Därför når inte Sverige ända fram i klimatpolitiken

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 08:40 CEST

Sveriges klimatarbete är långt ifrån hållbart vad gäller klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat. Vilka mekanismer lägger krokben för oss när samhället behöver förändras? David Olsson, statsvetenskap, söker svaren i sin avhandling "Conditions of Sustainability – The Case of Climate Change Adaption in Sweden". Disputationen ägde rum i juni 2018 vid Karlstads universitet.

Karlstads universitet är med och skapar fler vägar in i läraryrket

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 15:35 CEST

Regeringen ger nu sju universitet och högskolor, däribland Karlstads universitet, i uppdrag att arbeta med insatser som ska resultera i effektiva och ändamålsenliga utbildningsvägar till lärar- och förskollärarexamen.

- Det är ett viktigt och roligt uppdrag att bidra till att fler får chansen att utbilda sig till lärare. Det är bra att vi är fler lärosäten med lång erfarenhet av lärarutbildning som samverkar kring uppdraget. Det ger oss möjligheter att åstadkomma ett gott resultat, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet.

I uppdraget ingår att

 • Ta fram och använda metoder för att bedöma och validera reell kompetens. Det kan exempelvis handla om kompetens som den sökande har fått genom utbildning eller arbetslivserfarenhet.
 • Ta fram och erbjuda kortare ämneskurser inom lärar- och förskollärarutbildning­arna. Kurserna ska bland annat erbjudas till studenter som vill läsa till ämneslärare genom en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), men som saknar en del av de ämnesstudier som krävs. Studierna bör kunna ske parallellt med att studenten läser KPU.
 • Utforma och erbjuda påbyggbara kurser som ska höja kompetensen hos de som redan arbetar i skolan, men som saknar lärarutbildning. Det kan exempelvis handla om lärare som inte är behöriga och lärarassistenter. Kurserna ska erbjudas i flexibla studieformer, exempelvis som distansutbildning, vid flera tidpunkter på året och i olika studietakt. Kurserna ska utformas så att de kan tillgodoräknas inom lärarutbildningen. Därmed kan kurserna vara första steget i en lärarutbildning.
 • Bistå andra universitet och högskolor med information om hur bedömning av reell kompetens kan göras och hur kompletterande kurser kan utformas.

  - Vi arbetar redan med nya vägar till läraryrket, exempelvis i form av det verksamhetsintegrerade grundlärarprogrammet som startar nu i höst, men med det nya uppdraget får vi större möjligheter att på olika sätt och med gemensamma krafter göra mer för att fler personer ska kunna, och vilja, finna en väg till lärar- och förskollärarexamen, säger Jessica Eriksson.

Umeå universitet ska leda arbetet, som ska genomföras tillsammans med Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Malmö universitet och Högskolan Dalarna. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.

Kontakt: Jessica Eriksson, dekan, lärarutbildningsnämnden, Karlstads universitet,
tel: 054-700 17 42, 070-770 51 59

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.

Läs vidare »

Första antagningen till höstterminen 2018 vid Karlstads universitet klar

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2018 10:00 CEST

Omkring 13 440 får idag besked om de antagits till en utbildning vid Karlstads universitet. Det är en ökning med drygt 400 från samma period 2017. Av dessa antas 4 164 till program, drygt 120 fler än förra året.

​Nyhetsbrev nr 2, 2018, från Datavetenskap vid Karlstads universitet

Nyheter   •   Jul 03, 2018 14:07 CEST

Datavetenskap vid Karlstads universitet är en av de främsta i världen inom sitt forskningsområde. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och universitet i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om Datavetenskaps forskning och utveckling.

21 miljoner till forskning om ytbehandlingsprocesser och barriärer för förpackningsmaterial

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 08:01 CEST

KK-stiftelsen beviljar medel till forskningsprojektet Multi-Barr, Multilager-barriärbestrykningar för fiberbaserade förpackningsmaterial, på Karlstads universitet. Forskningen sker i samproduktion med näringslivet; Iggesunds/Holmen, Cellcomb AB, UMV Coating Systems, OMYA och BillerudKorsnäs, som går in med hälften i form av egen kompetens och resurser.

Sommarforskarlista 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 10:34 CEST

Vad händer efter GDPR och hur nyanlända barn ser på svensk föreningsidrott är några exempel på aktuell forskning vid universitetet. Forskare vid Karlstads universitet bistår med sin kunskap även under sommarmånaderna.

Nyanlända barns röster om att delta i svensk föreningsidrott
Med anledning av den stora flyktingströmmen till Sverige, har drygt 70 000 nyanlända barn och ungdomar, kommit hit de senaste åren. Det är angeläget att försöka inkludera nyanlända barn och ungdomar i föreningsidrotten då idrotten kan, om den sköts på rätt sätt, bidra till en meningsfull fritid och främja den psykosociala utvecklingen. För att underlätta inkluderingen behövs kunskap om nyanlända barn och ungdomars erfarenheter av och tankar om idrott. Då kunskapsutvecklingen inom området är mager har forskargruppen på ämnet Idrottsvetenskap vid Karlstads universitet fått i uppdrag av Riksidrottsförbundet att undersöka hur nyanlända barn och ungdomar, 12-16 år, som varit i Sverige 1-5 år, tänker. Hur är deras egna upplevelser och föreställningar av idrott, både i ursprungslandet och i Sverige? Hur ser de på möjliga hinder och möjligheter att delta i föreningsidrott i Sverige?
Projektet är igång med datainsamling och slutrapport förväntas komma under våren 2019.
Kontakt:
Christian Augustsson, Lektor Idrottsvetenskap, tel: 054- 700 18 85, mobil: 0709-56 11 01, e-post:
christian.augustsson@kau.se 
Stefan Wagnsson, docent i idrottsvetenskap, tel: 054-700 14 99, mobil: 0704-69 21 31, e-post: stefan.wagnsson@kau.se

Vad händer efter GDPR?
Under det senaste året och speciellt under våren har den nya dataskyddsförodningen, GDPR (General Data Protection Regulation) minst sagt varit på tapeten. Den nya förordningen innebär bland annat att vi alla ska ges större möjligheter att själva hantera och besluta om de uppgifter som finns lagrade om oss i olika verksamheters system.
Men, vad händer nu då? Nu har förordningen vunnit laga kraft, företag och organisationer förväntas efterleva den för att inte riskera dryga böter. Den sägs kräva stora förändringar i hanteringen av våra personuppgifter men vad innebär det egentligen och hur påverkar den företag och organisationer samt oss som individer?
Datasäkerhet och integritet på nätet är ett av flera fokusområden för den forskning som bedrivs inom datavetenskap vid Karlstads universitet. Under 2018 har bland annat distansbaserade internationella spetsutbildningar med koppling till den nya dataskyddsförordningen startat.
Kontakt:
Lothar Fritsch, forskare inom datavetenskap, tfn +47 968 857 58, e-post: lothar.fritsch@kau.se

Evenemangssäkerhet
Antalet evenemang i landet ökar och det ställer krav på arrangörer att erbjuda trygga och säkra upplevelser för besökare. Samtidigt måste upplevelsen av evenemanget kvarstå vilket leder till en svårmanövrerad balansgång mellan trygghet, säkerhet och upplevelse. Finn Nilson forskar om säkerhetsfrågor kopplade till både idrottsevenemang (t.ex. lopp), musikevenemang (t.ex. festivaler och konserter), samt allmänna säkerhetsfrågor som gäller vid folksamlingar.
Läs mer om kurserna i evenemangssäkerhet på kau.se/uppdragsutbildning
Kontakt:
Finn Nilson, docent i risk- och miljöstudier, tel: 0707-131 272, e-post: finn.nilson@kau.se

Valexperter 2018
Här hittar du Karlstads universitets experter på olika aspekter av valen 2018

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.

Läs vidare »

CTF Newsletter no 3, 2018, from CTF, Service Research Center at Karlstad University, Sweden

Nyheter   •   Jun 21, 2018 08:33 CEST

CTF, Service Research Center at Karlstad University, Sweden, is one of the world´s leading research centers focusing on service management and value creation through service. We develop and conduct research project in close collaboration with service businesses, manufacturing companies, and public-service providers. Our newsletter will keep you updated on our research activities.

Nyhetsbrev nr 3, 2018, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

Nyheter   •   Jun 21, 2018 08:08 CEST

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster med utgångspunkt i individers, organisationers och samhällens behov. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer samt andra universitet och forskningscenter runt om i världen.

​Kognitiv behandling kan förhindra återfall i brottslighet

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 09:34 CEST

Vilken betydelse har Selma Lagerlöf idag?

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 08:24 CEST

Den internationella konferensen ”Selma Lagerlöf 2018” äger rum 18–20 juni 2018. Den arrangeras av den Kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet i samarbete med Selma Lagerlöf-sällskapet, Mårbacka minnesgård och Västanå teater.

Selma Lagerlöf är en av Sveriges genom tiderna mest betydande författare. Hon var den första kvinnliga Nobelpristagaren i litteratur, den första kvinnan i Svenska Akademien och hennes verk har översatts till mer än 50 språk.

Lagerlöf gjorde dessutom avtryck i sin tids stora sociala och politiska frågor och har genom sin gärning varit ständigt aktuell för eftervärlden.

Med anledning av detta tas en rad frågor upp under ”Selma Lagerlöf 2018”. Var befinner sig Lagerlöf-forskningen 2018, nationellt och internationellt? Hur och i vilka former och medier förmedlas Lagerlöfs författarskap till allmänheten, till skolor och universitet? Vilka perspektiv på Lagerlöf visar sig i mötet mellan akademi och scen, det vetenskapliga och det konstnärliga? Vilken relevans har Lagerlöf och hennes texter i samtida diskussioner om till exempel demokrati, frigörelse, utbildning och natursyn? Hur ser villkoren ut för nyöversättningar och utgivning?

Programmet den 19 juni består av ett besök på Mårbacka där plenarföreläsarna Johan Schimanski, Ulrike Spring och Katarina Bonnevier på olika sätt relaterar till Mårbacka. Dessutom ser konferensens medverkande en unik publikrepetition av Västanå teaters föreställningAnna Svärd, och får lyssna till regissören Leif Stinnerbom.

De medverkande vid ”Selma Lagerlöf 2018” kommer bland annat från Japan, Ryssland, Tyskland, USA, Norge och Sverige.

Måndag 18 juni: Plats Karlstads universitet, hus 12

Tisdag 19 juni: Plats Mårbacka och Rottneros.

Onsdag 20 juni: Plats Karlstads universitet, hus 12

Se detaljerat program.

För mer information kontakta:

Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap, 0706–470072. Nåbar måndag 18 juni, kl. 08.30-12.30.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.

Den internationella konferensen ”Selma Lagerlöf 2018” äger rum 18–20 juni 2018. Den arrangeras av den Kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet i samarbete med Selma Lagerlöf-sällskapet, Mårbacka minnesgård och Västanå teater.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • emarvid.dagigohlomgrsken@kauem.sgye
 • 054-700 16 79
 • 070-326 31 36

 • Presskontakt
 • Presskontakt rektor
 • petter.niljung@kau.se
 • 070- 286 84 92

 • Presskontakt
 • Presskontakt Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Handelshögskolan
 • christina.knowles@kau.se
 • 054-700 10 23
 • 070-887 22 47

 • Presskontakt
 • Presskontakt Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
 • carina.olsson@kau.se
 • 054-700 22 44
 • 070-601 54 64

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Presskontakt lärarutbildningen
 • wghelenantzrzfqi.wasselyn@kau.se
 • 054-700 23 38
 • 072 - 528 40 52

Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och
1 200 anställda.

Vi är ett av landets yngsta universitet. Det gör oss lite modigare. Vi ser det som vårt uppdrag att utmana det etablerade och utforska det okända.

Adress

 • Karlstads universitet
 • Universitetsgatan 2
 • 651 88 Karlstad
 • Vår hemsida