Ifbmo4ogm2bjkqvk5fpx

Kallelse till årsstämma i K2A

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 09:10 CEST

Gfceskp27s9a2mffbxap

K2A:s årsredovisning för 2017 finns på www.k2a.se

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 14:30 CET

Zygpeuaekf8rkbvewngb

Bokslutskommuniké januari-december 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 14:00 CET

Media no image

K2A inleder samarbete med SBB om att utveckla ett boende för äldre i Falun

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 13:00 CET

K2A inleder samarbete med SBB om att utveckla ett boende för äldre i Falun

K2A och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) inleder ett samarbete om att utveckla ett boende för äldre i Falun. Samarbetet kommer att ske genom ett gemensamägt bolag där K2A och SBB äger hälften vardera. Avsikten är att SBB skall överlåta den berörda fastigheten till det gemensamägda bolaget och där K2A:s dotterbolag Grännäs Trähus AB har för avsikt att ansvara för husentreprenaden. Såväl fastighetsöverlåtelse samt projektstart är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft samt att operatör ytterst ingår hyresavtal. Givet att tillträde faktiskt sker så är bedömningen att boendet kan vara färdigt för inflyttning år 2021.

– Vi ser fram emot att samarbeta med SBB i Falun. Samarbetet har uppstått då SBB har tillgång till byggrätter och K2A har tillgång till produktionskapacitet och förmåga att leverera trähus av hög kvalitet. K2A äger redan idag vård- och omsorgsboenden och ser ett behov av denna typ av bostäder framöver, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, Affärsutveckling K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. K2A:s verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 650 studentbostäder, cirka 1 950 hyresbostäder och cirka 165 bostäder i samhällsfastigheter. K2A äger en modern produktionsanläggning för tillverkning av lägenhetsenheter i trä. Produktionsanläggningarna drivs genom dotterbolaget Grännäs Trähus, med husfabriker i Valdemarsvik och Gävle. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Läs vidare »
D3btwbyiy28uporoarst

K2A har fastställt nya finansiella och operationella mål samt utdelningspolicy

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 21:23 CET

Mybv4pad1nwpignxvqu6

K2A levererar och monterar första lägenheterna i Västerås

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 16:34 CET

Idag har de första av K2A:s hyreslägenheter lyfts på plats i kvarteret Havsmannen i Västerås Kajstad. K2A:s husfabrik Grännäs Trähus levererar totalt 116 industriellt byggda bostäder till Kajstaden. För att uppmärksamma detta fanns Magnus Edström fastighetsnämndens ordförande i Västerås Stad och representanter från K2A på plats.

Jpbldysueo4hkelxz6me

K2A delårsrapport januari-september 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 17:05 CEST

Stor efterfrågan på K2A:s klimatsmarta, yteffektiva bostäder med rimliga hyror

Media no image

Johan Knaust omvandlar och förvärvar Stam A-aktier. Information om felaktigt registrerade stamaktier av serie B.

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 18:50 CEST

Omvandling och förvärv

Vid extra bolagsstämman i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600 (”Bolaget”) den 9 oktober 2017 beslutades att anta ny bolagsordning i vilken infördes ett nytt omvandlingsförbehåll samt ett nytt aktieslag, stamaktier av serie D. Genom omvandlingsförbehållet ges ägare av bl.a. stamaktier av serie A möjlighet att omvandla dessa till stamaktier av serie D.

Efter begäran har 598 488 av Johan Knausts stamaktier av serie A, i enlighet med nämnda omvandlingsförehåll, idag omvandlats till samma antal stamaktier av serie D.

Johan Knaust har idag även genom sitt bolag Karla Fastigheter Holding AB, org. nr 559018-1169 förvärvat 464 288 stamaktier av serie A från tidigare styrelseledamoten Christer Anderssons bolag Särinvest AB, org. nr 556647-0729. I tillägg till ovanstående förvärv har Karla Fastigheter Holding AB idag ingått optionsavtal med Särinvest AB om förvärv av ytterligare 178 912 stamaktier av serie A. Optionen löper till och med den 21 december 2018.

Efter omvandling av stamaktier av serie A uppgår Bolagets totala röstetal till 18 973 008 röster fördelade på 1 722 952 stamaktier av serie A (10 röster), 45 000 stamaktier av serie B (1 röst).
598 488 stamaktier av serie D (1 röst) och 1 100 000 preferensaktier (1 röst). Johan Knausts totala innehav, efter ovannämnda omvandling och förvärv, motsvarar 29,99 procent av rösterna av samtliga aktier i Bolaget.

Felaktig registrering av stamaktier av serie B

Vid årsstämman 2017 beslutades att emittera 45 000 stamaktier av serie B till ett av Bolaget helägt dotterbolag. Emissionen blev inte korrekt genomförd men registrerades trots detta av Bolagsverket. Med anledning av den felaktiga registreringen och med hänsyn till att aktierna inte är marknadsnoterade kommer styrelsen vid nästkommande stämma föreslå och verka för att samtliga dessa felaktigt registrerade stamaktier av serie B inlöses.

För ytterligare information:
Christian Lindberg, Affärsutveckling K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 18.50 CEST den 16 oktober 2017. 

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. K2A:s verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 650 studentbostäder, cirka 1 950 hyresbostäder och cirka 165 bostäder i samhällsfastigheter. K2A äger en modern produktionsanläggning för tillverkning av lägenhetsenheter i trä. Produktionsanläggningarna drivs genom dotterbolaget Grännäs Trähus, med husfabriker i Valdemarsvik och Gävle. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Vid extra bolagsstämman i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600 (”Bolaget”) den 9 oktober 2017 beslutades att anta ny bolagsordning i vilken infördes ett nytt omvandlingsförbehåll samt ett nytt aktieslag, stamaktier av serie D. Genom omvandlingsförbehållet ges ägare av bl.a. stamaktier av serie A möjlighet att omvandla dessa till stamaktier av serie D.

Läs vidare »
Media no image

Kommuniké från extra bolagsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 15:30 CEST

Idag hölls extra bolagstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600 (”Bolaget”) i Bolagets lokaler på Nybrogatan 59 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut fattade av den extra bolagsstämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter

Det noterades att Christer Andersson begärt eget utträde per dagen för den extra bolagsstämman samt att Christer Anderssons konsultuppdrag för Bolaget löper till och med den 31 oktober 2017. Den extra bolagsstämman beslutade om att antalet styrelseledamöter ska minskas från sju (7) ledamöter till sex (6) ledamöter.

Beslut om godkännande av överlåtelse av Stam B-aktier, villkorsändring samt godkännanden av överlåtelser enligt 16 kap. 4 § ABL

Vid årsstämman den 10 maj 2017 beslutades att genomföra en riktad nyemission om 45 000 Stam B-aktier till Kunskapsmiljön 3 Holding AB. Syftet med emissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att Bolaget skulle ha tillgång till Stam B-aktier för framtida incitamentsprogram till anställda.

På förslag av styrelsen beslutade den extra bolagsstämman att godkänna dels överlåtelse av ovan nämnda Stam B-aktier till K2A Admin AB, ett annat av Bolaget helägt dotterbolag, dels att ändra villkoren för emissionsbeslutet så att även styrelsemedlemmar kan erhålla Stam B-aktier vid framtida incitamentsprogram. Stämman beslutade även att, i enlighet med 16 kap. 4 § aktiebolagslagen, godkänna överlåtelser av Stam B-aktier från K2A Admin AB till styrelseledamöter och anställda inom ramen för framtida incitamentsprogram.

Antagande av ny bolagsordning

Den extra bolagsstämman beslutade att anta ny bolagsordning innebärande att:

a) ett nytt aktieslag, Stam D-aktier, införs vilka aktier ska berättiga till en röst;

b) ett nytt omvandlingsförbehåll införs, vilket ger:

(i) ägare av Stam A-aktier rätt att omvandla Stam A-aktier till Stam B- eller Stam D- aktier; och

(ii) ägare av Stam D-aktier rätt att omvandla Stam D-aktier till Stam A- eller Stam B- aktier.

_____

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD för K2A, 0707 400 450, johan.knaust@k2a.se

Denna information är sådan information K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2017 klockan 15:30.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. K2A:s verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 650 studentbostäder, cirka 1 950 hyresbostäder och cirka 165 bostäder i samhällsfastigheter. K2A äger en modern produktionsanläggning för tillverkning av lägenhetsenheter i trä. Produktionsanläggningarna drivs genom dotterbolaget Grännäs Trähus, med husfabriker i Valdemarsvik och Gävle. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

En sammanfattning av beslut fattade vid den extra bolagsstämman den 9 oktober 2017 kan läsas i pressmeddelandet (pdf) nedan.

Läs vidare »
Media no image

K2A ändrar datum för publicering av delårsrapport januari-september 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 10:00 CEST

K2A kommer att publicera delårsrapport för januari-september 2017 den 25 oktober 2017, istället för den 27 oktober 2017 som tidigare meddelats.

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, Affärsutveckling K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 10.00 CEST den 4 oktober 2017. 

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. K2A:s verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 650 studentbostäder, cirka 1 950 hyresbostäder och cirka 165 bostäder i samhällsfastigheter. K2A äger en modern produktionsanläggning för tillverkning av lägenhetsenheter i trä. Produktionsanläggningarna drivs genom dotterbolaget Grännäs Trähus, med husfabriker i Valdemarsvik och Gävle. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

K2A kommer att publicera delårsrapport för januari-september 2017 den 25 oktober 2017, istället för den 27 oktober 2017 som tidigare meddelats.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Affärsutveckling
  • christian.lindberg@k2a.se
  • +46 70 723 39 48

Om K2A

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda studentbostäder i Lund, Växjö, Karlstad och Sundsvall.

K2A och Svenska Studenthus vill förändra den svenska fastighetsbranschen. Med kundinsikter och data i fokus bygger vi moderna och funktionella bostäder i trä. Vi har hållbarhet i tanken i allt vi gör - både för människor och miljö. Det innebär att vi kontinuerligt samlar in önskemål och idéer från våra anställda och hyresgäster för att ständigt optimera vår verksamhet.

K2A driver egna moderna trähusfabriker i Valdemarsvik och i Gävle för produktion av lägenhetsenheter som levereras till våra bostadsprojekt. Att ha egen produktionskapacitet är ett strategiskt beslut. Med Grännäs Trähus har vi integrerat vertikalt och skaffat kontroll över hela produktionskedjan. Kombinationen av egen produktion och egen förvaltning för långsiktigt ägande resulterar i kontinuerlig förbättring och effektivisering. Återkopplingen från förvaltningsorganisationen gör att eventuella avvikelser som inte fungerat optimalt kan rättas till redan på produktionsstadiet.

Vi repeterar, förfinar och utvecklar för att bli effektivare

Adress

  • K2A
  • Nybrogatan 59
  • 114 40 Stockholm
  • Sverige