Skip to main content

Svenska regler hinder för utländska kylbolag

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2003 09:00 CET

Sveriges regler för kylanläggningar, den s k köldmediekungörelsen, kan strida mot EG-rätten. Det anser Kommerskollegium som påpekade detta för Naturvårdsverket. Nu kommer Naturvårdsverket att ändra reglerna.

Kommerskollegium agerade efter en anmälan från ett holländskt företag som stött på problem när det ville erbjuda installations och säkerhetskontrolltjänster på kylanläggningar i Sverige. Men detta fick det holländska företaget inte göra med hänvisning till att de inte ackrediterats av Swedac eller något annat ackrediteringsorgan som Swedac har ingått avtal med om ömsesidigt erkännande.

Kommerskollegium hävdar att de svenska reglerna är oförenliga med artiklarna 49 och 50 i EG-fördraget. Köldmediekungörelsen saknar en klausul för ömsesidigt godkännande.

- Vi bedömer att den nuvarande utformningen av den svenska "köldmediekungörelsen" gör det omöjligt för företag från andra EU-länder att installera och kontrollera kylanläggningar i Sverige. I praktiken förefaller reglerna tillämpas så att bara företag med ackreditering från Swedac eller det alternativ som anges i kungörelsen kan få tillträde till den svenska marknaden. Detta anser vi kan strida mot grundläggande principer i EG-rätten, säger Markos Montmar Stavroulakis, jurist på Kommerskollegium.

Naturvårdsverket har nu medgett att paragraferna inte är tillräckligt tydliga när det gäller utrymme för ömsesidigt erkännande. En ändring ska göras i den översyn och uppdatering av Köldmediekungörelsen som pågår.

För ytterligare information kontakta: Markos Montmar Stavroulakis, 08-6904833

Det holländska bolaget hade vänt sig till Kommerskollegiums motsvarighet i Nederländerna. Denna myndighet kontaktade i sin tur Kommerskollegium. Detta är ett exempel från Kommerskollegiums verksamhet som kontaktpunkt. Varje EU-land har en kontaktpunkt dit företag och privatpersoner kan vända sig när de kommer i kläm mellan EG-rätten och nationella regler. I Sverige har Kommerskollegium detta uppdrag.

Kontaktperson: Ingrid Lindeberg 08-6904866