Skip to main content

Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 21 februari i korthet

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 14:30 CET

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Norlin, 070-362 02 75 eller ansvarig handläggare för respektive ärende.

Fallskadorna har minskat
Årets medicinska rapport för kvalitet och säkerhet 2006 visar att antalet frakturer liksom andra skador på grund av fall har halverats sedan förra året. 30 % fler har beviljats rehabiliteringstid och väntetiderna till sjukgymnast och arbetsterapeut har minskat. Väntetiderna förväntas minska ytterligare tack vare resursförstärkningen. Rapporten visar också på de förbättringsområden som finns, till exempel rutinerna av delegering till vårdpersonal samt övriga områden som kommer utvecklas fortsättningsvis.

Beslut:
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten.

Dnr VON-2007-0055 dpl 770
Ansvariga handläggare:
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel 054-29 61 11
och medicinskt ansvarig för rehabilitering Maria Hasslid, 054-29 61 18


Upplevelseträdgård i Väse
Kommunfullmäktige har gett vård- och omsorgsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på och kostnadsberäkningar för en upplevelseträdgård. En upplevelseträdgård ska stimulera alla sinnen under årets alla årstider för dem som vistas i den. Det kommer att kosta runt 700 000 att anlägga trädgården och till det kommer sedan årlig kostnad för skötsel. Vård- och omsorgsnämnden har inte utrymme i sin budget för att anlägga och sköta trädgården under 2007.

Beslut:
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget som tagits fram men är tydliga i att det inte finns utrymme i vård- och omsorgsnämndens budget för 2007 för att anlägga och sköta trädgården.

Dnr VON-2004-0126 dpl 730
Ansvarig handläggare: Utredningssekreterare Pia Adenmark, 054-29 81 36


Nya regler för resor till kommunens dagliga verksamhet
De personer som reser med kommunens fordon till daglig verksamhet har hittills betalt motsvarande 2 stycken 14-dagars periodkort med stadstrafiken per månad för resorna. I fortsättningen kommer kostnaden att beräknas på antalet resdagar. För den som reser 1-5 dagar/månad blir kostnaden som för enkelresor med stadsbuss. För den som reser 6-10 dagar/månad blir kostnaden som för ett 14-dagars periodkort. För 11 resdagar eller mer per månad blir kostnaden som tidigare detsamma som för två 14-dagars periodkort med stadsbussarna.


Beslut:
Vård- och omsorgsnämnden godkänner avgiftsförändringen samt att det informationsblad som tagits fram kring resor, habiliteringsersättning och lunchkostnad blir förvaltningens riktlinjer inom området.

Dnr VON-2007-0021 dpl 706
Ansvarig handläggare: Verksamhetschef Peter Bäckstrand, 054-29 77 01


Högre ersättning för ledsagare i speciella fall
I januari 2006 tog nämnden beslut om att ersättningen till ledsagare enligt LSS skulle vara 90 kronor per timme. Det har visat sig att det i vissa och mycket speciella fall är befogat med en högre ersättning.

Beslut:
Vård- och omsorgsnämnden ger delegation till biståndschefen att besluta om högre ersättning i speciella fall.

Dnr VON-2006-0018 dpl 024
Ansvarig handläggare: Verksamhetschef Peter Bäckstrand, 054-29 77 01

Äldreombudsman
I ett medborgarförslag till kommunen föreslår förslagsställaren att det ska tillsättas en äldreombudsman i kommunen. Äldreombudsmannens uppgift ska vara att ta hand om klagomål från äldre och anhöriga. Vård- och omsorgsförvaltningen har en synpunktshantering som fungerar och i vård- och omsorgsnämndens budget finns pengar avsatta till en äldrerådgivare.

Beslut:
Vård- och omsorgsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat med hänvisning till att det finns pengar avsatta i budgeten till en äldrerådgivare.

Den borgerliga gruppen yrkade för att medborgarförslaget skulle bifallas och votering gjordes som utföll till majoritetens fördel.

Dnr VON-2006-0297 dpl 739
Ansvarig handläggare: Förvaltningssekreterare Rakel Salomonsson, 054-29 81 02


Samarbetet mellan VOF och ASF kring hjälpmedel till psykiskt funktionshindrade fortsätter
Under 2005 och 2006 har vård- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen på försök samarbetat kring kognitiva hjälpmedel till psykiskt funktionshindrade. Vård- och omsorgsförvaltningen har överfört 50 000 kronor per år till arbetsmarknads- och socialförvaltningen vars arbetsterapeut gjort förskrivningarna av hjälpmedel. Försöket har haft positiva effekter, till exempel har arbetsprocessen för arbetsterapeuterna förenklats och det bedöms finnas ett stort värde med att fortsätta samarbetet.

Det finns tre större utredningar som kan komma att påverka den framtida utformningen. Därför föreslås att försöksverksamheten förlängs i avvaktan på resultaten på dessa utredningar. Sedan kan ansvarfördelningen beslutas.

Beslut:
Försöksverksamheten förlängs i väntan på resultat av de tre utredningarna.

Dnr VON-2007-0060 dpl 789
Ansvarig handläggare: Enhetschef Peter Nylander, 054-29 75 12

Bokslut 2006
Vård- och omsorgsnämnden hade 2006 ett minusresultat på cirka 15 miljoner inklusive det underskott på 2 miljoner som följde med från året innan. Hemtjänsten har det största underskottet och där har det gjorts stora förändringsarbeten under den senare delen av 2006. Resultatet av det kommer att visa sig under 2007. Antalet ärenden med beslut om personlig assistans ökade mer än beräknat vilket också medfört ökade kostnader.

En budgetskrivelse har sänts till kommunstyrelsen med begäran om att underskottet ska täckas i bokslutet och att överskottet på 2 miljoner i investeringsbudgeten ska ges som tilläggsanslag 2007.

En viktig händelse under året har varit att första steget till hemtjänstval har tagits. Nämnden har också beslutat att starta ytterligare ett trygghetsboende tillsammans med KBAB, denna gång på Norrstrand, området Hagaborg.

Kön till särskilt boende var under året som mest 32 personer. Den genomsnittliga väntetiden var 1 månad till servicehusboende och 2 månader till gruppboende. Det finns totalt 820 boendeplatser. I genomsnitt omsattes 20 platser i månaden.

Den 1 oktober var 1 716 personer beviljade olika hemtjänstinsatser. (Personer med enbart hemsjukvård eller enbart larm ej medräknade.) Den 31 december hade 504 personer insatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och 131 personer hade personlig assistans enligt LASS (lag om assistansersättning).

Beslut:
Bokslutet för 2006 godkändes och skickas till kommunstyrelsen. Beslutet justerades omedelbart.


Dnr VON-2007-0058 dpl 042
Ansvarig handläggare: Ekonomichef Tapani Savallampi, 054-29 81 09


——————————————————————————————
Rakel Salomonsson
Förvaltningssekreterare

Karlstad kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
651 84 KARLSTAD

Tel: 054-29 81 02
Mobil: 0730-29 81 02
E-post: rakel.salomonsson@karlstad.se
www.karlstad.se