JM avyttrar entreprenadverksamheten i Norge

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2019 08:38 CEST

JM har tecknat avtal om försäljning av den externa entreprenadverksamheten i Norge, JM Entreprenör AS, till Vicon AS ett bolag i norska KB Gruppen AS. Överenskommet företagsvärde uppgår till cirka 40 mkr.

ffären innebär ett positivt resultat under det fjärde kvartalet 2019 om 15 mkr som kommer att redovisas inom affärssegment JM Entreprenad. Försäljningen förutsätter godkännande från den norska konkurrensmyndigheten. JM Entreprenör AS har de senaste åren haft en genomsnittlig omsättning om cirka 550 mkr. JM Entreprenads verksamhet inriktas framöver mot anläggningsverksamhet i Sverige, i nuvarande form, där synergierna är tydliga med JMs projektutveckling av bostäder.

– I och med försäljningen av JM Entreprenör AS tar JM ytterligare ett steg i att renodla vår verksamhet mot projektutveckling av bostäder samtidigt som JM Entreprenör AS ges möjlighet att utvecklas som entreprenadbolag, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef på JM.

För ytterligare information kontakta:
Sören Bergström, affärsenhetschef JM Entreprenad, 08-782 88 84Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-09-03 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

JM har tecknat avtal om försäljning av den externa entreprenadverksamheten i Norge, JM Entreprenör AS, till Vicon AS ett bolag i norska KB Gruppen AS. Överenskommet företagsvärde uppgår till cirka 40 mkr.

Läs vidare »

Delårsrapport januari – juni 2019

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2019 08:30 CEST

POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I BOSTADSAFFÄREN

Intäkterna minskade till 7 613 mkr (8 179) och rörelseresultatet minskade till 819 mkr (1 032). Rörelsemarginalen minskade till 10,8 procent (12,6). Resultatet inkluderar engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om –180 mkr redovisad under det första kvartalet

Intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 7 517 mkr (7 672), rörelseresultatet till 1 020 mkr (1 042) och rörelsemarginalen till 13,6 procent (13,6)

Resultatet före skatt minskade till 779 mkr (997). Resultat efter skatt minskade till 614 mkr (776)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 19,8 procent (30,7). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 8,80 kronor (11,10)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 371 mkr (–222)

Antal sålda bostäder ökade till 1 548 (1 099) och produktionsstarterna uppgick till 1 365 (1 417)

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-07-12 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I BOSTADSAFFÄREN

Läs vidare »

JM förvärvar fastighet för bostadsutveckling i Hertonäs, Helsingfors

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2019 14:15 CEST

JM fullföljer och utökar förvärv av en välbelägen industrifastighet i Hertonäs, Helsingfors med tillträde och erläggande av likvid under det tredje kvartalet 2019. Förvärvet uppgår till cirka 360 mkr. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet möjliggör en utveckling av 1 000 bostäder.

Affären kommer att redovisas under det tredje kvartalet 2019 inom affärssegment JM Utland. Med detta förvärv disponerar JM ett samlat utvecklingsområde om 1 000 bostäder i Hertonäs.

– Fastigheten har ett fint läge i Hertonäs med gångavstånd till service, tåg och buss. Detta är ett av de första större strategiska områden som JM Finland arbetat fram detaljplan för. Vi gläder oss åt att detaljplanen nu vunnit laga kraft och vi kan förverkliga våra ambitioner att skapa en levande stadsdel. Första försäljningsstart är planerad till hösten, säger Markus Heino, VD JM Finland.

JM miljömärker alla nya bostäder i Sverige, Norge och Finland med Svanen. JM är därmed det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker produktionen av egna bostäder.

För ytterligare information kontakta:
Markus Heino, VD JM Finland, +358 405 00 1263
Martin Asp, affärsenhetschef JM Utland, 08-782 89 85
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-07-10 kl. 14:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM fullföljer och utökar förvärv av en välbelägen industrifastighet i Hertonäs, Helsingfors med tillträde och erläggande av likvid under det tredje kvartalet 2019. Förvärvet uppgår till cirka 360 mkr. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet möjliggör en utveckling av 1 000 bostäder.

Läs vidare »

JM säljer tre hyresrättsfastigheter i Stockholm för 1 200 mkr

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2019 14:57 CEST

JM har tecknat avtal med Aberdeen Standard Investment om försäljning av tre hyresrättsfastigheter. Affären uppgår till 1 200 mkr.

Fastigheterna som avyttras är de färdigställda fastigheterna Lidingö Tryckregulatorn 2 och Täby Spaken 1 samt Sundbyberg Lådmakaren 4 som har produktionsstartats under det andra kvartalet 2019. De har ingått i större utvecklingsområden där JM genomför bostadsprojekt. Totalt avyttras 376 bostäder. Försäljningen av Lidingö Tryckregulatorn 2 och Täby Spaken 1 kommer att redovisas inom affärssegment JM Fastighetsutveckling under det tredje kvartalet 2019 där resultatet uppgår till 170 mkr.

Tillträde sker av Lidingö Tryckregulatorn 2 och Täby Spaken 1 under tredje kvartalet 2019 och Sundbyberg Lådmakaren 4 planerat till andra kvartalet 2022. Likvid erhålls med cirka två tredjedelar under tredje kvartalet 2019 och med resterande del vid tillträdet av Sundbyberg Lådmakaren 4. Sundbyberg Lådmakaren 4 kommer att intäkts- och resultatredovisas successivt under projektets genomförande, inom affärssegment JM Fastighetsutveckling.

– Vi ser den starka marknaden som en god möjlighet att avyttra några av våra hyresrättsfastigheter som vi har utvecklat på egen mark. Under de senaste åren har JM byggt upp och utvecklat en stor hyresrättsportfölj där volymen har kommit upp till en nivå där det nu är aktuellt att avyttra ett antal fastigheter. JM har som målsättning att utveckla minst två hyresrättsprojekt per år vilket vi även i fortsättningen kommer sträva mot, säger Pär Vennerström, affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling.

För ytterligare information kontakta:
Pär Vennerström, affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling, 08- 782 89 12
Simon Backe, chef JM Fastighetsutveckling, 08-782 11 58
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-07-02 kl. 14:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM har tecknat avtal med Aberdeen Standard Investment om försäljning av tre hyresrättsfastigheter. Affären uppgår till 1 200 mkr.

Läs vidare »

JM AB: Inbjudan till telefonkonferens med anledning av delårsrapport 12 juli

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2019 08:54 CEST

JM offentliggör delårsrapporten för perioden januari – juni 2019 fredagen den 12 juli kl. 08:00.

Kl. 10:00 håller vi en telefonkonferens för investerare, analytiker och journalister i samband med rapporten. Johan Skoglund, VD och Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på svenska.

Man kan lyssna på telefonkonferensen över telefon samt delta i frågestunden via telefonkonferensen på följande telefonnummer:
+46 (0)8 506 921 80
Konferensnummer: 3319196
Vänligen ring in ett par minuter innan telefonkonferensen startar för registrering.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats jm.se/investerare.

Detta möte går även att lyssna på i direktsändning över Internet på:
https://digital.vevent.com/rt/fronto2~jm-190712

En inspelning av telefonkonferensen finns tillgänglig från klockan 15:00 den 12 juli till och med den 15 augusti på telefonnummer:
+46 (0)8 505 100 46, referens 3319196.

Stockholm den 19 juni 2019           

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM offentliggör delårsrapporten för perioden januari – juni 2019 fredagen den 12 juli kl. 08:00.

Läs vidare »

JM Entreprenad säljer fastighet på Värmdö, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2019 13:09 CEST

JM Entreprenad har avtalat om försäljning av fastigheten Gustavsberg 1:434. Affären uppgår till 24 mkr.

Fastigheten är belägen i området Ekobacken i Gustavsberg i Värmdö kommun, cirka 20 km öster om centrala Stockholm. Tillträde för köparen sker, och likvid erhålls, under det tredje kvartalet 2019. Försäljningen medför ett positivt resultat om 12 mkr och kommer att redovisas som resultat av fastighetsförsäljning under det tredje kvartalet 2019 inom affärssegment JM Entreprenad.

JM Entreprenad avser att successivt fram till 2021 avyttra ytterligare planlagd industrimark inom området, vars detaljplan medger byggnation inom handel, industri, lager och logistik.

– Försäljningen av fastigheten är ett led i att koppla ihop området Ekobacken med handelsplatsen vid Värmdö marknad. Vi ser dessutom mycket positivt på att JM genom denna affär möjliggör för ett lokalt renhållningsföretag att uppnå positiva miljöeffekter i sin verksamhet genom transportmässig samordning av sin fordonsflotta och därmed betydande reducering av koldioxidutsläpp, säger Sören Bergström, VD för JM Entreprenad.

För ytterligare information kontakta:
Sören Bergström, VD JM Entreprenad, 08-782 88 84Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-05-20 kl. 13:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM Entreprenad har avtalat om försäljning av fastigheten Gustavsberg 1:434. Affären uppgår till 24 mkr.

Läs vidare »

JM förvärvar fastighet för bostadsutveckling på Ekerö, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2019 08:25 CEST

JM har tecknat slutligt avtal om förvärv av detaljplanelagd mark för utveckling av bostäder. Affären uppgår till 90 mkr.

Tillträde sker i två steg genom fastighetsreglering under det andra kvartalet 2019 och under det andra kvartalet 2020. Betalning erläggs med huvuddelen under andra kvartalet 2019 och med resterande del preliminärt andra kvartalet 2020.

Den förvärvade fastigheten är Ekerö Tappsund 1:76 belägen på Ekerö i närheten av Ekerö centrum. Fastigheten ingår i ett större utbyggnadsområde och har en lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör cirka 100 bostäder. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Stockholm under det andra kvartalet 2019.

– Som långsiktig bostadsbyggare är vi oerhört glada att fortsätta utvecklingen av området kring Ekerö centrum. Det är ett attraktivt läge nära vatten och kommunikationer, säger Elin Blixt, regionchef JM Stockholm syd.

För ytterligare information kontakta: Elin Blixt, regionchef JM Stockholm syd, 08-782 12 57Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-05-20 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM har tecknat slutligt avtal om förvärv av detaljplanelagd mark för utveckling av bostäder. Affären uppgår till 90 mkr.

Läs vidare »

JM har tecknat villkorat avtal om förvärv av fastighet för bostadsutveckling i Röa, Oslo

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 08:42 CEST

JM har tecknat ett villkorat avtal om förvärv av en centralt belägen fastighet för utveckling av bostäder i Röa, Oslo. Förvärvsbeloppet bestäms och likvid erläggs i samband med lagakraftvunnen detaljplan vilket beräknas ske tidigast 2023 varvid affären kommer att redovisas inom affärssegment JM Utland. För JM innebär förvärvet en möjlig utveckling av 300 bostäder.

– Fastigheten har ett fint läge i Röa med gångavstånd till service, tunnelbana och buss samt nära till friluftsområdet Oslomarka. Den passar fint in i JM Oslos byggrättsportfölj och området har en stor potential som sista industrifastighet i ett etablerat bostadsområde, säger Hilde Vatne, regionchef region Oslo, JM Norge.

JM miljömärker alla nya bostäder i Sverige, Norge och Finland med Svanen. JM är därmed det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker produktionen av egna bostäder.

För ytterligare information kontakta:
Martin Asp, affärsenhetschef JM Norge, 08-782 89 85
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-05-16 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM har tecknat ett villkorat avtal om förvärv av en centralt belägen fastighet för utveckling av bostäder i Röa, Oslo. Förvärvsbeloppet bestäms och likvid erläggs i samband med lagakraftvunnen detaljplan vilket beräknas ske tidigast 2023 varvid affären kommer att redovisas inom affärssegment JM Utland. För JM innebär förvärvet en möjlig utveckling av 300 bostäder.

Läs vidare »

JM Entreprenad säljer fastighet i Värmdö, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 09:02 CEST

JM Entreprenad har avtalat om försäljning av fastigheten Gustavsberg 1:523. Affären uppgår till 60 mkr.

Fastigheten är belägen i området Ekobacken i Gustavsberg i Värmdö kommun, cirka 20 km öster om centrala Stockholm. Tillträde för köparen sker, och likvid erhålls, under det andra kvartalet 2019. Försäljningen medför ett positivt resultat om 34 mkr och kommer att redovisas som resultat av fastighetsförsäljning under det andra kvartalet 2019 inom affärssegment JM Entreprenad.

Försäljningen av fastigheten är ett viktigt led i att koppla ihop området Ekobacken med handelsplatsen vid Värmdö marknad. Detaljplanen medger byggnation inom handel, industri, lager och logistik.

– Vi avser att avyttra ytterligare planlagd industrimark inom området Ekobacken fram till 2021, och ser därför mycket positivt på den planerade byggnationen på den nu avyttrade fastigheten, säger Sören Bergström, VD för JM Entreprenad.

För ytterligare information kontakta:
Sören Bergström, VD JM Entreprenad, 08-782 88 84
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-04-26 kl. 08:01 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

​JM Entreprenad har avtalat om försäljning av fastigheten Gustavsberg 1:523. Affären uppgår till 60 mkr. Fastigheten är belägen i området Ekobacken i Gustavsberg i Värmdö kommun, cirka 20 km öster om centrala Stockholm. Tillträde för köparen sker, och likvid erhålls, under det andra kvartalet 2019.

Läs vidare »

Delårsrapport januari – mars 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 08:54 CEST

POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I BOSTADSAFFÄREN – DEL AV ENTREPRENADVERKSAMHETEN AVVECKLAS

Intäkterna minskade till 3 669 mkr (4 054) och rörelseresultatet minskade till 313 mkr (528). Rörelsemarginalen minskade till 8,5 procent (13,0). Resultatet inkluderar en engångskostnad för avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om –180 mkr

Intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 3 719 mkr (3 790), rörelseresultatet till 506 mkr (533) och rörelsemarginalen till 13,6 procent (14,1)

Resultatet före skatt minskade till 291 mkr (512). Resultat efter skatt minskade till 228 mkr (399)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 18,4 procent (30,5). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 3,30 kronor (5,70)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 468 mkr (–18)

Antal sålda bostäder ökade till 667 (480) och produktionsstarterna minskade till 406 (570). Myndighetsbeslut fördröjer produktionsstarter

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-04-26 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I BOSTADSAFFÄREN – DEL AV ENTREPRENADVERKSAMHETEN AVVECKLAS

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och analyschef
  • sezqpibndenfh.ffimmxanghi@uzjmky.snyebt
  • 08-782 14 29

Om JM

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 14 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.