Skip to main content

God lönsamhet viktigast för att klara av extremväder

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2019 08:00 CET

Sommaren 2018 blev både varmare och torrare än normalt och påverkade jordbruket negativt i hela landet. Genom stora ansträngningar av de enskilda jordbrukarna har konsekvenserna kunnat begränsas, men trots det kommer spåren av torkan finnas kvar under lång tid framöver. Det konstaterar Jordbruksverket i en ny rapport. Att konsekvenserna blev förhållandevis små beror bland annat på god samverkan jordbrukare emellan och en flexibel tillämpning av regler.

Beräkningar visar att ersättningen till jordbrukarnas eget arbete och kapital minskade med 6 miljarder under 2018 jämfört med närmast föregående år. Lönsamheten var sämre för i stort sett alla men många jordbrukare har haft egna ekonomiska reserver och kontakterna med kreditgivarna har fungerat väl. Jordbruket kommer dock att vara utsatt för påfrestningar de närmaste åren då buffertar som lager och ekonomiska reserver nu är mindre än normalt.

Anpassningarna som gjorts av enskilda företag, industrin, rådgivare och myndigheter har mildrat effekterna av torkan. Den oro som fanns tidigare under 2018/19 för omfattande utslaktningar med mera har inte blivit så allvarlig som befarats. På längre sikt finns det en grundläggande optimism bland jordbrukarna. När de kortsiktiga konsekvenserna har hanterats finns det en vilja att investera och utveckla företagen. Torkan 2018 bedöms därför inte på en övergripande nivå förändra produktionens inriktning och omfattning.

Hur ska jordbruket klara framtida extrema väder?
- Lönsamhet är den viktigaste faktorn för att företaget ska vara motståndskraftigt, konstaterar Bengt Johnsson, jordbrukspolitisk utredare. En god lönsamhet ger utrymme för förebyggande åtgärder som markförbättrande åtgärder, att hålla lager och ha en ekonomisk buffert.

Samverkan på olika nivåer
Samverkan behövs på olika nivåer, det är viktigt att myndigheterna på respektive nivå tar ledningen i samverkansarbetet. Det ger möjlighet att snabbare ändra regler för att möjliggöra nödvändiga åtgärder. Expertmyndigheter och aktörer i livsmedelskedjan kan tillsammans förmedla kunskap till allmänheten och beslutsfattare. Om fler har gemensam syn på läget kan åtgärderna få snabbare genomslag och motverka spridningen av rykten och oro.

Plan för vattenhushållning
Tillgången på vatten är av avgörande betydelse för att klara år med värme och torka. Jordbruksmark som är i bra kondition klarar extremt väder förhållandevis bra. Dränering och hög mullhalt är några exempel som gör marken mer motståndskraftig mot såväl för lite som för mycket vatten.

Sommaren 2018 gav värdefulla insikter och erfarenheter
Till följd av torkan har jordbrukarna prövat nya metoder som i flera fall visat sig vara användbara även under normala år. Samarbete mellan jordbrukare har varit en avgörande faktor för att klara utmaningarna.

För att minska den affärsmässiga risken är det viktigt att jordbrukaren har en strategi för hur olika former av kontrakt ska användas.

Det är viktigt att nya tillämpningar får spridning och kan användas av flera. Rådgivningen är extra viktig i krislägen. Det finns möjligheter att hantera risker med stöd från landsbygdsprogrammet. Sverige har hittills inte utnyttjat detta. Riskhantering bör även i fortsättningen vara en fråga för marknaden att lösa genom till exempel kontraktsproduktion och prissäkring.

Mer information
Läs hela rapporten

Kontaktperson för journalister
Bengt Johnsson
Jordbrukspolitisk utredare
Telefon 036 15 61 93

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.