Skip to main content

Klart för inflyttning på Seglet – nya energisnåla höghuset på Orrholmen

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 14:31 CET

Sveriges första superisolerade flerbostadshus och dessutom Karlstads högsta bostadshus – det tolv våningar höga Seglet på Orrholmen är klart för inflyttning. Uppföljning av projektet kommer nu att pågå under tre år under ledning av Karlstads Universitet, avdelningen för energi och miljöteknik som ska. Studien ska bland annat undersöka hur väl huset fungerar för de boende och vilka driftskostnaderna blir.

Projektet som är en kompletteringsbyggnation på Orrholmen i Karlstad innehåller 44 hyreslägenheter. Huset blir tolv våningar högt och smått unikt.

Det byggs nämligen med ett nytt koncept som utvecklats i samarbete med bland andra partneringentreprenören Skanska. Konceptet innebär att huset blir extremt energieffektivt och kommer under normala förhållanden inte att kräva någon uppvärmning alls. Det är möjligt tack vare bland annat 45 cm tjock väggisolering, energifönster och ett unikt eget ventilationssystem i varje lägenhet.

Stöd från Boverket
Konceptet har aldrig tidigare använts på flerbostadshus i Sverige men anses mycket intressant av Boverkets Byggkostnadsforum som valt att satsa närmare 2 miljoner kronor på att stödja nya tekniska lösningar och för att dokumentera projektet.


Seglet är det andra projektet av tre i KBABs nybyggnadsprogram.
Nya Järpen med 76 lägenheter färdigställdes under november 2005, i Seglet med 44 lägenheter påbörjas inflyttningen 23 februari medan byggstart för Sjögången med ca 150 lägenheter ännu inte är bestämd.

Energihus
Seglet är projekterat för att förbruka extremt lite energi och kommer i normalfallet inte att kräva någon uppvärmning alls. Husets låga energiförbrukning förväntas uppnås genom tjockare isolering i ytterväggar, ett minimum av köldbryggor, tätt byggande, välisolerade fönster samt energieffektiv ventilation. För uppvärmningen svarar i huvudsak människor som vistas i huset samt värme som alstras från belysning och elutrustning. Som ett komplement finns ett enkelt golvvärmesystem för att garantera att lägenheterna håller rätt temperatur även när lägenheterna inte nyttjas. Golvvärmesystemet består av ingjutna vattenslingor i golven som värms med vatten från den ca 35-gradiga fjärrvärmereturen från bolagets övriga hus på Orrholmen. På det sättet utnytt­jas restvärmen som annars skulle ha gått tillbaka till fjärrvärmeleverantören.
Ambitionen för Seglet är att halvera energiförbrukningen för byggnadens drift från dagens ca 100 kwh/m2 (uthyrningsbar yta) vid nyproduktion till 50 kwh/m2.
Energiförbrukning för uppvärmning inkl. tappvarmvatten beräknas uppgå till 20 kwh/m2.

Bidrag från Boverket
Under hösten sökte och beviljades KBAB ”särskilt utvecklingsstöd till pilotprojekt” genom Boverkets Byggkostnadsforum. Boverket valde att satsa 1,9 miljoner kronor från anslaget om utvecklingsstöd till bostadsinvesteringar som kan leda till sänkta boendekostnader i hyresrätt och som främjar ekologisk hållbarhet.
En stor del av bidraget tas i anspråk för uppföljning och utvärdering av projektet där Karlstads Universitet och Lunds Tekniska Högskola är involverade i olika delar.

Partnering
Huset byggs inom KBABs så kallade partneringsamarbete med Skanska som totalentreprenör.
Partners som tillsammans med KBAB varit delaktiga i utvecklingen av projektet är Skanska Sverige AB, arkitekt Skanark AB, WSP byggprojektering, LG Contracting, Skanska Inneklimat AB samt KVE-konsult, Elservise, El-Konsultgruppen, ÅJ måleri AB samt BBM.Fakta om huset och lägenheterna

- Huset är byggt ovanpå det befintliga Orrholmsgaraget och är ca 39 meter högt från marknivå. Från garagetaket är huset 12 våningar högt varav 11 bostadsvåningar med
4 lägenheter per plan, 22 lägenheter om 2 rum och kök och lika många trerumslägenheter.
- För kommunikationen invändigt svarar två hissar varav en möbelhiss.
- Förbrukning av varm- och kallvatten liksom el mäts och debiteras individuellt liksom tvätt i tvättstugan.
- Genomsnittlig hyresnivå för lägenheterna är 1150 kr/m2 vilket motsvarar 4850 kr/månad för en tvårumslägenhet samt 6800 kr/månad för en trerumslägenhet. Hyran är dock differentierad beroende på läge i huset.
- Uthyrningen påbörjades efter semestern 2006 och snabbt var samtliga lägenheter tecknade.
- Totalkostnaden för projektet uppgår till ca 53,5 miljoner kronor eller 20 200 kr/m2 uthyrningsbar yta. Undantas merkostnader till följd av husets placering ovanpå terassbjälklaget samt komplicerad grundläggning blir kostnaden 47,7 mkr eller 18 000 kr/m2 BOA.