Media no image

​KFS beviljas statsbidrag från Skolverket

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 09:34 CET

KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal beviljats statsbidrag på 860 000 kronor från Skolverket för att ytterligare vässa verktygen för arbetsgivarna att arbeta med kompetensförsörjning inom ramen för yrkesintroduktionsavtalen (YA).

- Vårt arbete hittills har varit framgångsrikt och vi ser det som ett viktigt uppdrag att fortsätta verka för att fler unga, nyanlända och långtidsarbetslösa etableras på arbetsmarknaden. Genom statsbidraget kan vi nu med ännu större kraft utveckla vårt arbete med handledarutbildningarna för att främja det arbetsplatsförlagda lärandet. Samtidigt kommer vi nå ut till en bredare målgrupp i och med att vi blir dubbelt så stora tillsammans med Pacta, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

Utifrån tidigare sökta medel tillsammans med Kommunal har KFS utvecklat en handledarutbildning som stöttar medlemsföretagen att anställa för yrkesintroduktionsanställningar. Handledarutbildningen har utvecklats med en särskild språkmodul för att möta behovet av yrkesintroduktionsanställningar för nyanlända.

Under 2018 går KFS ihop med Pacta för att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation som tillsammans utgör drygt 1100 medlemsföretag och 90 000 anställda. I den nya organisationen kan KFS beprövade verktyg, redskap och modeller omfatta samtliga medlemsföretag i Pacta/KFS.

- Vi vill också komplettera vårt koncept genom att identifiera och lyfta fram goda exempel som beskriver det arbetsförlagda lärandet. Avsikten är att utveckla vårt arbete genom att initiera ett pilotprojekt kring validering och klassificering av kompetensprofiler säger Conny Larsson, projektledare.

Fakta om yrkesintroduktionsavtalen: KFS har tecknat yrkesintroduktionsavtal med fackförbunden Kommunal och Seko inom branschen Energi och med Kommunal inom branscherna Vård och Omsorg samt VA. Avtalet för branschområde Vård och omsorg gäller i nuläget enbart ungdomar, övriga avtal inkluderar även långtidsarbetslösa och nyanlända. Pacta har genom SKL två avtal tillsammans med Kommunal kring yrkesintroduktion; BUI-T för de som är klara med sin utbildning inom vård och omsorg samt BAL-T som syftar till erbjuda YA-anställningar i vård- och omsorg samt barn och fritidsverksamhet för personer som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden.


För mer information kontakta:
Conny Larsson, projektledare, tel: 073-9606361, conny.larsson@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, tel: 070-4193377, anna.steen@kfs.net

KFS bidrar till en inkluderande arbetsmarknad. Genom att aktivt och målmedvetet skapa ett inkluderande arbetsliv bidrar KFS medlemsföretag till att fler människor integreras i samhället. På vägen dit säkrar vi kompetensförsörjning inom branscher där brist på kompetens väntas uppstå och utvecklar en lärande arbetsplats. Vi bidrar till integration och mångfald – till ett samhälle där alla får vara med. Det är affärsmässig samhällsnytta på riktigt. 

KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal beviljats statsbidrag på 860 000 kronor från Skolverket för att ytterligare vässa verktygen för arbetsgivarna att arbeta med kompetensförsörjning inom ramen för yrkesintroduktionsavtalen (YA). - Vi ser det som ett viktigt uppdrag att verka för att fler unga, nyanlända och långtidsarbetslösa etableras på arbetsmarknaden, säger Anna Steen på KFS.

Läs vidare »
Media no image

KFS beviljas statsbidrag från Arbetsförmedlingen

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 11:28 CET

KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal och Seko beviljats 520.000 kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Bidraget ska användas till att vidareutveckla och skala upp arbetet med att skapa enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända. 

Insatserna handlar om att erbjuda praktikplatser för språkutveckling och yrkeskompetensbedömning och stödja arbetsgivarna i detta genom verktyg som handledarutbildningar och andra verktyg. Avgörande för att lyckas är att skapa kedjor av insatser som leder till etablering inom verksamheter med rekryteringsbehov.

- Inom de flesta av våra branscher finns ett stort rekryteringsbehov, där många befattningar klassificeras som bristyrken. Våra modeller för kompetensförsörjning utgår ifrån medlemsföretagens behov och visar när olika verktyg såsom praktik, språkutbild­ning och yrkeskompetens­bedömning är extra bra att använda samt hur man kan få stöd i de olika stegen, säger Conny Larsson som är projektledare på KFS.

Resultatet på kort sikt är att fortsätta skapa möjligheter för fler praktikplatser, yrkeskompetensbedömningar, andra arbetsmarknadspolitiska insatser samt anställningar inom ramen för de ordinarie rekryteringsbehov som finns hos medlemsföretagen. På längre sikt är målet att medlemsföretagen ser målgruppen nyanlända som en självklar rekryteringsbas.

I början av 2018 går KFS ihop med Pacta för att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation. Den nya organisationen får drygt 1100 medlemsföretag, som tillsammans sysselsätter omkring 90 000 medarbetare. I den nya organisationen kan KFS beprövade verktyg, redskap och modeller spridas även till medlemsföretagen i Pacta samtidigt som processerna som startats upp under de senaste två åren för tidigare medlemsföretag i KFS nu kan fördjupas.

För mer information kontakta:

Anna Steen, t f förhandlingschef KFS, tel: 070- 419 33 77, anna.steen@kfs.net
Conny Larsson, projektledare KFS, tel: 073-9606361, conny.larsson@kfs.net

KFS har en nationell avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen att tillsammans verka för att öka sysselsättningen och minska det relativa arbetslöshetstalet. Avsikten är att bidra till medlemsföretagens långsiktiga kompetensförsörjning. 

KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal och Seko beviljats 520.000 kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Bidraget ska användas till att vidareutveckla och skala upp arbetet med att skapa enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Läs vidare »
Ytnxhffxkjoffnrbrbt8

Per Nordenstam blir VD för Sveriges nya arbetsgivarorganisation

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 11:00 CET

Per Nordenstam har utsetts till vd för den nya arbetsgivarorganisationen som bildas genom sammanslagningen mellan KFS och Pacta. Per har mångårig erfarenhet som kommundirektör och en bakgrund från flera ledande befattningar inom den kommunala sfären. - Det känns fantastiskt spännande att få förmånen att vara med och forma framtidens arbetsgivarorganisation, säger Per Nordenstam.

Zbpifz30xlnviyubpkku

Regionalt samarbete kring strategisk kompetensförsörjning

Nyheter   •   Dec 21, 2017 11:52 CET

Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gästrike Återvinnare ingår i samma kommunkoncern och samarbetar kring flera verksamhetsfrågor. Med stöd från KFS har de numera även etablerat en värdefull samverkan kring kompetensförsörjning och arbetsplatsförlagt lärande. - Samarbetet gör att vi kan utbyta idéer och stötta varandra i dessa viktiga frågor, säger Thomas Nylund på Gästrike Återvinnare.

Q75xupvx2athtmje7je5

Språkutvecklarens bästa tips för språkutveckling på arbetsplatsen

Nyheter   •   Dec 08, 2017 10:26 CET

Språkutveckling på arbetsplatsen ligger i tiden som en del av smartare rekrytering, men hur kan du som arbetsgivare skapa de bästa förutsättningarna? För att inspirera och underlätta processen erbjuder vi våra medlemmar flera gynnsamma verktyg. Till vår hjälp har vi Karolina Larsson, språkutvecklare och engagerad i inkluderingsfrågor och här delar hon med sig av sina främsta tips!

Media no image

​Sänkt serviceavgift från den 1 januari i den nya arbetsgivarorganisationen

Nyheter   •   Nov 24, 2017 15:45 CET

Serviceavgiften i den nya arbetsgivarorganisationen kommer att sänkas för KFS medlemmar, från nuvarande 0,30% till 0,25% av medlemsföretagens totalt utbetalda bruttolön föregående år. Den nya avgiften gäller från och med den 1 januari 2018 då KFS och Pacta går samman och skapar en ny arbetsgivarorganisation tillsammans.

- Det är glädjande att vi redan nu kan ge våra medlemmar en så märkbar effekt av samgåendets fördelar. I och med nya samordningsmöjligheter och att vi blir en större och starkare aktör kan vi anpassa avgiften och ändå erbjuda samma goda service och stöd som tidigare, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

Förutom serviceavgiften betalar medlemsföretagen en medlemsavgift, vilket utgörs av en fast summa som betalas årsvis (för närvarande 3000 kronor). Förslag finns framtaget som innebär en sänkning även av denna avgift. Den fastställs av den nya föreningens styrelse i början av december.

För mer information kontakta:

Monica Ericsson, vd KFS
Tel: 08-665 009 51
E-post: monica.ericsson@kfs.net


Starkare röst och ännu bättre service

KFS och Pacta går samman den 1 januari 2018 med visionen att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam organisation som stärker medlemsföretagens konkurrenskraft. Den nya organisationen kommer att ha cirka 1100 medlemsföretag som är verksamma i hela Sverige och representerar över 15 branscher. Med affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och fortsatt starkt medlemsfokus och medlemsinflytande kommer den nya organisationen att stå för än mer professionell och personlig arbetsgivarservice. Konkurrenskraftiga avtal, mer resurser och ökad medlemsnytta ger förutsättningar för medlemsföretagen att fortsätta vara än mer attraktiva arbetsgivare och utföra sina samhällsviktiga uppdrag. Tillsammans blir vi en starkare röst för våra medlemmar. 

Serviceavgiften i den nya arbetsgivarorganisationen kommer att sänkas för KFS medlemmar, från nuvarande 0,30% till 0,25% av medlemsföretagens totalt utbetalda bruttolön föregående år. Den nya avgiften gäller från den 1 januari 2018 då KFS och Pacta går samman och skapar en ny arbetsgivarorganisation tillsammans. - Det är en märkbar effekt av samgåendets fördelar, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

Läs vidare »
Bb2av4aw3tdf5mv72nyc

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Lärarnas riksförbund för branschen Utbildning

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 17:00 CET

KFS och Lärarnas samverkansråd har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Utbildning som gäller för perioden 2017-10-01 till och med 2020-09-31. Avtalet är som tidigare år utan centralt angivet utrymme för löneökningarna.

Qdnmllb4z567mdgam2ac

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för branschen Personlig assistans

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 09:00 CET

KFS och Kommunal har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Personlig assistans som gäller för perioden 2017-11-01 till och med 2020-10-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär en ökning av timlönen med 3,11 kr, 3,19 kr och 3,25 kr respektive år. Särskilda ersättningar höjs med 2,0 procent 2017, 2,0 procent 2018 och 2,5 procent 2019.

Sgrwuvmmx6262n54rrir

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Vision för Trafikbranschen

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 10:59 CEST

KFS och Vision har idag kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Trafik som gäller för perioden 2017-10-01 till och med 2020-09-30. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 2,2, 2,2 och 2,1 % respektive år.

Ydlnwlg278zcurdme8l8

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Unionen för Trafikbranschen

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 16:26 CEST

KFS och Unionen har idag kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Trafik som gäller för perioden 2017-10-01 till och med 2020-09-30. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 2,2, 2,2 och 2,1 % respektive år.

Bilder & Videor 3 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Presskontakt
  • christina.lingden@kfs.net
  • 08 55600962
  • 070 4193382

Om KFS Företagsservice AB

KFS - Arbetsgivarorganisationen för samhällnyttiga företag

Våra medlemmar gör så att människors vardag fungerar.

KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag. Vårt uppdrag är att vara det bästa stödet för våra medlemsföretag i deras vardag. Det innebär att vi tecknar konkurrenskraftiga branschanpassade avtal, ger stöd i arbetsgivarfrågor, bistår i arbetsrättsliga frågor, tillhandahåller relevanta utbildningar, mötesplatser och nätverk. Våra 580 medlemsföretag med 30 000 anställda tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom 14 branscher – allt från energi- och vattenförsörjning, bredbandstjänster, avfallshantering, återvinning, kollektivtrafik, nybyggnad, drift och underhåll av gator och vägar, parkering och fastighetsförvaltning till muséer, besöksnäring, utbildning, vård, omsorg och personlig assistans. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle.
Läs mer: www.kfs.net

Adress

  • KFS Företagsservice AB
  • Box 70362
  • 10724 Stockholm
  • Sverige