 månader.

REALIZE studien visade dessutom att 83 procent av patienterna som tidigare haft återfall (relpasers) och 41 procent av patienterna som inte svarat på sin tidigare behandling (partial-responders och null-responders) läkte ut sin infektion när de fick tillägg av telaprevir till standard behandling.(2) 

-  Nuvarande behandling för dessa patienter har endast effekt på ungefär hälften av tidigare obehandlade patienter, och siffran är ännu lägre för tidigare behandlade patienter, säger Ola Weiland, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Tilläggsbehandling med telaprevir kommer bidra till att fler patienter blir botade och dessutom med en betydligt kortare behandlingstid.  På sikt kommer detta att leda till att andelen patienter som utvecklar allvarlig leverskada och som behöver sättas upp på väntelista för levertransplantation kommer att minska.

Om ADVANCE
I studien deltog 1 088 obehandlade patienter med HCV. Resultaten visar att 75 procent  av patienterna i telaprevirgruppen uppnådde SVR (kvarstående virologiskt svar),  jämfört med 44 procent av patienterna som fick standardbehandling (p<0.001).

Om REALIZE
Syftet  var att jämföra effektivitet, säkerhet och tolerabilitet vid standardbehandling (PR48) * jämfört med standardbehandling och tillägg av telaprevir (T12/PR48) hos 662 patienter med kronisk HCV av genotyp 1, som inte svarat på tidigare behandling med pegylerat interferon och ribavirin. 

I studien ingick också en arm där man ville undersöka om en ”lead-in” med 4 veckors standardbehandling innan tillägg av telaprevir gav en ökad chans till utläkning (Lead-in T12/PR48). REALIZE är den hitills enda fas 3 studie på behandlingserfarna patienter som även inkluderar null-responders, den mest svårbehandlade patientgruppen.

Det primära effektmålet i studien var andelen patienter som uppnådde SVR för patienter som haft tidigare återfall (relapsers) och patienter som tidigare inte svarat på behandling (partial-responders och null-responders). Resultaten visade 83 procent (p<0,001) för relapsers och 41 procent (p<0,001) för partial/null-responders i T12/PR48-gruppen (N=266), 88 procent (p<0,001) för relapsers och 41 procent (p<0,001) för partial/null-responders i Lead-In T12/PR48-gruppen (N=264) och 24 procent för relapsers och 9 procent för partial/null-responders i PR48-gruppen (N=132).

Om telaprevir
Telaprevir är en proteashämmare och ingår i en helt ny klass av läkemedel för behandling av patienter med kroniskt hepatit C-virus av genotyp 1 som aldrig har behandlats eller som inte svarat på tidigare behandling. Janssen har lämnat in en ansökan till EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) och väntar ett godkännande efter sommaren.

Om hepatit C
HCV är en blodburen infektiös virussjukdom som påverkar levern. Omkring 170 miljoner uppskattas vara drabbade runt om i världen och tre till fyra miljoner människor smittas varje år. Kronisk HCV-infektion kan leda till levercancer och andra allvarliga och dödliga leversjukdomar, och är den vanligaste orsaken till levertransplantation i Europa. Aktuell standardbehandling av HCV, pegylerat interferon kombinerat med ribavirin, kan vara förknippat med allvarliga biverkningar för en del patienter, och botar endast 40-50 procent av genotyp 1-patienterna.

* T12/PR48: telaprevir i kombination med pegylerat interferon och ribavirin i 12 veckor, följt av ytterligare 36 veckor med pegylerat interferon och ribavirin
Lead-In T12/PR48: fördröjd start ); pegylerat interferon och ribavirin i fyra veckor följt av 12 veckor med telaprevir plus pegylerat interferon och ribavirin; därefter ytterligare 32 veckors pegylerat interferon och ribavirin
PR48: pegylerat interferon och ribavirin, plus placebo i 48 veckor.

För ytterligare information kontakta:
Ola Weiland, professor, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,  070-633 23 47, ola.weiland@ki.se
Anna Käll, Public Affairs Leader Janssen, akall@its.jnj.com, 08-626 5029
Stefan Lindbäck, Senior Nordic Medical Adviser Virology, slindbac@its.jnj.com , 08-626 5054

Referenser:
1. Jacobson, Ira M. Telaprevir for Previously Untreated Hepatitis C Virus Infection. N Engl J Med. 2011; 364; 25.
2. Zeuzem, Stefan MD. Telaprevir for Retreatment of HCV Infection. N Engl J Med. 2011; 364; 25.
3. Esteban J. I. et al. The changing epidemiology of hepatitis C virus infection in Europe. Journal of Hepatology 2008;48:148–162Centres for Disease Control and Prevention. Hepatitis C FAQs. [cited 2009 Dec 17] Available from: http://www.cdc.gov/hepatitis/C/cFAQ.htm#transmission.
4. World Health Organization. Hepatitis C. Weekly Epidemiological Record. 1997;72:65-69
5. Lang K, Weiner DB. Immunotherapy for HCV infection: next steps. Expert Rev Vaccines. 2008;7(7): 915-923.
6. McHutchison J. et al. Peginterferon Alfa-2b or Alfa-2a with Ribavirin for Treatment of Hepatitis C Infection. N Engl J Med. 2009; 361: 580–93.
7. The Hepatitis C Trust. Treatments: Potential New Drugs. [cited 2010 Feb 20] Available from:  http://www.hepctrust.org.uk/treatment/potential-new-drugs/Drugs+that+target+the+virus