Media-no-image

Carl Ekerling ny styrelseledamot i Jojka Communications AB

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 10:09 CEST

Stockholm den 28 maj

Carl Ekerling ny styrelseledamot i Jojka Communications AB

På Jojkas bolagstämma den 21 Maj valdes Carl Ekerling in som ny styrelsemedlem. Carl har erfarenhet från flertalet branscher där Jojka har tillväxtambitioner som industri, energi, fastighet samt entreprenad. Carl arbetar idag som CFO på BrainHeart Energy Sweden AB och var tidigare VD på Datscha AB.

”Jojka har under de senaste åren tagit tydliga steg framåt och har en intressant tid framför sig. Jag ser framemot att dela med mig av hands on affärsutveckling och min erfarenhet av att ta mindre bolag vidare till nästa nivå säger Carl Ekerling”

”Carls breda bransch erfarenhet kombinerat med stor operativ erfarenhet i växande bolag adderar en dimension i styrelsearbetet som kommer till stor nytta i den fas där jojka nu befinner sig säger Lars Nordlander Jojkas Styrelseordförande”

Jojka Communications AB (publ)
Styrelsen

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt Survey som gör det lättare för företag att få reda på vad ens kunder tycker om sina konsulter. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

På Jojkas bolagstämma den 21 Maj valdes Carl Ekerling in som ny styrelsemedlem. Carl har erfarenhet från flertalet branscher där Jojka har tillväxtambitioner som industri, energi, fastighet samt entreprenad. Carl arbetar idag som CFO på BrainHeart Energy Sweden AB och var tidigare VD på Datscha AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Information om Jojkas emission och handel i betalda tecknade aktier (BTA)

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 15:13 CEST

Stockholm den 26 maj

Information om Jojkas emission och handel i betalda tecknade aktier (BTA)

Om emissionen inte blir fulltecknad genom teckning av de som har företrädesrätt kommer handeln med betalda tecknade aktier ske enligt följande.

Betalda tecknade aktier avseende aktier som tecknats med företrädesrätt kommer handlas som BTA 1 och betalda tecknade aktier avseende aktier som inte tecknats med företrädesrätt handlas som BTA 2.

Handeln med BTA 1 sker från och med den 3 juni 2015 fram till dess att emissionen delregistreras hos Bolagsverket. Därefter kommer BTA 2 att tas upp till handel fram till dess att emissionen i sin helhet är registrerad hos Bolagsverket.

Aktemarknadsnämnden meddelade den 16 maj 2015 dispens från budplikt för REEDA Capital Management AB givet att man enbart tecknar sin prorata andel. REEDA ägs av Stefan Lennhammer som också är engagerade i Vionlabs samt Truecaller.

”En klar och tydlig signal från vår huvudägare om förtroendet att vidareutveckla Jojka” säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB, i en avslutande kommentar.

Mer information: kontakta rutger.lindquist@jojka.com , VD

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt Survey som gör det lättare för företag att få reda på vad ens kunder tycker om sina konsulter. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Betalda tecknade aktier avseende aktier som tecknats med företrädesrätt kommer handlas som BTA 1 och betalda tecknade aktier avseende aktier som inte tecknats med företrädesrätt handlas som BTA 2. Handeln med BTA 1 sker från och med den 3 juni 2015 fram till dess att emissionen delregistreras hos Bolagsverket.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressmeddelande 21 maj 2015

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 16:58 CEST

Pressmeddelande 21 maj 2015

Kommuniké från Jojkas årsstämma

Jojka Communications AB (publ) höll den 21 maj 2015 årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm. Utöver formella beslut fattades följande beslut av stämman.

 • Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att disponera till stämmans förfogande stående fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
 • Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till de övriga ordinarie ledamöterna.
 • Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade att utse Rutger Lindquist, Lars Nordlander (omval) och Carl Ekerling (nyval) till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Allegretto Revision AB till bolaget revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, varvid aktiekapitalet kan ökas med högst 798 113,75 kronor genom emission av högst 3 192 455 aktier i bolaget. Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen den 29 maj 2015 är registrerad som aktieägare i bolaget, varvid innehav av en (1) aktie i bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 1,25 kronor per aktie.
 • Stämman bemyndigade styrelsen att göra smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Jojka Communications AB (publ)
Styrelsen

Rutger Lindquist
Verkställande Direktör
Jojka Communications AB
Rutger.lindquist@jojka.com
www.jojka.nu

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Läs vidare »
Media-no-image

Årsstämman i Jojka beslutar om nyemission om cirka 4 MSEK

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 16:56 CEST

Årsstämman i Jojka beslutar om nyemission om cirka 4 MSEK

Årsstämman Communications AB (publ) (”Bolaget”) den 21 maj 2015 har beslutat om företrädesemission av aktier.

 • Innehav av två (2) aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckningskursen uppgår till 1,25 SEK per aktie.
 • Emissionsbeloppet uppgår vid full teckning till cirka 4 MSEK.
 • Emissionen är säkerställd till cirka 50 procent genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare.

Innehav av en (1) aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 29 maj 2015 berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget. Teckningskursen är 1,25 kronor per aktie, vilket innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget högst cirka 4 MSEK före emissionskostnader genom utgivande högst 3 192 455.

Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 798 113,75kronor.

Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 3 juni 2015 till och med den 17 juni 2015, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Handel med teckningsrätter beräknas komma att ske från och med den 3 juni 2015 till och med den 15 juni 2015.

Förslaget förutsätter att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens kapitalgränser.

Emissionen är säkerställd till cirka 50 procent genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att publiceras på Bolagets hemsida.

Preliminär tidplan

21 majÅrsstämma

29 majAvstämningsdag

3-15 juniHandel med teckningsrätter

3-17 juniTeckningsperiod

Bakgrund

Emissionen syftar till att säkra bolagets expansionskapital i den tillväxtfas bolaget befinner sig i för närvarande samt att ge bolaget en stabilare ekonomsik plattform att verka från.

Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen

Rutger Lindquist Verkställande Direktör Jojka Communications AB Rutger.lindquist@jojka.com www.jojka.nu

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Årsstämman Jojka AB (publ) (”Bolaget”) den 21 maj 2015 har beslutat om företrädesemission av aktier. • Innehav av två (2) aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. • Teckningskursen uppgår till 1,25 SEK per aktie. • Emissionsbeloppet uppgår vid full teckning till cirka 4 MSEK. • Emissionen är säkerställd till cirka 50 procent genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojkas kraftiga tillväxt fortsätter under Q2

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 09:05 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 12 maj 2015

Jojkas kraftiga volymtillväxt fortsätter under Q2. Volymtillväxten ökade med 106% under Q1 jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxttakten ser ut att fortsätta i samma takt under Q2.

”Det är med stor glädje att även Q2 börjat på samma sätt och att vi hittills ökat vår trafik med 102% jämfört med förra året. Skälet till den kraftiga ökningen är att vi tecknat nya avtal med ett flertal spelbolag och E-handlare. Vi har härutöver även tecknat avtal med företag såsom Strukton Rail, Dibs, Cmore och Urb-it. Dessutom har flera av våra befintliga kunder insett att SMS är den starkaste kanalen för att öka försäljningen och att få ut information till rätt person i rätt tid vilket också ökat efterfrågan. Vi på Jojka får också fler och fler förfrågningar och intresseanmälningar från branscher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar säger VD Rutger Lindquist i en inledande kommentar.”

”Vi har även märkt att efterfrågan på vår Survey produkt där företagen får ett snabbt svar på vad kunderna tyckte om köpet ökat i omfattning. Kunder som använder survey produkten har fått en betydande ökning i antal svar som de kan analysera och utvärdera och därmed förbättra och effektivisera sina arbetsprocesser säger VD Rutger Lindquist i en avslutande kommentar”.

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 50 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojkas kraftiga volymtillväxt fortsätter under Q2. Volymtillväxten ökade med 106% under Q1 jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxttakten ser ut att fortsätta i samma takt under Q2.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressmeddelande styrelsens förslag gällande nyemission

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 11:29 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 5 Maj 2015

Styrelsens i Jojka Communications AB (publ) (”Bolaget”) förslag till beslut om nyemission av aktier (punkt 12)

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier på nedan angivna villkor.

Aktiekapitalökning

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 798 113,75 kronor.

Antal aktier

Ökningen av aktiekapitalet ska ske genom nyemission av högst 3 192 455 aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen för aktierna är 1,25 kronor per aktie.

Avstämningsdag

Avstämningsdagen är den 29 maj 2015.

Rätt att teckna aktier

Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget. Innehav av en (1) aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie. Aktier som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare ska kunna tecknas av allmänheten.

Teckningstid och betalning

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller på teckningslista från och med den 3 juni 2015 till och med den 17 juni 2015. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid på teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan

företrädesrätt eller som sker genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen ska ske senast tredje bankdagen efter besked om tilldelning enligt instruktion på avräkningsnota.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter beräknas komma att ske från och med den 3 juni 2015 till och med den
15 juni 2015.

Fördelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.I första hand ska sådan tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare per avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som motsvarar deras tidigare aktieinnehav i Bolaget pro rata och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska sådan tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Ändring av bolagsordningen och villkor

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen gränser för aktiekapital och antal aktier.

__________________________

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 50 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Läs vidare »
Media-no-image

Fullmaktsformulär

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 11:25 CEST

Fullmaktsformulär

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att utöva min rätt vid årsstämma i Jojka Communications AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015, klockan 15.00.

Ombudets uppgifter

Ombudets namn Personnummer
Utdelningsadress
Post nr och postadress Telefonnummer dagtid
Ombudet deltar också för egna aktier på stämman: Ja NejUnderskrift av aktieägaren (fullmakten måste undertecknas och dateras)
Aktieägarens namn Org. / Personnummer
Ort och Datum Telefonnummer dagtid
Namnteckning

Observera att vid firmateckning ska aktuellt registreringsbevis bifogas fullmakten.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Fullmaktsformuläret med eventuella bilagor skickas till

Jojka Communications AB (publ), Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm

med kopia per e-post till
info@jojka.nu

i god tid före stämman

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Läs vidare »
Media-no-image

Delårsrapport Q1 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 08:57 CEST

DELÅRSRAPPORT Q1 2015

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

24 APRIL 20 15

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

Januari – mars 2015

Januari – mars 2015 jämfört med motsvarande period 2014:

Nettoomsättning: KSEK 1 536 (KSEK 822)

Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 251 (KSEK -475)

Resultatet per aktie*: SEK -0,04 (SEK -0,09)

* Beräknat på 6 384 911 aktier


VD har ordet

Bäste aktieägare,

Under första kvartalet har verksamheten levererat i stora delar enligt den plan som lagts fast för året. Nettoomsättningen ökade med +84 % jämfört med samma period föregående år och resultatet efter finansiella poster förbättrades med +73 %. Detta har åstadkommits genom en fortsatt stark volymtillväxt vilken steg med +106 % hos befintliga kunder samt genom att nya kunder fortlöpande tecknats såsom Strukton Rail, Dibs, Cmore och Urb-it. Vi är ännu inte kassaflödesneutrala vilket vi hade som mål att vara men trenden är klar och tydlig. Fortsätter vi utvecklas på samma sätt under andra kvartalet så har vi goda möjligheter att nå målet inom en rimlig tid.

Under kvartalet lanserades vår nya tekniska plattform, JSG3.0 som utvecklats för att motsvara våra kunders ökade förväntan på pris, kvalité och säkerhet. Jojka har idag avtal med operatörer och aggregatörer i över 200 länder och med vår funktion ”smart routing” kan vi därför erbjuda det mest kostnadseffektiva och leveranssäkra trafikfallet för ett specifikt utskick i realtid på respektive marknad. JSG 3.0 är resultatet av mer än 10 år utvecklande och plattformen har idag en kapacitet som ligger i framkant på marknaden. I teorin klarar systemet 5 miljoner sms per timme men i praktiken har vi reducerat den till 1 miljon per timme på grund av osäkerheter vad gäller aggregatörer och operatörers kapacitet.

På ett seminarium för några veckor sedan fick jag lära mig att 52 % av ungdomarna i vårt land använder adblockers för att kunna surfa utan att störas av annonser. I ett annat forum fick jag informationen att när Postnord presenterade sin årliga e-barometer så visade det sig att 64 % inte har gjort en responssive site. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att fönstret för att kommunicera med potentiella kundgrupper krymper. För oss som sysslar med SMS är detta en bekräftelse på att SMS som marknadskanal har en hög potential vilket också visar sig i tillväxtsiffrorna för branschen. För Jojka kommer detta inte som en överraskning eftersom vi vet att 98 % av alla SMS som skickas läses och 97 % av dem inom 3 minuter. Slutsatsen av dessa analyser är att Jojkas marknad kommer att växa ytterligare när användarna inser vad som krävs.

Jojka har som vi tidigare informerats om två produkter av mycket hög kvalitet vilka bägge uppskattas av marknaden, Jojka Salesboost och Jojka Survey. Jag vill prata mig lite extra varm om Survey där vi på kort tid tecknat ett flertal större industriföretag som tidigare använt mail för att får reda på vad kunderna tycker men som nu gått över till SMS eftersom att svarsfrekvensen är så oerhört mycket bättre. Inom detta marknadsegment ser jag fortsatt goda utvecklingsmöjligheter för Jojka under året och vi kommer därför att öka våra försäljninsinsater inom detta marknadssegment.

Min förhoppning är att Jojka fortsätter att utvecklas på ett lika bra sätt under kommande kvartal då kommer året att bli riktigt spännande för våra kunder och aktieägare.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)


Väsentliga händelser under perioden

Under kvartalet lanserades vår nya tekniska plattform, JSG3.0 som utvecklats för att motsvara våra kunders ökade förväntan på pris, kvalité och säkerhet

Den nya plattformen ökar befintlig kapacitet med 400 % per timme. I kombination med en nya ”smart routing” lösning befinner sig Jojka nu i framkant när det gäller effektivitet och leveranssäkerhet

Uppdrag tecknades med globalt industriföretag avseende deras svenska verksamhet. Betydande tillväxtpotential bedöms finnas på andra marknader inom rimlig tid

Avtal har tecknats med bland annat Strukton Rail, Dibs, Urb-it och Cmore

Väsentliga händelser efter perioden utgång

Avtal tecknat med ytterligare ett globalt svenskt industriföretag där ett pilotprojket nu kommer att köras i Sverige under 6 månader för att därefter om projektet faller väl ut rullas ut på andra marknader

Jojkas styrelse föreslår bolagsstämman den 21 maj att en företrädesemission skall genomföras i syfte att tillförsäkra bolaget nytt expansionskapital om i sorleksordningen SEK 4 miljoner vid fullt tecknande. Aktieägare motsvarande drygt 50 % av ägandet har redan förbundit sig att teckna sin andel

Carl Ekerling kommer på bolagsstämman föreslås som ny styrelsemedlem. Carl har en bred och relevant bakgrund och har tidigare funderat som rådgivare till bolaget. Carl kommer att ersätta Stefan Olsson som avböjt omval

Jojka har givit externa rådgivare i uppdrag att se över bolagets historiskt upparbetate förlustavdrag mot bakgrund av den skattelagstiftning som med största sannolikhet börjar gälla under 2016

Jojka har inlett en marknadsstudie för att bedöma förutsättningarna för en lansering på den amerikanska marknaden


Övrig information

Nyckeltal

(KSEK)Jan-mar2015Jan-mar2014
Nettoomsättning1 536882
Rörelseresultat (EBIT)-243-467
Resultat efter finansiell poster-251-475
Soliditet, %5270
Antal aktier, st6 384 9115 435 228
Resultat/aktie, SEK-0,04-0,09
Eget kapital/aktie, SEK0,290,44
NyckeltalsdefinitionerNettoomsättningTotal omsättning

SoliditetEget kapital

Resultat per aktieResultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktieEget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till

6 384 911. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid första kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 729 aktieägare. Aktien handlades till lägst 2,20 SEK och högst 3,64 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.


Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

koncernredovisning.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Årsstämma 2015-05-21 i Stockholm

Delårsrapport Q22015-07-17

Delårsrapport Q32015-10-23

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning (KSEK)

jan-mar 2015jan-mar 2014
Nettoomsättning1 536822
Övriga rörelseintäkter--
1 536822
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader-1 252-836
Personalkostnader-443-371
Avskrivningar-84-81
Summa rörelsekostnader-1 779-1 289
Rörelseresultat (EBIT)-243-467
Finansnetto-8-8
Resultat-251-475

Balansräkning
(KSEK)2015-03-312014-03-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten8891 131
8891 131
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer1217
1217
Summa anläggningstillgångar9011 148
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar757156
Övriga fordringar2222
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter371281
1 150459
Kassa och bank1 4441 779
1 4441 779
Summa omsättningstillgångar2 5942 238
Summa tillgångar3 4953 386

Balansräkning

(KSEK)2015-03-312014-03-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital1 5971 359
Reservfond551551
Fritt eget kapital
Fria reserver-68930
Periodens resultat-251-475
Summa eget kapital1 8292 365
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder766409
Övriga skulder242113
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter658499
1 6661 021
Summa eget kapital och skulder3 4953 386
Ställda säkerheter500500
AnsvarsförbindelserIngaInga

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Siffror i sammandrag Januari – mars 2015 Januari – mars 2015 jämfört med motsvarande period 2014: • Nettoomsättning: KSEK 1 536 (KSEK 822) • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 251 (KSEK -475) • Resultatet per aktie*: SEK -0,04 (SEK -0,09) * Beräknat på 6 384 911 aktier

Läs vidare »
Media-no-image

Emission

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 09:08 CEST

Stockholm 22/4-2015Styrelsen i Jojka Communications AB (publ) (”Bolaget”) kallar till årsstämma den 21 maj 2015 och föreslår att stämman beslutar om företrädesemission av aktier.Innehav av två (2) aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.Teckningskursen uppgår till 1,25 SEK per aktie.Emissionsbeloppet uppgår vid full teckning till cirka 4 MSEK.Emissionen är säkerställd till cirka 50 procent genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare.Kallelse till årsstämman kommer att pressmeddelas separat.Innehav av en (1) aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 29 maj 2015 berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget. Teckningskursen är 1,25 kronor per aktie, vilket innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget högst cirka 4 MSEK före emissionskostnader genom utgivande högst 3 192 455. Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 798 113,75kronor. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 3 juni 2015 till och med den 17 juni 2015, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Handel med teckningsrätter beräknas komma att ske från och med den 3 juni 2015 till och med den 15 juni 2015.Förslaget förutsätter att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens kapitalgränser. Emissionen är säkerställd till cirka 50 procent genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare.Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att publiceras på Bolagets hemsida. Preliminär tidplan 21 majÅrsstämma29 majAvstämningsdag3-15 juniHandel med teckningsrätter3-17 juniTeckningsperiodBakgrundEmissionen syftar till att säkra bolagets expansionskapital i den tillväxtfas bolaget befinner sig i för närvarande samt att ge bolaget en stabilare ekonomsik plattform att verka från.


För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Styrelsen i Jojka Communications AB (publ) (”Bolaget”) kallar till årsstämma den 21 maj 2015 och föreslår att stämman beslutar om företrädesemission av aktier.

Läs vidare »
Media-no-image

Kallelse till bolagstämman

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 09:06 CEST

Kallelse till årsstämma i Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), org. nr 556666-6466, (”Bolaget”) kallar till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 15.00i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 15 maj 2015. Anmälan ska ske skriftligen till Jojka Communications AB, Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, eller per telefon 08-611 26 00, eller per e-mail info@jojka.nu. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 15 maj 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren daterad och undertecknad fullmakt. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär för detta ändamål, vilket kan hämtas från Bolagets hemsida. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovan nämnda adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut

  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om ändring av bolagsordningen
 12. Beslut om nyemission av aktier
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i stämmans beslut
 14. Stämmans avslutande

  Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

  8. b) Resultatdisposition

  Styrelsen föreslår årsstämman att disponerar över Bolagets resultat enligt styrelsens i årsredovisningen intagna förslag och att ingen utdelning för verksamhetsåret 2014 utgår.

  9 - 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

  Aktieägare representerande cirka 45 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte arbetar operativt i Bolaget med lön, dels att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, dels att Stefan Lennhammer, Rutger Lindquist, Lars Nordlander omväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Carl Ekerling väljs till ny ordinarie styrelseledamot, samt dels att det registrerade revisionsbolaget Allegretto Revision AB omväljs till revisor, med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

  11. Beslut om ändring av bolagsordningen

  Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 (Aktiekapital) och § 5 (Antal aktier) enligt nedan. Syftet med förslaget är att skapa utrymme för den under punkten 12 föreslagna nyemissionen av aktier.

  Föreslagen ny lydelse av § 4: ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.”

  Föreslagen ny lydelse av § 5: ”Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 stycken.”

  För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

  12. Beslut om nyemission av aktier

  Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 798 113,75 kronor genom emission av högst 3 192 455 aktier i Bolaget. Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen den 29 maj 2015 är registrerad som aktieägare i Bolaget, varvid en (1) aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 1,25 kronor per aktie. Aktier som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare ska kunna tecknas av allmänheten. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller på teckningslista från och med den 3 juni 2015 till och med den 17 juni 2015. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid på teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt eller samtidig kontant betalning ska ske kontant senast tredje bankdagen efter besked om tilldelning enligt instruktion på avräkningsnota. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

  Aktieägare som tillsammans representerar 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har förbundit sig att teckna aktier i emissionen motsvarande cirka 50 procent av emissionsvolymen.

  Beslutet förutsätter att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkten 11.

  13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i stämmans beslut

  Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att göra de smärre justeringar av besluten enligt punkterna 11 - 12 ovan som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

  ____________________

  Tillhandahållande av handlingar

  Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.jojka.nu.

  Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

  ____________________

  Stockholm i april 2015

  Jojka Communications AB (publ)

  Styrelsen

  Om Jojka

  Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 50 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), org. nr 556666-6466, (”Bolaget”) kallar till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • VD
 • Media, press och försäljning
 • Ruoitgzqerwboduxzflv Lmhnhwonlotindqfvxuaamauist
 • 08-611 26 00
 • 0709966666

Om Jojka

Jojka erbjuder lättanvända tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som är mobila eller vill nå sina kunder via deras mobiltelefon.

Vi erbjuder två tjänster till olika målgrupper
Jojka Salesboost - är en lättanvänd tjänst för online butiker och fysiska butiker att nå ut till sina kunder och sälja mer via SMS marknadsföring. Verktyget gör att butiken kan skicka ut erbjudanden och information till sin kundbas via SMS.

Jojka Workforce - är en tjänst där företagare och chefer kan ha kontakt med sin mobila personal. Detta sker genom att företagen kan distribuera jobb och information från kontoret till personalens mobiltelefoner. Personalen använder antingen Jojkas iPhone app eller SMS för kommunikation.

Adress

 • Jojka
 • Mäster Samuelsgatan 42 6tr
 • 111 57 Stockholm