Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 10:34 CET

Pressinformation från Karlshamns kommun
2006-11-08
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, Karlshamns kommun, tisdagen den 7 november 2006, Mörrumssalen, Rådhuset

Ärende: Översiktsplan för Karlshamns kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ha någon erinran mot översiktsplanen.
Bakgrund: Förslaget till ny översiktsplan är klar för utställning. Läs mer på www.karlshamn.se/planer

Ärende: Kommunkompassen – Analys av Karlshamns kommun 15-17 maj 2006
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta rapporten till dagens protokoll.
Bakgrund: Karlshamns kommun får bra betyg för en mängd saker i den kommunala servicen och den interna organisationen. Men det finns också områden som behöver förbättras. Det är resultatet av den kartläggning som har gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting med hjälp av ”Kommunkompassen”. Läs mer på www.karlshamn.se

Extra ärende

Ärende: Renhållningstaxan för 2007
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till renhållningstaxor för 2007 att gälla från och med den 1 januari 2007.
Bakgrund: Västblekinge Miljö AB föreslår justeringar i renhållningstaxorna för 2007. För hämtning av hushållsavfall i kärl och säck föreslås en höjning med 3,9 procent i Karlshamn. Höjningen avser indexreglering av insamlingskostnaden samt en ökning av grovavfallsmängderna.
Taxan för insamling av trädgårdsavfall i kärl föreslås oförändrad för 2007. Grovavfallshämtningen för enbostadshus och mindre flerfamiljshus är en beställningstjänst som abonnenten betalar efter utnyttjande. Taxan föreslås till 210 kronor/gång inklusive 10 kolli.
Taxan för slamsugning av slamavskiljare, slutna tankar samt fettavskiljare föreslås en höjning med tre procent i Karlshamn. Höjningen avser indexreglering av insamlingskostnaderna.
Taxan för latrinhämtning i Karlshamn föreslås med en höjning av tio procent.

Övriga ärende
Försäljning och arrende av markområde på del av Karlshamn 6:1
Försäljning av markområde på del av Karlshamn 8:1
Försäljning av markområde på del av Öjavad 1:45
Förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst
Förslag till reglemente för revisorerna i Miljöförbundet Blekinge Väst
Angående bestridande av faktura avseende uppställningsavgift för bil i Matviks hamn
Förslag till budget 2007

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).