Media-no-image

Kallelse till Jojkas årsstämma

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 08:29 CEST

Kallelse till årsstämma i Jojka Communications AB (publ)

Aktieägarna i Jojka Communications AB (publ), 556666-6466, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2014, dels senast den 9 maj 2014 anmäla sig skriftligen till Jojka Communications AB, Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, eller per telefon 08-611 26 00, eller per e-mail info@jojka.nu . I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 9 maj 2014, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.jojka.nu och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Utseende av protokollförare.

 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 5. Godkännande av dagordningen.

 6. Val av en eller två justeringsmän.

 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

 9. Beslut

   1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

   2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

   3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

 11. Val av styrelse och revisor.

 12. Stämman avslutas.

  Beslutsförslag i korthet:

  Resultatdisposition (punkt 8 b)

  Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning för verksamhetsåret 2013 utgår.

  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkterna 9 och 10)

  Aktieägare representerande cirka 45 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte arbetar operativt i bolaget med lön, dels att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, dels att Stefan Lennhammer, Rutger Lindquist, Lars Nordlander och Stefan Olsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, och dels att Anders Ericsson omväljs till revisor. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

  Övrigt

  Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm, samt på bolagets webbplats (www.jojka.nu) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

  Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

  Stockholm i april 2014

  Jojka Communications AB (publ)

  STYRELSEN


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Aktieägarna i Jojka Communications AB (publ), 556666-6466, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka tecknar ytterligare 1 order..

Pressmeddelanden   •   2014-02-19 09:07 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 19 februari 2014

 

Jojka tar hem ytterligare 1 order

Jojka  inleder ytterligare ett samarbete med en ny partner kring SMS-marknadsföring.

Jojka har slutit ett samarbetsavtal som uppskattas generera intäkter på ca 1 miljon kr per år, om kunden använder sig av hela den volym som avtalet bygger på.

Vi  är glada att kunna presentera ytterligare en kund som insett värdet av SMS som marknadsförings-  och informationskanal. Det är en kund som ställer höga krav på sina leverantörer, vilket gör det extra tillfredsställande att de nu valt oss som samarbetspartner, säger Rutger Lindquist VD för Jojka Communications i en kommentar”.

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka har slutit ett samarbetsavtal som uppskattas generera intäkter på ca 1 miljon kr per år, om kunden använder sig av hela den volym som avtalet bygger på.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka teckning av T01

Pressmeddelanden   •   2014-02-17 14:11 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 17 februari 2014

Jojka: Utnyttjande av teckningsoptioner  

I Jojka Communications AB (publ) har vid den andra konverteringsperioden den 1-14 februari 2014 för teckningsoptioner av serie TO1, 1 006 308 stycken teckningsoptioner utnyttjats.

1 006 308 nya aktier tecknas därigenom i bolaget, som tillförs 1 006 308 kr (exkl kostnader förknippade med registrering hos Bolagsverket m m). Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Jojka att uppgå till 5 435 228 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 358 807 kr.

___________________

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 500 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka tecknar avtal med NetOnNet och SIBA

Pressmeddelanden   •   2014-02-07 10:40 CET

 Stockholm den 7 februari 2014

Jojka inleder samarbete med NetOnNet och SIBA  

Jojka har tecknat ett samarbetsavtal med NetOnNet och SIBA. Samarbetetsavtalet innebär att Jojka per omgående blir deras SMS leverantör av interaktiv kommunikation. NetOnNet och SIBA har en betydande kundstock vilken fortlöpande växer. Inledningsvis uppgår det årliga ordervärdet till storleksordningen SEK 500 000 -750 000.

Jag är oerhört glad att kunna presentera vårt nya samarbetsavtal. Att vi får möjligheten att arbeta med NetOnNet och SIBA är mycket glädjande. Det är också ytterligare en bekräftelse från marknaden på att våra produkter möter marknadens högt ställda krav. NetOnNet och SIBA tillhör vår prioriterade målgrupper varför detta samarbetsavtal är av stor betydelse för oss, säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB i en inledande kommentar”

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 500 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.


För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka har tecknat ett samarbetsavtal med NetOnNet och SIBA. Samarbetetsavtalet innebär att Jojka per omgående blir deras SMS leverantör av interaktiv kommunikation. NetOnNet och SIBA har en betydande kundstock vilken fortlöpande växer. Inledningsvis uppgår det årliga ordervärdet till storleksordningen SEK 500 000 -750 000

Läs vidare »
Media-no-image

En uppdaterad anmälningssedeln för Jojkas teckningstopioner

Pressmeddelanden   •   2014-02-03 14:07 CET


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Sedermera Fondkommission AB har bytt namn till ATS Finans AB. Sedermera Fondkommision bedriver precis samma verksamhet som tidigare, men nu i en bifirma till ATS Finans. Därav har vi uppdaterat anmälningssedeln för Jojkas teckningstopioner, där det som ny betalningsmottagre står ATS Finans AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka tecknar sin hittills största order

Pressmeddelanden   •   2014-01-20 09:17 CET

  Stockholm den 20 januari 2014

Jojka har tecknat sin största order någonsin –årligt ordervärde överstiger SEK 12 miljoner.  

Jojka har i dagarna tecknat ett omfattande nordiskt samarbetsavtal med en av marknadens ledande aktörer inom SMS trafik. Ordervärdet under 2014 är värt minst SEK 12 miljoner men kan kommar att stiga ytterligare då förhandlingar om nya delmarknader pågår.

Jag är oerhört glad att kunna presentera vårt nya nordiska samarbetsavtal vilket än en gång visar på att Jojka nu är en etablerad spelare med ett par mycket attraktia produkter. Att vi i hård konkurrens återigen visat att vi klarar av att ro denna typ av affärer i land är mycket glädjande. Det är också ytterligare en bekräftelse från marknaden att våra produkter håller högsta kvalitet och ligger rätt i tiden säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB i en kommentar”

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 500 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.


För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka har i dagarna tecknat ett omfattande nordiskt samarbetsavtal med en av marknadens ledande aktörer inom SMS trafik. Ordervärdet under 2014 är värt minst SEK 12 miljoner men kan kommer att stiga ytterligare då förhandlingar om nya delmarknader pågår.

Läs vidare »
Media-no-image

MissingPeople, Jojka och Truecaller i samarbete!

Pressmeddelanden   •   2013-11-19 09:05 CET

Pressmeddelande

9 november 2013

Missing People Sweden, Jojka
och Truecaller i omfattande samarbete kring reklamfinansierade SMS

MissingPeople Sweden (MPS) har drygt 25.000 frivilliga sökare registrerade över hela
landet. När det blir aktuellt med en sökinsats är det av yttersta vikt att MPS
snabbt och rationellt når de sökare som är registrerade i aktuellt län så att
sökinsatsen kan påbörjas utan onödig tidsspillan. I Jojka har MPS en
samarbetspartner som mycket väl uppfyller dessa kriterier. MPS skickar
månatligen ut över 100 000 SMS vilket för en ideell förening medför betydande
kostnader. Inom de närmaste åren beräknar MPS att den månatliga SMS trafiken
kommer att överstiga 500 000 SMS.

Jojka
har tecknat avtal med Truecaller där Truecaller förbinder sig att tillsvidare
finansiera MPS:s SMS trafik. För Jojka innebär detta att den första kunden inom
vårt nya verksamhetsområde lanseras. Ordervärdet för Jojka uppskattas
inledningsvis till ca SEK 500 000.

Vi på Truecaller ser ett mycket stort värde i
att kunna hjälpa MPS i deras fortsatta arbete att hjälpa människor i nöd.
Insaterna som MPS gör är beundrandsvärda och vi vill gärna vara involverade i
deras fortsatta utvecklingsarbete. För oss finns det också ett stort värde av
att nå ut till en så bred målgrupp som MPS har med vår världsledande
telefondatabas, säger Nami Zarringhalam medgrundare av Truecaller i en
kommentar”

”Att få Truecaller som huvudsponsor är
vi mycket tacksamma för. Inte nog med att vi får vår SMS trafik finansierad vi får
också möjligheten att etablera samarbete med den klart bästa telefondatabasen i
världen vilket avsevärt kommer att underlätta vårt arbete. Vår förhoppning är
att fler företag kommer vilja vara med och hjälpa oss finansiera vår utveckling
genom att ingå liknande  samarbetsavtal
med Jojka säger Peder Schillerström, styrelsledamot i  MPS i en kommentar”.


förekommen anledning vill vi återigen informera om att Stefan Lennhammer är
ordförande i såväl Jojka som i Truecaller men att han inte varit delaktig i
framtagande av avtalet.

SMS-marknadsföring
och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket
effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att
vinna på att vara tidigt ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3
minuter.

 

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och
organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt.
Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring
(Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för
företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag.
Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 500
aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i
bolaget.

Om Missing People Sweden

Missing People Sweden är en ideell organisation som publicerar
efterlysningar och samordnar och genomför skallgångar av försvunna personer i
Sverige. MPS har ett nära samarbete med anhöriga och polis och tar alltid
poliskontakt innan en efterlysning med MPS som avsändare publiceras. Organisationsnummer
802463-5867.

För
ytterligare information kontakta:

Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com, telefon 0709966666

Peder Schillerström, Missing People Sweden, peder@missingpeople.se, telefon 0709121255


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Missing People Sweden, Jojka och Truecaller i omfattande samarbete kring reklamfinansierade SMS

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka och Studentkortet i samarbete

Pressmeddelanden   •   2013-11-07 15:50 CET

Pressmeddelande

 Stockholm den 7 november 2013

 

Studentkortet –
Ytterligare en prestige kund för Jojka

Jojka
och Studentkortet inleder samarbete kring SMS-marknadsföring.

Vi tycker det är inspirerande att morgondages beslutsfattare ska få SMS från vår plattform.
Studentkortet
når 230 000 personer studerande på Universitet och
Högskolor i Sverige. Det är otroligt många företag som vill nå denna målgrupp
med starka erbjudanden där SMS är den plattform studenter anser är
det mest attraktiva
sättet att erhålla erbjudanden på, säger Rutger Lindquist VD för Jojka
Communications i en inledande kommentar”.

 ” Det är oerhört viktigt för oss att vi arbetar med en partner som
på ett säkert och kostnadseffektivt sätt kan leverera sms till våra studenter.
Vi ser fram emot det fördjupade samarbetet med Jojka under 2014”, säger Ville
Ericson, digital chef på Studentkortet
.

”För Jojka betyder samarbetsavtalet
att Studentkortet kommer att skicka
över  500 000 SMS per år via vår plattform säger Rutger Lindquist i en avlutande kommentar”.

SMS-marknadsföring och kommunikation
med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många
fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt
ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och
organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt.
Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil
marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör
det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och
hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget
och har runt 500 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av
aktierna i bolaget.

För
ytterligare information kontakta:

Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Vi tycker det är inspirerande att morgondages beslutsfattare ska få SMS från vår plattform. Studentkortet når 230 000 personer studerande på Universitet och Högskolor i Sverige. Det är otroligt många företag som vill nå denna målgrupp med starka erbjudanden där SMS är den plattform studenter anser är det mest attraktiva sättet att erhålla erbjudanden på, säger Rutger Lindquist VD Jojka

Läs vidare »
Media-no-image

JOJKA lanserar en ny tjänst

Pressmeddelanden   •   2013-11-04 13:37 CET

Pressmeddelande 

Stockholm den 4 november 2013

 

Jojka
lanserar ny tjänst – reklamfinasierade SMS

”Vi är mycket förväntansfulla inför
lanseringen av vår nya tjänst – reklamfinasierade SMS. Tjänsten innebär att vi
kommer erbjuda vissa kunder möjligheten att få sin SMS trafik finansierad av
sponsorer som ser värdet av att nå ut brett till en specifik målgrupp på
kortast tänkbara tid. Vi är övertygade om att efterfrågan på reklamfinansierade
SMS kommer att vara mycket stor från såväl SMS användare som från sponsorer och
att paralleler kan dras till den stadigt ökade efterfrågan som råder vad gäller
reklam i ”appar” säger Jojkas VD, Rutger Lindquist i en inledande kommentar”

Vi ser stor marknadspotential för vår nya tjänst och räknar med att inom den närmsta tiden kunna offentligöra ett antal uppdrag som  kommer att få en betydande
påverkan på Jojkas utveckling säger Rutger Lindquist i en avslutande kommentar”

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket
effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att
vinna på att vara tidigt ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3
minuter.

För mer information var god kontakta Rutger Lindquist på 0709966666 alt
rutger.lindquist@jojka.com.


Om Jojka

Jojka
är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer
att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag
två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring
(Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för
företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag.
Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 500
aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i
bolaget.


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Vi är mycket förväntansfulla inför lanseringen av vår nya tjänst – reklamfinansierade SMS. Tjänsten innebär att vi kommer erbjuda vissa kunder möjligheten att få sin SMS trafik finansierad av sponsorer som ser värdet av att nå ut brett till en specifik målgrupp på kortast tänkbara tid.

Läs vidare »
Media-no-image

Delårsrapport Q3 2013

Pressmeddelanden   •   2013-10-28 09:02 CET


VD har ordet 

Bäste aktieägare,  

 

Det är mycket glädjande att konstatera att Q3
blev vårt bästa kvartal sedan jag tillträtt som VD. De intensifierade försäljningsinsatserna
som genomförts efter vår företrädesemission under Q2 stängts har slagit väl ut.
Vi har tidigare kommunicerat att vi har tecknat avtal med ett antal strategiska
kunder vilket kommer att leda till ökade försäljningsintäkter. Det är också
mycket stimulerande att vi fortsätter teckna nya avtal vilket vi längre fram kommer
löpande informera om.

På förekommen anledning vill jag ta
tillfället att förtydliga det avtal vi tecknade med Truecaller inte på något
sätt påverkats av att Stefan Lennhammer, Jojkas ordförande, de facto är
ordförande i Truecaller. Vårt uppdrag är framförhandlat på marknadsmässiga
villkor utan hans medverkan.

Jag fortsätter mata på med budskapet att
98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter. Det som är mest
glädjande är att våra kunder gillar budskapet för SMS trafiken fortsätter öka
kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år. Under Q3 2013 skickade
vi över 1 600 000 SMS vilket är en ökning med över 700 % jämfört med Q3 2012.

Fokus under resten av året kommer att
ligga på försäljning inom utvalda marknadssegment samt investeringar i vår
tekniska plattform. Vi kommer under Q4 teckna ett antal nya affärer vilka kommer
öka SMS trafiken ytterligare.

Jag vill avslutningsvis ta tillfället i akt
att tacka er aktieägare för att ni så mangrant ställt upp för bolaget. Utan era
insatser hade bolaget inte kunnat genomföra den plan som nu ligger.

Med
vänliga hälsningar,

Rutger
Lindquist

VD, Jojka
Communications AB (publ)

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
 


 

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Delårsrapport Q3 2013

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • VD
 • Media, press och försäljning
 • Rutger Lindquist
 • 08-611 26 00
 • 0709966666

Om Jojka

Jojka erbjuder lättanvända tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som är mobila eller vill nå sina kunder via deras mobiltelefon.

Vi erbjuder två tjänster till olika målgrupper
Jojka Salesboost - är en lättanvänd tjänst för online butiker och fysiska butiker att nå ut till sina kunder och sälja mer via SMS marknadsföring. Verktyget gör att butiken kan skicka ut erbjudanden och information till sin kundbas via SMS.

Jojka Workforce - är en tjänst där företagare och chefer kan ha kontakt med sin mobila personal. Detta sker genom att företagen kan distribuera jobb och information från kontoret till personalens mobiltelefoner. Personalen använder antingen Jojkas iPhone app eller SMS för kommunikation.

Adress

 • Jojka
 • Mäster Samuelsgatan 42 6tr
 • 111 57 Stockholm