Skip to main content

Året som gick för Karlstads kommun

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 09:38 CEST

Nu är årsredovisningen för koncernen Karlstads kommun sammanställd och klar. Resultatet visar ett överskott på 219,6 miljoner kronor för kommunen och dess bolag, vilket är en förbättring med 95 miljoner kronor jämfört med förra året.

Under året har en utdelning skett från Stadshus AB till kommunen med 150 miljoner kronor. Utdelningen sker internt inom koncernen och påverkar därför inte det samlade resultatet för koncernen. Inom kommunens resultaträkning tillgodoräknas däremot beloppet som en intäkt och utgör drygt hälften av resultaträkningens överskott på 292,6 miljoner kronor. Om den koncerninterna utdelningen undantas, blir resultatet 142,6 miljoner kronor vilket är ett mera rättvisande resultat för årets verksamhet. Budgeterat resultat uppgick till 57 miljoner kronor.

Förbättringen kan till stor del förklaras av att nämnder och förvaltningar planerat långsiktigt och sparat tidigare års överskott inför kommande år. Dessutom har även överskott uppstått när det gäller tomträttsförsäljningar och exploateringsverksamhet inom t ex området Råtorp.

Stora investeringar
Det goda resultatet har bidragit till finansieringen av årets investeringar, som uppgår till hela 343 miljoner kronor. Bland de större investeringarna kan nämnas ny grundskola i Vålberg (klar ht 2006), ny- och ombyggnad av grundskola i Molkom (klar ht 2006), ombyggnad för flytt av gymnasiesärskolan Ulleberg till Sundsta, byggande av vattenledning från Skattkärr till Väse, kväverening vid reningsverket Sjöstad samt ombyggnad av Östra Torggatan.

För mer information kontakta Ingemar Granath, tfn 054-29 50 36

Eller läs vår förvaltningsberättelse på www.karlstad.se under länkarna Karlstads kommun och ekonomi.

Förvaltningsberättelse 2005 ->
http://www.karlstad.se/ko/ekonomi/index.shtml