Gå direkt till innehåll
Landstingets kompetenscentrum för kultur och hälsa tar form

Pressmeddelande -

Landstingets kompetenscentrum för kultur och hälsa tar form

Kultur ska utgöra en integrerad del av landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvården. Inför upprättandet av ett kompetenscentrum för kultur och hälsa inledde kulturförvaltningen i höstas en förstudie i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förstudien är nu klar och visar på inriktningen för centrumet.

Tillgängligheten till kultur är viktig för ett demokratiskt samhälle som eftersträvar aktiva och delaktiga människor och det innefattar även dem som söker vård. Forskning visar också att kulturupplevelser har en positiv inverkan på hälsan. I budgeten för 2016 fick kulturförvaltningen i uppdrag att utveckla ett ledande kompetenscentrum för kultur och hälsa inom vård och äldreomsorg i Stockholms län, i samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Centrumet ska omfatta kompetensutveckling av vårdpersonal och vara nära kopplad till forskning – med särskilt fokus på psykiatri, palliativ vård, geriatrik och barnsjukvård. En förstudie har nu genomförts där såväl vårdpersonal som kulturutövare, patientorganisationer och forskare hörts. Detta för att fånga så många perspektiv som möjligt inför uppbyggnaden av kompetenscentrumet.

- Utredningen visar att mycket av den kulturverksamhet som finns inom äldreomsorgen i länet och landstingets vård fungerar väl, men det saknas etablerade strukturer för ett hållbart arbete på längre sikt. Som det ser ut nu vilar den ofta på enskilda eldsjälars initiativ. Kompetenscentrumet kommer att ge oss verktyg för att skapa ett mer långsiktigt och verksamhetsintegrerat arbete, säger kulturförvaltningens chef Eva Bergquist.

- Vi ser fram emot att tillsammans med kulturförvaltningen utveckla former för en evidensbaserad vård med patienten i centrum där kulturens positiva effekter för livskvalitet, hälsa och välbefinnande i större utsträckning tas till vara, säger Birger Forsberg, chef för hälso- och sjukvårdsförvaltningens enhet för hälsoutveckling.

I utredningsrapporten fastslås att kompetenscentrumet behöver ha en grund i såväl humanistisk som medicinsk och konstnärlig forskning och att verksamheten:

  • bör underlätta samverkan och utbyte mellan yrkespraktik och konstnärligt och vetenskapligt arbete.
  • bör erbjuda information och kommunikation kring kultur och hälsa, vilken forskning som finns samt sprida goda exempel.
  • bör organisera och stödja fortbildningsinsatser för vårdpersonal, länskulturfunktioner, pedagoger och kulturutövare.
  • bör stödja och driva metod- och kunskapsutveckling, till exempel metoder för att ta tillvara patienters upplevelser, önskemål och behov.
  • bör hantera frågan om hur landstingets kulturutbud inom vård och äldreomsorg ska utvecklas i framtiden.

Utifrån den förstudie som nu gjorts kommer kulturförvaltningen i samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ta fram en handlingsplan för kompetenscentrumet. Hela rapporten ”Kompetenscentrum för kultur och hälsa - Förstudie kring behov, förutsättningar och möjligheter” finns på kulturförvaltningens webbplats.

Några korta fakta

  • Under 2015 inleddes ett samarbete mellan kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i syfte att arbeta strategiskt för att kultur ska integreras i landstingets vård- och omsorgsenheter i ett långsiktigt perspektiv.
  • Inom ramen för kulturförvaltningens verksamhet Kultur i vården pågår varje vecka subventionerade kulturaktiviteter på landstingets olika vårdenheter - sammanlagt 3400 arrangemang under 2015. Hela programutbudet återfinns i katalogen ”Kulturupplevelser”: http://bit.ly/Utbud-Kultur-i-varden
  • Som ett komplement till programkatalogen ”Kulturupplevelser” finns kulturförvaltningens projektstöd Kultur i vården. Det kan sökas fortlöpande under året av verksamheter som erbjuder kulturprogram för vårdtagare på länets sjukhus samt inom landstingets psykiatrienheter. Programmen ska vara återkommande och innehålla aktivt deltagande.
  • Landstinget har en konstsamling som rymmer över 60 000 verk. Den ökar ständigt i samband med satsningen på framtidens hälso- och sjukvård. Konsten bidrar till att skapa stimulerande vårdmiljöer och betyder mycket för patienters och deras anhörigas möte med vården. Kulturförvaltningen driver arbetet med de konstnärliga gestaltningarna. I rapporten ”Konsten att vara specifik” som fil dr Annika Wiik skrivit på uppdrag av förvaltningen kan du läsa mer om konstens betydelse för människors möten med vården: http://bit.ly/Konsten-att-vara-specifik

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet: facebook.com/Kulturforvaltningen

Bild: Två fotokonstverk i ljuslådor ur serien ”Vägen till Rudo” av konstnären Sven Westerlund på ett patienthotell i Årstaviken, Södersjukhuset. Till ljuslådorna används LED-belysning för minskad miljöpåverkan. Foto: Olof Holdar.

Ämnen

Taggar

Regioner


Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 37 800
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Presskontakt

Eva Bergquist

Eva Bergquist

Förvaltningschef 08-123 378 01

Relaterat material

Relaterade nyheter