Skip to main content

​Misstänkt miljöbrott går till åtal

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2020 11:45 CET

När en industri i Hovslätt försattes i konkurs efter ett vitesföreläggande upptäckte Jönköpings kommun 2016 flera ton farliga kemikalier i ett dolt utrymme i källarlokalerna. Det rörde sig bland annat om diverse cyanider och syror, som är farliga i sig, men om de blandas kan det dödliga ämnet vätecyanid uppstå. I dag åtalas den man, som ansvarade för verksamheten, för grovt miljöbrott.

- Jag är glad att vi omgående fick statliga medel och kunde omhänderta samtliga kemikalier som fanns i fastigheten och att ingen kom till skada. Under pågående sanering upptäckte entreprenören det dolda utrymmet. Det hade kunnat sluta väldigt illa vid exempelvis en brand om vi inte utfört saneringen i tid, säger David Melle, enhetschef på Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun.

Kommunen har haft inspektioner vid den berörda industrin vid flera tillfällen under årens lopp och kunnat konstatera brister. Dessa åtgärdades inte av ägaren och ärendet följdes inte upp av kommunen som det borde fram till 2015. Att uppföljning inte skedde hade flera förklaringar däribland svårigheten i att få tag i verksamhetsutövaren.

- Trots att verksamhetsutövaren granskades av externa konsulter upptäcktes inte det giftiga avfallet i det dolda rummet. Det är lätt att påstå att vi borde ha avslöjat det här tidigare, men ägaren har enligt vår mening gjort sitt yttersta för att undanhålla information från oss, säger David Melle.

Ändrade rutiner

Under 2016 ändrade Miljö- och hälsoskyddskontoret sina rutiner så att ärenden inte får avslutas innan brister har följts upp och åtgärdats.

- Vi har också anställt tre nya verksamhetsansvariga chefer för tillsynsenheterna, tidigare var förvaltningschefen ensam chef. I samband med att antalet chefer ökade har vi infört avstämningssamtal varje månad mellan chefer och inspektörer. På så sätt kan chefen ge ett bättre individuellt stöd till varje inspektör i syfte att skapa en säkrare tillsynsprocess, säger Håkan Strid, chef för Miljö- och hälsoskyddskontoret.

När det giftiga avfallet i det dolda rummet upptäcktes omhändertogs även det. Industrilokalen har under hösten 2019 rivits av en entreprenör som finansierats med statliga medel. Rivningen har genomförts med stor hänsyn till omgivningen och rivningsavfallet har omhändertagits. Hittills har arbetet med omhändertagandet av samtliga kemikalier och rivning av byggnaden kostat omkring 6,5 miljoner kronor, pengar som Naturvårdsverket har stått för.

Fler utredningar väntar

Miljö- och hälsoskyddskontoret har ansökt om medel för undersökningar för att fastställa omfattningen av föroreningen samt åtgärdsförberedande undersökningar. Om medel beviljas utförs utredningar under 2020-2021. Boende och verksamheter i närområdet har hela tiden informerats om hur arbetet fortskridit.

Vid industrifastigheten och i marken ner mot Tabergsån har flera prover tagits. Det finns förhöjda halter av föroreningar i mark och grundvatten inom fastigheten och det kan konstaterats att föroreningar läckt ut i ån. I ån späds halterna till ofarliga nivåer.

- Det är naturligtvis inte bra att föroreningar har läckt ut till Tabergsån, men utspädningseffekten blir stor och vår bedömning är att vattenmiljön och människor inte har kommit till skada, säger David Melle.

Kontakt:

David Melle, chef miljöskyddsenheten på Miljö- och hälsoskyddskontoret
tfn: 036-10 54 49
E-post: david.melle@jonkoping.se

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 140 000 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på www.jonkoping.se.