Skip to main content

Nya stödformer för ett mångfaldsrikt kulturutbud

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 10:17 CEST

Stockholms läns landsting inför nya stödformer för kulturen i länet samt en referensgrupp vid all stödgivning som kan nomineras från och med den 18 april. Detta för att ge möjlighet åt ett brett spektrum av aktörer att bidra till ett mångfaldsrikt kulturutbud av regionalt intresse.

Den översyn av landstingets kulturstöd som kulturförvaltningen genomfört under 2014/2015 i nära samverkan med kulturlivet har nu resulterat i att större delen av kulturstöden ersätts med två helt nya stödformer - ett projektstöd och ett verksamhetsstöd på 1-3 år.

De nya stödformerna kommer att fördelas till verksamheter och projekt inom kultur- och konstområdet som är av regionalt intresse - det vill säga sett till konstnärlig angelägenhet, metodmässig relevans och spridning i länet. Den totala fördelningen av stöd ska tillsammans bidra till en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck och röster. Ett övergripande syfte är att öka både delaktigheten i och tillgängligheten till kultur för länets invånare.

- Genom att införa stöd som är friare i formen hoppas vi skapa större möjligheter för många olika aktörer, stora som små, att omfattas av landstingets stöd, berättar kulturförvaltningens chef Eva Bergquist.

I samband med detta tillsätts en referensgrupp för all stödgivning som kommer att ha en rådgivande funktion inför det att kulturförvaltningen fattar sina beslut. Referensgruppen ska bestå av tio ledamöter som tillsammans har kompetens att göra kvalitativa bedömningar inom det spektrum av konst- och kulturformer som de aktuella stöden omfattar. Ledamöterna väljs på två år åt gången med möjlighet till ett års förlängning.

Allmänheten och kulturaktörer i länet har möjlighet att bidra med namn på kandidater till referensgruppen – nomineringen som sker på kulturförvaltningens webbplats startar den 18 april 2016. Beslut om vilka som kommer att ingå i referensgruppen fattas i juni och ledamöterna påbörjar sedan sitt arbete hösten 2016.

- Med referensgruppen kommer vi att få in fler perspektiv och en breddad sakkunskap, vilket kommer att stärka vårt bedömningsarbete till förmån för större mångfald, bredd och djup. Förhoppningsvis kommer referensgruppen även kunna bidra till att göra landstingets stöd kända för en vidare grupp av länets kulturaktörer, fortsätter Eva Bergquist.

Första ansökningsomgången av Verksamhetsstödet påbörjas hösten 2016 och fördelas i början av 2017. Projektstödet blir sökbart först senhösten 2016. Mer information om landstingets nya stödformer för kultur och nomineringsförfarandet för referensgruppen finns på kulturförvaltningens webbplats: kultur.sll.se.

Några korta fakta

  • I budgeten för 2014 fick kulturförvaltningen i uppdrag av kulturnämnden att göra en bidragsöversyn i nära samverkan med kulturlivet för att se över hur landstingets kulturstöd bäst skulle kunna utformas. Utredningen som gick under namnet ”Framtidens stöd” resulterade i rapporten ”Framtidens stöd - En översyn av Stockholms läns landstings kulturstöd” som presenterades i juni 2015. Till grund för den fanns åtskilliga dialoger med ett hundratal representanter från olika kulturorganisationer och kulturföreträdare från Stockholms läns kommuner.
  • Rapporten blev ett underlag för kulturförvaltningens fortsatta arbete med att skapa en än mer strategisk och relevant stödstruktur – och i november 2015 skickades förslaget ”Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet” ut på remiss till kulturaktörer i länet. Kulturnämnden har nu i ett första steg fattat beslut om den del av förslaget som berör kulturförvaltningens framtida stödformer.

Du vet väl om att kulturförvaltningen har en facebooksida? Där kan du följa vad som händer inom vår verksamhet: facebook.com/Kulturforvaltningen

Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
Postadress: Box 38204, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3
Telefon: 08-123 37 800
www.kultur.sll.se
www.facebook.com/kulturforvaltningen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.