Skip to main content

K2A bokslutskommuniké januari-december 2016

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 13:00 CET

  • Periodens hyresintäkter ökade till 49,3 Mkr (22,8)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 10,2 Mkr (2,9)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 88,9 Mkr (134,8)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 80,2 Mkr (107,8), motsvarande 27,90 kronor* (38,77) per
  • stamaktie
  • 757 lägenheter färdigställdes under året. Totalt antal färdigställda/förvaltade lägenheter uppgick
  • vid periodens slut till 1 111.
  • Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar om utdelning med 20,00 kronor (20,00) per

preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor (5,00) per preferensaktie.

– Ett stort antal lägenheter i våra projekt, 757 stycken, färdigställdes under året vilket medförde en stark utveckling avseende såväl hyresintäkter som förvaltningsresultat. Efterfrågan på den produkt vi erbjuder – välplanerade klimatsmarta hyresbostäder med hög standard och i bra lägen – är stark och i princip samtliga lägenheter är uthyrda vid färdigställande, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

– Under 2017 fortsätter vi att utveckla K2A, genom såväl pågående som planerade bostadsprojekt. Det senaste halvåret har vi erhållit markanvisningar på för oss tre nya orter – Lund, Växjö och Karlstad – och vi kommer att fortsätta att söka efter och utvärdera nya möjligheter till intressanta bostadsprojekt, avslutar Johan Knaust.

*Resultat per stamaktie efter utdelning till preferensaktieägare.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Mats Berg, Press- och IR-kontakt, 0733-87 18 20, mats.berg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 13.00 CET den 15 februari 2017.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. K2A:s verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 650 studentbostäder, cirka 1 950 hyresbostäder och cirka 165 bostäder i samhällsfastigheter. K2A äger en modern produktionsanläggning för tillverkning av lägenhetsenheter i trä. Produktionsanläggningarna drivs genom dotterbolaget Grännäs Trähus, med husfabriker i Valdemarsvik och Gävle. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

PDF-dokument