Media-no-image

Jojka delårsrapport

Pressmeddelanden   •   2014-07-21 09:00 CEST

  DELÅRSRAPPORT Q2 2014

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

21 JULI 20 14

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

Januari – juni 2014

Januari – juni 2014 jämfört med motsvarande period 2013:

·  Nettoomsättning: KSEK 1 721 (KSEK 978)

·  Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 1 185 (KSEK -1 124)

·  Resultatet per aktie*: SEK -0,20 (SEK -0,51)

* Beräknat på 5 435 228 aktier

April- juni 2014

Andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013:

·  Nettoomsättning: KSEK 900 (KSEK 496)

·  Resultatet efter finansnetto: KSEK -610 (KSEK -675)

·  Resultatet per aktie*: SEK -0,11 (SEK -0,31)

* Beräknat på 5 435 228 aktier


VD har ordet

Bäste aktieägare,  

Jag vill börja med ett citat som säger, ”when you treat your Customers with respect, they will do your marketing for you” och det stämmer verkligen för Jojka. Vi får fler och fler kunder tack vare hårt arbete, hög kvalitet och säkra leveranser. Vi har under Q2 2014 ökat vår SMS trafik med över 200 % jämfört med samma period föregående år. Detta gör att vårt Q2 var i paritet som Q4 2013 som hittills varit Jojkas volymmässigt bästa.

Under Q2 har vi dessutom förbättrat vår leveranssäkerhet och kapacitet genom att vi anlitat en ny serverleverantör med dygnet rund service och trippla internetuppkopplingar, allt för att svara upp mot våra kunders högt ställda krav på oss som leverantör.  Resultatet av detta är att vi har på kort tid fått förtroendet att arbeta med Consortio Fashion Group, Solid Försäkringar m.fl.  Kunder som vi bedömer är av stort strategiskt värde för Jojka.

Jag fortsätter att mata på med budskapet att 98 % av alla SMS som skickas läses och 97 % inom 3 minuter.  Alla mätningar visar att använda SMS för att informera, marknadsföra och sälja ökar ständigt inom B2B och B2C.

Under perioden har vi även bytt styrelseordförande från Stefan Lennhammer till Lars Nordlander för att ge ytterligare fokus på marknad och försäljningsinsatser. Vi tackar Stefan för tiden som ordförande och är glada för att han är kvar i styrelsen och där kan bistå bolaget med sin kompetens. Lars hälsar vi mer än välkommen som ordförande och jag, som fått chansen att arbeta med honom under en tid, är övertygad om att han kommer att kunna bidra med bred kompetens och omfattande erfarenhet.


Fokus under resten av året kommer att ligga på försäljningen i de utvalda segment som vi jobbat hårt på. Parallellt med detta kommer vi att arbeta med att implementera redan tagna kontrakt för att säkerställa givna volymer. Vi kommer att öka på flertalet utvalda marknader och ser fram emot att kunna presentera ytterligare samarbeten inom kort. Målbilden är den samma som förut, vi strävar mot att under året uppnå kontrakterade intäkter som säkerställer bolagets framtida kassaflöde.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

Vi har slutfört vår emission och tillförts SEK 975000 innan emissionskostnader

Väsentliga händelser efter perioden utgång

Vi har börjat göra våra första leveranser till Consortio Fashion Group och Solid Försäkringar

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK)

Jan-jun

2014

 Jan-jun

2013

Nettoomsättning

1 720

978

Rörelseresultat (EBIT)

-1 077

-1 117

Resultat efter finansiell poster

-1 085

-1 124

Soliditet, %

69

60

Antal aktier, st

5 435 228

2 198 460

Resultat/aktie, SEK

-0,20

-0,51

Eget kapital/aktie, SEK

0,50

0,90

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning  Total omsättning

Soliditet  Eget kapital

Resultat per aktie  Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie  Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

 

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till

5 435 228. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid andra kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 822 aktieägare. Aktien handlades till lägst 2,17 SEK och högst 4,26 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I bokslutskommunikén har samma principer som i årsredovisningen för 2013 använts.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q3  2014-10-24

Bokslutskommuniké 2014      2015-02-13

 

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning
(KSEK)

jan-jun 2014

jan-jun 2013

Nettoomsättning

1 720

978

Övriga rörelseintäkter

4

106

1 724

1 084

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

-1 889

-1213

Personalkostnader

-752

-851

Avskrivningar

-160

-137

Summa rörelsekostnader

-2 801

-2 201

Rörelseresultat (EBIT)

-1 077

-1 117

Finansnetto

 

 

-8

-7

Resultat

-1 085

-1 124


Balansräkning

 (KSEK)

2014-06-30

2013-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

1 052

1176

1 052

1 176

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

18

25

18

25

Summa anläggningstillgångar

1 070

1 201

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

276

291

Övriga fordringar

24

1 701

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

221

85

521

2 077

Kassa och bank

2 355

32

2 355

32

Summa omsättningstillgångar

2876

2 109

Summa tillgångar

3 946

3 310


Balansräkning

(KSEK)

2014-06-30

2013-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital

1 359

550

Reservfond

551

551

Tecknat ej registrerat aktiekapital

950

1 643

Fritt eget kapital

Fria reserver

930

353

Periodens resultat

-1 085

-1

124

Summa eget kapital

2 705

1 973

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit

0

307

0

307

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

496

302

Övriga skulder

167

68

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

578

660

1 241

1 030

Summa eget kapital och skulder

3 946

3 310

Ställda säkerheter

500

500

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013: • Nettoomsättning: KSEK 900 (KSEK 496) • Resultatet efter finansnetto: KSEK -610 (KSEK -675) • Resultatet per aktie*: SEK -0,11 (SEK -0,31) * Beräknat på 5 435 228 aktier

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka: Utfall vid sista konverteringstillfället

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 08:54 CEST

I Jojka Communications AB (publ) har den sista konverteringsperioden den 1-18 juni 2014 för teckningsoptioner av serie TO1 avslutats, varvid 949 683 stycken utnyttjats.

949 683nya aktier tecknas därigenom i bolaget, som tillförs 949 683kr (exkl kostnader förknippade med registrering hos Bolagsverket m m). Efter registrering kommer det totala antalet aktier i Jojka att uppgå till 6 384 911 aktier och aktiekapitalet till 1 596 227,75kr.


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

I Jojka Communications AB (publ) har den sista konverteringsperioden den 1-18 juni 2014 för teckningsoptioner av serie TO1 avslutats, varvid 949 683 stycken utnyttjats. 949 683 nya aktier tecknas därigenom i bolaget, som tillförs 949 683 kr (exkl kostnader förknippade med registrering hos Bolagsverket m m).

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka: Pressmeddelande gällande att styrelse och ledning tecknar T01:or

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 08:33 CEST

Styrelsen och ledningen för Jojka Communications AB har idag förbundit sig att under innevarande teckningsperiod, vilken är den sista för teckningsoptioner av serie TO1 och löper ut den 18 juni 2014, teckna sig för ett sammanlagt belopp om drygt SEK 760 000 kronor, vilket motsvarar 100 % av deras totala innehav av T01:or och berättigar dem till drygt 760 000 nya aktier i bolaget.


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Styrelsen och ledningen för Jojka Communications AB har idag förbundit sig att under innevarande teckningsperiod, vilken är den sista för teckningsoptioner av serie TO1 och löper ut den 18 juni 2014, teckna sig för ett sammanlagt belopp om drygt SEK 760 000 kronor, vilket motsvarar 100 % av deras totala innehav av T01:or och berättigar dem till drygt 760 000 nya aktier i bolaget.

Läs vidare »
Media-no-image

Anmälingssedel TO 1

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 11:15 CEST


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Läs vidare »
Media-no-image

Sista perionden för utnyttjande av teckningsoptioner

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 11:14 CEST

.

Stockholm den 2 juni 2014

 

Jojka:  Sista perioden för utnyttjande av teckningsoptioner

Den tredje och sista perioden för teckning av aktier i Jojka Communications AB (publ) med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rum från och med den 1 juni 2014 till och med den 18 juni 2014.

De teckningsoptioner som inte nyttjas eller avyttras senast den 18 juni 2014 förfaller och kan därefter inte användas.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 1,00 kr.

Anmälningssedel med instruktioner för teckning tillgängliggörs på bolagets och Aktietorgets respektive webbplatser på www.jojka.nu och www.aktietorget.se.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 46 % av aktierna i bolaget.


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Den tredje och sista perioden för teckning av aktier i Jojka Communications AB (publ) med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rum från och med den 1 juni 2014 till och med den 18 juni 2014. De teckningsoptioner som inte nyttjas eller avyttras senast den 18 juni 2014 förfaller och kan därefter inte användas..

Läs vidare »
Media-no-image

Kommunike från årstämma

Pressmeddelanden   •   2014-05-15 14:55 CEST

    Stockholm den 15 maj 2014

 

Jojka:  Kommuniké från årsstämma

Den 15 maj 2014 hölls årsstämma i Jojka Communications AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. 

Fastställande av resultat- och balansräkning: Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Resultatdisposition och utdelning:

Vid stämman beslutades att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att resultatet överförs i ny räkning och ingen utdelning utgår.

Ansvarsfrihet:Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Styrelse och revisor samt arvoden:Vid stämman beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Stefan Lennhammer, Rutger Lindquist, Lars Nordlander och Stefan Olsson omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Lars Nordlander till ny styrelseordförande. Vid stämman beslutades vidare att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte arbetar operativt i bolaget med lön. Härutöver beslutades att omvälja Anders Ericsson som revisor samt att arvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Lars Nordlander, som suttit i styrelsen sedan hösten 2013, tar vid som styrelseordförande efter Stefan Lennhammer, som dock kvarstår som styrelseledamot. Lars har lång erfarenhet inom verkstadsindustrin samt Life Science/Biotech vad gäller försäljning, marknadsföring och organisationsbyggande på global nivå från Textron Inc. och VWR International. Lars senaste position var som CEO för VWR International AB i Sverige.

”Det har varit mycket intressant att delta i den tillväxtstrategi som styrelsen lagt och fokus framåt blir att fortsätta den positiva utvecklingen av bolaget”, säger Lars Nordlander i en inledande kommentar.

”Det känns bra att lämna över klubban till Lars. Lars gedigna erfarenhet från försäljning och organisationsuppbyggnad kommer Jojka att dra stor nytta av i framtiden” säger Stefan Lennhammer, avgående styrelseordförande, i en avslutande kommentar.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 46 % av aktierna i bolaget.


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Den 15 maj 2014 hölls årsstämma i Jojka Communications AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka inleder samarbete med Consortio Fashion Group

Pressmeddelanden   •   2014-05-12 09:37 CEST

    Stockholm den 12 maj 2014

  Jojka inleder samarbete med Consortio Fashion Group  

Jojka har tecknat samarbetsavtal med Consortio Fashion Group som är en av de ledande distanshandelsbolagen i Norden, Baltikum samt Central & Östeuropa med en omsättning överstigande SEK 1,3 miljader. Inom koncernen finns bolag såsom Bubbleroom, Halens, Cellbes och Discount 24. Halens har återigen blivit utnämnd som av de bästa nätsiterna i Sverige (IDG) och Bubbleroom har just öppnat sin första butik.

”Jag är oerhört glad att kunna presentera vårt nya samarbetsavtal med Consortio Fashion Group. Att vi får möjligheten att göra Consortio Fashions Groups marknadsföring som redan är otroligt bra, lite starkare är glädjande. Consortio Fashion Group  är  ett av de strategiska företag vi satte upp som mål att teckna avtal med när året börjande säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB i en inledande kommentar”

 ”Det ska bli väldigt spännande att få igång samarbetet med Jojka och jobba tillsammans för en effektivare kundkommunikation i SMS-kanalen säger Joakim Dymling, Consortio Fashion Group i en kommentar”.

”För Jojka betyder samarbetsavtalet en hel del.  Consortio Fashion Group är ett marknadsledande tillväxtföretag och vår förhopning är att vi skall kunna fortsätta växa med dem. Vi räknar med att avtalet fullt utvecklat är värt i storleksordningen SEK 1,5-2,0 miljoner per år (avtalet är tecknat på 1 år med möjlig förlängning) säger Rutger Lindquist i en avlutande komentar.”

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 50 % av aktierna i bolaget.


För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka har tecknat samarbetsavtal med Consortio Fashion Group som är en av de ledande distanshandelsbolagen i Norden, Baltikum samt Central & Östeuropa med en omsättning överstigande SEK 1,3 miljader. Inom koncernen finns bolag såsom Bubbleroom, Halens, Cellbes och Discount 24. Halens har återigen blivit utnämnd som av de bästa nätsiterna i Sverige (IDG)

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka och Solid Försäkringar startar ny produkt inom Solids portfölj

Pressmeddelanden   •   2014-05-05 08:42 CEST

Pressmeddelande  Stockholm den 5 maj 2014

 

Jojka och Solid Försäkringar startar ny produkt inom Solids portfölj

Solid vill öka sin mobila närvaro och förbättra sin kundkommunikation, för detta har man valt att samarbeta med Jojka då man finner Jojkas interaktiva SMS lösningar som ett perfekt komplement till nuvarande affärsmodell.

Det ska bli otroligt spännande att får vara med och starta upp denna kommunikations kanal tillsammans med Solid. Vi ser detta som ett första steg i en långsiktig relation med många nya produkter över tiden säger Rutger Lindquist i en inledande kommentar”.

Jojkas plattform ger oss ökade möjligheter att ytterligare förbättra vår kontakt med våra kunder och framförallt förenkla för våra kunder i kontakten med oss på Solid. Det är viktigt för oss att ligga i framkant med teknik och kommunikation och vi ser därför detta projekt som långsiktigt och mycket intressant för oss säger Magnus Axelsson Marketing Director på Solid”.

”Detta är ett ytterligare ett bevis på att vår plattform är att räkna med. Att bank och försäkingssektorn nu hittat hit visar på att vår produkt passar för den breda marknaden där behovet av effektiv kommunikation är hög säger Rutger Lindquist i en sista kommentar”.

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 800 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 45 % av aktierna i bolaget.


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Solid vill öka sin mobila närvaro och förbättra sin kundkommunikation, för detta har man valt att samarbeta med Jojka då man finner Jojkas interaktiva SMS lösningar som ett perfekt komplement till nuvarande affärsmodell.

Läs vidare »
Media-no-image

Delårsrapport Q1 2014

Pressmeddelanden   •   2014-04-28 09:57 CEST

DELÅRSRAPPORT Q1 2014

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

25 APRIL 20 14

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

Januari – mars 2014

Januari – mars 2014 jämfört med motsvarande period 2013:

·  Nettoomsättning: KSEK 822 (KSEK 482)

·  Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 475 (KSEK -449)

·  Resultatet per aktie*: SEK -0,09 (SEK -0,20)

* Beräknat på 5 435 228 aktier


VD har ordet

Bäste aktieägare,

Nyligen stod att läsa på Internetworld att var fjärde köp sker via mobilen och att trenden stadigt ökar. Alla bolag talar om Mobilefirst och alla siffror pekar på att så är fallet. Det är enkelheten som gör det och där är mobilen och SMS i världsklass. Jag läste här om dagen ytterligare en intressant artikel som jag gärna delar med mig av. ”In the digital media - the thumb is mightier than the pen”. Jag kan inte annat än hålla med och jag repeterar det som blivit vår slogan 98 % av alla SMS som skickas läses och 97 % av dessa inom 3 minuter, vilken annan marknadskanal kan erbjuda detta?

Trots att trenden för skickade SMS fortsatte nedåt något i antal under kvartalet så märktes det inte inom vårt segment, här växte marknaden stadigt vidare. Det var marknaden för privatpersoner där andra alternativ finns som orsakade tappet och genom att SMS bruset från privatpersoner minskade så blev genomslagskraften ännu större för företagserbjudanden som skickades via SMS. För företagsmarknaden har SMS visat sig vara ett av det starkaste informations- och kommunikationsinstrument som finns att tillgå för närvarande.

Jojka visade på fortsatt god kundtillströmning och växte med ca tio nya kunder varje månad. Det är glädjande att konstatera att vårt kundtapp fortsatt minska i antal och är nu nere på ca en kund per månad i snitt vilket visar på hög kundnöjdhet. Det är också med stor tillfredställselse vi kan konstatera att den satsning på större kunder som inleddes sommaren 2013 faller väl ut. Vi tecknar för närvarande minst en större kund av dignitet varje månad och vår bedömning är att trenden kommer att fortsätta. Målbilden är att Jojka under året skall växa sig så stark att de kontrakterade intäkterna som kommunikationsplattformen genererar bär större delen av bolagets fasta utgifter.

Det är positivt att kunna konstatera att utskickade SMS och nettoomsättningen ökade kraftigt under första kvartalet i år jämfört med motsvarande period förra året. Antalet utskickade SMS ökade med drygt 188 % och nettoomsättningen med drygt 70 %. Det är dock trist att konstatera att vi i resultatet tvingades ta en förlust överstigande SEK 100 000 då vi för kunds räkning utvecklat en SMPP lösning där kunden sedan inte kunde fullfölja sitt åtagande. Kvartalsresultatet har också belastats med rekryteringskostnader för vår blivande CTO om ca SEK 75 000 vilken vi förhoppningsvis har på plats innan sommaren. Fokus under resten av året kommer att ligga på att öka kundbasen som genererar kontrakterade fasta intäkter.

Jojka fyller 10 år i år, låt oss göra det till det bästa hittills. 

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

·  Jojka har slutat aktivera utvecklingskostnader för kommunikationsplattformen eftersom den nu är intäktsgenererande

·  Bolaget andra emissionsperiod var i februari och resulterade i SEK 1 006 308 och ett lika stort antal nya aktier. Nu återstår endast en teckningsperiod vilken sker under perioden 1-18 juni 2014

·  Jojkas VD Rutger Lindquist har av Jojkas ordförande Stefan Lennhammer förvärvat ytterligare 200 000 teckningsrätter med teckningstid 1-18 juni 2014

·  Jojka tecknade avtal med kund som beräknas generera SEK 1 000 000 per år

·  Jojka påbörjade rekryterringen av sin blivande CTO

·  Jojka belastade kvartalsresultatet med ca SEK 200 000 för konstaterad kundförlust i uppdrag samt rekryteringskostnader för blivande CTO

·  Jojka byggde en SMPP lösning som öppnar upp marknaden till flera nya kundsegment

Väsentliga händelser efter perioden utgång

·  Jojka har ytterligare ökat teckningsfrekvensen på mindre kunder vilket genererar högre fasta intäkter på månadsbasis

·  Jojka flyttar och uppgraderar driften av serverhallen för att ytterligare säkerställa den ökade volymtillväxten

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK)

Jan-mar

2014

 Jan-mar

2013

Nettoomsättning

822

482

Rörelseresultat (EBIT)

-467

-441

Resultat efter finansiell poster

-475

-449

Soliditet, %

70

54

Antal aktier, st

5 435 228

2 198 460

Resultat/aktie, SEK

-0,09

-0,20

Eget kapital/aktie, SEK

0,44

0,46

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning  Total omsättning

Soliditet  Eget kapital

Resultat per aktie  Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie  Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

 

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till

5 435 228. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid första kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 830 aktieägare. Aktien handlades till lägst 3,19 SEK och högst 9,80 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt regelverket för K3.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Årsstämma   2014-05-15 i Stockholm

Delårsrapport Q2  2014-07-21

Delårsrapport Q3  2014-10-24

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning
(KSEK)

jan-mar 2014

jan-mar 2013

Nettoomsättning

822

482

Övriga rörelseintäkter

-

-

822

482

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

-836

-409

Personalkostnader

-371

-446

Avskrivningar

-81

-68

Summa rörelsekostnader

-1289

-923

Rörelseresultat (EBIT)

-467

-441

Finansnetto

 

 

-8

-8

Resultat

-475

-449


Balansräkning

 (KSEK)

2014-03-31

2013-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

1131

1 139

1 131

1 139

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

17

-

17

-

Summa anläggningstillgångar

1 148

1 139

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

156

301

Övriga fordringar

22

58

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

281

133

459

492

Kassa och bank

1779

247

1779

247

Summa omsättningstillgångar

2238

739

Summa tillgångar

3386

1 878


Balansräkning

(KSEK)

2014-03-31

2013-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital

1359

550

Reservfond

551

551

Fritt eget kapital

Fria reserver

930

1 937

Periodens resultat

-475

-2 033

Summa eget kapital

2365

1 005

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

409

221

Övriga skulder

113

126

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

499

526

1021

873

Summa eget kapital och skulder

3386

1 878

Ställda säkerheter

500

500

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Siffror i sammandrag Januari – mars 2014 Januari – mars 2014 jämfört med motsvarande period 2013: • Nettoomsättning: KSEK 822 (KSEK 482) • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 475 (KSEK -449) • Resultatet per aktie*: SEK -0,09 (SEK -0,20) * Beräknat på 5 435 228 aktier

Läs vidare »
Media-no-image

Kallelse till Jojkas årsstämma

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 08:29 CEST

Kallelse till årsstämma i Jojka Communications AB (publ)

Aktieägarna i Jojka Communications AB (publ), 556666-6466, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2014, dels senast den 9 maj 2014 anmäla sig skriftligen till Jojka Communications AB, Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, eller per telefon 08-611 26 00, eller per e-mail info@jojka.nu . I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 9 maj 2014, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.jojka.nu och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Utseende av protokollförare.

 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 5. Godkännande av dagordningen.

 6. Val av en eller två justeringsmän.

 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

 9. Beslut

   1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

   2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

   3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

 11. Val av styrelse och revisor.

 12. Stämman avslutas.

  Beslutsförslag i korthet:

  Resultatdisposition (punkt 8 b)

  Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning för verksamhetsåret 2013 utgår.

  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkterna 9 och 10)

  Aktieägare representerande cirka 45 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte arbetar operativt i bolaget med lön, dels att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, dels att Stefan Lennhammer, Rutger Lindquist, Lars Nordlander och Stefan Olsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, och dels att Anders Ericsson omväljs till revisor. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

  Övrigt

  Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm, samt på bolagets webbplats (www.jojka.nu) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

  Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

  Stockholm i april 2014

  Jojka Communications AB (publ)

  STYRELSEN


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Aktieägarna i Jojka Communications AB (publ), 556666-6466, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • VD
 • Media, press och försäljning
 • Rutger Lindquist
 • 08-611 26 00
 • 0709966666

Om Jojka

Jojka erbjuder lättanvända tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som är mobila eller vill nå sina kunder via deras mobiltelefon.

Vi erbjuder två tjänster till olika målgrupper
Jojka Salesboost - är en lättanvänd tjänst för online butiker och fysiska butiker att nå ut till sina kunder och sälja mer via SMS marknadsföring. Verktyget gör att butiken kan skicka ut erbjudanden och information till sin kundbas via SMS.

Jojka Workforce - är en tjänst där företagare och chefer kan ha kontakt med sin mobila personal. Detta sker genom att företagen kan distribuera jobb och information från kontoret till personalens mobiltelefoner. Personalen använder antingen Jojkas iPhone app eller SMS för kommunikation.

Adress

 • Jojka
 • Mäster Samuelsgatan 42 6tr
 • 111 57 Stockholm