Skip to main content

Det genomsnittliga arrendepriset för en hektar åkermark var 1 815 kr 2018

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2019 09:31 CET

Genomsnittspriset för att arrendera en hektar jordbruksmark var 1 726 kronor 2018. Att arrendera åkermark är något dyrare än att arrendera jordbruksmark och genomsnittspriset för en hektar åkermark var 1 815 kronor. Gratisarrenden är inkluderade i genomsnittspriserna.

Genomsnittspriset för att arrendera en hektar betesmark var 555 kronor. Betesmarkspriset har varierat mellan 500 och 750 kronor sedan 2003.

Eftersom priset baseras på en urvalsundersökning finns det en viss osäkerhet i resultaten. Detta innebär att även om priset ökat över tid så har det inte skett någon statistiskt säkerställd ökning efter 2011.

Arrendepriserna varierar i landet
Det är stor skillnad på arrendepriser i Sverige. Högst pris är det i produktionsområdet Götalands södra slättbygder, det vill säga priset är högst för de bästa jordbruksmarkerna i Hallands och Skåne län. Där var arrendepriset för en hektar åkermark 4 170 kronor 2018. Motsvarande pris i produktionsområde Övre Norrland var 262 kronor, där var det lägst pris i Sverige för att arrendera en hektar åkermark. I Övre Norrland ingår hela Västerbottens och Norrbottens län samt delar av Jämtlands och Dalarnas län. Gratisarrenden är med i genomsnittspriset och det är betydligt vanligare med gratisarrenden i norra Sverige än i södra Sverige där endast någon procent av arrendeavtalen är gratis.

Stödrätter påverkar priset i en tredjedel av arrendeavtalen
I 36 procent av avtalen med marknadsmässiga priser ingår något mer än mark som påverkar priset. Det som kan ingå i avtalet och påverka priset är stödrätter, byggnader och maskiner för jordbruksverksamhet och/eller bostadshus. Stödrätter ingår i 33 procent av avtalen och är det som främst påverkar priset. I 5 procent av avtalen ingår maskiner, byggnader och anläggningar för jordbruksverksamhet och i enbart 2 procent av avtalen ingår till exempel bostadshus. I knappt 65 procent av avtalen ingår endast mark som påverkar arrendepriset.

Andelen skriftliga avtal i Sverige är knappt 70 procent. Det är vanligare i södra Sverige att ha skriftliga avtal medan det i norra Sverige är färre än hälften som har skriftliga avtal.


Mer information

Läs mer i det statistiska meddelandet Arrendepriser på jordbruksmark 2018

Kontaktperson för journalister
Ylva Olsson
Statistikenheten
Telefon 036 - 15 64 10

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.