Skip to main content

Årsstämma i JM AB

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2017 09:28 CEST

Vid årsstämman i JM AB den 27 april 2017 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Årsstämman beslutade om utdelning av 9,50 kr per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 2 maj 2017. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 5 maj 2017.

Styrelseledamöter och arvoden
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Årsstämman beslutade om nyval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande och nyval av Olav Line som styrelseledamot samt omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Eva Nygren, Kia Orback Pettersson, Åsa Söderström Jerring och Thomas Thuresson. Styrelsens ordförande sedan 2005, Lars Lundquist, har avböjt omval.

För arbetet i styrelsen skall till ordföranden utgå oförändrat arvode med 780 000 kronor och till ledamot som inte är anställd i bolaget skall utgå oförändrat arvode med 330 000 kronor.

Utskottsarvoden
För arbete i utskotten ska oförändrade arvoden utgå till ledamot som inte är anställd i bolaget enligt följande: 

Ordförande i Revisionsutskottet: 120 000 kr.
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 90 000 kr.
Ordförande i Ersättningsutskottet: 60 000 kr.
Ledamot i Ersättningsutskottet: 60 000 kr.
Ordförande i Investeringsutskottet: 80 000 kr.
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 60 000 kr.

Arvodet avseende sju arvoderade ledamöter uppgår till totalt 3 380 000 kr, inklusive ersättning för arbetet i utskotten.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade om nyval av PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2018.

Valberedning
Årsstämman beslutade om fastställande av den instruktion för Valberedningen som antogs vid årsstämman 2016. Instruktionen för Valberedningen finns på JM AB:s webbplats, www.jm.se

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman fastställde föreslagna riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare menas koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar.

Konvertibelprogram
Årsstämman beslutade att JM skall uppta ett konvertibelt företagslån om nominellt högst 160 000 000 kronor genom emission av högst 450 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige. Konvertiblernas emissionskurs skall motsvara nominellt belopp. Envar konvertibel skall kunna konverteras till en stamaktie, till en konverteringskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på Nasdaq Stockholm AB:s officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 28 april 2017 t o m den 12 maj 2017.

Årsstämman beslutade om villkoren för konvertibelprogrammet i enlighet med förslaget.

Återköp
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad.

Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2018. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid en var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga stamaktier i bolaget. Förvärv av stamaktier i JM AB på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa företagets kapitalstruktur.

Minskning av aktiekapital
Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 2 044 847 kronor genom indragning av 2 044 847 stamaktier utan återbetalning till aktieägarna. Bolaget innehar för närvarande sammanlagt 2 044 847 egna stamaktier. Stamaktierna har förvärvats i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital.

Årsstämman beslut om minskningen av aktiekapitalet enligt ovan får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08-782 87 00

Claes Magnus Åkesson, ekonomi och finansdirektör, 08-782 89 71

Maria Bäckman, chefsjurist, 08-782 85 31

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2017-04-27 kl. 19:15 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy