Media no image

Jojka har tecknat avtal med världsomspännande Bethard Group

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 09:07 CET

Stockholm den 16 decmber 2016

Jojka har tecknat avtal med världsomspännande Bethard Group

Bethard Group är ett igameingbolag (online gameing) som erbjuder casino, odds och live casino på nätet.

Det årliga ordervärdet som samarbetet initialt kommer generera är ca 700 000 SEK. Avtalet är nyttjanderelaterat, tecknat på 1 år och gäller för Sverige.

”Jag är stolt att kunna presentera vårt nya samarbete med Bethard. Bethard är mycket välrenomerade och en stor aktör på marknaden. Att de valde oss visar på att vår plattform och erbjudande är bäst på den svenska marknaden, säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB i en kommentar”.

”Vi tycker att Jojka visade den servicevilja vi söker hos en partner ” säger Frank Heinänen, Bethard Group

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 97 % av alla sms som skickas läses inom 3 minuter.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.


För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Det årliga ordervärdet som samarbetet initialt kommer generera är ca 700 000 SEK. Avtalet är nyttjanderelaterat, tecknat på 1 år och gäller för Sverige

Läs vidare »
Media no image

Black Friday gav omsättningsrekord för Jojka andra månaden i rad

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 08:53 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 28 nov 2016

Black Friday gav omsättningsrekord för Jojka andra månaden i rad

Black Friday är det traditionella startskottet på julhandeln i USA och har länge varit den största shoppinghelgen för amerikaner. I Sverige har denna amerikanska handelshögtid inte tidigare haft samma betydelse. Jojka har sett ett ökat intresse från sina kunder inför och under Black Friday även tidigare år men kan konstatera att intresset nu har exploderat.

Jojka slog omsättningsrekord redan under oktober med en omsättning på 1 135 kSek och kan konstatera att detta rekord snabbt kommer slås igen. Novembers omsättning förväntas ligga på drygt 1 500 Ksek det vill säga omkring 90% upp mot novembers omsättning 2015 som var 793 kSek.

”Det är oerhört positivt att vi två månader i rad gör ”all time high”. I november får vi stark medvind av Black Friday men även oktober var en stark månad och det känns bra att kunna följa upp den starka månaden med ett nytt rekord säger Rutger Lindquist. Att det är en så bred bas av kunder som tillsammans lyfter volymerna till dessa rekord gör att det känns extra bra fortsätter Rutger Lindquist”.

SMS som kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 97 % av alla sms som skickas läses inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

www.jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 850 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka slog omsättningsrekord redan under oktober med en omsättning på 1 135 kSek och kan konstatera att detta rekord snabbt kommer slås igen. Novembers omsättning förväntas ligga på drygt 1 500 Ksek det vill säga omkring 90% upp mot novembers omsättning 2015 som var 793 kSek.

Läs vidare »
Media no image

Delårsrapport 3

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 08:59 CEST

DELÅRSRAPPORT Q3 2016

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

21 oktober 20 16

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

januari – september 2016

Januari – september 2016 jämfört med motsvarande period 2015:

Nettoomsättning: KSEK 5 406 (KSEK 5 846)

Resultatet efter finansiella poster: *KSEK -1 008 (**KSEK -936)

*Resultatet är belastat med extraordinära kostnader på KSek -100 för specifikation av ny produktgeneration

** Resultatet är belastat med emissionskostnader om KSEK -255

Resultatet per aktie*: SEK -0,11 (SEK -0,10)

* Beräknat på 9 577 366 aktier (9 577 366 aktier)

juli-september 2016

Tredje kvartalet 2016 jämfört med motsvarande kvartal 2015:

Nettoomsättning: KSEK 1 936 (KSEK 2 113)

Resultatet efter finansnetto: *KSEK -230 (KSEK -167)

*Resultatet är belastat med extraordinära kostnader på KSek -100 för specifikation av ny produktgeneration

Resultatet per aktie*: SEK -0,02 (SEK -0,02)

* Beräknat på 9 577 366 aktier (9 577 366 aktier)

VD har ordet

Med redan tagna affärer under hösten räknar vi att vid årets slut ligga på ungefär samma omsättning som föregående år. Det är vi nöjda med då den kund som genererade 40% av vår omsättning under föregående år dramatiskt dragit ner sina inköp och har i år endast stått för cirka 1,8% av omsättningen. Den underliggande tillväxten är med andra ord stark och vi är mindre känsliga idag då en storkund ersatts med flera mindre. Resultatet är även det sämre för kvartalet än motsvarande period förra året, närmare bestämt cirka 60 KSek. Värt att notera är att kvartalet belastats med cirka 100 Ksek av engångskaraktär hänförliga till specifikationen av vår nya produktgeneration. Operativt resultat för perioden är med andra ord bättre än motsvarande period förra året trots de minskade volymerna från storkunden.

Under kvartalet har vi sett ett kraftigt ökat intresse från framförallt spelföretag där vi som kommunicerats tidigare, på kort tid, har tagit in order motsvarande 3,5 Msek i årsvolym vid fullt utnyttjande. Värt att notera är att intresset fortsätter öka och vi räknar med att kunna offentliggöra ett antal nya spelbolag under innevarande kvartal. Det är mycket glädjande att en del av introduktionerna till nya kunder kommer från befintliga kunder som rekommenderat oss utifrån sin kundnöjdhet. Vi betraktar oss idag som ett starkt varumärke inom detta segment.

Vi har under en längre tid planerat för vår nästa produktgeneration och medvetet varit försiktiga med våra investeringar under denna tid. Nu har vi en tydlig bild av hur vi ska ta oss vidare för att dra nytta av de trender som finns gällande mobilanvändning och kommer under det kommande 6-12 månaderna att investera en stor del av den kassa vi skaffade oss i samband med förra nyemissionen för att säkerställa de kvalitetskrav och den tillväxt som vi ser framför oss.

Vårt mål är en kraftig omsättningsökning fram till 2018 och det innebär att dessa investeringar måste göras nu. Investeringarna kommer fokusera på användarvänlighet, utökad funktionalitet, förbättrade möjligheter till integration med andra system samt våra möjligheter att påverka våra inköpspriser. Det är ett omfattande arbete som kommer kräva mycket av oss och det är bland annat därför vi ökat vår bemanning så att det viktiga säljarbetet inte blir lidande.

Fokus under Q4 kommer att läggas på strategisk försäljning inom våra utvalda marknadssegment samt produktutveckling. Q4 är traditionellt starka månader för oss med höjdpunkter som Black Friday, Cyber Monday och givetvis julhandeln.

Vi siktar in oss på ett spännande kommande kvartal där vi sätter startskottet för nästa produktgeneration aktiverar många nya kunder samt ser fram mot ovan nämnda högtidsdagar.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

Tagit fram specifikationen för vår nya produktgeneration och som en konsekvens av detta belastat Q3 resultatet med extra ordinära kostnader om 0,1 Msek

Jojka har tecknat avtal med 5 spelbolag med ett ordervärde fullt utnyttjat på 3,5 Msek

Carl Ekerling (COO) har börjat sin anställning per den 1 september

Ökad internationell trafik och utländska kunder

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK) Jan-sep 2016 Jan-sep 2015
Nettoomsättning 5 406 5 846
Rörelseresultat (EBIT) - 999 -928
Resultat efter finansiell poster -1 008 -936
Soliditet, % 71 74
Antal aktier, st 9 577 366 9 577 366
Resultat/aktie, SEK -0,11 -0,10
Eget kapital/aktie, SEK 0,38 0,54
NyckeltalsdefinitionerNettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till 9 577 366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid tredje kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 905 aktieägare. Aktien handlades till lägst 2,80 SEK och högst 4,15 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster och en deltidsanställning.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2016 2017-02-10

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel. +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning (KSEK)

jul-sep 2016 jul-sep 2015 jan-sep 2016 jan-sep 2015
Nettoomsättning 1 936 2 113 5 406 5 846
Övriga rörelseintäkter 55 0 118 31
1 991 2 113 5 524 5 877
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 752 -1 885 -4 970 -5 353
Personalkostnader -382 -312 -1 294 -1 197
Avskrivningar -87 -86 -259 -256
Summa rörelsekostnader -2221 -2 283 -6 523 -6 806
Rörelseresultat (EBIT) -230 -170 -999 -928
Finansnetto -0 -0
-9 -8
Resultat

-230 -170 -1 008 -936
Balansräkning
(KSEK) 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 7 12 9
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 374 717 631
381 729 640
Summa anläggningstillgångar 381 729 640
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 653 811 429
Övriga fordringar 19 19 11
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 650 1 007 832
1 323 1 837 1 272
Kassa och bank 3 389 4 341 5 039
3 389 4 341 5 039
Summa omsättningstillgångar 5 093 6 178 6 311
Summa tillgångar 5 093 6 907 6 951

Balansräkning

(KSEK) 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2394 2 394 2 394
Reservfond 551 551 551
Fritt eget kapital
Fria reserver 1 677 3 125 3 125
Periodens resultat -1 008 -936 -1 448
Summa eget kapital 3 614 5 134 4 622
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 569 955 1 326
Övriga skulder 315 219 338
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 595 599 665
1 479 1 773 2 329
Summa eget kapital och skulder 5 093 6 907 6 951
Ställda säkerheter 500 500 500
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

juli-september 2016 Tredje kvartalet 2016 jämfört med motsvarande kvartal 2015: • Nettoomsättning: KSEK 1 936 (KSEK 2 113) • Resultatet efter finansnetto: *KSEK -230 (KSEK -167) • *Resultatet är belastat med extraordinära kostnader på KSek -100 för specifikation av ny produktgeneration • Resultatet per aktie*: SEK -0,02 (SEK -0,02) * Beräknat på 9 577 366 aktier (9 577 366 aktier)

Läs vidare »
Media no image

Jojka växer inom spelbranschen med InstaCasino

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2016 11:59 CEST

Stockholm den 9 September 2016

Jojka växer inom spelbranschen med InstaCasino

Jojka har tecknat avtal med www.instacasino.com som också tillhandahåller affiliateprogrammet www.honestpartners.com. InstaCasino är ett snabbt växande bolag inom onlinespel med bordsspel, jackpottar, videopoker och livecasino samlade på siten instacasino.com.

Avtalet är nyttjanderelaterat och tillsvidare. Den uppskattade årliga ordervärdet är drygt SEK 1 000 000.

”Jag är mycket glad att InstaCasino väljer Jojka. Spelbranschen har behov av att snabbt och direkt kommunicera med sina kunder och där är vår plattform perfekt, säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB i en inledande kommentar. Vi ser en betydande tillväxtmöjlighet inom spelbranschen och det är kul att så många tycker att Jojka erbjuder det de söker, säger Rutger Lindquist i en avslutande kommentar.”

”Efter att ha sonderat terrängen på jakt efter en seriös och bra produkt inom SMS-marknadsföring, framgick det ganska snart att det var Jojka som skulle bli det bästa alternativet. Med hög leveransratio, bra service och bättre prisnivåer än konkurrenterna blev Jojka ett självklart val av samarbetspartner, säger en talesman för InstaCasino.”

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 97 % av alla sms som skickas läses inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com,

www.jojka.com

www.instacasino.com

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka har tecknat avtal med www.instacasino.com som också tillhandahåller affiliateprogrammet www.honestpartners.com. InstaCasino är ett snabbt växande bolag inom onlinespel med bordsspel, jackpottar, videopoker och livecasino samlade på siten instacasino.com.

Läs vidare »
Media no image

Jojka inleder samarbete med Partykungen

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2016 09:08 CEST

Stockholm den 2a September

Jojka inleder samarbete med Partykungen

Jojka har i dagarna inlett ett samarbete med Partykungen som är Nordens ledande nätbutik för maskeradkläder, partyprylar och roliga presenter.

”Partykungen är ett otroligt välskött bolag som kommer att växa ännu mer med tiden inte bara i Norden. Dessutom är det en av de roligaste siterna att besöka för man blir så glad, säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB i en inledande kommentar”

”Vi har valt att jobba med Jojka som partner för våra SMS-utskick, då vi tycker att de levererar en hög kvalitet och har en stabil tjänst med många möjligheter. Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete och ser fram emot att utveckla det ytterligare framöver, säger Joel Svensson Vd och grundare av Partykungen.

”För Jojka betyder samarbetsavtalet med Partykungen väldigt mycket. Avtalet är helt nyttjanderelaterat men Partykungens goda renommé kommer ge fler affärer med andra E-handelsföretag, säger Rutger Lindquist i en avslutande kommentar.”

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 97 % av alla SMS som skickas läses inom 3 minuter

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com

www.jojka.com/

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka har i dagarna inlett ett samarbete med Partykungen som är Nordens ledande nätbutik för maskeradkläder, partyprylar och roliga presenter.

Läs vidare »
Media no image

Jojka växer inom spelindustrin

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 08:58 CEST

Stockholm den 24 Augusti 2016

Jojka växer ytterligare inom spelbranchen

Jojka har tecknat avtal med det användarvänliga, världsomfattande och design inspirerade Dunder Casino.

Det årliga ordervärdet som samarbetet inledningsvis kommer generera är ca 1 500 000 SEK. Avtalet är nyttjanderelaterat och tecknat på ett år med ett års automatisk förlänging.

”Jag är oerhört stolt över att kunna presentera vårt nya samarbete. Vi har tidigare tecknat avtal med flertalet spelbolag men att vi kunde ro Dunder Casino i hamn är en fjäder i hatten för oss och visar på att vi tänker rätt, säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB i en inledande kommentar. Vi ser betydande tillväxtmöjligheter inom spelbranchen och räknar med att inom en snar framtid kunna presentera ytterligare betydelsefulla samarbetsavtal säger Rutger Lindquist i en avslutande kommentar.”

”Vi valde Jojka som leverantör efter en omfattande genomgång av de plattformar som marknaden erbjuder. Jojkas användarvänliga gränssnitt, deras passion för det de gör och starka vilja att ha oss som kund var det som avgjorde, säger Olof Örn, grundare Dunder LTD i en kommentar.”

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 97 % av alla sms som skickas läses inom 3 minuter.


För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com, www.jojka.com

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka har tecknat avtal med det användarvänliga, världsomfattande och design inspirerade Dunder Casino

Läs vidare »
Media no image

DELÅRSRAPPORT Q2 2016

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2016 09:12 CEST

DELÅRSRAPPORT Q2 2016

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

15 JULI 20 16

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

Januari – juni 2016

Januari – juni 2016 jämfört med motsvarande period 2015:

Nettoomsättning: KSEK 3 469 (KSEK 3 732)

Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 778 (KSEK - 767)

Resultatet per aktie: SEK -0,08 (SEK -0,12)

April- juni 2016

Andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande kvartal 2015:

Nettoomsättning: KSEK 2 078 (KSEK 2 220)

Resultatet efter finansnetto: KSEK -337 (KSEK -515)

Resultatet per aktie: SEK -0,04 (SEK -0,08)

VD har ordet

Under första halvan av 2016 har fokus legat på försäljning och det strategiska arbete som resulterat i den nya affärsplanen fram till 2018 som ledning och styrelse gemensamt tagit fram. Ett arbete som varit mycket givande och vägledande för framtiden. Ett första avgörande steg i planen är att Carl Ekerling, som suttit i Jojkas styrelse sedan 2015, från den 1:a september går in och tar det operativa ansvaret som COO vilket kommer att frigöra betydande tid för mig i mitt fortsatta försäljningsarbete. Carls erfarenhet och breda kompetens kommer vara en stor tillgång när vi tar nästa steg i Jojkas utveckling och där ambitionen är tydlig, vi skall bli marknadsledande i Norden inom våra prioriterade områden.

Försäljningsmässigt har första halvåret i stort sätt följt planen som lagts för perioden.

Med beaktande av att vår tidigare enskilt största kund, som under motsvarande period förra året stod för nästan 35 % av omsättningen, varit väldigt inaktiv under våren och endast stått för ca 2 % av omsättningen är det mycket glädjande att de andra kunderna, såväl nya som gamla i stort sett kompenserat detta. Det känns tryggt att vi idag har en bredare kundbas vilket gör oss mindre sårbara i framtiden.

Omsättningen för årets två första kvartal ligger något under föregående år då en större kund valde att flyttade en kampanj som var planerad till juni månad till första veckan i juli. Tar vi orden i beaktande, vilken uppgick till ca KSEK 300 så blir perioderna likvärdiga.

Under perioden har vi landat en hel del nya kunder såsom NordicFeel, iDeal of Sweden, Partykungen, SportSverige och i slutet av juni tillkom även Junkyard med vilken ett avtal på två år tecknats och vars ordervärde totalt beräknas uppgå till SEK 1.5–2.0 miljoner baserat på uppgivna volymer. Ytterligare ett antal större kunder ligger med beslut om val av leverantör till hösten vilket är spännande för oss då vi lagt mycket arbete på dessa och ligger väl positionerade.

Marknaden för SMS kommunikation fortsätter att växa vilket tydligt framgår av den senast publicerade e-barometern. Under Q1 steg sms trafiken med 15 % och med 40 % när det gäller beställningar via mobilen och där SMS verifiering blir allt vanligare.

Jag har för vana att citera att ”97 % av alla SMS som skickas läses inom 3 minuter”. Det fortsätter jag att göra eftersom det är en av de högsta talen inom marknadsföring just nu och våra kunder drar fördelar av de höga ROI detta genererar. Det finns ingen annan kanal som lockar dig att agera som ett SMS gör.

Vår målsättning för resten av året kommer vara att öka försäljningen inom de utvalda segment vi arbetar mot samt att följa den strategiska planen som är lagd.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

 • Tvåårigt avtal tecknats med Junkyard med betydande intäktspotential
 • Carl Ekerling har anställts som COO med början den 1:a september
 • Vi har slutat med vårt enklaste abonnemang och ersatt det av Komigång XS
 • Priser har justerats mot kund för att återspegla högre inköpskostnader. Prishöjning verkställs från 20160701 för de kunder som berörs
 • Administrations omkostnader återfaktureras nu vilket kommer resultera i bättre marginaler framöver
 • Förhöjd kapacitet och förbättrad IT-support belastar nu bolaget löpande med ytterligare SEK 50 000 per månad

Väsentliga händelser efter perioden utgång

 • Förra årets juli siffror är passerade efter 7 arbetsdagar
 • Prishöjning för berörda kunder från 20160701
 • Ytterligare en ny kund med betydande intäktspotential har muntligen accepterat vår offert och avtal skall tecknas efter semestrarna

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK) Jan-jun 2016 Jan-jun 2015
Nettoomsättning 3 469 3 732
Rörelseresultat (EBIT) -769 -759
Resultat efter finansiell poster -778 -767
Soliditet, % 71 67
Antal aktier, st 9 577 366 6 384 911
Resultat/aktie, SEK -0,08 -0,12
Eget kapital/aktie, SEK 0,40 0,83
NyckeltalsdefinitionerNettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till

9 577 366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid andra kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 911 aktieägare. Aktien handlades till lägst 2,51 SEK och högst 4,04 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2016-10-21

Bokslutskommuniké 2016 2017-02-10

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning (KSEK)

Not jan-jun 2016 jan-jun 2015
Nettoomsättning 3 469 3 732
Övriga rörelseintäkter 63 32
3 533 3 764
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 218 -3 467
Personalkostnader -913 -885
Avskrivningar -171 -171
Summa rörelsekostnader -4 302 -4 523
Rörelseresultat (EBIT) -769 -759
Finansnetto -9 -8
Resultat -778 -767

Balansräkning

(KSEK) 2016-06-30 2015-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 460 803
460 803
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 9 12
9 12
Summa anläggningstillgångar 469 815
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 994 1 137
Övriga fordringar 16 4 007
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 579 795
1 589 5 939
Kassa och bank 3 353 1 113
3 353 1 113
Summa omsättningstillgångar 4 942 7 052
Summa tillgångar 5 411 7 867

Balansräkning

(KSEK) 2016-06-30 2015-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 395 1 596
Reservfond 551 551
Tecknat ej registrerat aktiekapital 0 3 991
Fritt eget kapital
Fria reserver 1 676 -67
Periodens resultat -778 -767
Summa eget kapital 3 844 5 304
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

619 1 481
Övriga skulder 362 308
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 586 774
1 567 2 563
Summa eget kapital och skulder 5 411 7 867
Ställda säkerheter 500 500
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Januari – juni 2016 Januari – juni 2016 jämfört med motsvarande period 2015: • Nettoomsättning: KSEK 3 469 (KSEK 3 732) • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 778 (KSEK - 767) • Resultatet per aktie: SEK -0,08 (SEK -0,12)

Läs vidare »
Media no image

Jojka inleder långsiktigt samarbete med Junkyard

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2016 09:00 CEST

PRESSMEDELANDE

Stockholm den 14 juli 2016

Jojka inleder långsiktigt samarbete med Junkyard

Jojka har i dagarna tecknat ett tvåårigt samarbetsavtal med Junkyard vars verksamhet startade 2002 som en liten skateshop och är nu Skandinaviens största E-handel för urban fashion.

”Jag är oerhört glad att kunna presentera vårt nya samarbetsavtal med Junkyard. Att vi får möjligheten att göra Junkyard marknadsföring som är redan mycket bra, lite starkare är glädjande. Vi har jobbat hårt för att få äran att leverera till Junkyard”. säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB i en inledande kommentar”

”Jojka har en användarvänlig plattform och har visat en stor vilja att ha oss som kund säger Tobias Hilmersson, Junkyard”.

”Det är också stimulerande att Junkyard skriver ett två årsavtal med oss. Det visar på deras långsiktighet”, säger Rutger Lindquist i en avslutande kommentar

Avtalet genererar en fast månatlig ersättning samt en rörlig intäkt beroende på utnyttjande.

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. 97 % av alla SMS som skickas läses inom 3 minuter.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt Survey som gör det lättare för företag ska kunna mäta kundnöjdheten. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget


För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka har i dagarna tecknat ett tvåårigt samarbetsavtal med Junkyard vars verksamhet startade 2002 som en liten skateshop och är nu Skandinaviens största E-handel för urban fashion.

Läs vidare »
Media no image

Jojka växlar upp

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2016 09:01 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 17 juni 2016

Jojka växlar upp

Under våren har Jojkas styrelse arbetat intensivt med en offensiv tillväxtplan som sträcker sig fram till 2019. Som ett första steg i tillväxtplanen har Carl Ekerling utsetts till Head of Operations, COO. Han kommer tillträda tjänsten den 1:a september.

Carl har under sin tid som styrelseledamot starkt bidragit till den plan som nu skall implementeras och kommer att vara en nyckelspelare för dess genomförande. Carl har en väl dokumenterad erfarenhet av liknande processer bland annat som VD för Datscha AB. Under Carls tid på Datscha ökade bolaget sin lönsamhet med 270 % och etablerades sig i Finland.

”Det är mycket glädjande att få in Carls kompetens och breda erfarenhet i Jojkas operativa arbete. Med det omfattande arbete som ligger i planen, och som Carl nu tar ansvar för, innebär det att jag helt kan fokusera på den positiva volymtillväxt som företaget haft de senaste året, säger Rutger Lindquist i en kommentar.”

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Under våren har Jojkas styrelse arbetat intensivt med en offensiv tillväxtplan som sträcker sig fram till 2019. Som ett första steg i tillväxtplanen har Carl Ekerling utsetts till Head of Operations, COO. Han kommer tillträda tjänsten den 1:a september

Läs vidare »
Media no image

Kommuniké från Jojkas årsstämma

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2016 15:42 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 27 maj 2016

Kommuniké från Jojkas årsstämma

Jojka Communications AB (publ) höll den 27 maj 2016 årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm. Utöver formella beslut fattades följande beslut av stämman.

-Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att disponera till stämmans förfogande stående fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

-Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande.

-Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

-Stämman beslutade att omvälja Rutger Lindquist, Lars Nordlander, Carl Ekerling och Jan Olof Swedin till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

-Stämman beslutade att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Allegretto Revision AB till bolaget revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor.

-Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av det totala antalet aktier i bolaget med högst 3 000 000, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 750 000 kronor.

-Stämman bemyndigade styrelsen att göra smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka Communications AB (publ) höll den 27 maj 2016 årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm. Utöver formella beslut fattades följande beslut av stämman.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • VD
 • Media, press och försäljning
 • Rutger Lindquist
 • 08-611 26 00
 • 0709966666

Om Jojka

Jojka erbjuder lättanvända tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som är mobila eller vill nå sina kunder via deras mobiltelefon.

Vi erbjuder två tjänster till olika målgrupper
Jojka Salesboost - är en lättanvänd tjänst för online butiker och fysiska butiker att nå ut till sina kunder och sälja mer via SMS marknadsföring. Verktyget gör att butiken kan skicka ut erbjudanden och information till sin kundbas via SMS.

Jojka Survey - är en tjänst för företag att kunna mäta kundnöjdheten.

Adress

 • Jojka
 • Birger Jarlsgatan 18
 • 11434 Stockholm