Nu öppnas Panorama – en visualisering av Sveriges klimatomställning

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2019 07:00 CEST

Klimatpolitiska rådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket presenterar idag Panorama, ett helt nytt samarbetsverktyg som har skapats för att öka takten i Sveriges klimatomställning. Panorama samlar information och fakta om utsläpp, lösningar och styrmedel och ger på så sätt en gemensam bild av nuläget. Genom att olika aktörer också kan visa sina åtaganden och göra inspel kan Panorama främja samarbete och ge klimatarbetet en skjuts framåt.

Panorama är ett samarbetsverktyg som kan användas av alla som är engagerade i klimatomställningen och riktar sig till allt från företag och organisationer till journalister, myndigheter och allmänhet.

- Det finns en oerhörd mängd rapporter, statistik, utredningar och tyckande om klimat, men det har saknats en tydlig, samlad och faktabaserad överblick. Viktigast av allt är nog att vi nu genom Panorama får en samarbetsyta där vi alla kan se och sträva mot samma mål, och öka tempot tillsammans, säger Ingrid Bonde, ordförande i Klimatpolitiska rådet.

Panorama bygger helt på öppna data. Medan informationen om utsläpp och styrmedel är fakta i verktyget, är informationen om lösningarna för hur utsläppen kan minskas och deras potential baserad på bedömningar som kommer från en mängd olika rapporter och underlag. Genom att externa aktörer kan komma med egna inspel och förslag till verktyget stärks möjligheterna till samarbete. Exempel på inspel kan vara att föreslå styrmedel eller att lägga till egna åtaganden som bidrar till omställningen. 

- Vi ser Panorama som ett bra verktyg för det samlade klimatarbetet. Panorama ger såväl beslutsfattare som allmänhet en bättre överblick, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

För att innehållet i Panorama ska hållas aktuellt och relevant har myndigheterna bakom verktyget – Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten – bildat en särskild redaktion som kommer att uppdatera informationen efter hand som ny kunskap kommer in.

- Vi hoppas att Panorama ska underlätta kraftsamling och att olika aktörer i samhället ska kunna skapa mer tillsammans. Det kommer att ge en ökad fart i omställningsarbetet, det är jag helt övertygad om, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Panorama började som en idé hos företaget ClimateView om att en ny typ av projektplan behövdes i klimatarbetet. Idén plockades upp av Vattenfall som var med och startade upp projektet som nu har tagits vidare av Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

- Som en av initiativtagarna såg vi behovet av Panorama och det är mycket positivt att det nu lever vidare. Vi hoppas att det bland annat kommer till stor nytta för samhället, näringslivet och myndigheter. Vattenfall vill också kunna ta del av vad andra gör och bidra med förslag, på det sättet hittar alla aktörer de bästa lösningarna för vår tids viktigaste fråga, säger Andreas Regnell, Senior Vice President of Strategic Development, Vattenfall.

Mer information: www.klimatpolitiskaradet.se/panorama

I samband med lanseringen, den 12 juni, släpps en informationsfilm och klockan 09:00 anordnas en pressträff hos Klimatpolitiska rådet på Drottninggatan 89 i Stockholm.

Kontaktpersoner för Panorama

Klimatpolitiska rådet: Maja Cederlund, projektledare, 076-130 05 78, maja.cederlund@klimatpolitiskaradet.se

Naturvårdsverket: Jonas Allerup, klimatanalytiker, 010-698 11 20, jonas.allerup@naturvardsverket.se

Energimyndigheten: Noak Westerberg, handläggare, 016-544 24 37, noak.westerberg@energimyndigheten.se

Klimatpolitiska rådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket presenterar idag Panorama, ett helt nytt samarbetsverktyg som har skapats för att öka takten i Sveriges klimatomställning. Panorama samlar information och fakta om utsläpp, lösningar och styrmedel och ger på så sätt en gemensam bild av nuläget.

Läs vidare »

Påminnelse! Pressinbjudan: Lansering av Panorama – en visualisering av Sveriges klimatomställning

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2019 15:00 CEST

Klimatpolitiska rådet bjuder in till pressträff för att lansera och demonstrera Panorama, ett digitalt samarbetsverktyg som syftar till att visualisera och skynda på klimatomställningen i Sverige. Panorama har utvecklats och drivs tillsammans av Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Klimatpolitiska rådets årsrapport till regeringen: Kraftfulla åtgärder behövs denna mandatperiod om klimatmålen ska nås

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2019 10:00 CET

Utsläppsminskningen har bromsat in. Ytterligare åtgärder krävs för att Sverige ska nå klimatmålen. Det konstaterar Klimatpolitiska rådet i sin årsrapport som idag överlämnas till regeringen. Rådet lyfter särskilt fram tio rekommendationer för att uppnå fossilfria transporter.

Klimatpolitiska rådet inrättades av regeringen den 1 januari 2018, med uppdrag att granska hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. I den årsrapport som offentliggörs idag konstaterar rådet att Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat med 26 procent sedan 1990, men att minskningen har bromsat in sedan 2014.

– Detta är allvarligt. Vi borde accelerera, men istället har vi tre år i rad haft en utsläppsminskning på mindre än en procent. Det räcker inte på långa vägar. Men det finns goda förutsättningar och många positiva initiativ som talar för att Sverige kan öka takten, säger rådets ordförande Ingrid Bonde.

Klimatpolitiska rådet ger en rad rekommendationer till regeringen. Man föreslår till exempel att klimatet ska tas med i konsekvensbedömningar av alla politiska förslag, att undantag i koldioxidbeskattningen avskaffas och att lagregler införs som ger regeringen möjlighet att pröva nya större anläggningar som kan motverka de nationella klimatmålen. Rådet framhåller också att Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att nästan alla sektorer behöver sikta på noll utsläpp senast år 2045.

Temat för årets rapport är transporter

– Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp. Med nuvarande förutsättningar och beslut når vi bara halvvägs till målet att minska utsläppen med minst 70 procent till år 2030. Det ställer krav på kraftfulla politiska åtgärder under denna mandatperiod, säger Johan Kuylenstierna, rådets vice ordförande.

Rådet pekar på brister i hur transportsektorn styrs. Exempelvis motverkar de nuvarande transportpolitiska målen klimatmålen. I rapporten presenteras tio rekommendationer till regeringen för att uppnå fossilfria transporter, bland annat:

  • Sätt ett stoppdatum för användningen av fossila drivmedel. Det är väsentligt att färdriktningen, tidsramen och slutmålet om fossilfria transporter är tydligt – för privata investerare, myndigheter och konsumenter.
  • Påskynda elektrifieringen av vägtransporter i hela Sverige. Med i sammanhanget små ekonomiska medel kan till exempel vita fläckar i ladd-infrastrukturen byggas bort.
  • Sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering. Det innebär ändrade regler för förmånsbeskattning och reseavdrag.

Klimatpolitiska rådet framhåller även att regeringen behöver beakta skilda förutsättningar, till exempel mellan stad och landsbygd, och motverka negativa fördelningspolitiska effekter för att klimatpolitiken ska ha acceptans och kunna genomföras.

Läs och ladda ner Klimatpolitiska rådets årsrapport 2019: klimatpolitiskaradet.se\rapport2019

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan. Vi utvärderar om regeringens samlade politik leder Sverige mot målet om noll utsläpp av växthusgaser år 2045, och mot andra klimatmål. Målen i det klimatpolitiska ramverket som riksdagen har fastställt ska uppnås på ett sätt som faller så väl ut som möjligt – socialt, ekonomiskt och för miljön. Förutom att vi ska utvärdera regeringens politik, ska vi även utvärdera de kunskapsunderlag och modeller den bygger på. Vi ska även bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Utsläppsminskningen har bromsat in. Ytterligare åtgärder krävs för att Sverige ska nå klimatmålen. Det konstaterar Klimatpolitiska rådet i sin årsrapport som idag överlämnas till regeringen. Rådet lyfter särskilt fram tio rekommendationer för att uppnå fossilfria transporter.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Klimatpolitiska rådet presenterar årsrapport

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 13:40 CET

Klimatpolitiska rådet bjuder in till pressträff med anledning av att man lanserar sin årsrapport där klimatpolitiken granskas, med extra fokus på transportsektorn. Tid: Torsdag 21 mars kl 10. Plats: Milano, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Medverkar gör rådets ordförande Ingrid Bonde samt vice ordförande Johan Kuylenstierna. Hela rådet finns tillgängligt för kommentarer.

Klimatpolitiska rådets rapport 2019 – med transporter i fokus

Nyheter   •   Nov 09, 2018 11:58 CET

Klimatpolitiska rådet ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen och bedöma hur omställningen går. Myndighetens nästa årsrapport kommer att innehålla en översikt av utvecklingen mot noll nettoutsläpp med ett särskilt fokus på transportsektorn och fossilfria transporter.

– Vi vet att transportsektorn står inför stora förändringar, men att utvecklingen mot fossilfrihet idag går för sakta. Rådet kommer att föreslå förbättringar för att utvecklingen ska kunna ske inom klimatmålens ramar, säger kanslichef Ola Alterå.

Regeringen har senarelagt datumet för rådets rapport med en månad till senast den sista mars. Detta för att Naturvårdsverkets senaste scenarier och gapanalyser ska kunna tas med i analysen. De presenteras tillsammans med underlaget till regeringens klimathandlingsplan senast den 15 mars 2019.

Klimatpolitiska rådet ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen och bedöma hur omställningen går. Myndighetens nästa årsrapport kommer att innehålla en översikt av utvecklingen mot noll nettoutsläpp med ett särskilt fokus på transportsektorn och fossilfria transporter.

Läs vidare »

Klimatpolitiska rådets nya webbplats

Nyheter   •   Sep 18, 2018 08:54 CEST

Klimatpolitiska rådet har en ny webbplats. Myndigheten startade sin verksamhet i januari 2018 och ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen.

Klimatpolitiska rådet släpper sin första rapport

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 08:31 CET

Idag publicerar det nyligen inrättade Klimatpolitiska rådet sin första rapport. Rapporten presenterar rådets ledamöter och uppdrag, som en del av Sveriges klimatpolitiska ramverk, och dess internationella sammanhang inom EU och FN.

Bilder & Videor 8 bilder

Om Klimatpolitiska rådet

Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att nå dit har riksdagen i ett blocköverskridande beslut skapat det klimatpolitiska ramverket och inrättat Klimatpolitiska rådet.

Klimatpolitiska rådet bildades den 1 januari 2018 som en del av Sveriges klimatpolitiska ramverk, samma dag som Sveriges nya klimatlag trädde i kraft. Rådets uppdrag är att granska om regeringens samlade politik leder till att målen i ramverket nås. Rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som består av åtta ledamöter. Rådets har sitt kansli hos forskningsrådet Formas.

Adress

  • Klimatpolitiska rådet
  • Drottninggatan 89
  • Box 1206, 111 82 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida