Skip to main content

Vård- och omsorgsnämnden i korthet 4 oktober 2005

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 09:45 CEST

Lyckad informationskampanj om vårdyrket
Vård – och omsorgsförvaltningen genomförde en informationskampanj under perioderna 1/11 – 21/11 och 3/1 – 16/1 2004. Syftet var att höja statusen på vårdyrket i kommunen. Kampanjen syntes på affischtavlor i karlstad och hördes på radion. Utvärderingen visar att kampanjen haft positiva effekter. Väldigt många har sett kampanjen (Vård- och omsorgspersonal 91 %, elever 75% allmänhet 47 %). Bilden av vård- och omsorg har hos ca en tiondel av den tillfrågade allmänheten blivit mer positiv. En tredjedel av eleverna vid omvårdnadsprogrammen har blivit mer intresserade av att arbeta inom vård- och omsorg. Internt i förvaltningen ger ca 72 % av personalen kampanjen betyget godkänt eller mycket bra på frågorna om kampanjen bidrar till att man känner stolthet och bidrar till att man känner att arbetet är betydelsefullt.

Kontaktperson: Pia Adenmark utredningssekreterare 054-29 81 36, 070-683 52 43
E-post: pia.adenmark@karlstad.se

3-3 modellen införs som en av flera schemamodeller
Under två och ett halvt år har 3-3 modellen prövats i vård- och omsorgsförvaltningen. 3-3 modellen innebär i grunden att man jobbar tre dagar och är ledig tre. Modellen införs nu som en av flera schemamodeller att kunna användas i verksamheten. Modellen har prövats i en hemtjänstgrupp och på ett gruppboende för äldre. Under projekttiden har man inte sett några förändringar vad det gäller personalens sjukskrivningar. Personalen är nöjd med schemamodellen.

Kontaktperson: Projektledare Peter Bäckstrand, tel 054-29 77 01.
E-post: peter.backstrand@karlstad.se

Delårsbokslut - Positiv utveckling trots beräknat underskott
Vård- och omsorgsnämndens prognos för verksamheten visar på ett underskott på 11 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden ekonomi har utvecklats i positiv riktning under året, trots att resultatet beräknas bli negativt. Underskottet har minskat jämfört med fjolåret.

Kontaktperson: Ekonomichef Tapani Savallampi, tel 054-29 81 09.
E-post: tapani.savallampi@karlstad.se

Ansökan om ytterligare projektmedel för att utveckla varaktiga stödformer för anhöriga
Regeringen har beslutat att anslå sammantaget 24 850 000 kronor årligen i tre år
för att främja utvecklingen av varaktigt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar
äldre personer, personer med funktionshinder eller långvarigt sjuka. Karlstads kommun, vård- och omsorgsnämnden, har tidigare sökt 345 000 kronor för första året för tre olika projekt. Nu söker kommunen ytterligare 170 000 kronor för första året för två tillkomna projekt.

I det ena projektet ska en påbyggnadsutbildning genomföras för anhöriga samtidigt med rekreation och avlösning för den anhörige under en ”Må bra – helg.”

I det andra projektet ska en utbildning påbörjas i reminiscensmetoden, ett verktyg för kommunikation med demenssjuka. Metoden innebär att på ett meningsfullt och personligt sätt återberätta minnen från gamla tider i en öppen och tillåtande atmosfär. Utbildningen är länsövergripande och kommer att vända sig till all personal, 60 personer, som arbetar på dagverksamheterna för demenssjuka i Värmlands län. Dessutom kommer 20 anhöriga att erbjudas att deltaga i samma utbildning.

Kontaktperson:
Verksamhetschef Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, tel 054-29 75 01
E-post: anna-lisa.bergman-gustafsson@karlstad.se

Budget 2006
Vård- och omsorgsförvaltningens budget för 2006 är 1019 mnkr (intäkter ej medräknade). Förutsättningarna för vård- och omsorgsnämndens verksamheter är aldrig helt givna, beroende på att det inte helt går att förutse verksamheternas volym- och kostnadsutveckling. Ramtillskottet på 33,4 mnkr är tillräckligt för att täcka kostnaderna för gällande löneavtal och kända kostnadsökningar inför 2006. Hemtjänstens och handikappomsorgens volymökningar kan anses vara täckta i budgetförslaget. Det finns inte några stora marginaler för extraordinära kostnader.

Kontaktperson: Ekonomichef Tapani Savallampi, tel 054-29 81 09.
E-post: tapani.savallampi@karlstad.se

Läs mer om vård- och omsorgsnämndens arbete ->
http://nytt.karlstad.se/protokoll/index.asp?typ=von