Skip to main content

Årsstämma i JM AB

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 08:39 CEST

Vid Årsstämman i JM AB den 28 april 2009 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Disposition av årets resultat

Årsstämman beslutade att ingen vinst ska utdelas för räkenskapsåret 2008 och att till årsstämmans förfogande stående disponibla medel istället överförs i ny räkning.


Styrelseledamöter och arvoden

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Lundquist. Till styrelseledamöter omvaldes Elisabet Annell, Berthold Lindqvist, Åsa Söderström Jerring, Torbjörn Torell och Johan Skoglund. Därtill valdes Anders Narvinger som ledamot av styrelsen. Anders Narvinger är VD för Teknikföretagen sedan 2002 och är bland annat styrelseordförande i Alfa Laval AB, Trelleborg AB, V&S AB och Coor Service Management AB. Anders Narvinger är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och har ekonomiexamen från Uppsala Universitet.

Arvodet beslutades att uppgå till totalt 2 435 000 kronor. Detta innebär att arvodena för arbetet i styrelsen och utskotten under mandatperioden för de sex arvoderade ledamöterna kommer att vara oförändrade jämfört med föregående år. Arvode utgår således inte till Johan Skoglund.


Valberedning

Årsstämman beslutade att valberedningen i JM ska bildas genom att de fyra största aktieägarna, som önskar delta, utser var sin representant. Dessa aktieägare ska identifieras på basis av den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken och förvaltarförteckningen samt avse de aktieägare som per den 31 augusti är registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp.

Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till det första sammanträdet samt vara den femte ledamoten av Valberedningen. Årsstämman antog den av valberedningen föreslagna instruktionen för dess arbete, som återfinns på JMs webbplats.


Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare avses koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörliga löneprogram ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För ledande befattningshavare ska det kortsiktiga rörliga löneprogrammet vara maximerat till sju månadslöner. Det kortsiktiga rörliga löneprogrammet ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål, vilka i normalfallet är externt redovisat rörelseresultat före skatt, vinst per aktie samt nöjd kund index. Långsiktiga rörliga löneprogram kan vara aktie- och/eller kontantrelaterade och skall vara prestationsbaserade samt vid utfästelsen vara maximerade till 30 procent av fast lön.


Konvertibelprogram och teckningsoptionsprogram

Årsstämman beslutade att JM ska upptaga ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 50 000 000 kronor genom emission av högst 540 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige samt emittera högst 85 000 teckningsoptioner riktade till samtliga anställda utanför Sverige.

Vad gäller konvertiblerna ska emissionskursen motsvara nominellt belopp och vad gäller teckningsoptionerna ska optionspremien motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde vid utgivandetillfället. Envar konvertibel respektive teckningsoption ska kunna konverteras till respektive ge berättigande till teckning av en stamaktie, till en konverterings- respektive teckningskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på NASDAQ OMX Stockholm AB:s officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 5 maj 2009 t o m den 13 maj 2009.

Konvertering respektive teckning kan ske fr o m den 1 juni 2011 t o m den 24 maj 2013 med undantag av perioden 1 januari t o m avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman. Vid full anslutning till erbjudandet samt full konvertering respektive fullt utnyttjande av optionsrätterna kan JMs aktiekapital komma att öka med högst 625 000 kronor, genom utgivande av högst 625 000 stamaktier. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i JM.

Konvertiblerna ska löpa från den 18 juni 2009 och förfalla till betalning den 17 juni 2013 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Räntan på konvertiblerna fastställs årligen, första gången per den 16 juni 2009. Räntan baseras bl a på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid utgivandet.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef: 08-782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi och Finansdirektör JM: 08-782 89 71
Urban Lilja, Chefsjurist JM: 08-782 87 05


Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. JM omsätter ca 11 miljarder kr och har ca 2100 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, segmentet Large Cap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy