Skip to main content

Kort från kommunstyrelsen 18 oktober 2005

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 11:28 CEST

Kommunstyrelsen beslutade

Remiss – Region Värmlands Utveckling
Regionfullmäktige för Region Värmland har översänt ett förslag om förändringar av organisation. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget i stort förutom centern och kristdemokraterna som yrkade avslag.

Frågan om att överföra folkhögskolorna från Landstinget i Värmland till Region Värmland bör ytterligare analyseras för att visa eventuella fördelar med detta. Centern och kristdemokraterna yrkade på att folkhögskolorna förs över till Region Värmland utan ytterligare analys. Dnr KS-2005-0169 Dpl 106

Utvärdering av trygghetsarbete
Trygghetscenter, ett samverkansprojekt mellan kommunen, vaktbolag, räddningstjänst och polis, startade den 1 juni 2005. Projektet är unikt för Sverige och bör därför följas upp. Om Brottsförebyggande rådet beviljar pengar för uppföljning kommer kommunen att bidra med 25 000 kronor för 2005, 100 000 kronor för 2006 och 50 000 kronor för 2007. Dnr KS-2005-0508 Dpl 700

Årligt anslag för ersättningslokal
Karlstads Bridgeklubb är uppsagda från sina nuvarande lokaler i Herrhagsskolan på grund av att barn- och ungdomsförvaltningen behöver lokalerna. Nu ansöker bridgeklubben om ett årligt bidrag på 250 000 kronor för lokalkostnader. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna ärendet till fritidsnämnden. Dnr KS-2005-0390 Dpl 707

Fler i arbete för ökad sysselsättning
I regeringens budgetproposition finns ett särskilt sysselsättningspaket med så kallade plusjobb. Avsikten är att höja kvaliteten inom offentlig sektor genom att skapa nya jobb utan att ersätta den ordinarie rekryteringen. För att komma ifråga för ett plusjobb krävs att man varit arbetslös i mer än två år.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunen ökar sina insatser för att hantera plusjobben på bästa sätt.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att, i samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, redovisa förslag till samordning och ansvarsfördelning av kommunens sysselsättningsfrågor. Dessutom får kommunledningskontoret i uppdrag att, tillsammans med kommunens förvaltningar, bolag och fackliga organisationer, förbereda för att erbjuda plusjobb från och med 2006. Dnr KS-2005-00555 Dpl 148

Arbetsmarknad och hållbarhet - Solareturen
Solareturen är ett projekt där arbetslösa får möjlighet att arbeta med återvinning, återbruk och försäljning av produkter som kommunen och kommuninnevånare inte längre är i behov av. Kommunledningskontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen får i uppdrag att upprätta en databas över produkterna och en strategi för återanvändning inom kommunen. Uppdragen ska vara redovisade för styrelsen senast den 31 januari. Dnr KS-2005-0553 Dpl 932

Inför kommunfullmäktige den 17 november

Delårsbokslut och prognos för Karlstads kommun
Efter de första åtta månaderna är resultatet plus 105,4 miljoner kronor. Även om kostnaderna beräknas att bli lite högre under årets sista månader så är ändå prognosen att det kommer att bli ett överskott på 74 miljoner kronor vid årets slut. Av detta är 23 miljoner kronor effekten av fastighetsförsäljningar och lite drygt 50 är överskott inom kommunens vanliga verksamhet. Dnr KS-2005-0407 Dpl 042

Medborgarförslag

Två medborgarförslag om lokaltrafiken
1. I ett medborgarförslag föreslås att antalet turer i tätortstrafiken utökas för att ge bättre service åt dem som arbetar på helger. Dnr KS-2005-0190 Dpl 530
2. I ett medborgarförslag föreslås att busstrafiken i Haga ändras så att den passerar Hagatorget och bidrar till en livfullare stadsdel och bättre kollektivtrafik för Haga. Dnr KS-2005-0243 Dpl 530
Det pågår just nu en utredning om linjer och där kommer samtliga ovanstående medborgarförslag att prövas.

Flytt av bussomstigning
I ett medborgarförslag föreslås att linjesträckningarna för tätortstrafiken i centrala Karlstad ändras och att bussomstigningen vid Stora Torget flyttas tillbaka till Drottninggatan. Förslaget avslås med hänvisning till att det inte är realistiskt att göra om Drottninggatan från gågata till bussgata på grund av, bland annat, störningar och avgaser. Dnr KS-2005-0230 Dpl 530

Städning längs strandkanter vid inre hamn
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska städa strandkanterna vid inloppet till inre hamn. Städning sker redan idag, men inte så tidigt på året som föreslås i medborgarförslaget. Kommunstyrelsen föreslår att Fastighetsnämnden ska överväga att städa tidigare på året. Dnr KS-2005-0288 Dpl 330

Möjlighet för arbetslösa med socialbidrag att arbeta
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska ge arbetslösa med socialbidrag tillfälle att få utföra någon form av arbetsprestation. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar redan på det sätt som föreslås. Dnr KS-2005-0360 Dpl 700

Nya mötestider
Ett extra kommunstyrelsesammanträde äger rum tisdagen den 22 november kl. 15.00 med anledning av budget. Sammanträdet den 1 december utgår.
Kommunfullmäktige den 8 december börjar redan klockan 16.00.

Frågor besvaras av:
Lena Melesjö Windahl, 070-543 71 32
Håkan Holm, 070-529 31 29
Bengt Nordstrand, 070-543 71 36
Åke Pettersson, 070-329 51 60