Skip to main content

Beslut från stadsbyggnadsnämnden, Karlstads kommun 19 juni 2019

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 13:37 CEST

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 19 juni. För samtliga beslut, se protokollet på karlstad.se inom kort.

Bygglov för 68 lägenheter på Herrhagen

Willhem AB har sökt bygglov för att bygga ett flerbostadshus i fyra våningar med vindsvåning längs Karlagatan på Herrhagen. Det ska bli totalt 68 lägenheter och fasaden i milt ljusbeige tegel och balkongräcken i galvaniserat stål.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Glasberget 23.

Bygglov för större förskola på Norrstrand

Norrstrands förskola ska växa och bli större. En ny förskolebyggnad i två plan ska byggas och befintliga lokaler ska byggas om. Idag finns fyra förskoleavdelningar fördelat på två byggnader. Byggnaderna i sig är i gott skick, men behöver byggas om för att skapa rymligare kapprum och förbättra kökslösningarna.

De två befintliga byggnaderna behålls och renoveras och gården kompletteras med en ny byggnad i två plan. Det nya huset byggs i massiv trä och kommer att rymma fyra avdelningar och ett mottagningskök. Det innebär att Norrstrands förskolas kapacitet fördubblas och går från fyra till åtta avdelningar.

Projektet tar även ett helhetsgrepp om utemiljö och bygger om den. För att skapa en stor kreativ miljö kommer projektet att använda en bit av Norrstrandsparken. Gården kommer att användas som förskolegård under dagtid, men vara till för allmänheten under kvällar och helger.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för nybyggnad av förskola, tillbyggnad av befintliga förskolelokaler samt förrådsbyggnader på fastigheten Barnsköterskan 1 och Norrstrand 1:1.

Detaljplan antagen för ny skolbyggnad för Stellatus på Sommarro

Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga en byggnad i ett plan där det står en förrådsbyggnad idag. Tillfart till byggnaderna kommer fortsatt att vara via Oldervigsgatan.

Planförslaget innebär att mangårdsbyggnaden samt den byggnad som troligen fungerat som herrgårdens kök inom Rosenborg 12 får skydd för kulturvärden med rivningsförbud. Det blir också möjligt att ha skola, kontor och bostäder på området.

Samtliga befintliga byggnader får varsamhetsbestämmelser eftersom byggnaderna har ett pedagogiskt värde och bidrar till förståelsen av herrgårdsmiljöns uppbyggnad och funktion.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Rosenborg 12.

Ny detaljplan ska tas fram för att bygga radhus på Färjestad

Nybyggarna i Karlstad AB vill bygga radhus på sin fastighet Färjestad 2:26. Fastigheten består idag utav en villa med tillhörande trädgård och en öppen yta vilken används till parkering och som byggarbetsplats.

Stadsbyggnadsförvaltningen ska nu ta fram en ny detaljplan för att utreda om det är lämpligt att använda ytan till radhus istället.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppsdrag att upprätta ny detaljplan för Färjestad 2:26.

Ny detaljplan ska tas fram för att utreda mer handel i kvarteret Fanfaren längs E18

Max fastigheter har begärt ny detaljplan för att kunna utöka byggrätten för handel och service i bottenvåning på planerade byggnader inom kv Fanfaren.

I den nyligen framtagna detaljplanen för kv Fanfaren begränsades handelsytan i syfte att hålla nere trafiken från området och för att motverka större handelsetableringar.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer dock att användningen av bottenvåningar har betydelse för hur området fortsatt ska utvecklas och hur det kommer upplevas.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna.

Gatunamn ändras i Viken

För att förenkla namnsättningen på några gator mellan Inre hamn och Tullholmsviken ändras nu några gatunamn. I dag är gatan från Hammaröleden fram till Tullhusgatan uppdelad i Packhusallén och Packhusgatan. Nu kommer hela gatan att heta Packhusallén.

Den del av Hadar Grudes gata som ligger inom Helmias område tas bort eftersom det inte är en gata. Kanikenäset förlängs fram till Kanikenäsbanken och Kajutagatan avregistreras eftersom den uppfattas som en förlängning redan idag.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att Packhusgatan ändras till Packhusallén. Den del av Hadar Grudes gata som ligger inom Barkassen 3 (Helmia) tas bort. Kanikenäset förlängs fram till Kanikenäsbanken och Kajutagatan avregistreras.

Första förskolan på Jakobsberg ska heta Rödklöverns förskola

Karlstads kommun kommer att börja bygga den första förskolan i nya stadsdelen Jakobsberg nästa år. Nu står det klart förskolan kommer att heta Rödklöverns förskola. Namnet kommer från fastighetsnamnet som är just Rödklövern 1.

Förskolan kommer att ligga i anslutning till Jakobsbergsskogen och bestå av två flyglar i två plan med ett stort tillagningskök.

Beslut: Den nya förskolan på Jakobsberg ges namnet Rödklöverns förskola.

För mer information kontakta:

Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77  

Magnus Resare (M), andre vice ordförande, telefon 070-587 03 31