Skip to main content

Årsstämma i JM AB

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 08:43 CEST

Vid årsstämman i JM AB den 27 april 2006 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Årsstämman beslutade om utdelning av 10 kronor per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelningen är onsdagen den 3 maj 2006. Utdelningen beräknas kunna utsändas av VPC den 8 maj 2006.

Styrelseledamöter och arvoden
Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Lundquist. Till styrelseledamöter omvaldes Elisabet Annell, Eva-Britt Gustafsson, Bengt Larsson, Berthold Lindqvist, Johan Skoglund och Torbjörn Torell.

Stämman beslutade att arvoden skall utgå enligt följande:

Till ordföranden skall utgå 500 000 kr (oförändrat) och till ordinarie ledamot som inte är anställd i bolaget 225 000 kr (oförändrat).

För arbete i utskotten skall utgå arvode till ledamot som inte är anställd i bolaget
enligt följande:

Ordförande i revisionsutskottet erhåller 90 000 kr.

Ledamöterna i revisionsutskottet (två personer) erhåller vardera 60 000 kr och
ledamöterna, inklusive ordförandena, i ersättnings- och investeringsutskotten (fyra personer) erhåller vardera 45 000 kr.

Detta innebär en arvodeshöjning från 300 000 kr till 390 000 kr för arbetet i utskotten, vilket valberedningen ansåg väl motiverat med hänsyn till den ökande arbetsbelastningen


Valberedning
Årsstämman beslutade att den nuvarande instruktionen för valberedningen fortsatt skall gälla. Detta innebär i huvudsak att en valberedning skall bildas minst sex månader före årsstämman, genom att de fyra största aktieägarna, som önskar delta, utser var sin representant, vilken inte får vara styrelseledamot i bolaget. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till det första sammanträdet. Valberedningens sammansättning ska omgående offentliggöras. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Instruktionen för valberedningen finns på JM AB:s hemsida, www.jm.se, fliken Finansiellt - Bolagsstyrning


Inlösenprogram
Årsstämman beslutade om en utskiftning till bolagets aktieägare genom ett inlösenprogram om cirka 1 miljard kronor. Detta innebär, att aktiekapitalet sätts ned med högst 6 580 368 kronor genom inlösen av var femtonde stamaktie till ett inlösenbelopp om 625 kronor. Avstämningsdagen för rätt till erhållande av inlösenrätter är den 3 maj 2006.
Som ett led i inlösenprogrammet beslutades att 3 § i bolagsordningen ändras, innebärande att JMs aktiekapital ska utgöra lägst 80 miljoner kronor och högst 320 miljoner kronor.
Som ytterligare ett led i inlösenprogrammet, och för att möjliggöra en skyndsam utbetalning till aktieägarna, beslutades om en riktad nyemission till Carnegie Investment Bank AB (publ) av högst 1 645 092 aktier av serie C.
Slutligen beslutades om minskning av aktiekapitalet med högst 6 580 368 kronor genom inlösen av samtliga aktier av serie C samtidigt som ett motsvarande belopp avsätts till reservfonden.


Aktiesplit 4:1
Årsstämman beslutade om en aktiesplit 4:1, varigenom en aktie ersätts av fyra nya aktier av samma slag.
Som en följd av beslutet om aktiesplit beslutades att 4 § i bolagsordningen ändras till att dels ange att antalet aktier ska vara lägst 80 miljoner och högst 320 miljoner dels ange att antalet stamaktier inklusive aktier av serie C kan uppgå till ett högsta 320 miljoner aktier.


Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ytterligare ändringar av bolagsordningen i syfte att anpassa denna till den nya aktiebolagslagen.
Ändringarna innebär, utöver ändringar av redaktionell karaktär, i huvudsak följande:

4 §: Bestämmelsen om akties nominella belopp utgår och ersätts med en bestämmelse om lägsta och högsta antal aktier. Aktieägares företrädesrätt vid emission av aktier utvidgas från att endast ha omfattat kontantemission till att även omfatta kvittningsemission. Vidare införs ett stycke om att aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.
6 §: Bestämmelsen om styrelseledamots ettåriga mandatperiod utgår.
8 §: Bestämmelsen om kallelse till stämma ändras så att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter eller Dagens Industri. Vidare ändras bestämmelsen om att få deltaga på stämma så att därav framgår att avstämningsdag för rätt att deltaga på stämma är fem vardagar före stämman.
10 §: Bestämmelsen om att varje röstberättigad vid stämma får rösta för ”fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet” utgår. En ny 10 § införs med bestämmelse om att bolagets styrelse har rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget, på villkor som styrelsen bestämmer, skall äga rätt att närvara vid eller på annat sätt följa förhandlingarna vid stämma.
11 §: Bestämmelsen om avstämningsförbehåll ändras så att den överensstämmer med definitionen av avstämningsbolag enligt 1 kap 10 § i den nya aktiebolagslagen.


För ytterligare information, kontakta
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08 – 782 89 39
Urban Lilja, chefsjurist, 08 – 782 87 05
Tomas Eriksson, pressansvarig, 08 – 782 86 61


JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter ca 10 miljarder kr och har ca 2200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsens A-lista.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera