Skip to main content

Brev från förvaltningschefen

Nyhet   •   Mar 13, 2017 11:51 CET

Målen som kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting jobbar mot är inte alltid mätbara, skriver förvaltningschefen Eva Bergquist.

”Hur utvärderar man en verksamhet med ogripbara och nebulösa syften?” frågar sig professor Daniel Tarschys i essän Mål utan mening? Om ordstyrning i landet där allt är prioriterat (2006). Tarschys resonerar kring gapet mellan sifferstyrning (indikatorer) och ordstyrning (mål och delmål) samt gör en översiktlig kategorisering av olika typer av mål. Den summerande underrubriken ”Målstyrningens undertext: gör så gott ni kan!” bär sin egen slutsats.

Många, såväl förtroendevalda som tjänstemän, liksom utomstående betraktare, vittnar om svårigheten att formulera mål som är tydliga, enkla att i praktik både omsätta och följa upp. Kulturnämndens verksamhet är komplex och svårigheten är att genom ett fåtal indikatorer och mätetal skapa en rättvisande bild av dess effekter. Uppföljning är viktigt, men den presenteras inte alltid i siffror och är kanske inte vägen för ett fritt kulturliv. Därför har vi på kulturförvaltningen gjort vår egen rapport: Ansats till kvalitativ uppföljning, som finns att läsa på vår webbplats. Läs den gärna här!

Forskningsprojektet Konsten att mäta det omätbara: om kvalitetsbedömning av konstnärlig kvalitet bygger på ett initiativ från Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer (FSKF) och är ett samarbete mellan Statens kultur-råd, Stockholms läns landstings kulturförvaltning och kulturförvaltningarna i 22 av länets kommuner samt Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR) kommer under året att ytterligare sätta ljus på kulturens mätbarhet.

Landstingets nya kulturpolitiska mål – Fri kultur som främjar möten, upplevelser, delaktighet och bildning – är ett försök att göra kulturpolitiken angelägen och greppbar för en vidare krets än den egna sektorn och där kommer sannolikt de matematiska mätningarna in i bilden igen!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera