Media no image

Stark tillväxt för Jojka under juli månad

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 09:00 CEST

Faktureringen för juli månad 2017 blev 1006 ksek att jämföras med 584 ksek för juli månad 2016. Omsättningen ökade därmed med 72%.

Tillväxten fortsätter och juli blev ytterligare en månad med mycket starka tillväxttal. I absoluta tal är juli traditionellt sett den svagaste månaden på året. Jojka är med detta i beaktande mycket nöjd med månaden.

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Faktureringen för juli månad 2017 blev 1006 ksek att jämföras med 584 ksek för juli månad 2016. Omsättningen ökade därmed med 72%. Tillväxten fortsätter och juli blev ytterligare en månad med mycket starka tillväxttal. I absoluta tal är juli traditionellt sett den svagaste månaden på året. Jojka är med detta i beaktande mycket nöjd med månaden.

Läs vidare »
Media no image

Delårsrapport Q2

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 09:00 CEST

DELÅRSRAPPORT Q2 2017

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

14 JULI 20 17

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

Januari – juni 2017

Januari – juni 2017 jämfört med motsvarande period 2016:

Nettoomsättning: KSEK 6 627 (KSEK 3 469)

Resultatet efter finansiella poster: KSEK – 60 (KSEK - 778)

Resultatet per aktie*: SEK -0,006 (SEK -0,01)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

April- juni 2017

Andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016:

Nettoomsättning: KSEK 3 509 (KSEK 2 078)

Resultatet efter finansiella poster: KSEK 38 (KSEK - 336)

Resultatet per aktie: SEK 0,004 (SEK -0,03)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

VD har ordet

Under årets första 6 månader har fokus legat på att leverera i enlighet med vår fastsällda affärsplan, vilken vi tidigare informerat om. Det är med stor glädje vi kan konstatera att vi ligger väl till i förhållande till såväl de operativa som de strategiska mål som fastställts. Omsättningstillväxten under årets första två kvartal ligger totalt på 91% jämfört med motsvarande period 2016 och för Q2 isolerat på 69% jämfört med motsvarande period föregående år.

Vi gör också ett positivt rörelseresultat (före avskrivningar) för andra kvartalet om 100 KSEK vilket medför att även halvårsresultatet (före avskrivningar) är positivt om 65 KSEK. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år överträffar bolagets egna högt ställda förväntningar och de mål som fastställdes i affärsplanen.

Omsättningstillväxten och resultatförbättringen under året är kvitton på att vi fokuserat på rätt saker samt att våra kunder verkligen uppskattar det vi gör, vilket är mycket stimulerande.

Försäljningsmässigt har första halvåret varit bra även om nyförsäljningen delvis fått stå tillbaka till förmån för utvecklingsarbetet med vår nya tekniska plattform och tid som lagts på implementering av existerande kunder. Våra existerande kunder har ökat användningen av SMS för att öka sina marknadsandelar och givetvis sin försäljning. Vi har idag jämfört med tidigare en väsentligt bredare kundbas med starkt fotfäste inom E-handel och spelbolag som gör oss väl rustade inför framtiden. Vi har också en stark pipeline inför höstens försäljningsinsatser vilket känns bra.

Under perioden har vi jobbat hårt med vår nya plattform som också har smyglanserats i juni månad. Den nya plattformen bygger på den gamla med starkt fokus på användarvänlighet. Stora förbättringar ligger bl.a. i uppladdning av nummerlistor, mallhantering samt prestanda. Vi känner att vi verkligen ligger i framkant med den. De kunder som vi hittills har flyttat till den nya plattformen har strött lovord över Maggan som är arbetsnamnet på plattformen.

Marknaden för SMS kommunikation fortsätter att växa. Bland företag inom B2B, säljs idag 57% av produkterna online, jag hörde om ett klädesbolag som fick 5000 nya kunder per år via nätet medans deras säljare endast klarade av att få 15 nya kunder per år. Dessa kunder vill ju också ha information och då företrädesvis via SMS. Under de senaste månaderna har SMS trafiken ökat med 5,8 % efter att ha minskat under en kortare tid.

Jag har för vana att säga allt börjar med ett SMS som läses av 97 % inom 3 minuter. Det finns ingen annan kanal som lockar dig att agera som ett SMS gör.

Vår målsättning för resten av året kommer vara att fokusera ännu mer på försäljning nu när den nya plattformen är lanserad. Vi ser fram emot en mycket intressant och spännande höst.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

 • Första kunderna har släppts in i Jojkas starkt förbättrade plattform. Kunderna ger väldigt positiva omdömen
 • Intensiv kundprospektering gör att nyförsäljningsutsikterna inför hösten ser lovande ut

Väsentliga händelser efter perioden utgång

 • Ytterligare kunder har släppts in i den nya plattformen och ger löpande feedback
 • Den 15 augusti kommer merparten av kunderna att gå över till nya systemet

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK) Jan-jun 2017 Jan-jun 2016
Nettoomsättning 6 627 3 469
Rörelseresultat (EBIT) -52 -769
Resultat efter finansiell poster -59 -778
Soliditet, % 62 71
Antal aktier, st 9 577 366 9 577 366
Resultat/aktie, SEK -0,006 -0,08
Eget kapital/aktie, SEK 0,35 0,40
NyckeltalsdefinitionerNettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till

9 577 366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Aktien handlades till lägst 2,45 SEK och högst 3,29 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 3 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2017-10-20

Bokslutskommuniké 2016 2018-02-16

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning (KSEK)

april-jun 2017 april-jun 2016 jan-jun 2017 jan-jun 2016

Nettoomsättning 3 509 2 078 6 627 3 469
Övriga rörelseintäkter -1 57 -6 63
3 508 2 136 6 621 3 533
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
 • -2 866
- 1 931 -5 522 -3 218
Personalkostnader
 • -543
-455 -1 034 -913
Avskrivningar
 • -62
-86 -117 -171
Summa rörelsekostnader - 3 471 - 2 472 -6 673 -4 302
Rörelseresultat (EBIT) 37 -336 -52 -769
Finansnetto 0 -1 -7 -9
Resultat 37 -337 -60 -778

Balansräkning
(KSEK) 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 989 460 355
989 460 355
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 9 5
9 5
Summa anläggningstillgångar 994 469 360
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 808 994 986
Övriga fordringar 2 16 22
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 218 579 1 356
2 028 1 589 2 364
Kassa och bank 2 403 3 353 2 922
2 403 3 353 2 922
Summa omsättningstillgångar 4 431 4 942 5 286
Summa tillgångar 5 425 5 411 5 646

Balansräkning

(KSEK) 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 394 2 394 2 394
Reservfond 551 551 551
Tecknat ej registrerat aktiekapital 0 0 0
Fritt eget kapital
Fria reserver 420 1 677 1 677
Periodens resultat -60 -778 -1 257
Summa eget kapital 3 348 3 844 3 365
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 026 619 1 135
Övriga skulder 690 362 514
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 404 586 632
2 077 1 567 2 281
Summa eget kapital och skulder 5 425 5 411 5 646
Ställda säkerheter 500 500 500
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

April- juni 2017 Andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016: • Nettoomsättning: KSEK 3 509 (KSEK 2 078) • Resultatet efter finansiella poster: KSEK 38 (KSEK - 336) • Resultatet per aktie: SEK 0,004 (SEK -0,03) * Beräknat på 9 577 366 aktier

Läs vidare »
Media no image

Mycket stark juni månad – Jojka dubblar omsättningen

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2017 08:30 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 12 juli 2017

Mycket stark juni månad – Jojka dubblar omsättningen

Faktureringen för juni månad 2017 blev 1240 ksek att jämföras med 595 ksek för juni månad 2016. Omsättningen ökade därmed med över 100%.

Den starka tillväxten fortsätter och juni blev en väsentligt bättre månad än vad företaget förutspått. Våra kunder arbetar mera kontinuerligt med sin kommunikation vilket gagnar både dem och oss. Vi är över förväntan nöjda med juni månad och ser starkt fram emot hösten och en fortsatt stark underliggande tillväxt!

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

Vi önskar alla våra aktieägare en trevlig sommar!

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

www.jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 850 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Faktureringen för juni månad 2017 blev 1240 ksek att jämföras med 595 ksek för juni månad 2016. Omsättningen ökade därmed med över 100%.

Läs vidare »
Media no image

Omsättningsökning för Jojka blev 53% jämfört med maj månad föregående år

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 09:00 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 12 juni 2017

Omsättningsökning för Jojka blev 53% jämfört med maj månad föregående år

Faktureringen för maj månad 2017 blev 1252 ksek att jämföras med 820 ksek för maj månad 2016. Omsättningen ökade därmed med 53%.

Maj föregående år var en synnerligen stark månad, ökningen på 53% är därmed mycket positiv och över bolagets egna förväntningar. Juni och juli är vanligen lugnare månader för vår kunder och volymerna brukar normalt gå ned något.

Till hösten kommer vi att vara rustade med en uppgraderad plattform och redo för att ta emot fler nya kunder och större volymer. Med den starka inledning vi haft på året där vi upprepat visat mycket stark tillväxt känner vi stor tillförsikt inför sommaren och hösten.

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

www.jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 850 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Faktureringen för maj månad 2017 blev 1252 ksek att jämföras med 820 ksek för maj månad 2016. Omsättningen ökade därmed med 53%.

Läs vidare »
Media no image

Kommuniké från Jojkas årsstämma

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 15:56 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 19 Maj 2017

Kommuniké från Jojkas årsstämma

Jojka Communications AB (publ) höll den 19 maj 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm. Utöver formella beslut fattades följande beslut av stämman.

-Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att disponera till stämmans förfogande stående fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

-Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande.

-Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

-Stämman beslutade att omvälja Rutger Lindquist, Lars Nordlander, Carl Ekerling och Jan Olof Swedin till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

-Stämman beslutade att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Allegretto Revision AB till bolaget revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor.

-Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av det totala antalet aktier i bolaget med högst 5 000 000, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 1 250 000 kronor.

-Stämman bemyndigade styrelsen att göra smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 850 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka Communications AB (publ) höll den 19 maj 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm. Utöver formella beslut fattades följande beslut av stämman.

Läs vidare »
Media no image

Fullmaktsformulär

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 09:42 CEST

Fullmaktsformulär

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att utöva min rätt vid årsstämma i Jojka Communications AB (publ) fredagen den 19 maj 2017, klockan 15.00.

Ombudets uppgifter

Ombudets namn Personnummer
Utdelningsadress
Post nr och postadress Telefonnummer dagtid
Ombudet deltar också för egna aktier på stämman: ☐ Ja☐ Nej

Underskrift av aktieägaren (fullmakten måste undertecknas och dateras)

Aktieägarens namn Org. / Personnummer
Ort och Datum Telefonnummer dagtid
Namnteckning

Observera att vid firmateckning ska aktuellt registreringsbevis bifogas fullmakten.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Fullmaktsformuläret med eventuella bilagor skickas till

Jojka Communications AB (publ), Birger Jarlsgatan 18, 2tr, 114 34 Stockholm

med kopia per e-post till
info@jojka.com

i god tid före stämman

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Fullmaktsformulär Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att utöva min rätt vid årsstämma i Jojka Communications AB (publ) fredagen den 19 maj 2017, klockan 15.00. Ombudets uppgifter Ombudets namn Personnummer Utdelningsadress Post nr och postadress Telefonnummer dagtid Ombudet deltar också för egna aktier på stämman:    ☐ Ja    ☐ Nej

Läs vidare »
Media no image

Kallelse bolagsstämma 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 09:40 CEST

Till

Aktieägarna i Jojka Communications AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Jojka Communications AB (publ)

Jojka Communications AB (publ), org. nr. 556666-6466 (”Bolaget”) kallar till årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 15.00 på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 18 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 13 maj 2017, dels anmäler sig hos Bolaget senast fredagen den 12 maj 2017, före kl. 12.00. Anmälan om deltagande görs på e-postadress info@jojka.com eller via brev till Jojka Communications AB (publ), Birger Jarlsgatan 18, 2 tr, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden.

Den som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig undertecknad fullmakt, som inte får vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid anges i fullmakten som dock längst får vara fem år från dess utfärdande. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress.

Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.jojka.com.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 12 maj 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ärenden på stämman:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Utseende av protokollförare.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av en eller två justeringsmän.
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut
  1. a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  2. b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

 1. Val av styrelse och revisor.
 2. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.
 3. Särskilt bemyndigande för styrelsen.
 4. Stämmans avslutande.

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 9(b) – Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Föreslås att styrelsearvode endast ska utgå till ordföranden med 150 000 kronor.

Revisorn föreslås ersättas enligt av styrelsen godkänd kostnadsräkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår vidare att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om omval av nuvarande styrelseledamöter och revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning eller annars med villkor. Emission av aktier enligt bemyndigandet får totalt medföra en ökning av det totala antalet aktier i Bolaget med högst 5 000 000 , vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 1 250 000 kronor.

Syftet med bemyndigandet är för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter samt i syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt

Vid bolagsstämman ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse kommer för aktieägare att hållas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.jojka.nu, tre veckor före stämman samt på årsstämman, samt tillställas de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Bolaget har 9 577 366 aktier och röster. ______________________

Stockholm i april 2017

Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen 

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Kallelse till årsstämma i Jojka Communications AB (publ) Jojka Communications AB (publ), org. nr. 556666-6466 (”Bolaget”) kallar till årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 15.00 på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 18 i Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

DELÅRSRAPPORT Q1 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 09:00 CEST

DELÅRSRAPPORT Q1 2017

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

21 APRIL 20 17

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

Januari – mars 2017

Januari – mars 2017 jämfört med motsvarande period 2016:

Nettoomsättning: KSEK 3 118 (KSEK 1 391)

 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK – 97* (KSEK - 441)*Resultatet påverkas positivt av engångsbesparing om KSEK 100

Resultatet per aktie*: SEK -0,01 (SEK -0,05)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

Bäste aktieägare,

Nettoomsättningen för Q1 uppgick till KSEK 3 118, att jämföras med KSEK 1 391 för samma period föregående år, dvs. en uppgång med hela 123 %! Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -97 att jämföras med KSEK -441. Omsättningsutvecklingen och resultatförbättringen visar tydligt på att vi är på rätt väg.

Den starka tillväxten beror delvis på att existerande kunder växer på ett imponerande sätt men även att vår breddning mot nya marknadssegment som inleddes under föregående år nu börjar skörda frukt på allvar. Nya kunder kommer oftast in på rekommendation från existerande kunder som uppskattar vår väl utvecklade kundservice och vårt extremt användarvänliga system.

Det är lätt att bli otålig när det gäller kortsiktiga resultat men vi följer den plan vi lagt och kommer fortsätta bygga Jojka till att bli ett stabilt kassaflödesbolag med stark underliggande tillväxt. Under första kvartalet 2017 har verksamheten levererat långt över bolagets egna förväntningar.

Kvartalet har också inneburit mycket arbete med vår nya plattform som förväntas vara i drift under maj månad. Vi kommer succesivt att slussa in kunder i det starkt förbättrade systemet under slutet av Q2. Den nya plattformen som utvecklas i nära samarbete med några av våra befintliga kunder kommer medföra stora fördelar såsom snabbare gränssnitt, intuitiv navigering, förenklad import och export av listor, förbättrad funktionalitet gällande avregistrering etc.

Det skall bli mycket spännande och lärorikt att få flera kunders feedback. Förhoppningen är att de blir lika entusiastiska som de kunder som varit med i arbetet att ta fram den nya plattformen. Det behöver kanske inte påpekas men givetvis förväntar vi oss att nyheterna successivt under året även kommer påverka nyförsäljningen positivt.

Jojkas ambition är attalltid ha marknadens bästa plattform varför fortsatt produktutveckling är av högsta prioriterat. Lanseringen under senare delen av Q2 är det första steget på den resa vi befinner oss i. Vi kommer fortsatt arbeta intensivt med våra kunder i detta arbete parallellt med att vi fokuserar hårt på ny och merförsäljning.

Postnords e-barometer visar att 52% använder mobilen i samband med köp. Man förutser också att desktop som köpkanal spelat ut sin roll inom ett par år. Det är ytterst glädjande att marknaden förstått hur bra mobilen är! Resultatet av detta kommer medföra fler skickade SMS för Jojka. Vi har ett flertal kunder som helt slutat med nyhetsbrev efter att de börjat använda vår plattform som kommunikationskanal då resultatet vida överskrider tidigare utfall. Dessa kunder anser helt enkelt att effekten av nyhetsbreven är för låg i relation till kostnaden och har således helt gått över till att informera sina kunder via SMS.

Min ambition är att Jojka fortsätter att utvecklas på de sätt som vi har gjort de sista 6-9 månaderna, då blir 2017 ett bra år för alla aktieägare.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

Påbörjade arbetet med vår nya förbättrade tekniska plattform

En besparing av engångskaraktär påverkar resultatet med cirka KSEK 100

Förlängde avtal med viktiga kunder såsom Lekmer, Onlinepizza samt Nordicfeel

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 19:e maj i bolagets lokaler

Lansering av vår nya förbättrade plattform startar under Q2

Jojka arrangerar spelbolags EM i fotboll på Malta

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK) Jan-mar 2017 Jan-mar 2016
Nettoomsättning 3 118 1 391
Rörelseresultat (EBIT) -89 -433
Resultat efter finansiell poster -97 -441
Soliditet, % 56 75
Antal aktier, st 9 577 366 9 577 366
Resultat/aktie, SEK -0,01 -0,05
Eget kapital/aktie, SEK 0,34 0,44
NyckeltalsdefinitionerNettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till

9 577 366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid första kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 837 aktieägare. Aktien handlades till lägst 2,3 SEK och högst 3,2 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 3 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

koncernredovisning.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Årsstämma 2017-05-19 i Stockholm

Delårsrapport Q2 2017-07-14

Delårsrapport Q3 2017-10-20

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning (KSEK)

jan-mar 2017 jan-mar 2016
Nettoomsättning 3 118 1 391
Övriga rörelseintäkter 5 5
3 113 1 396
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -2 657 -1 286
Personalkostnader - 491 -457
Avskrivningar -54 -86
Summa rörelsekostnader -3 202 -1 829
Rörelseresultat (EBIT) -89 -433
Finansnetto -8 -8
Resultat -97 -441
Balansräkning
(KSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 645 546 355
645 546 355
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 9 5
5 9 5
Summa anläggningstillgångar 650 555 360
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 423 541 986
Aktuella skattefordringar 12 13 10
Övriga fordringar 0 23 12
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 146 430 1 356
1 581 1 007 2 364
Kassa och bank 3 533 4 013 2 922
3 533 4 013 2 922
Summa omsättningstillgångar 5 114 5 020 5 286
Summa tillgångar 5 764 5 575 5 646

Balansräkning

(KSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 394 2 394 2 394
Reservfond 551 551 551
Fritt eget kapital
Fria reserver 419 1 677 1 677
Periodens resultat -97 -441 -1 257
Summa eget kapital 3 267 4 181 3 365
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 230 431 1 135
Övriga skulder 525 245 514
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1742 718 632
2 497 1 394 2 281
Summa eget kapital och skulder 5 764 5 575 5 646
Ställda säkerheter 500 500 500
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Januari – mars 2017 Januari – mars 2017 jämfört med motsvarande period 2016: • Nettoomsättning: KSEK 3 118 (KSEK 1 391) • Resultatet efter finansiella poster: KSEK – 97* (KSEK - 441) * Resultatet påverkas positivt av engångsbesparing om KSEK 100 • Resultatet per aktie*: SEK -0,01 (SEK -0,05) * Beräknat på 9 577 366 aktier

Läs vidare »
Media no image

Omsättningen för mars steg med 165% jämfört med Mars månad förra året

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 09:00 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 11 April 2017

Omsättningen för mars steg med 165% jämfört med Mars månad förra året

Faktureringen för mars 2017 blev 1147 ksek att jämföras med 432 ksek för mars 2016. Omsättningen ökade därmed med 165%.

Ytterligare en månad med mycket bra omsättningsutveckling för Jojka. Det tillkommer kunder löpande via nyförsäljning och adderar till skaran av existerande. Vi ser framemot att under maj och juni kunna börja lotsa in de existerande kunderna i den starkt förbättrade plattformen.

Den stora omsättningsökning som Q1 inneburit har varit högre än bolagets förväntningar och bolaget förväntar sig inte samma ökning kommande kvartal.

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

www.jojka.com

Denna information är sådan information som Jojka är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den april 2017.

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 850 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Faktureringen för mars 2017 blev 1147 ksek att jämföras med 432 ksek för mars 2016. Omsättningen ökade därmed med 165%

Läs vidare »
Media no image

Omsättningen för februari steg med 127% jämfört med februari månad förra året

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 08:31 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 13 mars 2017

Omsättningen för februari steg med 127% jämfört med februari månad förra året och överträffade Jojkas egna högt ställda förväntningar

Faktureringen för februari 2017 blev 997ksek att jämföras med 439 ksek för februari 2016. Omsättningen ökade därmed med 127%.

Mot bakgrund av att februari månad historiskt sett varit en månad med låg kundaktivitet så överträffade omsättningsökningen bolagets egna förväntningar med råge. För Jojka är detta ett bevis på att de kunder som kommit in under föregående år kompletterar våra andra kunder på ett bra sätt genom att addera en stabil omsättningstillväxt.

Att omsättningen ökar är enligt plan även om februariökningen ligger över förväntansbilden. Omsättningsökningen ska tolkas som att bolaget är på rätt spår och att den långsiktiga prognosen kan förbättras då vår pågående nyutveckling bland annat syftar till att kunna öka merförsäljningen mot existerande kundbas.

Värdet i Jojkas tjänster ligger i att de skapar ”Call to action” hos våra kunders kunder. Vi bygger en plattform som är enkel att använda för våra kunder och möjliggör för dem att deras budskap når fram. Vår plattform ska initiera reaktioner och bygga relationer – Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

www.jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 850 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Faktureringen för februari 2017 blev 997 ksek att jämföras med 439 ksek för februari 2016. Omsättningen ökade därmed med 127%.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • VD
 • Media, press och försäljning
 • Rucztgerni Lirinabdqlimbguuist
 • 08-611 26 00
 • 0709966666

Om Jojka

Jojka erbjuder lättanvända tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som är mobila eller vill nå sina kunder via deras mobiltelefon.

Vi erbjuder två tjänster till olika målgrupper
Jojka Salesboost - är en lättanvänd tjänst för online butiker och fysiska butiker att nå ut till sina kunder och sälja mer via SMS marknadsföring. Verktyget gör att butiken kan skicka ut erbjudanden och information till sin kundbas via SMS.

Jojka Survey - är en tjänst för företag att kunna mäta kundnöjdheten.

Adress

 • Jojka
 • Birger Jarlsgatan 18
 • 11434 Stockholm