Skip to main content

Övervägande positiva beslut efter skolinspektionens granskning

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 15:51 CET

Under hösten har Skolinspektionen granskat ett urval av skolor i Jönköpings kommun. Inspektionen har även granskat huvudmannanivån och där varje skolform för sig.

I sin återkoppling säger Skolinspektionen att det i Jönköpings kommun finns en mycket god skolverksamhet samtidigt som det vid ett fåtal skolor och verksamheter finns brister som ska åtgärdas.

– Sammanfattningsvis är besluten positiva och ger oss ytterligare en bekräftelse på att vi har en mycket bra verksamhet i Jönköpings kommun, säger utbildningsdirektör Göran Isberg.

Granskning av huvudman

På huvudmannanivå har inspektionen granskat förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Granskningen visar inga brister förutom inom vuxenutbildningen där det redovisas en brist kring elevernas möjlighet att studera obrutet under hela året.

Granskning av skolor

Skolinspektionen har även granskat ett urval av grundskolor (5 st), en gymnasieskola (ett rektorsområde), samtliga grund- och gymnasiesärskolor . Följande områden har granskats vid varje utvald skola:

  • Undervisning och lärande
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Förutsättningar för lärande och trygghet
  • Styrning och utveckling av verksamheten
  • Arbetsplatsförlagt lärande (gymnasieskola och gymnasiesärskola)

Inspektionen har efter granskningen funnit brister inom ett fåtal granskningsområden. Bristerna har handlat om skolans processer kring arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete, rektors ansvar att genomföra åtgärder utifrån identifierade behov samt elevinflytande och studiero.

– De brister som inspektionen har identifierat kommer vi och respektive skolledning att åtgärda skyndsamt och återkoppla till inspektionen, säger Göran Isberg.

Varje skolas beslut samt generellt beslut för huvudmannen finns att läsa på Skolinspektionens webbplats.

Bakgrund - skolinspektion

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Skolinspektionen bedömer då om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. I inspektionens beslut uppmärksammas områden som behöver utvecklas med eventuella krav på utveckling och förändring.

Granskade skolenheter

Alfred Dalinskolan (grundskola)

Nyarpsskolan (grundskola)

Råslättsskolan (grundskola)

Södergårdsskolan (grundskola)

Öxnehagaskolan (grundskola)

Sanda utbildningscentrum: Sandra grundsärskola

Junedalsskolan (grundsärskoledelen)

Rosenlundsskolan (grundsärskoledelen)

Österängsskolan (grundsärskoledelen)

Sanda utbildningscentrum: Sandagymnasiet (Rektorsområde 1- Handel och Administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet)

Sanda utbildningscentrum: Sandagymnasiet (gymnasiesärskoledelen)

Bäckadalsgymnasiet (gymnasiesärskoledelen)


Kontaktpersoner:

För mer information om förskola: Peter Lindström, chef förskola, tfn 036-10 54 03

För mer information om grundskola: David Norrfjärd, chef grundskola, tfn 036-10 67 40

För mer information om gymnasieskola: Marie Protiwa, chef utbildning- och arbetsmarknad, tfn 036-10 67 71

För mer information om huvudman: Göran Isberg, utbildningsdirektör, tfn 036-10 67 04