Skip to main content

Bygglovavdelningen svarar på frågor

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2018 09:10 CET

Idag när Bomässan drar igång på Elmia finns kommunens bygglovavdelning på plats för att svara på frågor om bygglov och andra byggrelaterade frågor. Vi finns i monter 215 för att hjälpa besökarna var de än befinner sig i sin bygglovsprocess.

När man ska bygga behöver man först tar reda på om man behöver bygglov eller anmälan.

Bygglov behövs för:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Ändring av byggnad till ett väsentligt annat ändamål
 • Inredning av en ny bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri och som sätter upp, flyttar eller väsentligt ändrar lokalen.
 • Skyltar och ljusanordningar (gäller endast inom planlagt område.
 • Flytta, anordna, inrätta, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar (se nedan)
 • Byta färg och material eller annan yttre förändring som påverkar byggnadens utseende (gäller endast inom planlagt område).

Det behövs också bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • Murar och stödmurar som är högre än 0.5 m över mark.
 • Plank över 1 m. Vissa plank placerade vid en- och tvåbostadshus behöver inte bygglov.
 • Parkeringsplatser utomhus (undantag för en- och tvåbostadshus för fastighetens behov)
 • Materialgårdar och upplag (exempelvis återvinningsstationer och containrar uppställda under en längre tid)
 • Radio- eller telemaster eller torn. Undantaget är små anläggningar för en fastighets eget behov och mindre antenner.
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
 • Transformatorstationer.
 • Idrottsplatser, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk.

Vid närhet av sjöar och vattendrag krävs strandskyddsdispans vid nybyggnation.

Vi ses på Bomässan!

Kontaktperson: Anna Klahr, bygglovchef, tfn 036-10 52 05, anna.klahr@jonkoping.se