Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2019

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 10:36 CEST

Årsstämman i JM AB beslutade den 12 april 2018, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 ska utses per den 31 juli 2018 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna som är villiga att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:

 • Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell
 • SEB Investment Management: Hans Ek
 • AFA Försäkringar: Anders Algotsson
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: Eva Gottfridsdotter-Nilsson
 • Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 17,1 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

 • ordförande på stämman
 • antalet styrelseledamöter
 • styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
 • arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
 • revisorer och deras arvoden samt,
 • i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid var tid gällande ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 28 mars 2019 på bolagets huvudkontor i Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det via

e-post till: valberedningen@jm.se eller med brev till adressen: JM AB,

Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast den 14 december 2018.

För ytterligare information kontakta: Åsa Nisell, Valberedningens ordförande, Swedbank Robur, 08-585 924 00

Maria Bäckman, Valberedningens sekreterare, 08-782 85 31

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Årsstämman i JM AB beslutade den 12 april 2018, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 ska utses per den 31 juli 2018 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Läs vidare »

Nedsättning av aktiekapital JM AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 10:00 CEST

JM har fått tillstånd av Bolagsverket att per den 16 augusti 2018 verkställa den nedsättning av aktiekapitalet med 1 476 421 kronor avseende 1 476 421 aktier som beslutades av årsstämman den 12 april 2018. I enlighet med 4 kap, 9 § lagen om handel med finansiella instrument ska uppgift om ändring i det totala antalet aktier offentliggöras den sista handelsdagen i månaden. Efter nedsättningen uppgår aktiekapitalet till 69 583 262 kronor och totalt antal utställda aktier i JM AB uppgår till 69 583 262.

Efter nedsättningen av aktiekapitalet uppgår JMs aktuella innehav av egna aktier till 0 aktier vilket motsvarar 0 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och Finansdirektör, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämna­des för offentliggörande 2018-08-31 kl. 10:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

​JM har fått tillstånd av Bolagsverket att per den 16 augusti 2018 verkställa den nedsättning av aktiekapitalet med 1 476 421 kronor avseende 1 476 421 aktier som beslutades av årsstämman den 12 april 2018. I enlighet med 4 kap, 9 § lagen om handel med finansiella instrument ska uppgift om ändring i det totala antalet aktier offentliggöras den sista handelsdagen i månaden.

Läs vidare »

Delårsrapport januari – juni 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 08:51 CEST

VISS STABILISERING AV BOSTADSMARKNADEN I STOCKHOLM - STABIL UTVECKLING PÅ ÖVRIGA MARKNADER

Intäkterna minskade till 8 179 mkr (8 644) och rörelseresultatet minskade till 1 032 mkr (1 188). Rörelsemarginalen uppgick till 12,6 procent (13,7)

Resultatet före skatt minskade till 997 mkr (1 430) 1). Resultat efter skatt uppgick till 776 mkr (1 177) 1)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 30,7 procent (41,6) 1). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 11,10 kronor (16,50) 1)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –222 mkr (1 294)

Antal sålda bostäder minskade till 1 099 (1 735) och produktionsstarterna uppgick till 1 417 (1 719)

1) Inklusive resultat försäljning av andelarna i Småa AB om 275 mkr under 2017

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-07-13 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

VISS STABILISERING AV BOSTADSMARKNADEN I STOCKHOLM - STABIL UTVECKLING PÅ ÖVRIGA MARKNADER

Läs vidare »

JM förvärvar fastighet i Esbo, Helsingfors

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 09:24 CEST

JM förvärvar en centralt belägen skolfastighet i Alberga, Esbo i Stor-Helsingfors. Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör utveckling av 850 bostäder.

Affären uppgår till cirka 240 mkr och kommer att redovisas under det andra kvartalet 2018 inom affärssegment JM Utland. Likviden kommer att erläggas under det tredje kvartalet 2018. Den förvärvade fastigheten ligger centralt i Alberga, Esbo, nära både Sello köpcentrum samt buss- och tågstation. Den nuvarande skolverksamheten som bedrivs på området kommer att flytta till nya lokaler utanför aktuell fastighet.

– Fastigheten har ett fint läge i Alberga med gångavstånd till köpcentrum och bra kommunikationer. Detta förvärv är strategiskt och ger en bra grund för flera års försäljning och produktion. Vi är väl förberedda och räknar med en försäljningsstart under hösten, säger Markus Heino, VD JM Finland.

JM kommer att miljömärka alla nya bostäder i Finland, Sverige och Norge med Svanen. JM blir därmed det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker produktionen av egna bostäder.

För ytterligare information kontakta:
Markus Heino, VD JM Finland, +358 405 00 1263
Martin Asp, affärsenhetschef JM Utland, 08-782 89 85
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-07-02 kl. 08:15 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM förvärvar en centralt belägen skolfastighet i Alberga, Esbo i Stor-Helsingfors. Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör utveckling av 850 bostäder.

Läs vidare »

JM och Entra utvecklar ny stadsdel i Bryn, Oslo

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 15:53 CEST

JM tecknar avtal med Entra om utveckling av ett centralt beläget område i Bryn, Oslo. Vid färdig detaljplan, bedömd till 2023, fullföljs affären samt köpeskilling fastslås och erläggs. Området har möjlighet till en utbyggnad om cirka 120 000 kvm bostäder och kommersiella lokaler.

Fastigheterna är belägna bredvid Brynseng Tunnelbanestation, i närheten av tåg- och busstation. Entra kommer att ansvara för utvecklingen av de kommersiella fastigheterna och JM för bostäderna. Totalt bedöms området kunna inrymma cirka 600 bostäder.

– Bryn är en stor kollektivknutpunkt i Oslo, belägen endast 3 km från Oslo S. Det kommer att bli ett mycket bra bostadsområde med en fin mix av arbetsplatser och kommersiella lokaler. Där kompletterar JM och Entra varandra på ett bra sätt, med deras gedigna kunskap inom kommersiell Fastighetsutveckling och JMs kunnande inom bostadsutveckling säger Hilde Vatne Regionchef Oslo.

– Bryn är ett fokusområde för stadsutveckling i Oslo och passar bra in i Entras portfölj som en av Norges största fastighetsbolag. I samarbete med JM ser vi fram emot att ta en ledande roll för god och ansvarsfull samhällsutbyggnad säger Entras VD Arve Regland.

JM kommer att miljömärka alla nya hus i Norge, Sverige och Finland med Svanen. JM blir därmed det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker produktionen av egna bostäder.

För ytterligare information kontakta:
Hilde Vatne, Regionchef Oslo, +47 922 15662
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-06-29 kl. 12:25 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

​JM tecknar avtal med Entra om utveckling av ett centralt beläget område i Bryn, Oslo. Vid färdig detaljplan, bedömd till 2023, fullföljs affären samt köpeskilling fastslås och erläggs. Området har möjlighet till en utbyggnad om cirka 120 000 kvm bostäder och kommersiella lokaler.

Läs vidare »

Maria Börtemark ny VD för Borätt och Seniorgården

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 13:15 CEST

Maria Börtemark, idag VD för Strategisk Arkitektur, blir ny VD för AB Borätt och Seniorgården AB inom JM-koncernen. Maria har erfarenhet från olika ledande roller inom fastighets- och bostadsutveckling med tyngdpunkt på att driva affär, värdeskapande i tidiga skeden och konceptutveckling för att stärka platser och stadsdelar. Maria är utbildad Civ.ing Lantmäteri, KTH.

Delårsrapport januari – mars 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 08:40 CEST

Avvaktande marknad för nyproduktion i Stockholm – stabilisering av bostadspriser i Sverige och Norge

Intäkterna minskade till 4 054 mkr (4 245) och rörelseresultatet minskade till 528 mkr (570). Rörelsemarginalen uppgick till 13,0 procent (13,4)

Resultatet före skatt minskade till 512 mkr (829)1). Resultat efter skatt minskade till 399 mkr (706)1)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 30,5 procent (36,1)1). Resultatet per aktie under första kvartalet minskade till 5,70 kronor (9,90)1)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –18 mkr (1 001)

Antal sålda bostäder minskade till 480 (864) och produktionsstarterna minskade till 570 (813)

1) Inklusive resultat försäljning av andelarna i Småa AB om 275 mkr under 2017.

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-04-27 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Avvaktande marknad för nyproduktion i Stockholm – stabilisering av bostadspriser i Sverige och Norge

Läs vidare »

Årsstämma i JM AB

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 09:03 CEST

Vid årsstämman i JM AB den 12 april 2018 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Årsstämman beslutade om utdelning av 11,00 kr per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelning är måndagen den 16 april 2018. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 19 april 2018.

Styrelseledamöter och arvoden

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Årsstämman beslutade om omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande och omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Olav Line, Eva Nygren, Kia Orback Pettersson, Åsa Söderström Winberg och Thomas Thuresson.

För arbetet i styrelsen skall till ordföranden utgå arvode med 840 000 kronor och till ledamot som inte är anställd i bolaget skall utgå arvode med 335 000 kronor.

Utskottsarvoden

För arbete i utskotten ska oförändrade arvoden utgå till ledamot som inte är anställd i bolaget enligt följande:
Ordförande i Revisionsutskottet: 120 000 kr.
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 90 000 kr.
Ordförande i Ersättningsutskottet: 60 000 kr.
Ledamot i Ersättningsutskottet: 60 000 kr.
Ordförande i Investeringsutskottet: 80 000 kr.
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 60 000 kr.

Arvodet avseende sju arvoderade ledamöter uppgår till totalt 3 530 000 kr, inklusive ersättning för arbetet i utskotten samt inklusive arvode för ytterligare en ledamot i Ersättningsutskottet då Ersättningsutskottet föreslås utökas med ytterligare en ledamot. Oaktat utökningen av Ersättningsutskottet med ytterligare en ledamot så motsvarar detta en höjning av arvodet med 2,7 procent.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2019.

Valberedning

Årsstämman beslutade om fastställande av en reviderad version av instruktionen för Valberedningen som antogs vid årsstämman 2017. Valberedningen skall årligen utvärdera instruktionen och vid behov föreslå ändringar. Denna instruktion skall dock gälla till dess att årsstämman beslutar om annat. Instruktionen för Valberedningen finns på JM AB:s webbplats, www.jm.se

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman fastställde föreslagna riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare menas koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar.

Konvertibelprogram

Årsstämman beslutade att JM skall uppta ett konvertibelt företagslån om nominellt högst 160 000 000 kronor genom emission av högst 640 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige. Konvertiblernas emissionskurs skall motsvara nominellt belopp. Envar konvertibel skall kunna konverteras till en stamaktie, till en konverteringskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på Nasdaq Stockholm AB:s officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 13 april 2018 t o m den 26 april 2018.

Årsstämman beslutade om villkoren för konvertibelprogrammet i enlighet med förslaget.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra 8 §, tredje stycket i bolagsordningen på så sätt att det klockslag (före kl 16.00) som anges i detta stycke och som anger den senaste tidpunkten för anmälan till bolagsstämman tas bort.

Minskning av aktiekapital

Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 1 476 421 kronor genom indragning av 1 476 421 stamaktier utan återbetalning till aktieägarna. Bolaget innehar för närvarande sammanlagt 1 476 421 egna stamaktier. Stamaktierna har förvärvats i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital.

Årsstämman beslut om minskningen av aktiekapitalet enligt ovan får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08-782 87 00Claes Magnus Åkesson, ekonomi och finansdirektör, 08-782 89 71Maria Bäckman, chefsjurist, 08-782 85 31

Denna information är sådan som JMAB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-04-12 kl. 19:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Vid årsstämman i JM AB den 12 april 2018 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Läs vidare »

Anders Wimmerstedt ny Produktionsdirektör i JM

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 16:20 CEST

Anders Wimmerstedt tillträder omgående den nya rollen som Produktionsdirektör för JM-koncernens bostadsaffär och som ny medlem i JMs koncernledning.

Anders Wimmerstedt har lång och gedigen erfarenhet från olika roller inom JM med fokus på produktionsfrågor.

Syftet med förändringen är att på koncernnivå samordna utvecklingen av produktionsfrågor inom bostadsaffären i Sverige, Norge och Finland. JM vill öka fokus på arbetsmiljö, ledtider, logistik, inköp och kvalitet i bostadsproduktionen.

Anders Wimmerstedt kommer att ha en delad roll som både produktionschef i Affärsenhet JM Bostad Stockholm och i den nya rollen som Produktionsdirektör på koncernnivå för bostadsaffären.

Sören Bergström kvarstår som Inköpsdirektör fram till den 30 juni 2018 och lämnar då JMs koncernledning för att därefter stå till VDs förfogande fram till pensionering. Anders Wimmerstedt kommer från och med den 1 juli 2018 ansvara för inköpsfrågor i koncernledningen.

- För att fortsätta vara den ledande projektutvecklaren av bostäder i Norden är det viktigt att kontinuerligt utveckla och effektivisera vår produktion. Jag är mycket glad över att Anders med sitt engagemang och sin kompetens, får möjlighet att på koncernnivå driva dessa viktiga frågor, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08-782 87 00
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-04-03 kl. 15:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

​Anders Wimmerstedt tillträder omgående den nya rollen som Produktionsdirektör för JM-koncernens bostadsaffär och som ny medlem i JMs koncernledning.

Läs vidare »

JM säljer fastighet i Larvik, Norge

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 15:05 CEST

JM har avtalat om försäljning av fastigheten Terneveien i Stavern, Larvik. Affären uppgår till 14 mkr.

Fastigheten är belägen i Stavern, söder om Larvik. Tillträde och betalning sker under fjärde kvartalet 2018. Försäljningen medför ett resultat om 11 mkr och kommer att redovisas som resultat av fastighetsförsäljning under det första kvartalet 2018 inom affärssegment JM Utland.

För ytterligare information kontakta:Martin Asp, affärsenhetschef JM Utland, 08-782 89 85
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-03-28 kl. 15:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM har avtalat om försäljning av fastigheten Terneveien i Stavern, Larvik. Affären uppgår till 14 mkr.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och analyschef
 • semvpixldeghh.ngimdeanoai@kzjmao.sceeuh
 • 08-782 14 29

Om JM

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 14 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.