Media-no-image

Kommuniké från Jojkas årsstämma

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2016 15:42 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 27 maj 2016

Kommuniké från Jojkas årsstämma

Jojka Communications AB (publ) höll den 27 maj 2016 årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm. Utöver formella beslut fattades följande beslut av stämman.

-Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att disponera till stämmans förfogande stående fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

-Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande.

-Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

-Stämman beslutade att omvälja Rutger Lindquist, Lars Nordlander, Carl Ekerling och Jan Olof Swedin till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

-Stämman beslutade att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Allegretto Revision AB till bolaget revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor.

-Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av det totala antalet aktier i bolaget med högst 3 000 000, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 750 000 kronor.

-Stämman bemyndigade styrelsen att göra smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka Communications AB (publ) höll den 27 maj 2016 årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm. Utöver formella beslut fattades följande beslut av stämman.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka lanserar i Italien med stort svenskt industriföretag

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 09:10 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 26 maj 2015

Jojka lanserar i Italien med världsledande svenskt industriföretag

Jojka har tecknat ett samarbetsavtal med ett svensk världsledande industriföretag med verksamt i Italien som möjliggör en klart förbättrad kvalitetssäkring för företaget i utförda uppdrag samt ger kunderna möjligheten att på ett interaktivt sätt ge feedback på utförda arbeten.

Jojka har sedan tidigare avtal med företagets nordiska verksamhet. Avtalet är tecknat på två år med möjlighet till förlängning och kommer generera intäkter från dag ett dels i form av en fast ersättning per månad samt en rörlig ersättning beroende på uttnyttjande.

Samarbetet befäster att vår produkt Jojka Survey är en plattform marknaden uppskattar och efterfrågar i allt större utsträckning. Vi är tillfreds med att även Italien uppskattar oss och har valt oss som leverantör och att vi får hjälpa företaget att få ännu bättre förståelse för sin eftermarknad” säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications i en kommentar”

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka har tecknat ett samarbetsavtal med ett svensk industriföretag med verksamt i Italien som möjliggör en klart förbättrad kvalitetssäkring för företaget i utförda uppdrag samt ger kunderna möjligheten att på ett interaktivt sätt ge feedback på utförda arbeten

Läs vidare »
Media-no-image

Årsredovisningen 2015

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2016 09:01 CEST

Årsredovisningen 2015

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Årsredovisning 2015

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka har inlett samarbete med en av Sveriges ledande och rikstäckande återförsäljare inom svensk lantbruksmaskinhandel

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2016 09:00 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 13 maj 2016

Jojka har inlett samarbete med en av Sveriges ledande och rikstäckande återförsäljare inom svensk lantbruksmaskinhandel.

Jojka har initialt tecknat separata avtal med 3 olika återförsäljare och diskussioner förs med ett antal fler. Avtalen är tecknade årsvis med möjlighet till förlängning och genererar intäkter från dag ett, dels i form av en fast ersättning per månad samt en rörlig ersättning beroende på utnyttjande.

”Jojka har hittat ytterligare en bransch som upplever mycket goda resultat vid anvädning av vår plattform, vilket är väldigt glädjande för oss. Vi ser stor tillväxtpotenial i detta samarbete samt inom branchen generellt. Vi är även förhoppningsfulla att vi över tiden skall kunna sälja in nya tjänster som vi erbjuder, säger Rutger Lindquist i en kommentar.”

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka har initialt tecknat separata avtal med 3 olika återförsäljare och diskussioner förs med ett antal fler. Avtalen är tecknade årsvis med möjlighet till förlängning och genererar intäkter från dag ett, dels i form av en fast ersättning per månad samt en rörlig ersättning beroende på utnyttjande

Läs vidare »
Media-no-image

Kallelse bolagstämma 27e maj 1500

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2016 09:15 CEST

Till

Aktieägarna i Jojka Communications AB (publ) (organisationsnummer 556666-6466)

Kallelse till årsstämma i Jojka Communications AB (publ)

Jojka Communications AB (publ) (”Bolaget”) kallar till årsstämma fredagen den 27 maj 2016, kl. 15.00 på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 18 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 maj 2016, dels anmäler sig hos Bolaget senast den 23 maj 2016, gärna före kl 16.00. Anmälan om deltagande görs på e-postadress info@jojka.com eller via brev till Jojka Communications AB (publ), Birger Jarlsgatan 18, 3 tr, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och eventuella biträden.

Den som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig undertecknad fullmakt, som inte får vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid anges i fullmakten. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress.

Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.jojka.nu.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen den 21 maj 2016. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ärenden på stämman:

1.Stämmans öppnande.

2.Val av ordförande vid stämman.

3.Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.Godkännande av dagordning.

5.Val av en eller två justeringsmän.

6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8.Beslut om

(a)fastställande av resultaträkning och balansräkning;

(b)dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och

(c)ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

9.Beslut om antal styrelseledamöter.

10.Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11.Val av styrelse och revisorer.

12.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.

13.Särskilt bemyndigande för styrelsen.

14.Stämmans avslutande.

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 8(b) – Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att Bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

Föreslås att styrelsearvode endast ska utgå till ordföranden med 150 000 kronor.

Revisorn föreslås ersättas enligt av styrelsen godkänd kostnadsräkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om omval av nuvarande styrelseledamöter och revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12 – Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av det totala antalet aktier i Bolaget med högst 3 000 000, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 750 000 kronor. Syftet med bemyndigandet är för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, inklusive Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse kommer för aktieägare att hållas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan, tre veckor före stämman och på Bolagets hemsida, www.jojka.nu, samt tillställas de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 9 577 366 aktier och röster.

Stockholm i april 2016

Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen 

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Aktieägarna i Jojka Communications AB (publ) (organisationsnummer 556666-6466) Kallelse till årsstämma i Jojka Communications AB (publ) Jojka Communications AB (publ) (”Bolaget”) kallar till årsstämma fredagen den 27 maj 2016, kl. 15.00 på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 18 i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

Fullmaktsformulär

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2016 09:15 CEST

Fullmaktsformulär

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att utöva min rätt vid årsstämma i Jojka Communications AB (publ) fredagen den 27 maj 2016, klockan 15.00.

Ombudets uppgifter

Ombudets namn Personnummer
Utdelningsadress
Post nr och postadress Telefonnummer dagtid

Ombudet deltar också för egna aktier på stämman: Ja Nej

Underskrift av aktieägaren (fullmakten måste undertecknas och dateras)

Aktieägarens namn Org. / Personnummer
Ort och Datum Telefonnummer dagtid
Namnteckning
Observera att vid firmateckning ska aktuellt registreringsbevis bifogas fullmakten.Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Fullmaktsformuläret med eventuella bilagor skickas till

Jojka Communications AB (publ), Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm

med kopia per e-post till
info@jojka.com

i god tid före stämman

   

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Läs vidare »
Media-no-image

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 09:02 CEST

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

22 APRIL 20 16

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

Januari – mars 2016

Januari – mars 2016 jämfört med motsvarande period 2015:

Nettoomsättning: KSEK 1 391 (KSEK 1536)

Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 441 (KSEK -251)

Resultatet per aktie*: SEK -0,05 (SEK -0,04)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

VD har ordet

Bäste aktieägare,

Under första kvartalet har verksamheten i stora delar levererat i linje med bolagets förväntningar med ett undantag. En av Jojkas större kunder har haft en låg aktivitet i relation till tidigare kvartal vilket till stora delar förklarar den negativa utveckling som skett. Nytecknade kunder som Nordicfeel och andra som inte får namnges har inte kunnat kompensera tappet i det korta perspektivet. Att såväl sportlovsveckor och påsklov hamnade i samma månad har även det påverkat i relation till föregående år.

Nettoomsättningen för Q1 uppgick till KSEK 1391 att jämföras med KSEK 1536 för samma period föregående år och resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -441 att jämföras med KSEK -251. Vi på Jojka drar inga förhastade slutsatser av utfallet för Q1 utan ser detta mer som en konsekvens utifrån förutsättningarna som rådde. Värt att nämna är att april månad har startat i linje med bolagets högt ställda förväntningar.

Under kvartalet adderade vi som en av de första plattformarna i världen efter stark efterfrågan från våra kunder Emojis för större utskick till vår tjänst, vilket vi är stolta över. Jojkas ambition är att ha marknadens bästa plattform varför fortsatt produktutveckling är av högsta prioriterat.

Jojka har under en längre tid arbetat med att teckna avtal med operatörer och aggregatorer världen över för att kunna erbjuda våra kunder den höga kvalitet de är vana vid sedan tidigare, oberoende av land. Som ett resultat av detta kan vi nu erbjuda det mest kostnadseffektiva och leveranssäkra trafikfallet för ett specifikt utskick i realtid via vår funktion ”smart routing” i över 200 länder.

På ett seminarium för några veckor sedan fick jag lära mig att 71 % använde sin mobil i köpprocesser av varor under Q4 2015 och att 47 % tog emot erbjudanden och kuponger via sin mobiltelefon för att kunna handla varor fysiskt eller via webben. Härutöver har viljan att ta emot SMS från handlare ökat med 300 % jämfört med 2014, vilket vi på Jojka ser som mycket positivt då det visar på att den marknad vi är verksamma inom växter kontinuerligt.

Att SMS som kommunikationsmedel blir allt viktigare framgår också tydligt av Postnords årliga e-barometer som nyligen presterades. Den visar på att flexibel levereras till kund blir en allt mer avgörande faktor när konsumenten handlar på nätet. Att kunna få paketet levererat till den plats och tid du själv vill blir allt viktigare. Utifrån det perspektivet saknar SMS som kommunikationsmedel konkurrens idag.

För Jojka kommer detta inte som någon överraskning eftersom vi vet och har länge kommunicerat budskapet att 97 % av skickade SMS läses inom 3 minuter.

Min målsättning är att Jojka fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt under kommande kvartal och då finns det goda anledningar att tro att året kan bli riktigt spännande för våra kunder och aktieägare.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

Vid den extra bolagsstämman den 15:e januari valdes Jan Swedin till ordinarie styrelseledamot

Styrelsen beslutar om att till bolagsstämman i maj ta fram en strategisk plan för tiden 2016-18

En av Jojkas normalt största kunder har haft låg aktivitet under perioden vilket förklarar utfallet

Ett antal nya kunder har tecknats bl.a. Nordicfeel

En större svensk industri koncern utvecklar samarbetet med Jojka

Jojka lanserar möjligheten till att använd Emojis i sin plattform

Väsentliga händelser efter perioden utgång

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 27:e maj

En affär med ett ordervärde överstigande KSEK 100 har tecknats för maj månad

April månad har börjat i linje med bolaget högt ställda förväntningar

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK) Jan-mar 2016 Jan-mar 2015
Nettoomsättning 1391 1 536
Rörelseresultat (EBIT) -433 -243
Resultat efter finansiell poster -441 -251
Soliditet, % 75 52
Antal aktier, st 9 577 366 6 384 911
Resultat/aktie, SEK -0,05 -0,04
Eget kapital/aktie, SEK 0,44 0,29

NyckeltalsdefinitionerNettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till

9 577 366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid första kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 955 aktieägare. Aktien handlades till lägst 3,01 SEK och högst 6,20 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

koncernredovisning.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Årsstämma 2016-05-22 i Stockholm

Delårsrapport Q2 2016-07-15

Delårsrapport Q3 2016-10-21

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning (KSEK)

jan-mar 2016 jan-mar 2015
Nettoomsättning 1 391 1 536
Övriga rörelseintäkter 5 -
1 396 1 536
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 286 -1 252
Personalkostnader -457 -443
Avskrivningar -86 -84
Summa rörelsekostnader -1 829 -1 779
Rörelseresultat (EBIT) -433 -243
Finansnetto -8 -8
Resultat -441 -251
Balansräkning
(KSEK) 2016-03-31 2015-03-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 546 889
546 889
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 9 12
9 12
Summa anläggningstillgångar 555 901
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 541 757
Aktuella skattefordringar 13 10
Övriga fordringar 23 12
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 430 371
1 007 1 150
Kassa och bank 4 013 1 444
4 013 1 444
Summa omsättningstillgångar 5 020 2 594
Summa tillgångar 5 575 3 495

Balansräkning

(KSEK) 2016-03-31 2015-03-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 394 1 597
Reservfond 551 551
Fritt eget kapital
Fria reserver 1677 -68
Periodens resultat -441 -251
Summa eget kapital 4 181 1 829
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 431 766
Övriga skulder 245 242
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7187 658
1 394 1 666
Summa eget kapital och skulder 5 575 3 495
Ställda säkerheter 500 500
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Siffror i sammandrag Januari – mars 2016 Januari – mars 2016 jämfört med motsvarande period 2015: • Nettoomsättning: KSEK 1 391 (KSEK 1536) • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 441 (KSEK -251) • Resultatet per aktie*: SEK -0,05 (SEK -0,04) * Beräknat på 9 577 366 aktier

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka och NordicFeel i samarbete

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2016 10:06 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 10e mars 2016

NordicFeel tecknar 2-årsavtal med Jojka

NordicFeel är en av Sveriges ledande e-handlare inom skönhet. Bolaget erbjuder ett brett sortiment inom parfym, hudvård och make up. NordicFeel är en del av Nordic E-Commerce Group.

” Jag som älskar dofter och skönhet tycker det är extra kul att vi funnit förutsättningar för ett långsiktigt samarbete med NordicFeel” säger Rutger Lindquist i en kommentar

” Jojka visade på ett imponerande sätt att de gärna ville ha ett samarbete med oss och har dessutom bevisat att de har en plattform som håller högsta klass för att skicka ut SMS i betydande omfattning” säger Anders Sjöberg, VD för NordicFeel”

”Vi tycker dessutom att det är kul med ytterligare en e-handlare som använder Jojka för både marknadsföring och leverans-SMS”, säger Rutger Lindquist i en avslutande kommentar

SMS-marknadsföring är - rätt använt - mycket effektivt. 97% av alla SMS som skickas läses inom 3 minuter.

Avtalet är baserat på bolagets verksamhet på den nordiska marknaden. Avtalet är tecknat på två år med möjlighet till förlängning och kommer generera intäkter beroende på utnyttjandegrad.


För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

NordicFeel tecknar 2-årsavtal med Jojka NordicFeel är en av Sveriges ledande e-handlare inom skönhet. Bolaget erbjuder ett brett sortiment inom parfym, hudvård och make up. NordicFeel är en del av Nordic E-Commerce Group.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka lanserar emoji

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2016 10:07 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 9e mars 2016

Jojka inför smileys i sin tjänst

För två veckor sedan Facebook och nu är det dags för Jojka att kunna erbjuda Emoji’s till sina kunder, nedan är ett axplock av det som Jojkas kunder kommer kunna välja mellan i sin SMS kommunikation med sina kunder, personal eller leverantörer.


Exempel:

😁 😀 😃 😆 😍 😎

”Emoji är ett av de hetare samtalen inom marknadsföring så det är otroligt kul att vara först eller en av de första i världen att kunna erbjuda detta i vår SMS plattform. För oss på Jojka är det oerhört viktigt att hela tiden lyssna på marknadens krav och trender inom digital marknadsföring” säger Rutger Lindquist VD Jojka i en kommentar.


Emoji är ideogram eller smileys som används i japanska elektroniska meddelanden och websidor, vars användande har börjat sprida sig över resten av världen. Ordet skrivs på japanska med tre kanji- tecken som betyder bild.


För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

För två veckor sedan Facebook och nu är det dags för Jojka att kunna erbjuda Emoji’s till sina kunder, nedan är ett axplock av det som Jojkas kunder kommer kunna välja mellan i sin SMS kommunikation med sina kunder, personal eller leverantörer. Exempel: 😁 😀 😃 😆 😍 😎

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka Bokslutskommuniké

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2016 09:00 CET

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ

2015-01-01--2015-12-31

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL)

556666-6466 (JOJK)

12 FEBRUARI 2016

STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Bokslutskommuniké 2015

Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

Siffror i sammandrag
Januari – december 2015Januari – december 2015 jämfört med motsvarande period 2014:

 • Nettoomsättning: KSEK 8 083 (KSEK 5 167)
 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK -1 448 (KSEK -1 710)*Resultatet är belastat med extraordinära kostnader för nyemission och extra bolagsstämma om KSEK

  337

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: KSEK -70 (KSEK -1622)* Kassaflödet är belastat med extraordinära kostnader för nyemission och extra bolagsstämma om KSEK 337
 • Resultatet per aktie*: SEK -0,15 (SEK -0,27) * Beräknat på 9 577 366 aktier (6 384 911)

  Oktober - december 2015

  Fjärde kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal 2014:

 • Nettoomsättning: KSEK 2 206 (KSEK 1 758)
 • Resultatet efter finansnetto: KSEK -512 (KSEK -381)*Resultatet är belastat med extraordinära kostnader för extra bolagsstämma om KSEK 54 samt högre personalkostnader relaterad till nyrekrytering om KSEK 59
 • Resultatet per aktie*: SEK -0,05 (SEK -0,06) * Beräknat på 9 577 366 aktier (6 384 911)

10 februari 2016 2 (10)

Bokslutskommuniké 2015

Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

VD har ordet

Bäste aktieägare, det är nu i stort sett på dagen tre år sedan jag tillträdde som VD för Jojka. Med några månader på VD stolen, i maj 2013, presenterade jag Jojkas framtida vision och affärsplan, Jojka 2015, för bolagets styrelse. Planen var offensiv och gick till stora delar ut på att fortsätta utveckla den tekniska plattformen i kombination med ökat säljfokus inom väl valda marknadssegmentet för att på så sätt uppnå en marknadsledande position i Sverige och över tid, positivt kassaflöde.

Med facit i hand är det oerhört glädjande att konstatera att vi uppnått i stort sett samtliga delmål som sattes upp för tre år sedan. Jojka är idag att beakta som en av de marknadsledande i Sverige inom sitt markanssegment och kan genom vårt utvecklade ”smart routing” system erbjuda kunderna en högklassig och kostnadseffektiv lösning.

Under min tid som VD har omsättningen ökat med 195% och volymtillväxten med 370%. En jämförelse mellan åren 2014 och 2015 ger 56% omsättningsökning och 61% volymtillväxt.

Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten var målet vi inte mäktade med, vi var dock väldigt nära. Rensar vi för extraordinära kostnader för nyemission och extra bolagsstämma om KSEK 337 så visade vi på ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om KSEK 267.

Jojka har medvetet prioriterat tillväxt och har trots att resultatet belastats med betydande extra ordinära kostnader samt hemsideprojekt och plattformsutveckling förbättrat resultatutvecklingen med 20% jämfört mot 2014. Rensat för de extraordinära kostnaderna ligger resultatförbättringen på ca 35%.

Under året fick Jojka starka tillskott i styrelsen i form av Carl Ekerling och Jan Swedin. Deras dokumenterade kompetens och erfarenheter kommer vara till stor hjälp då styrelsen fram till bolagsstämman i maj aktivt arbetar med att färdigställa affärsplanen för perioden fram till 2018 som nu är under framtagande. Utan att avslöja för mycket och gå händelsen i förväg så kommer fokus framgent läggas på fortsatt expansion inom befintliga segment men också inbrytning på nya för Jojka viktiga segment och marknader. Expansionen kommer ske organisk men även via bolagsförvärv där sådana anses strategiska och nödvändiga . Ett breddat produktutbud samt ökat krav på långsiktig lönsamhet kommer också ges högre prioriterat än tidigare.

Jag läste nyligen något ytterst intressant som har blivit lite som ett motto för oss. ”There is no digital strategy anymore, just a strategy in digital world” Det tycker jag sammanfattar Jojkas 2015 väldigt väl. Det är fler och fler företag som förstår hur viktig mobilen är som försäljningskanal. Enligt Postnord har hela 56% handlat via mobilen de sista 6 månaderna och det ökar i alla branscher, även i generellt traditionell handel som t.ex. bygghandeln. Genom att mobilen blir allt viktigare så finns det inget bättre sätt att kommunicera med kunderna, personal och leverantörer än med SMS. 97% av alla SMS som skickas läses inom 3 minuter.

10 februari 2016 3 (8)

Bokslutskommuniké 2015

Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

Jojka har idag två produkter av mycket hög kvalitet vilka bägge uppskattas av marknaden, Jojka Salesboost och Jojka Survey. Vi tycker det är tillfredställande att de kunder vi haft som fokus kunder för 2015 nu tillkommer i ökande takt. Genom vårt fokuserade arbete på att alltid leverera över förväntan så är vi idag en av de leverantörer som alltid får en förfrågan när SMS tjänster efterfrågas, vilket är glädjande. Detta visar på att arbetet vi utför för varje kund oavsett storlek fått genomslag.

Jojkas ambition är att under 2016 fortsätta öka såväl omsättning som antal utskickade SMS. Vi kommer fortsätta arbeta hårt för att bibehålla vårt tekniska försprång och leverera ännu högre kundkvalitet till såväl befintliga som nya kundsegment där SMS kommer bli en allt viktigare kanal.

Jag vill avslutningsvis tacka er aktieägare för det stöd, kapital, förtroende och intresse ni under året visat bolaget. Min förhoppning är att Jojka under 2016 skall bli ett riktigt bra år för oss alla.

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

10 februari 2016 4 (8)

Bokslutskommuniké 2015

Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet presenterades 2015-10-23
 • Jojka gjorde sin 3:e bästa månad både i omsättning och skickade SMS under

  december månad.

 • Fler avtal med strategiskt kunder tecknades bl.a. Intrum Justitia, Lekmer samt OnlinePizza
 • Stort fokus har legat på implementering av ingångna avtal vilket avspeglas i den höga volymen under perioden.
 • Arbetet med den nya hemsidan www.jojka.nu har under perioden färdigställts Väsentliga händelser efter perioden utgång
 • Extra bolagsstämma genomfördes 2016-01-15 i bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 16. Jan Swedin invaldes som styrelseledamot
 • Efter samråd med AktieTorget har Jojka tagit beslut om att återgå till kvartalsrapportering. Bakgrunden till månadsrapporteringen var den stora mängd frågor som bolaget erhöll i samband med emissionen 2015. Jojka kommer fortfarande att kommunicera väsentliga händelser via pressreleaser på Aktietorget.

  Väsentliga händelser under året

  Allmänt

  • Bolagsstämman genomfördes 2015-05-21 i bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18
  • Till ordförande valdes Lars Nordlander
  • Carl Ekerling invaldes som styrelseledamot

   Produkt

  • Under november introducerades den nya hemsidan www.jojka.nu
  • I februari lanserades den nya kommunikationsplattformen JSG3.0
  • En SMPP lösning introducerades under året

   Omsättning/tillväxt

  • Bolaget följde planen som lagts fast för 2015 vilket medförde att omsättningstillväxten blev 56 % och volymtillväxten 61 % under året
  • Bolaget uppnådde inte målet positivt kassaflöde från den löpande verksamheten utan uppvisade ett negativt kassaflöde om KSEK -70. Rensat för extraordinära kostnader för nyemission och extra bolagsstämma om KSEK 337 så uppvisade bolaget ett positivt kassaflödet från den löpande verksamheten om KSEK 267

10 februari 2016 5 (10)

Bokslutskommuniké 2015

Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

Kundbas

 • Bolaget har följt planen och breddat kundbasen inom utvalda kundsegment som Intrum Justitia, Lekmer samt OnlinePizza
 • Extraordinära händelser

 • Under kvartal 2 genomförde bolaget en riktad emission som övertecknades till ca 200%. Bolaget tillfördes KSEK 3 708 SEK efter emissionskostnader.
 • 10 februari 2016 6 (8)

  Bokslutskommuniké 2015

  Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

  Nyckeltal

  (KSEK)

  Nettoomsättning Rörelseresultat (EBIT) Resultat efter finansiell poster Soliditet, %
  Antal aktier, stycken Resultat/aktie, SEK
  Eget kapital/aktie, SEK

  Nyckeltalsdefinitioner

  Nettoomsättning Soliditet
  Resultat per aktie Eget kapital per aktie

  Insynspersoner

  Stefan Lennhammer
  Göran Tollstam
  Rutger Lindquist
  Lars Nordlander
  Fredrik Dalebrant
  Kerstin Ekstedt
  Anders Ericsson (vald revisor)

  Aktien och aktieägare

  2015

  8 083 -1 095 -1 448

  66 9 577 366 -0,15 0,48

  2014

  Okt - dec 2015

  2 206 -423 -512 66 9 577 366 -0,27 -0,05 0,33 0,48

  Okt – dec 2014

  1 758 -295 -381 52 6 384 911 -0,06 0,33

  5 167 -1 371 -1 710

  52 6 384 911

  Total omsättning
  Eget kapital
  Resultat efter finansiella poster/antal aktier
  Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

  Innehav aktier (direkt/indirekt)

  2776573 45000 803997 877302 138000 60000 

  Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Per den 31 december 2015 var
  9 577 366 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid fjärde kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 820 aktieägare. Under fjärde kvartalet 2015 handlades aktien till lägst 1,85 SEK och högst 3,80 SEK.

  Personal

  Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

  Bolagsstruktur

  Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag

  10 februari 2016

  7 (10)

  Bokslutskommuniké 2015

  Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

  Redovisningsprinciper

  Helårsrapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

  Granskning av revisor

  Denna helårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

  Kommande finansiella rapporter

  2016-05-22: Årsstämma i bolagets lokaler i Stockholm 2016-04-22: Q1 rapport
  2016-07-15: Q2 rapport
  2016-10-21: Q3 rapport

  Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida efter årsstämman givet att den fastställs.

  För ytterligare information

  VD Rutger Lindquist

  Rutger.lindquist@jojka.com

  070-996 66 66

  10 februari 2016

  8 (10)

  Bokslutskommuniké 2015

  Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

  Ekonomisk redogörelse för perioden

  Resultaträkning Jan-dec (KSEK) 2015

  Jan-dec 2014

  5 167 -

  5 167

  -5 118 -1 424 -328 - 6 870

  -1 703

  -7

  - 1 710

  Okt-dec 2015

  2 206 - 2 206

  -2 121 -508 -89 -2 718

  -512

  -

  -512

  Okt-dec 2014

  1758 - 1 758

  -1 675 -378 -86 -2 139

  -381

  -

  -381

  Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter

  Rörelsens kostnader

  Övriga externa kostnader Personalkostnader AvskrivningarSumma rörelsekostnader

  Rörelseresultat /EBIT)

  Finansnetto

  Resultat

  8 083 - 8 083

  -7 473 -1 705 -346 -9 524

  -1 441

  -7

  -1 448

  10 februari 2016

  9 (8)

  Bokslutskommuniké 2015

  Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

  Balansräkning
  (KSEK) 2015-12-31 2014-12-31
  TILLGÅNGAR
  Anläggningstillgångar
  Immateriella anläggningstillgångar
  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 631 890
  631 890
  Finansiella anläggningstillgångar
  Andra långfristiga fordringar 9 12
  9 12
  Summa anläggningstillgångar 640 902
  Omsättningstillgångar
  Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 429 944
  Övriga fordringar 11 19
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 832 928
  1 272 1 891
  Kassa och bank 5 039 1 202
  5039 1 202
  Summa omsättningstillgångar 6 311 3 093
  Summa tillgångar 6 951 3 995

  10 februari 2016 10 (8)

  Bokslutskommuniké 2015

  Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

  Balansräkning
  (KSEK) 2015-12-31 2014-12-31
  EGET KAPITAL OCH SKULDER
  Bundet eget kapital
  Aktiekapital 2 394 1 596
  Reservfond 551 551
  Fritt eget kapital
  Fria reserver 3 125 1 642
  Periodens resultat -1 448 -1 710
  Summa eget kapital 4 622 2 079
  Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 1 326 1 121
  Övriga skulder 338 141
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 665 654
  2 329 1 916
  Summa eget kapital och skulder 6 951 3 995
  Ställda säkerheter 500 500
  Ansvarsförbindelser Inga Inga

  10 februari 2016 11 (10)

  Bokslutskommuniké 2015

  Jojka Communications AB (publ) Org nr 556666-6466www.jojka.nu

  Kassaflödesanalys
  (KSEK) 2015-01-31 2014-01-01
  2015-12-31 2014-12-31
  Den löpande verksamheten
  Resultat efter finansiella poster -1 448 -1 710
  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 346 327
  Betald skatt 7 0
  Kassaflöde från den löpande verksamheten före
  förändring av rörelsekapital -1095 -1 383
  Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
  Förändring av kundfordringar 515 -633
  Förändring av kortfristiga fordringar 95 -550
  Förändring av leverantörsskulder 205 767
  Förändring av kortfristiga skulder 210 177
  Kassaflöde från den löpande verksamheten -70 -1 622
  Investeringsverksamheten
  Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -84 0
  Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0
  Kassaflöde från investerarverksamheten -84 0
  Finansieringsverksamheten
  Nyemission 3 991 1 957
  Utbetald utdelning 0 0
  Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 991 1 957
  Årets kassaflöde 3 837 335
  Likvida medel vid årets början
  Likvida medel vid årets början 1 202 867
  Likvida medel vid årets slut 5 039 1 202

  10 februari 2016 12 (8) 

  Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

  Januari – december 2015 jämfört med motsvarande period 2014: • Nettoomsättning: KSEK 8 083 (KSEK 5 167) • Resultatet efter finansiella poster: KSEK -1 448 (KSEK -1 710) *Resultatet är belastat med extraordinära kostnader för nyemission och extra bolagsstämma om KSEK 337 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: KSEK -70 (KSEK -1622)

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 1 bild

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • Media, press och försäljning
  • Rumjtgerafqz Lindqtmqpuist
  • 08-611 26 00
  • 0709966666

  Om Jojka

  Jojka erbjuder lättanvända tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal

  Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som är mobila eller vill nå sina kunder via deras mobiltelefon.

  Vi erbjuder två tjänster till olika målgrupper
  Jojka Salesboost - är en lättanvänd tjänst för online butiker och fysiska butiker att nå ut till sina kunder och sälja mer via SMS marknadsföring. Verktyget gör att butiken kan skicka ut erbjudanden och information till sin kundbas via SMS.

  Jojka Survey - är en tjänst för företag att kunna mäta kundnöjdheten.

  Adress

  • Jojka
  • Birger Jarlsgatan 18
  • 11434 Stockholm