Media-no-image

Jojka: Tangerar föregående års januari tillväxt

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 09:01 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 4 februari 2016

Jojka: Tangerar föregående års januari tillväxt

Januari blev efter ett starkt Q4 en tangering av 2015 års volymtillväxt, detta efter att en större order levererats i början av februari i stället för som planerat i januari. Tar man den i beaktande så ligger volymtillväxten i januari på ca. +18% mot föregående år.

Allt fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får allt fler förfrågningar och intresseanmälningar från brancher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar.

”Januari är generellt en utmaning för många branscher efter bland annat julhandel och mellandagsrea. Detta i kombination med helgdagarna i januari gör att jag ser utfallet som tillfredställande och en bra grund för Q1. Fortsatt tillväxt men med ökad fokus på lönsamhet kommer vara högsta prioritering under 2016 säger VD Rutger Lindquist i en kommentar”.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Januari blev efter ett starkt Q4 en tangering av 2015 års volymtillväxt, detta efter att en större order levererats i början av februari i stället för som planerat i januari. Tar man den i beaktande så ligger volymtillväxten i januari på ca. +18% mot föregående år.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka gör stark avslutning i Q4

Pressmeddelanden   •   2016-01-07 09:03 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 7 januari 2016

Jojka gör stark avslutning i Q4

December blev volym mässigt Jojkas tredje bästa månad någonsin. Kvartalet slutade på +32% mot föregående år och på årsbasis ökade volymen med +61% mot 2014. Skälet till den kraftiga ökningen ligger i tillströmningen av nya kunder samt att befintliga kunder expanderat användningen av Jojkas tjänster. Allt fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får allt fler förfrågningar och intresseanmälningar från brancher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar.

”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att vi bibehållit den mycket starka tillväxten vi haft under året och att antalet nya kundavtal med fasta månatliga intäkter fortsätter öka. Detta är ett kvitto på att kunderna uppskattar våra tjänster och att vi lyckats implementera tecknade kontrakt samt allt fler fått upp ögonen för SMS som kommunikationskanal. Fortsatt tillväxt under lönsamhet kommer även under 2016 att vara vårt fokus säger VD Rutger Lindquist i en kommentar”.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

December blev volym mässigt Jojkas tredje bästa månad någonsin. Kvartalet slutade på +32% mot föregående år och på årsbasis ökade volymen med +61% mot 2014

Läs vidare »
Media-no-image

Fullmaktsformulär

Pressmeddelanden   •   2015-12-10 08:49 CET

Fullmaktsformulär

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att utöva min rätt vid extra bolagsstämma i Jojka Communications AB (publ) fredagen den 15 januari 2016, klockan 15.00.

Ombudets uppgifter

Ombudets namn Personnummer
Utdelningsadress
Post nr och postadress Telefonnummer dagtid
Ombudet deltar också för egna aktier på stämman: Ja NejUnderskrift av aktieägaren (fullmakten måste undertecknas och dateras)
Aktieägarens namn Org. / Personnummer
Ort och Datum Telefonnummer dagtid
Namnteckning
Observera att vid firmateckning ska aktuellt registreringsbevis bifogas fullmakten.Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Fullmaktsformuläret med eventuella bilagor skickas till

Jojka Communications AB (publ), Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm

med kopia per e-post till
info@jojka.nu

i god tid före stämman

   

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojkas fullmaktsformulär

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelanden   •   2015-12-10 08:38 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 10 dec 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), org. nr 556666-6466, (”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma den 15 januari 2016 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 januari 2016, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 11 januari 2016. Anmälan ska ske skriftligen till Jojka Communications AB, Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, eller per telefon 08-611 26 00, eller per e-mail info@jojka.nu. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 8 januari 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren daterad och undertecknad fullmakt. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär för detta ändamål, vilket kan hämtas från Bolagets hemsida. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovan nämnda adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 • 1.Stämmans öppnande
 • 2.Val av ordförande vid stämman
 • 3.Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4.Godkännande av dagordning
 • 5.Val av en eller två justeringsmän
 • 6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 7.Val av styrelseledamot
 • 8.Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

7. Val av styrelseledamot

Aktieägare representerandes ca 50,03% av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Aktieägarna föreslår att Jan Swedin väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen ska således bestå av Lars Nordlander, Rutger Lindquist, Carl Ekerling och Jan Swedin.

Jan Swedin är CEO och grundare av IT Gården i Landskrona AB. Med sitt starka kundfokus, höga tekniska kompetens samt inställning att ”allt är möjligt” har han gjort IT Gården till ett av Sveriges ledande företag inom sina verksamhetsområden. Bolaget är verksamt inom outsourcing och hosting av IT-drift.

____________________

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.jojka.nu.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

____________________

Stockholm i december 2015

Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), org. nr 556666-6466, (”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma den 15 januari 2016 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka tecknar avtal med Intrum Justitia

Pressmeddelanden   •   2015-12-03 08:54 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 3 dec 2015

Jojka har tecknat avtal med Intrum Justitia

Jojka har tecknat ett 2 års avtal med Intrum Justitia som är en av Sveriges ledande aktörer inom inkassoverksamhet. Årligt ordervärde är svårt att uppskatta då ersättningen är en kombination av fast och rörlig ersättning beroende på nyttjande av Jojkas plattform.

”Detta är ett mycket viktig avtal för oss. Det visar återigen på hur användbar vår plattform är och att den kan användas inom många olika sektorer. Vi ser betydande tillväxtmöjligheter framöver inom hela den finansiella sektorn” säger VD Rutger Lindquist i en kommentar.

”Vi har jobbat med SMS i flera år och ser att vi tillsammans med Jojka kommer kunna bli ännu mer effekektiva i vår kommunikation” säger Campaign Cordinator Fredrik Blomberg i en kommentar.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka har tecknat ett 2 års avtal med Intrum Justitia som är en av Sveriges ledande aktörer inom inkassoverksamhet. Årligt ordervärde är svårt att uppskatta då ersättningen är en kombination av fast och rörlig ersättning beroende på nyttjande av Jojkas plattform.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojkas volymutveckling i november

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 08:55 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 1 dec 2015

Jojka ökar takten och förstärker organisationen

Novembers volymutveckling följde den positiva trenden från tidigare månader och slutade på +88% över motsvarande period 2014, på årsbasis ligger ökningen på +74%. Skälet till den kraftiga ökningen ligger i tillströmningen av nya kunder samt att befintliga kunder expanderat användningen av Jojkas tjänster. Allt fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får allt fler förfrågningar och intresseanmälningar från brancher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar. Som en följd av detta noterades under november årets högsta antal nya kundavtal med fasta månadsintäkter.

Jojka har under november anställt Isabel Ottosson som ”Head of Business Support”. Isabel som har en bakgrund inom Länsförsäkringar Bank och från egen verksamhet kommer att ansvara för bolagets ”Back-Office” funktion.

”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att vi bibehåller den mycket starka tillväxten vi haft under året och att antalet nya kundavtal med fasta månatliga intäkter fortsätter öka. Detta är ett kvitto på att kunderna uppskattar våra tjänster och att allt fler fått upp ögonen för SMS som kommunikationskanal. Fortsatt tillväxt under lönsamhet kommer även framgent att vara vårt fokus säger VD Rutger Lindquist i en kommentar. Jag vill passa på att hälsa Isabel välkommen till Jojka och jag är övertygad om att hennes erfarenhet kommer bolaget har stor nytta av, säger Rutger Lindqusit i en avslutande kommentar”.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Novembers volymutveckling följde den positiva trenden från tidigare månader och slutade på +88% över motsvarande period 2014, på årsbasis ligger ökningen på +74%.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka inleder samarbete med Lekmer

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 09:00 CET

Stockholm den 20 november 2015

Jojka inleder samarbete med Lekmer

Lekmer väljer Jojka som leverantör av SMS-tjänster.

Lekmer är Nordens ledande barnbutik på nätet med marknadens bredaste utbud. Här finns allt från leksaker, barnkläder och bilbarnstolar till barnvagnar, babyproduker och barnrumsinredning. Lekmer är en del av Qliro Group.

”Jag är stolt att kunna presentera vårt nya samarbete med Lekmer. Att vi får möjligheten att hantera Lekmers SMS-marknadsföring är glädjande. Lekmer är ett av de strategiska företag vi satte upp som mål att samarbeta med när året började. Att vi lyckats vinna deras förtroende är ytterligare ett tecken på att vi har en produkt som marknaden verkligen uppskattar” säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB.

“Lekmer väljer Jojka som leverantör för att de erbjuder en konkurrenskraftigt tjänst till rätt pris och med en servicenivå vi kräver” säger Fredrik Palm, VD för Lekmer, i en kommentar.

SMS-marknadsföring är - rätt använt - mycket effektivt. 97% av alla SMS som skickas läses inom 3 minuter.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey-produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.


För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Lekmer väljer Jojka som leverantör av SMS-tjänster. Lekmer är Nordens ledande barnbutik på nätet med marknadens bredaste utbud. Här finns allt från leksaker, barnkläder och bilbarnstolar till barnvagnar, babyproduker och barnrumsinredning. Lekmer är en del av Qliro Group.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojkas starka tillväxt fortsätter i Q4

Pressmeddelanden   •   2015-11-03 08:29 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 3 nov 2015

Jojkas starka tillväxt fortsätter i Q4

Oktobers volymutveckling följde den positiva trenden från Q3 och slutade på +56% över motsvarande period 2014, på årsbasis ligger ökningen på +73%. Skälet till den kraftiga ökningen ligger i såväl nya kunder samt att befintliga kunder expanderat användningen av Jojkas tjänster. Allt fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får allt fler förfrågningar och intresseanmälningar från brancher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar.

”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att vi kan bibehålla den mycket starka tillväxten vi haft under Q2 och Q3. Detta är för oss ett kvitto på att våra kunder uppskattar våra tjänster samt att den finns en stark tillväxtpotential i takt med att nya brancher inser fördelarna med SMS som kommunikationskanal. Fokus nu kommer att ligga på att bibehålla den positiva tillväxten under Q4 säger VD Rutger Lindquist i en kommentar.”

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Oktobers volymutveckling följde den positiva trenden från Q3 och slutade på +56% över motsvarande period 2014, på årsbasis ligger ökningen på +73%.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka tecknar avtal

Pressmeddelanden   •   2015-10-27 09:00 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 27/10 2015

Jojka har tecknat avtal

Jojka har tecknat avtal med en av landets ledande online leverantörer av mat. Företaget är rikstäckande och har sammarbeten med restauranger över hela landet. Det årliga ordervärdet är svårt att uppskatta eftersom det är nyttjanderelaterat.

”Att vi lyckats teckna avtalet är oerhört viktigt för oss. Det visar återigen på hur användbar vår plattform är och att den kan användas inom många olika sektorer. Att vi nu även får ett avstamp inom mat handel på nätet där marknaden årligen växer kraftigt, vilket Svensk Detaljhandels årliga rapport tydligt visar på, är mycket glädjande. Vi ser betydande tillväxtmöjligheter framöver inom hela detaljhandel sektorn säger VD Rutger Lindquist i en kommentar.”

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. 

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka har tecknat avtal med en av landets ledande online leverantörer av mat. Företaget är rikstäckande och har sammarbeten med restauranger över hela landet. Det årliga ordervärdet är svårt att uppskatta eftersom det är nyttjanderelaterat

Läs vidare »
Media-no-image

Delårrapport Q3

Pressmeddelanden   •   2015-10-23 08:09 CEST

DELÅRSRAPPORT Q3 2015

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

23 oktober 20 15

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

januari – september 2015

Januari – september 2015 jämfört med motsvarande period 2014:

Nettoomsättning: KSEK 5 846 (KSEK 3 409)

Resultatet efter finansiella poster: KSEK -936 (KSEK -1 329)

Resultatet är belastat med extraordinära kostnader om KSEK -283 relaterade till

genomförd nyemission

Resultatet per aktie*: SEK -0,10 (SEK -0,21)

* Beräknat på 9 577 366 aktier (6 384 911 aktier)

juli-september 2015

Tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal 2014:

Nettoomsättning: KSEK 2 113 (KSEK 1 685)

Resultatet efter finansnetto: KSEK -167 (KSEK -243)

*Resultatet är belastat med extraordinära kostnader om KSEK -28 relaterade till

genomförd nyemission

Resultatet per aktie*: SEK -0,02 (SEK -0,04)

* Beräknat på 9 577 366 aktier(6 384 911 aktier)

VD har ordet

Jojkas starka tillväxt fortsatte under Q3 och kryddades med vår bästa månad någonsin under september. Jämfört med Q3 2014 ökade vårt operativa resultat med 51 % före avskrivningar, korrigerat för emissions- och investeringskostnader. Av kvartalets tre månader uppvisade både augusti och september ett positivt kassaflöde vilket är en indikator på att vi är på rätt väg och ett tydligt besked från våra kunder att de uppskattar det vi gör. Vår starka tillväxt sker inom flera olika marknadssegment och är ytterligare ett tecken på att marknaden på bred front fått upp ögonen för SMS som marknadsföring och kommunikationskanal. Hittills har volymtillväxten ökat med 71 % jämfört med samma periodförra året och trenden ser ut att fortsätta även under Q4. Omsättningen ökade under perioden med 25 % jämfört med motsvarande period förra året och resultatet efter finansnetto, ej korrigerat för emissions- och investeringskostnader, förbättrades med 31 %. Med justeringar för dessa förbättrades resultatet med 43 %.

Under kvartalet har vi sett ett ökat intresse från bostadsrättsföreningar, e-handlare och traditionella butiker där tidigare email konversation och erbjudanden nu ersätts med SMS eftersom dessa når fram och läses. Jag har för vana att citera att ”98 % av alla SMS som skickas läses vara 97 % inom 3 minuter vilket utan tvekan är de högsta talen inom marknadsföring och kommunikation för närvarande. SMS är enkelt att använda och det går fort att agera på den information eller erbjudande som skickats. Det spelar ingen roll om mottagaren har en gammal eller ny telefon, det är lika effektivt. Utöver ovan nämnda kundgrupper ser vi ett fortsatt ökat intresse för vår produkt Jojka Survey som ger kunderna möjlighet att i realtid mäta kvalité/kundnöjdhet inom utvalda segment.

Under kvartalet har även omfattande arbeten lagts på att vidareutveckla vår Gateway JSG3 för att möta den ökade efterfrågan från våra kunder att kunna integrera sina system med Jojkas via en SMPP lösning. Arbetet har resulterat i en lösning som nu gör det möjligt att genomföra en sådan på mindre än 5 minuter och som kommer medföra betydande besparingar och ökad effektivitet för våra användare framöver. Arbetet med att vidareutveckla vår tekniska plattform, för att göra den än mer användarvänlig och effektiv, kommer att fortlöpa även under Q4.

Fokus under Q4 kommer att läggas på strategisk försäljning inom våra utvalda marknadssegment, produktutveckling samt Black Friday, Cybermåndag och givetvis julhandeln som återigen beräknas slå omsättningsrekord och därmed leda till ökad efterfrågan på Jojkas tjänster.

Jag ser med tillförsikt framemot ett spännande Q4. Jojka står väl rustade att möta en fortsatt ökad efterfrågan från såväl befintliga som nya kunder.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget kassaflödespositivt under augusti och september

ATH (all time high) under september avseende volym och omsättning

Beslut om att förstärka back-office funktionen för att öka servicegraden

Väsentliga händelser efter perioden utgång

Styrelsen tar beslut om att investera upp till SEK 500 000 i IT och kommunikations-plattformen.

Arbetet med bolagets nya hemsida klart, lansering under Q4.

Fortsatt positiv volymutveckling under oktober. Perioden 1-20 oktober +103% jämfört med samma period 2014.

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK) Jan-sep 2015 Jan-sep 2014
Nettoomsättning 5 846 3 409
Rörelseresultat (EBIT) - 928 -1 321
Resultat efter finansiell poster -936 -1 329
Soliditet, % 74 57
Antal aktier, st 9 577 366 6 384 911
Resultat/aktie, SEK -0,10 -0,21
Eget kapital/aktie, SEK 0,54 0,39
NyckeltalsdefinitionerNettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till 9 577 366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid tredje kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 756 aktieägare. Aktien handlades till lägst 1,67 SEK och högst 2,90 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2015 2016-02-12

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel. +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning (KSEK)

jan-sep 2015 jan-sep 2014
Nettoomsättning 5 846 3 409
Övriga rörelseintäkter 31 0
5 877 3 409
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -5 353 -3 443
Personalkostnader -1 197 -1 046
Avskrivningar -256 -241
Summa rörelsekostnader -6 806 -4 730
Rörelseresultat (EBIT) -928 -1 321
Finansnetto -8 -8
Resultat

-936 -1 329
Not 1 Övriga externa kostnaderUnder perioden har resultatet belastats med KSEK -283 i emissionskostnader

Balansräkning

(KSEK) 2015-09-30 2014-09-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 12 18
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 717 971
729 989
Summa anläggningstillgångar 729 1989
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 811 690
Övriga fordringar 19 30
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 007 596
1 837 1 316
Kassa och bank 4 341 1 976
4 341 1 976
Summa omsättningstillgångar 6 178 3 326
Summa tillgångar 6 907 4 281

Balansräkning

(KSEK) 2015-09-30 2014-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 394 1 596
Reservfond 551 551
Fritt eget kapital
Fria reserver 3 125 1 643
Periodens resultat -936 -1 329
Summa eget kapital 5 134 2 461
Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 955 211
Övriga skulder 219 239
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 599 1 370
1 773 1 820
Summa eget kapital och skulder 6 907 4 281
Ställda säkerheter 500 500
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

juli-september 2015 Tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal 2014: • Nettoomsättning: KSEK 2 113 (KSEK 1 685) • Resultatet efter finansnetto: KSEK -167 (KSEK -243) *Resultatet är belastat med extraordinära kostnader om KSEK -28 relaterade till genomförd nyemission • Resultatet per aktie*: SEK -0,02 (SEK -0,04) * Beräknat på 9 577 366 aktier(6 384 911 aktier)

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • VD
 • Media, press och försäljning
 • sxRupxbmtggperzowy Lyjkdinsphwthbkdqqouisxfmwhst
 • 08-611 26 00
 • 0709966666

Om Jojka

Jojka erbjuder lättanvända tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som är mobila eller vill nå sina kunder via deras mobiltelefon.

Vi erbjuder två tjänster till olika målgrupper
Jojka Salesboost - är en lättanvänd tjänst för online butiker och fysiska butiker att nå ut till sina kunder och sälja mer via SMS marknadsföring. Verktyget gör att butiken kan skicka ut erbjudanden och information till sin kundbas via SMS.

Jojka Survey - är en tjänst för företag att kunna mäta kundnöjdheten.

Adress

 • Jojka
 • Birger Jarlsgatan 18
 • 11434 Stockholm