Skip to main content

​Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 17 april

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2019 16:19 CEST

Vinteröppna uteserveringar, miljöpengar för bevattning av blomlådor och exploateringsavtal för en sporthall på Lamberget. Det är några av de ärenden som hanterades på dagens teknik- och fastighetsnämnd.

Motion om tiggeriförbud

I en motion föreslår Sverigedemokraterna ett lokalt tiggeriförbud. Motionen skickades till teknik- och fastighetsförvaltningen för beredande. Förvaltningen har fått in ett tiotal klagomål på passiv penninginsamling, tiggeri, under 2018 och hittills 2019. Men förvaltningens generella uppfattning, som bekräftas av polisen, är att antalet klagomål minskat jämfört med tidigare. Förvaltningen ser inte att det förekommit några störningar i det offentliga rummet kopplade till passiv penninginsamling i någon större omfattning. Eller att det är sannolikt med störningar i framtida på grund av passiv penninginsamling.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar motionen vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Motion om skötselplan för Skutberget

I en motion föreslår Vänsterpartiet att kommunen tar fram en skötselplan för bland annat Skutbergets motionscentral, Skutbergsgården och utpekade kulturminnen. Motionen skickades till bland annat teknik- och fastighetsförvaltningen för beredande.

När det gäller Skutbergsgården så nyttjas den kontinuerligt av barn- och ungdomsförvaltningens förskoleverksamheter. Och för Fintatorps gård gjordes en bevarandeutredning 2018 som kommer att ligga till grund för en åtgärdsplan.

Motionscentralen har stort underhållsbehov framförallt i dusch och omklädningsrum, men även el och VVS. I kommunens förslag till detaljplan föreslås Skutbergets motionscentral ersättas med en restaurangbyggnad. Innan detaljplanearbetet är klart vore det onödigt att göra större investeringar i motionscentralen som kan var förgäves. Däremot kommer förvaltningen se till att upprätthålla funktionen och laga det som går sönder. Underhållspengar prioriteras till de lokaler och byggnader där kommunen bedriver kärnverksamhet, som boenden för äldre och funktionsnedsatta samt skolor och förskolor.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden anser att motionen är besvarad eftersom det som efterfrågas i motionen redan görs såsom nödvändiga reparationer och underhållskostnader. Det finns även en åtgärdsplan för Fintatorps gård.

Motion om bättre framkomlighet på gångbanor vid snö

I en motion föreslår Vänsterpartiet att kommunens gångbanor ska vara framkomliga även på vintern, och att kommunen utövar tillsyn på gator som fastighetsägare sköter. Samt att kommunen stöttar fastighetsägarna på olika sätt med att hålla deras gator snö- och isfria.

Kommunen sköter omkring 25 mil gång- och cykelbanor och lägger stor vikt vid att de ska vara tillgängliga och framkomliga under vintern. Vissa så kallade prioriterade sträckor plogas när det bara har fallit två cm snö och de sopsaltas dessutom regelbundet för att motverka halka.

Efter stora, eller flera tätt följande, snöfall är det oundvikligt att vissa gångbanor täcks av snövallar i samband med plogningen. Redan nu förmedlas vikten av att minimera dessa snövallar till både intern personal och entreprenörer. Men kommunen kan bli bättra på att kommunicera detta.

Gångbanorna är fastighetsägares ansvar att snöröja och halkbekämpa och förvaltningen har inte resurser för att utöva tillsyn av hur detta sköts vintertid. Förvaltningen har inte heller ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla grus för halkbekämpning på fler platser än vad som förekommer i nuläget. Förvaltningen ser inte heller möjlighet att sälja tjänster som snöröjning eller halkbekämpning till fastighetsägare.

Beslut: Motionen tillstyrkes i den del som avser att kommunens gångbanor ska vara framkomliga även på vintern men avslås i delen där kommunen utövar tillsyn över fastighetsägares gångbanor eller erbjuder stöttning till fastighetsägare.

E-förslag om att skydda unik skog i Molkom

Ärendet utgår och handläggs på nästa nämndsammanträde eftersom e-förslaget inte har legat ute i 90 dagar ännu. För att kunna hantera förslaget och besluta i ärendet måste e-förslaget ligga ute i minst 90 dagar.

Strategisk plan och budgetramar 2020-2022

Kommunstyrelsen tar fram förslag till budgetramar för perioden 2020–2022 och nämnderna ska yttra sig över kommunstyrelsens förslag. Förvaltningen har beskrivit hur verksamheten kan bedrivas och utvecklas inom dessa ramar. Förvaltningen beskriver också ytterligare äskanden för att bland annat förebygga olyckor i områden med risk för skred och för drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar samt trädvård.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förslaget med några tillägg i nämndmålen. Nämnden skickar äskandena vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Möjlighet till vinteröppna uteserveringar på Kungsgatan

Under vintersäsongen 2018/2019 fick ett antal av krögarna på Kungsgatan tillåtelse att ha sina uteserveringar uppe. De krögare som fortsatt vill ha sina uteserveringar öppna kommande vintrar ges nu möjlighet att ansöka om tillstånd som längst kan beviljas till 2024. De krögare som vill ha uteserveringar året runt kommer behöva söka bygglov.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner markupplåtelse för uteserveringar året runt på Kungsgatan under förutsättning att bygglov beviljas.

Ändring av taxor för upplåtelse av mark

För att öka attraktiviteten för till exempel arrangemang och torghandel vill förvaltningen justera taxorna för torghandel, food trucks, arrangemang på olika platser och markvärme. Ambitionen är bland annat att få en mer enhetlig och attraktiv plats på Stora torget.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden tillstyrker förslag till förändringar av taxor för upplåtelse av kommunens mark och översänder ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Nämnden ger återremiss på de delar som rör torghandlarens villkor.

Ansökan om miljöpengar för bevattning av blomlådor

Idag används traktor med vattentunna för att bevattna blomlådor på kommunens broar. Förhoppningen är att på sikt kunna vattna blommorna med hjälp av en dränkbar pump i älven och pvc-slang på baksidan av blomlådorna. Detta skulle innebära stora miljövinster då färre traktorer skulle behöva användas för bevattning. Förvaltningen vill därför ansöka om miljöpengar för att bygga och utveckla denna bevattningsmöjlighet.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden beviljar parkenhetens ansökan om 150 000 kr i miljöpengar.

Skredsäkring av Norsbron

Delar av samhället Norsbron ligger inom ett område med hög risk för skred och teknik- och fastighetsförvaltningen har i tidigare budgetbeslut fått i uppdrag att åtgärda skredrisken. På grund av att kommunen inte beviljats bidrag för åtgärden behöver uppdraget förtydligas. Samtidigt behöver tidigare principbeslut om hantering av skredärenden justeras så att det bland annat omfattar hela Karlstads kommun.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag och skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Exploateringsavtal Coop-området i Viken

Teknik- och fastighetsförvaltning ska skriva ett exploateringsavtal och ett markbytesavtal med Coop Värmland för att kunna använda marken för bland annat byggnation av en förskola. Det finns ett förslag till detaljplan för området som kallas Tullholmssågen där det föreslås bli både förskola, en kajpromenad och bostäder.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner exploateringsavtalet och bemyndigar teknik- och fastighetsdirektören att underteckna avtalet.

Överenskommelse om skadestånd för översvämning på Skutberget

Kommunen har nått en överenskommelse med Vermelandia Stugor för de skador som uppkom på företagets anläggning för camping vid översvämning 2014. Som del av uppgörelsen ingår också ett tillägg som syftar till att tillgängliggöra naturskön och attraktiv mark vid Vänerns strand, för Karlstadsborna. Se separat pressmeddelande om ärendet.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelsen.

Exploateringsavtal för sporthall på Lamberget

En exploatör vill bygga en sporthall på Lamberget där det bland annat kommer bedrivas en form av racketsport som heter padeltennis. Teknik- och fastighetsförvaltningen vill säkerställa att trafiklösningen till och från hallen fungerar bra och vill reglera det i ett exploateringsavtal. I avtalet regleras också att trafiklösningen bekostas av exploatören. Stadsbyggnadsnämnden beviljade idag bygglov för sporthallen.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner exploateringsavtalet och bemyndigar teknik- och fastighetsdirektören att underteckna avtalet.

Upphandling av cykelbro

Förvaltningen går nu ut med upphandlingen för den planerade cykelbron mellan Färjestad och Råtorp. Cykelbron är en särskild satsning för att främja det hållbara resandet och kommer knyta ihop de norra stadsdelarna. Se separat pressmeddelande.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner att upphandling påbörjas och bemyndigar teknik- och fastighetsdirektören att underteckna avtalet.

Försäljning av byggnad på Eriksberg

Ett bolag vill köpa Eriksbergsladan och arrendera mark för att göra i ordning området till ett kulturområde med scen, utställningsytor och servering. I en mindre del skulle det också bedrivas handel av möbler. Kommunen har idag en annan hyresgäst i fastigheten som bolaget haft en dialog med. Förvaltningen ser inget behov av att ha kvar fastigheten. Området ingår i ett detaljplanearbete för Eriksberg och byggnaden anses ha ett viktigt kulturvärde och bolagets önskemål för området och byggnaden går i linje med det kommande planförslagets intentioner.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner försäljning och arrende.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden 054- 540 12 78

Joachim Gustafsson, tillförordnad teknik- och fastighetsdirektör 054-540 68 74