Skip to main content

Ett giftfritt jordbruk gynnar alla

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 14:37 CEST

Vi är övertygade om att ekologisk odling kan bidra till hållbar
livsmedelsproduktion, i synnerhet genom att hålla gifterna borta från
jordbruket. Ett giftfritt jordbruk är bra för miljön, för odlarna och för
konsumenterna. Det gäller såväl Sverige som internationellt.

Det har på senare tid i olika medier hävdats att det ekologiska jordbruket
är mindre miljövänligt än det konventionella. Några forskare vid Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) påstår bland annat att de syntetiska kemiska
bekämpningsmedel som läcker från det konventionella jordbruket inte är
nämnvärt skadliga för miljön. Vi håller inte med om detta.
Ett av Sveriges nationella miljömål är "Giftfri miljö". Målet är av
riksdagen fastställt till: "Miljön skall vara fri från ämnen och metaller
som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors
hälsa eller den biologiska mångfalden".
Kemikalieinspektionen följer utvecklingen med olika indikatorer, varav ett
index för växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) i ytvatten. Sedan 2002 pågår
mätningar i vattendrag i fyra svenska jordbruksområden. Under den tid som
mätningarna har pågått har ingen minskning kunnat observeras när det
gäller risken för att växtskyddsmedel från jordbruket påverkar livet i
vattnen. Man säger från myndigheten att "I ett längre perspektiv (en
generation) krävs genomgripande förändringar för att komma bort från
beroendet av växtskyddsmedel och för att minska risken att de
växtskyddsmedelsrester som förekommer i vattendrag påverkar vattenlevande
organismer".

Men våra inhemska problem med bekämpningsmedel är bleka i ett
internationellt perspektiv. När 60 procent av till Sverige importerad
frukt och grönt innehåller bekämpningsmedel (SLV 2008) ringer
varningsklockorna. Vi ska inte behöva äta mat som spetsats med
naturfrämmande kemikalier. Därför måste vi reagera när broccoli från
Thailand har bekämpningsmedelshalter som ligger 332 gånger högre än EU-s
gränsvärde och 40 procent av proven av frukt och grönt samt spannmål under
2007 innehöll rester av två eller flera bekämpningsmedel, toppat av
tomater från Egypten som bar på tolv olika ämnen.

Exemplen på kraftigt besprutade livsmedel kommer ofta från
utvecklingsländer. Där är det också troligt att många av dem som har
arbetat i produktionen har tagit skada av bekämpningen. I Sverige finns
noggranna regler för hur kemiska bekämpningsmedel får användas.
Lantbrukarna använder till exempel skyddsmask mot farliga medel. Bönder
och lantarbetare i fattiga länder som producerar kaffe, bananer och andra
produkter för export till de rika länderna saknar däremot ofta skydd.
På 70 procent av världens kaffeodlingar används mycket giftiga
bekämpningsmedel, även sådana som sedan länge är förbjudna i Europa.
Enbart i Costa Rica, rapporteras varje år cirka 700 akuta förgiftningar
och ett 30-tal dödsfall bara på grund av ett enskilt bekämpningsmedel:
parakvat. I Brasilien, som står för två tredjedelar av världens
kaffeproduktion är skadorna från bekämpningsmedel ett av de största
hälsoproblemen och drabbar cirka 200 000 människor årligen (SNF 2006).
Vanliga skador är brännskador i huden och ögonskador, men exponeringen ger
även neurologiska skador och cancer.

Kontentan av SLU-forskarnas argumentation är att den ekologiska odlingen
inte behövs, och det är givetvis helt fel. Vi ser den ekologiska odlingen
som ett nödvändigt vägval. Det är nödvändigt eftersom det konventionella
jordbruket med sitt bruk av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte
är hållbart.
Men ännu är vi inte vid målet. KRAVs regler för ekologisk produktion är
under ständig utveckling sedan 1985, med målet att uppnå en uthållig
livsmedelsproduktion. Men livsmedelsproduktion är komplicerat och alla
goda krafter behöver samverka om vi ska finna optimala metoder för
uthållig matproduktion. Den ekologiska produktionen är en av dessa. Vi vet
att de ekologiska producenterna genom åren har bidragit till utveckling av
system för till exempel biologisk bekämpning av växtsjukdomar och
skadedjur, som i dag används i stor skala även bland konventionella
producenter. Trycket på att utveckla sådana metoder är naturligtvis större
bland ekologiska producenter som inte använder syntetiska kemiska
bekämpningsmedel.
Ekologisk produktion är idag den enda brukningsform som i större skala
bedrivs utan användning av naturfrämmande växtskyddsmedel. För den
medvetna människan gäller det att bejaka alla alternativ som på sikt kan
bidra till en giftfri miljö och samtidigt producera mat så att alla kan
äta sig mätta.

Lars Nellmer, VD för KRAV

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy