Skip to main content

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, Karlshamns kommun, tisdagen den 31 oktober 2006, Mörrumssalen, Rådhuset

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 11:47 CET

Ärende: Begäran om anslutning till Energikontor Sydost
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ansöka om medlemskap i Energikontor Sydost och att finansiering regleras i 2007 års budget.
Bakgrund: Efter en formell förfrågan till Region Blekinges medlemmar beslöt regionstyrelsen 2005 att lämna in en ansökan till Energimyndigheten om 150~000 kronor för en förstudie om ett eventuellt energikontor i Blekinge. Förstudien visar efter kontakt med samtliga kommuner och landstinget att det finns en samlad positiv inställning till ett energikontor och att lösningen är en anslutning till ett redan existerande kontor i angränsande län. Utredningen förordar en anslutning till Energikontor Sydost med säte i Växjö.

Ärende: Begäran om extra anslag på grund av höga kostnader för utförd vinterväghållning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att underskottet får hanteras i bokslutet för 2006.
Bakgrund: Teknik och fritidsnämnden begär extra anslag till gatuunderhåll på grund av höga kostnader för utförd väghållning. Gatuenheten har lagt 3,9 miljoner kronor på vinterväghållning perioden januari-mars 2006. Budgeten för hela 2006 uppgår till knappt 3,8 miljoner kronor. Tillkommer gör kostnader för bland annat snöröjning och halkbekämpning under årets sista månader. Vinterväghållningen beräknas ge ett underskott på mellan 1,1-1,6 miljoner kronor, skriver teknik- och fritidsnämnden i sin begäran om extra anslag.

Ärende: Ansökan om ekonomiskt stöd till utgåva av årsskrift
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ett bidrag på 8~000 kronor till föreningen Blekinge Sjöfartsmuseum som stöd till utgåva av årsskrift.
Bakgrund: Föreningen har skrivit till kommunstyrelsen och ansökt om ekonomsikt bidrag till utgåvan av årsskriften ”Blekinge Ångbåt & Segel”.

Ärende: Förslag om inhyrning av kommunal närpolis
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avstå från erbjudandet.
Bakgrund: Härryda kommun har beslutat att tillsammans med andra kommuner ta kontakt med regeringen och kräva en regeländring som tillåter inhyrning av kommunal närpolis. Härryda kommun vill veta om Karlshamns kommun är intresserad av en gemensam begäran om kommunal närpolis.

Ärende: Förköpsanmälningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen avstår från att utöva sin förköpsrätt och att beträffande fastigheten Asarum 2:96 även avstå från att påkalla prövning av förvärvstillstånd.
Bakgrund: I enlighet med förköpslagen har förköpsanmälan inkommit på följande försålda fastigheter; Öjasjömåla 1:12, Sven Jonas väg 40-21, Trensum (köpeskilling 7~540~000 kronor), Asarum 2:96, Storgatan 26, Asarum (köpeskilling 950~000 kronor), Asarum 2:56, Klockvägen, Asarum (köpeskilling 250~000 kronor).

Övriga ärende
Information från Svea Skog om laxfisket i Mörrumsån – Percy Assarsson och Bengt Held redovisar
Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge
Ändringar i förbundsordning för Vårdförbundet Blekinge

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).