Skip to main content

Kultur och idrott i stadsplaneringen

Nyhet   •   Jan 29, 2016 15:51 CET

Landstinget arbetar för närvarande med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050. Idag samlades representanter för landstinget och ett stort antal organisationer i länet för att bland annat diskutera förutsättningar för att kultur och idrott ska bli en självklar del av samhällsbygget.

Stockholms läns landsting driver arbetet med den regionala utvecklingsplanen utifrån visionen om att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva region. Konferensen ”Plats för kultur och idrott i samhällsplaneringen” som idag hölls på Kungliga Myntkabinettet ingår i en konferensserie om kulturdriven tillväxt och samhällsplanering som kulturförvaltningen samproducerar tillsammans med landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltning, länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad och föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF).

Serien syftar till strategiskt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och har tidigare behandlat kulturens betydelse för social hållbarhet samt samspelet mellan stadsplanering, tillväxt och kultur. När man nu samlades för tredje gången bjöds det som tidigare på gruppdiskussioner och inspirationsföreläsningar av såväl representanter från landstinget och kommunerna som av inbjudna talare.

- Idrott och kultur har stor betydelse för människors välbefinnande, för tillväxt och för social sammanhållning. Vi planerar nu för hur Stockholmsregionen ska utvecklas på lång sikt, hur vi kan vara en attraktiv storstadsregion. Då är det viktigt att vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Jag hoppas att vi under samrådsperioden får in många inspel och synpunkter från idrotts- och kultursektorn, sa tillväxt- och regionplaneförvaltningens chef Hanna Wiik.

Många intressanta aspekter lyftes redan under konferensen. Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad efterfrågade till exempel ett lokalt perspektiv i stadsplaneringen. Han berättade att det framgått vid medborgarsamtal att det inte främst är de stora kulturinstitutionerna och idrottsanläggningarna som efterfrågas utan det mer småskaliga – och poängterade vikten av att ha med sig det för att skapa en social hållbarhet och inte bara en ekonomisk.

Sofia Gullberg och Ingela Karlsson, projektledare och presskommunikatör, på Upplands Väsbys kommun, gav exempel på hur man prövat att använda sig av en så kallad medborgarbudget, där invånarna själva fått vara med och tycka till om hur delar av skattemedlen ska användas. Detta för att skapa en livsmiljö som invånarna själva vill ha.

- I höstas påbörjade vi en kartläggning av kulturen i länet för att få en bättre strategisk samordning av länets resurser och kunna göra relevanta prioriteringar givet regionens utmaningar. Översynen blir ett gott underlag i arbetet med att införliva kultursektorns styrkor i de övergripande målen för den regionala utvecklingsplanen – inte minst kulturens förmåga att skapa gemensamma rum, ge nya perspektiv och en förståelse för nya världar, sa kulturförvaltningens chef Eva Bergquist.

Några korta fakta

  • RUFS 2010 har varit Stockholms läns landstings regionala utvecklingsplan i fem år. Att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen är en omfattande process som pågår i flera år - och förutsätter en tät dialog med alla de organisationer som sedan ska medverka till att göra planen till verklighet.
  • Den 20 augusti 2015 godkände tillväxt- och regionplanenämnden programmet för nästa regionala utvecklingsplan, RUFS 2050. Programmet beskriver ramarna för arbetet med att ta fram nästa plan och utgår från RUFS 2010 samt den aktualitetsbedömning som gjordes av planen under 2013-2014.
  • Under hösten 2015 påbörjades arbetet med att ta fram ett samrådsförslag som beräknas att vara klart mars 2016. Därefter påbörjas samrådet om hur regionen ska utvecklas fram till år 2050. Kultur och idrott är en viktig del i utvecklingen.
  • Under perioden april till september i år pågår samrådet om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Då har aktörer i regionen möjlighet att komma med synpunkter på hur de vill att regionen ska utvecklas.
  • Den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen kommer att gälla för perioden 2018-2026.
  • De övergripande målen för planen är: En tillgänglig region med god livsmiljö, En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region, En ledande tillväxt- och kunskapsregion och En resurseffektiv och resilient region.

Mer information om den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen hittar du på www.rufs.se

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet: facebook.com/Kulturforvaltningen

Bild: Stockholms läns landstings chef för tillväxt- och regionplaneförvaltningen Hanna Wiik och kulturförvaltningens chef Eva Bergquist, under konferensen "Plats för kultur och idrott i samhällsplaneringen" på Kungliga Myntkabinettet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy