Joliv tecknar ett femårigt exklusivt samarbetsavtal med Attendo

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2019 08:48 CEST

Målet med avtalet är att skapa omsorg i världsklass genom att digitalisera verksamhetsnära insatser för Attendos kunder och därmed säkerställa att rätt yrkeskategori av medarbetare gör rätt arbetsuppgifter samt att insatser utförs med hög kvalitet.

Jolivs system Mobil Omsorg ska även fortsättningsvis vara ett verktyg som stödjer en omsorg präglad av kompetens, engagemang och omtanke med hjälp av digitala processer.

 • -Attendo är viktiga för oss, framförallt då de delar ambitionen att leverera den bästa omsorgen genom att ge medarbetarna digitala verktyg som underlättar arbetet, säger Katarina Pihl, vd för Joliv. De ställer höga krav på vår kvalitet och utveckling, vilket vi verkligen uppskattar som tillväxtföretag. Samarbetet främjar Jolivs målsättning, att med våra digitala lösningar bidra till ett tryggt och kvalitetssäkert genomförande med minskad administration och mer tid till personliga möten.

Attendo finns på ett 70-tal orter i Sverige och har även verksamhet i Finland, Norge och Danmark. I Sverige är de verksamma inom såväl äldreomsorg som för personer med funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF).

Mobil Omsorg är ett system för planering, genomförande och rapportering inom Hemtjänst, Boenden och Hemsjukvård. Systemet är marknadsledande inom den privata sektorn och används av allt fler kommuner. Mobil Omsorg hjälper till att hushålla med resurser, öka kontinuiteten och frigör tid till det personliga mötet med kunden.

Varje dag görs mer än 100 000 besök med hjälp av Mobil Omsorg. Den nya modulen Digital Signering lanserades nyligen och har givit en påtaglig minskning av avvikelser där den har testats. Mobil Omsorg är integrerat mot många andra system och fler kommer inom kort.

Mer än 100 boenden runt om i landet använder Mobil Omsorg för Boende. 

Vill du veta mer om Mobil Omsorg? 

marknad@joliv.se

katarina.pihl@joliv.se

021- 470 89 05

www.joliv.se

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård. Vårt systerföretag Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

Läs vidare »

Jolivs nya modul Digital signering har sänkt avvikelser med 52 procent

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 08:51 CET

Under våren lanserar Joliv modulen Digital signering, som en del av deras redan väl etablerade verksamhetsstöd Mobil Omsorg. Jolivs VD, Katarina Pihl berättar om fördelarna med Digital signering och varför den skiljer sig från konkurrenterna.

Hur skiljer sig Digital signering i Mobil Omsorg från era konkurrenter?

- I Mobil Omsorg är den digitala signeringen inte en isolerad del utan ingår i hela planeringen, genomförandet och uppföljningen av uppdraget kring en brukare/patient. De insatser som ska signeras skrivs in av ansvarig sjuksköterska och planeras tillsammans med brukarens/patientens andra insatser för att säkerställa helhetsuppdraget. I Mobil Omsorg får ansvarig sjuksköterska en överblick över samtliga delegeringar och när de ska förnyas. På så sätt är det alltid en medarbetare med rätt kompetens som kommer vid rätt tidpunkt för att utföra HSL-insatsen och det är unikt för den Digitala signeringen i Mobil Omsorg.

Varför behöver man digitalisera HSL-insatser?

- Genom att digitalisera signeringslistan, som tidigare bara funnits på papper, går man ifrån ett arbetssätt som varit tidskrävande, oflexibelt och riskfyllt. Det innebär att man minimerar risken för allvarliga konsekvens som tyvärr kunde uppstå.

Vad är de största vinningarna med digital signering?

- I pilotverksamheter har vi sett att antalet avvikelser för HSL-insatser har minskat med 52 procent redan de första månaderna. Genom det digitala stödet har sjuksköterskan hela tiden uppdaterad information om vad som har avvikit och för vilken brukare/patient. Det ökar tryggheten för alla.

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård. Vårt systerföretag Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

Under våren lanserar Joliv modulen Digital signering, som en del av deras redan väl etablerade verksamhetsstöd Mobil Omsorg. Jolivs VD, Katarina Pihl berättar om fördelarna med Digital signering och varför den skiljer sig från konkurrenterna.

Läs vidare »

JOLIV DIGITALISERAR VÅRDEN PÅ ÄLDREBOENDEN

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 14:43 CET

Joliv har i nära samarbete med utvalda kunder vidareutvecklat verksamhetsstödet mobil OMSORG så att det nu möter de krav som ställs på äldreboenden. Joliv har sedan tidigare en ledande ställning på marknaden för planeringssystem inom privat hemtjänst och med dessa erfarenheter har Joliv tagit ytterligare steg i att bidra till effektivare vård och omsorg.

Äldreomsorgen står inför ett antal utmaningar de kommande åren. Åldersfördelningen i Sverige förskjuts snabbt mot en ökande andel äldre och en minskande andel yngre som ska tillgodose de äldres behov. Den vård och omsorg som bedrivs ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik och tillgänglig.

-Varför har Joliv valt att digitalisera arbetet inom äldreomsorgen?

Vi ser att vår digitala teknikkompetens, kombinerad med erfarenheten från vård och omsorg är en kombination som hjälper kommuner och privata utförare med den utmaningen. Vi behöver vara flera som hjälps åt med detta, säger Jolivs VD, Katarina Pihl.

”Effektivitet för äldreomsorgen handlar om att använda de tillgängliga resurserna så att de gör så mycket nytta som möjligt för de äldre som får äldreomsorg” detta enligt Socialstyrelsens lägesrapport 2017, Vård och omsorg om äldre.

- Våra pilotkunder är oerhört positiva, och fortsätter nu etableringen inom sina verksamheter berättar Katarina Pihl. Vi har tagit tillvara på erfarenheterna från hemtjänsten och anpassat systemen för de behov och funktioner som behövs på boenden. På ett boende ersatte vi 17 pärmar – all information finns nu tillgänglig i mobilen.

Förbättrad kvalitet i form av färre avvikelser i utförandet och en ökad tydlighet om vad som ska göras och vad som har genomförts för den enskilde äldre personen. I mobilen finns en enhetlig arbetsprocess som personalen följer vilket medfört att det blivit enklare med introduktion av nyanställda och vikarier. Det har också bidragit till att vården och omsorgen ges inom rimlig tid samt att mer tid frigörs för det personliga mötet med den äldre. Dessa är några av de viktigare vinster som uppnåtts.

Attendo och Västerås Stad är ett par av Jolivs kunder som har valt att använda mobil OMSORG även på sina boenden.

Joliv AB har utvecklat digitala lösningar för vård och omsorg sedan 1999.

Våra produkter fungerar och ett kvitto på det är inte bara våra nöjda kunder utan även Jolivs snabba tillväxt. För andra året i rad har Joliv utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri.

Katarina Pihl, avslutar med att berätta vad som skiljer Joliv från andra It-bolag.

-Vi vill bidra med våra erfarenheter och kunskaper. Hos oss har hälften av våra medarbetare arbetat inom vård och omsorg och vi har därför stor förståelse för de utmaningar man ställs inför dagligen.

Läs vidare »

Joliv är årets Digitala Gasell

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2016 13:47 CEST

Sedan 1999 uppmärksammar Dagens Industri de företag som har vuxit snabbast i vart och ett av Sveriges 21 län. I år har Joliv blivit utsedd till årets Digitala Gasell i regionen Västmanland, Örebro. Kriterierna för att bli en Gasell är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

En Gasell har:

 • -en omsättning som övestiger 10 Mkr
 • -minst tio anställda
 • -minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
 • -ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
 • -ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
 • -i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genomfört förvärv eller fusioner
 • -sunda finanser

I takt med att Sveriges och världens befolkning blir allt äldre växer utmaningarna inom vård och omsorg. Pressen ökar på både kommuner, landsting och privata vårdgivare att leverera mer vård med färre medarbetare, till en lägre kostnad. Innan digital planeringen infördes skedde mycket av det dagliga arbetet med hjälp av papper och penna. Ett tidskrävande, osäkert och krångligt arbetssätt som kräver massor av resurser. Fördelarna med ett digitalt hjälpmedel är enorma. Det är inte bara tid och pengar som frigörs utan säkerheten och uppföljningsarbetet blir helt plötsligt överskådligt och något man kan använda sig av för att göra förbättringar. Det innebär inte bara en enklare vardag för de som planerar utan även för de medarbetare och omsorgstagare som i förlängningen är de som ska gynnas av utvecklingen som just nu pågår.

- Det bästa med Mobil OMSORG är att allt finns i mobilen och att det är lätt att uppdatera när det sker förändringar. Vi slipper skriva på papper som vi gjorde förut vilket innebar en risk att pappret försvann eller att man missade något, säger undersköterska Emma Nyholm på Attendo Hemtjänst Uppsala.

Hur kommer det sig att Joliv har blivit så framgångsrika? En viktig faktor är att hälften av Jolivs personal har en bakgrund inom vård och omsorg. Det innebär att man kan hålla fokus på att de tekniska lösningarna som skapas verkligen tar hänsyn till de behov som finns. Det handlar inte om att människan ska anpassas till tekniken utan det handlar främst om att utveckla produkter som anpassas efter människan.

- Det jag ofta brukar säga är att de som valt att jobba i vården har valt det för att få ha det här mötet med människor. De har inte valt det för att hålla på med teknik. Därför ska den vara så smidig som möjligt så att den bara känns som ett extra stöd för att kunna utföra mitt jobb, säger Katarina Pihl, VD på Joliv.

En annan framgångsfaktor är att produktutvecklingen skett i nära samarbete med Västerås stad. Västerås är idag en föregångare inom svensk e-hälsa, som i sin tur är världsledande. För Joliv innebär det att man kan utveckla lösningar i den absoluta framkanten som väcker uppmärksamhet även internationellt. För Västerås Stad har förändringarna varit minst sagt anmärkningsvärda.

- Min dagliga planeringstid har minskat från 4-5 timmar till 15-20 minuter, säger Sanna, superanvändare i Västerås stad vård och omsorg.

Joliv grundades 1999 av två sjuksköterskor vid ambulanssjukvården i Västerås som upplevde att de ofta saknade bakgrundsinformation om sina patienter. 

Tanken föddes att det med modern teknik borde vara möjligt att underlätta arbetet med vård och omsorg i hemmet.

Idag är Joliv den största aktören inom den privata sektorn och levererar högteknologiska IT-lösningar som innebär en bättre dag för tusentals personer. Varje dag utförs drygt 35 000 besök inom hemtjänsten med hjälp av Jolivs planeringssystem. Jolivs produkter underlättar det dagliga arbetet inom omsorg, hemsjukvård, primärvård, psykiatri och elevhälsa.

Läs vidare »

Joliv stärker verksamheten med hjälp av ny VD

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2013 09:45 CET

Västeråsbaserade Joliv är en av de marknadsledande utvecklarna av IT-stöd för vård och omsorg. Framgångarna har lett till att Joliv nu expanderar verksamheten, vilket ställer krav på en del organisatoriska förändringar. Christian Strömblad lämnar över VD-stafettpinnen till Katarina Pihl, för att istället ägna sig åt företagets marknadsutveckling på heltid.

Bilder & Videor , 1 video

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Safkraab.bdtravondrhbebnrgsw@jgoolwgivou.sffevt
 • 021-486043

Om Joliv AB

E-hälsa för bättre vård och omsorg

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård, boenden och elevhälsovård.

Adress

 • Joliv AB
 • Trefasgatan 4
 • 721 30 Västerås
 • Sverige
 • Vår hemsida