Skip to main content

Första spadtaget av Lekträdgård i Mariebergsskogen

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 09:42 CEST

För ett år sedan utsågs en vinnare i formgivningstävlingen av en lekträdgård. White arkitekter i Göteborg vann tävlingen. Uppgiften var att skapa en kul, vacker och inbjudande ”lekträdgård” som ett led i att komplettera, framhäva och förstärka Mariebergsskogen så att delarna kompletterar varandra och tillsammans utgör en självklar helhet. Tävlingsområdet avser ytorna ”gamla tivoliplanen” samt terrasseringen mellan Holken och Friluftsteatern i Mariebergsskogen.

Det vinnande förslaget har nu bearbetats, enligt juryns önskemål, och beslut om att genomföra lekträdgården har fattats, enligt bifogade ritning. Ritningarna på Lekträdgården har visats i Mariebergsskogen under sommaren 2005. Den 4 oktober startar projektet med ett första spadtag. 80 spadar anförda av barn i åldrarna 3-13 år inviger projektet.

BAKGRUND
Mariebergsskogen AB är ett helägt kommunalt bolag. Bolagets uppdrag är ett förvalta och att utveckla parken. Karlstads kommun äger mark och byggnader. Stadsparken donerades 1896 i ett gåvobrev till Karlstads stad. Parken innehåller 35 byggnader och 61 hektar mark. Parken är öppen för allmänheten 15 timmar per dag året runt.

GAMLA TIVOLIPLANEN
Historiskt sett har parken under en lång period haft tivoliverksamhet under sommarmånaderna. År 2003 var första året då sommarutbudet inte erbjöd någon tivoliverksamhet. Ytan där tivolit var beläget är mycket central i parkens placering. Många besökare upplever ytan som öde, tom och trist. Det är mycket negativt att ge besökaren ett sådant första intryck. Att något händer på den här platsen ligger högt på listan över besökarnas förväntningar på parkens utveckling. Allmänheten, politiker, intressenter i Värmland, Mariebergsskogens personal och ledning har under åren kommit med synpunkter och förslag till hur parken skall utvecklas. Få är intresserade av ett gigantiskt projekt med höga investeringskostnader. Däremot finns en tydlighet i de olika förslag som inkommit om att bevara Mariebergsskogens särart, följa donationsvillkoren samt utveckla och bygga utifrån de naturliga förutsättningarna.

2003 antog styrelsen för bolaget ett nytt styrdokument. Utgångspunkten för verksamheten är att utveckla och tydliggöra de naturliga förutsättningarna och befintliga förhållandena och inte skapa nya verksamhetsområden. Utvecklingen skall ske successivt i lugn takt. Mariebergsskogen återtog rollen som Karlstads stadspark, en roll som myntades redan vid invigningen 1925. Nyckelorden som genomsyrar den verksamhet som bedrivs i parken är Värmland, Natur, Kultur och Kvalitet. Mariebergsskogen vänder sig till alla åldrar med särskilt fokus på barn och barnfamiljer.
Mariebergsskogen ABs huvuduppgift är att förvalta parkens mark och byggnader samt att utveckla parken inom natur- och kulturområdet. Mariebergsskogen är Karlstads Stadspark och ett av de stora Värmländska besöksmålen.

ARKITEKTTÄVLING
Ett tävlingsprogram för en lekträdgård utarbetades i samverkan med Sveriges Arkitekter och i november 2004 presterades vinnaren i tävlingen: White arkitekter i Göteborg. Lekträdgården kommer att slå an tonen i stadsparken och ska förstärka dess inriktning på kultur- och naturupplevelser. Konceptet lekträdgård är unikt och skapat speciellt för Mariebergsskogen i Karlstad.

I motiveringen till det vinnande förslaget säger juryn:
”En arkitekttävling kan aldrig förväntas resultera i ett färdigt förslag. Oftast behövs en bearbetning av vinnande förslag i dialog mellan beställare, arkitekt och brukare. Det gäller inte minst i en tävling som denna, som kan betraktas som en idétävling. Ett slutligt förslag till hur området ska disponeras behöver mer preciserade krav utifrån verksamhetens behov. Det behövs vidare diskussioner med experter på olika frågor så som handikapp, barns lek, teknik, ekonomi och genomförande. En fortsatt bearbetning av vinnande förslag kommer att ske i samarbete med Mariebergsskogen AB”.

Under vintern 2004 och våren 2005 har arbetet pågått med att bearbeta förslaget.

Styrelsen för Mariebergsskogen AB har enhällig beslutat att godkänna föreliggande programskiss samt beslutat att godkänna föreliggande ekonomiska ramar för lekträdgårdsprojektet och förslag till etappindelning.

Kommunfullmäktige har beslutat dels att avsätta 4 mnkr/år till projektet under tre år, 2006-2008, dels att: Mariebergsskogen AB ges i uppdrag att starta projekteringen.

UTFORMNING OCH GESTALTNING
Helena Bjarnegård och Lisbeth Andersson, landskapsarkitekter på White arkitekter i Göteborg står bakom Lekträdgården i Mariebergsskogen. De beskriver lekträdgården så här:

Den ursprungliga tävlingsuppgiften var att skapa en kul, vacker och inbjudande lekträdgård som ett led i att komplettera, framhäva och förstärka Mariebergsskogen så att delarna kompletterar varandra och tillsammans utgör en självklar helhet. Nyckelorden var natur och kultur och målgruppen barn och barnfamiljer. I förslaget skulle vi även ta hand om den kraftiga nivåskillnaden mellan Holken/Friluftsteatern och de mer höglänta delarna av Mariebergsskogen, med målet att minska barriäreffekten.

Lekträdgårdens nuvarande utseende är resultat av en bearbetning av vårt tidigare tävlingsförslag ”LEKLUST”. Anledningar till förändringarna var bl a att skridskobanan behövde utökas och att bangolfen helst skulle ligga kvar i sitt ursprungliga läge. Till exempel lusthusen och ”Klarälven” behövde bli mer kostnadseffektiva för att kunna realiseras. Även miljöhänsyn låg bakom det nya förslagets minskade vattenförbrukning. Ett annat viktigt skäl var att vi efterhand i arbetsgruppen kommit fram till att det första intrycket av Mariebergsskogen som helhet skulle bli mer positivt och tilltalande om lekträdgården fick träda fram mot huvudentrén samtidigt som de befintliga sportplanerna tog ett kliv tillbaka.

”LEKLUST”-KONCEPT
Vi vill skapa en härlig och vacker trädgård som kittlar alla sinnen och ger lust att skapa, röra sig och leka. Den skall vara levande och under alla årstider sjuda av lustfylld kreativitet. Lekträdgården blir vad de besökande gör den till och nya upplevelser skapas ständigt genom besökarnas aktivitet och kreativitet. Målgruppen är främst barn och barnfamiljer, men alla generationer skall känna sig lockade av att stanna till ett slag. Kanske kommer mor- och farföräldrar i sällskap med sina barnbarn för att berätta gamla Karlstadsanekdoter med trädgårdens innehåll som stöd.

Inriktningen mot värmländsk kultur och natur förstärker de uppsatta målen för parkens framtid. Tyngdpunkten är lagd på kultur eftersom parken redan har flera målpunkter för barn med naturtema. ”Timmerflottning” och ”slom” utgör ett par exempel på kopplingen till värmländsk historia. Ett annat är ”Hybelejens kvarn”. Små skyltar skulle kunna beskriva anekdoterna för den nyfikne oinvigde. Kopplingen mellan de mer ”kultiverade” tematrädgårdarna och naturen är viktig och detta förstärks t ex genom den nya gångvägen från lektorget, förbi lekskogen mot Värmlands Naturum och gammelskogen.

Flexibilitet är ett nyckelord. Under årens lopp förändras behov, trender, ekonomi etc. För att göra trädgården långsiktigt hållbar och attraktiv måste den vara möjlig att förändra över tiden. Trädgårdens fasta yttre ram kan efterhand fyllas med olika innehåll, likt en bygglåda där innehållet successivt byts ut, kompletteras och flyttas om. De många olika delarna underlättar den etappvisa utbyggnaden.

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR OCH RELATION TILL ÖVRIGA MARIEBERGSSKOGEN
I centralaxeln från huvudentrén ligger samlingsplatsen för hela lekträdgården. Här finns dammen med sin fontän och runt denna ligger ytan för skridskobanan som sommartid möbleras med soffor och blomsterurnor. Denna runda yta omges av de häckomslutna tematrädgårdarna och det inbjudande Lektorget som sammanbinder entrén, lekträdgården och de mer höglänta delarna av parken. När man kommer som besökare och går den breda vägen mellan huvudentrén och Lektorget har man Mariebergsskogens nya skulptur i blickfånget - i sig ett fint exempel på mötet mellan natur och kultur. En terränganpassad slinga utgör alternativ väg upp till planen mellan Holken och Friluftsteatern och Soltrappan med dess fina utsikt över parken. Härifrån förstärker en ny öppnare trappa kopplingen vidare uppåt i parken. Gångvägen runt trapporna har givits handikappanpassad lutning hela sträckan. I trappan är det skönt att slå sig ner i solen och blicka ut över de lägre delarna. Här i trappan har den blå tråden ”Klarälven” i miniatyr sin källa. Den kopplar ihop den utvidgade Soltrappan med parkens nedre delar.

För att lämna plats för lekträdgården flyttas beachvolley- och streetbasketplanerna närmre stranden söder om torgytan vid kiosken och toaletterna. De västra bangolfbanorna flyttas söderut för att ge tillräckligt med utrymme för tematrädgårdarna och skridskobanan. Att bangolfen är en del av lekträdgården markeras genom en likadan klippt häck som också hjälper till att ge en välbehövlig rumskänsla. Boulebanorna får ett bra läge vid en öppen plats med skyddande träd och häck i ryggen. Här finns det möjlighet att slå sig ner och vila mellan matcherna och gott om utrymme för publik, både i sol och skugga.

Med den nya gångvägen från den runda platsen runt dammen, genom en välkomnande port som bildas mellan lusthusen i Litteratur- och Konstträdgården, förbi Lekskogen och vidare har det blivit lättare att hitta till Naturum inne i gammelskogen och vägen både blir och upplevs som genare än idag. Någon form av Värmlands Naturum-portaler förtydligar stråket ytterligare.

TEMATRÄDGÅRDARNA OCH LUSTHUSEN
De tre tematrädgårdarnas yttre form med gångar mellan respektive del och med en central damm i gångarnas skärningspunkt känns igen från den gamla trädgårdskonsten. De omgärdas även på klassiskt trädgårdsvis av klippta häckar. Tematrädgårdarna kan förändras över tiden, men till en början föreslås konst, litteratur och musik som ledord. Trots sin gemensamma yttre form har de varierande innehåll och utformning, med den gemensamma nämnaren trädgård. Vackra växter med årstidsvariationer, olika bladformer, blomfärger, fröställningar, frukter etc lockar besökaren. Trädgårdarna skall vara enkla att sköta och inte kräva allt för stora arbetsinsatser.

I trädgårdarna finns möjlighet att aktivera sig på olika sätt med anknytning till temat. Till varje delträdgård hör ett lusthus i trä. Dessa ges en enkel och modern utformning och är ett av 2000-talets arkitektoniska bidrag till parken. Väggarna är luftiga och släpper in parkens och trädgårdens intryck. Lusthuset annonserar lekträdgården och utgör samlingspunkt t ex vid den besökande klassens picknick. De bidrar med tak över huvudet och visst vindskydd när väderleken är bister. På så sätt blir trädgårdarna mer användbara året runt. Vintertid ger de en skyddad plats för skridskoombyte.

Konstträdgården
I konstträdgården har buskar, perenner, lökar och sommarblommor komponerats ihop till en stor färgcirkel. Under hela växtsäsongen dyker nya växter upp och kompletterar färgskalan. Ett litet rum bildas under trädet mitt i cirkeln och på gångar kan man springa runt och leka tittut. Det finns en plats där barnen kan bygga skulpturer av stora klossar - på vintern plats för exempelvis snöskulpturer. Genom ett släpp i häcken kan extra snölass fraktas hit då väderleken tillåter. Vidare finns en stor sandlåda fylld med hinkar och spadar där bara fantasin sätter begränsning i skapandet av sandslottsarkitektur. Lekredskap i form av Kalejdoskop och färgglada stenar att hoppa mellan förstärker upplevelsen.

Litteraturträdgården
I litteraturträdgården växer kunskapens träd, äpple, i en matta av gräs och vårlökar. I den stora sagobersån kan man få höra sagor berättas – eller själv berätta sin alldeles egen saga. T ex kan författare bjudas in för högläsningsstunder. På en vindlande gång bakom bersån tar man sig till de enkla tunna glasmontrar som finns uppställda i trädgården likt bladen i en bok. Bladen i montrarna kan på ett enkelt sätt bytas ut och nästa gång man kommer på besök kan en ny saga finnas att läsa i trädgården. Under sensommaren avnjuts trädgårdens äpplen.

Musikträdgården
Musikträdgården är ljudens trädgård. Ovala rum av pil rymmer robusta instrument av trä, sten och metall på vilka man kan testa olika ljud och klanger. Ett exempel kan vara en ställning med mängder av trianglar. Även rummen i sig själva skapar ljud. Pilen susar i vinden och inne i rummen krasar grus under fötterna. Eftersom väggarna till pilrummen är tillräckligt höga för att man inte skall kunna se in väcks nyfikenheten och upptäckarlustan när man springer runt på de små gångarna. Vad är det som låter? Varifrån kommer det där speciella ljudet?

KLARÄLVEN
Från den övre delen av Soltrappan och vidare ner flyter den blå tråden, Klarälven, som symboliserar kopplingen till Värmland och binder samman de olika nivåerna. Längs älven samlas några nedslag i Karlstads historia, som t ex timmerflottning och slomfiske, som barnen på ett lekfullt sätt kan ta del av. En vattentrappa i nedre delen av slänten är spännande att leka i. Sista sträckan mot fontändammen kan barnen själva fylla på älven med en gammaldags handpump.

LEKSKOGEN
Den södra delen av lekträdgården, Lekskogen, består av lövdungar med slingrande stigar och öppnare platser med mer naturinspirerad, fysisk lek som hinderbana, Hybelejens kvarn i form av ett klättertorn och en labyrint. I mörkaste skogen hittar vi illusionsspeglar, Frödings bergtroll och skogsfrua som står i brynet och spanar. De gamla anekdoterna finns att läsa på skyltar. Kanske kan farmor eller mormor berätta sägnerna bättre. Varje år kan pappersflygplanstävling ordnas från kvarnen till minne av Hybelejen. På andra sidan vägen till Naturum finns platsen med de flyttade lekredskapen. I gräset intill finns barnens lökrabatt. Förskoleklasser kan bjudas in för att hjälpa till att komponera och plantera. På våren vallfärdar barnen dit tillsammans med sina föräldrar för att beundra sitt gemensamma verk. På sommaren klipps gräset som vanligt och gör det hela lättskött. Gångvägar ges mått och beläggning som tar hänsyn till handikapp.

Stigen leder vidare söderut till grillplatsen där det finns en lägereld runt vilken man kan grilla, spela och sjunga. Grillplatsen är placerad för att även locka besökare från Naturum. På vintern kan det finnas förberett med ved för att man lätt skall kunna grilla sin medhavda korv och pinnbröd. Det kan även vara ett skönt ställe att värma sig på efter skridskoturen.

Tanken med Lekträdgården är att skapa inspiration till - och möjligheter för - lek under hela året. Tillgängligheten är viktig för att alla skall kunna delta. Exempel på detta är att gångvägar är tillräckligt breda och har ett tillräckligt hårt ytmaterial för att man enkelt kunna ta sig fram i t ex rullstol. Formen med ett stort trädgårdsinslag skapar förändring, dels över året genom årstidernas växlingar, men också från år till år genom växtmaterialets tillväxt och utveckling. De rymliga lusthusen, numera av enkel träkonstruktion, har ett luftigt men tätt tak så att de alltid erbjuder en regnskyddad plats även för den större gruppen som tagit med sig matsäck. Häckarna ger också skydd och lä. Detta är särskilt viktigt under kallare årstider för barn som inte kan röra på sig så mycket. Spännande ljussättning hjälper till att förstärka intrycken av lekträdgårdens olika delar under året.

De flesta lekattraktionerna fungerar förstås året runt såsom musikträdgårdens robusta instrument, konstträdgårdens kalejdoskop, litteraturträdgårdens sagosidor, hinderbanan, ”Hybelejens kvarn” o s v. Men förutom detta har varje årstid sina speciella höjdpunkter. På våren blommar alla lökar och trädens och buskarnas nyutslagna knoppar sprider sin skira grönska. Vattnet i ”Klarälven” slås på och framåt sommaren blir det skönt att kunna svalka fötterna i vatten av olika slag efter mycket spring och lek. Sommarblommor och perenner tävlar om uppmärksamheten i konstträdgårdens rabatter och bären mognar i litteraturträdgården. Senare mognar även frukten här och hela lekträdgården blir full av höstens färgglada löv. När dessa senare faller av framåt vintern träder istället spännande grenverk och rimfrostiga fröställningar fram. Är väderleken den rätta ersätts klossar och sand i konstträdgården med snö och is som konstnärsmaterial. Det är också nu den konstfrusna skridskobanan når sin höjdpunkt, även om mildvädret skulle vägra släppa taget. Förutom glädjefylld åkning ger skridskobanan en estetisk upplevelse med sin ram av vintergyllene avenbokshäckar och med Mariebergsskogens stora julgran som har sin naturliga plats centralt i den tömda dammen. Musik och brinnande facklor runtom förstärker upplevelsen.

GENOMFÖRANDE OCH TIDPLAN
Lekträdgården kommer att byggas i etapper under tre år. Peter Fahlstad, teknik och fastighetskontoret, Karlstads kommun, är projektledare.

En ungefärlig tidplan för arbetet:

2005: Flytt av Streetbasket- och beachvollybollplanerna samt några av bangolfbanerna
Flytt av lekredskapen
Flytt av bouleplanerna
2006: Anläggande av torget/skridskobanan och fontän
Trädplanteringar, främst i lekskogen
2007: Trematrädgårdarna Musik, Konst och Litteratur med lusthusen
Entrétorget
Inredning av bangolfbanan
2008: Älven
Soltrappan
Inredning av lekskogen

FINANSIERING
Byggkostnaden kommer också att fördelas över flera år. Varje etapp beräknas att kosta 4 Mkr. Totaltkostnad för projektet 13 Mkr inklusive projekteringskostnader. Då det är Karlstads kommun som äger byggnader och mark i stadsparken så är det därmed kommunen som investerar. Den investeringskostnad som Karlstads kommun gör genererar därför en arrendehöjning för Mariebergsskogen AB. För att arrendet skall påverkas så lite som möjlig söker Mariebergsskogen AB sponsorer för projektet. Diskussioner pågår redan med flera intresserade samarbetspartner. Det höjda arrendet kommer att finansieras genom ökade intäkter i bolaget, vilket innebär att rambudgeten inte kommer att påverkas negativt. Då parken kommer att kunna erbjuda aktiviteter i ännu större utsträckning året runt, i och med lekträdgården, räknar man också med att attraktiviteten ökar, antalet besökare stiger och nya intäkter genereras. Att projektet är utsträckt under tre år är en förutsättning för att inte tynga bolaget för hårt med höga kapitaltjänstkostnader.

80 BARN TAR FÖRSTA SPADTAGET
Den 4 oktober kl 11.00 är det dags att ta första spadtaget av lekträdgården. Förskole- och skolbarn i åldern 3-13 år finns på plats. Barnen kommer från förskolorna Solen och Vitsippan, Montessorifriskolan Stellatus samt Kulturskolan. Gustav Holmberg och Ola Ivansson spelar fanfar.

Barnspadarna sponsras av Slottsbro AB park & lekutrustning.

Ytterligare information kan lämnas av:
VD Anna Lööf Falkman 054-29 69 91, 070-345 92 01
Styrelseordf. Östen Högman 070-399 16 99
Vice styrelseordf. Uno Lawestig 070-751 04 04
Landskapsarkitekt Lisbeth Andersson 070-974 42 12
Projektledare Peter Fahlstad 076-822 10 10