Media-no-image

7,2 miljoner kr till den fria scenkonsten

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 15:43 CET

Kulturrådet har beviljat 7,2 miljoner kronor till 44 aktörer inom den fria scenkonsten. 10 av dessa beviljas medel från Kulturrådet för första gången. En stor del av projekten vänder sig till barn och unga.

Söktrycket inom scenkonsten fortsätter vara hårt. Totalt kom 171 ansökningar in till Kulturrådet denna gång. Det sökta beloppet uppgick till 38 miljoner kr.

För att öka tillgången till scenkonst över hela landet prioriterar myndigheten bidrag till aktörer som turnerar. Då dansområdet präglas av en svag infrastruktur är det särskilt glädjande att se att de fria koreograferna i hög utsträckning ges möjlighet att presentera sina verk runt om i landet. Här kan Nadja Hjortons Medea nämnas som ska till Uppsala och Jönköping, Caroline Byströms Röstkoreografi som spelas i Stockholm och Skövde samt Dans i Blekinge där en publik i bland annat Ronneby och Karlskrona kan ta del av projektet Inspirationsinjektionen.

En stor del av projekten riktar sig till barn och unga, exempelvis Christina Tingskogs Astro 1.0 som binder ihop dans och astrofysik. Runt hälften av de beviljade projekten inom de övriga scenkonstområdena avser att turnera regionalt, nationellt eller internationellt.

Även om flertalet av projekten kan betraktas som teater, så är cirkus, performance, musikdramatik och olika blandformer representerade bland de prioriterade ansökningarna. Malmöbaserade Teater JaLaDa och Teater Foratt är exempel på grupper som presenterar flerspråkiga föreställningar. Bland de aktörer som beviljats medel för första gången kan exempelvis nämnas Operabyrån och Svalbard Company i Stockholm, Bombina Bombast och Sagofen Isadora i Skåne samt Teater DOS i Värmland.

Läs mer
Projektbidrag fri scenkonst - teater, opera, musikteater, performance, cirkus och övriga uttryck
Projektbidrag fri scenkonst - dans

Ytterligare information
Anna Selvåg, handläggare dans
Telefon: 08-519 264 29
anna.selvag@kulturradet.se

Jochum Landin, handläggare teater
Telefon: 08-519 264 39
jochum.landin@kulturradet.se

Kulturrådet har beviljat 7,2 miljoner kronor till 44 aktörer inom den fria scenkonsten. 10 av dessa beviljas medel från Kulturrådet för första gången. En stor del av projekten vänder sig till barn och unga.

Läs vidare »
Media-no-image

Turnébidrag till musikgrupper

Pressmeddelanden   •   2015-03-17 15:01 CET

Kammarmusikensemblen Curious Chamber Players framträder i New York, världsmusikgruppen Tarabband gör ett gästspel på Penang World Music Festival i Malaysia, och singer/songwritern Sofia Talvik turnerar på Grönland.

Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar turnébidrag till musikgrupper. Totalt delar 33 aktörer på drygt 1 125 300 kr.

Bidraget kan sökas av svenska musikgrupper för både nationella och internationella turnéer, även i samarbete med internationella grupper. Popartisten Min stora sorg, folkmusikgruppen Navarra, och jazzgruppen Makten och härligheten i sällskap med fristadsmusikern Khaled Harara, är exempel på artister som beviljas stöd för turnéer i Sverige.

Bidraget syftar till att öka tillgängligheten av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper. Tre gånger per år fördelas särskilda medel till musikgruppers nationella och internationella turnéer.

Läs mer om fördelningen

Ytterligare information
Jakob Uddling
Handläggare
Telefon: 08-519 264 60
jakob.uddling@kulturradet.se

Kammarmusikensemblen Curious Chamber Players framträder i New York, världsmusikgruppen Tarabband gör ett gästspel på Penang World Music Festival i Malaysia, och singer/songwritern Sofia Talvik turnerar på Grönland.

Läs vidare »
Media-no-image

Utveckling i rätt riktning för ökad tillgänglighet inom kulturområdet

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 14:57 CET

Kulturrådet lämnade nyligen en rapport till regeringen om tillgängligheten inom kulturområdet. Rapporten ger en generell lägesbeskrivning av hur tillgänglighetsarbetet ser ut inom kultursektorn och beskriver även Kulturrådets egna uppdrag och insatser inom området. Rapporten visar att utvecklingen går i rätt riktning och att det pågår mycket arbete för ökad tillgänglighet bland landets kulturaktörer. Kulturrådet menar samtidigt att aktörerna inom kultursektorn har olika förutsättningar och resurser för att utveckla sina verksamheter, vilket till viss del styr insatserna.

Karin Westling, ansvarig handläggare på Kulturrådet säger:

”Vi ser att det generellt finns ett stort intresse för och en stark drivkraft inom kultursektorn att utveckla arbetet med tillgänglighet. Vår undersökning visar att det, utöver de delmål som vi följer och driver på, pågår en mängd andra insatser för att kulturlivet ska bli allt mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Det handlar till exempel om att personer med någon typ av funktionsnedsättning i allt större utsträckning kan ta plats som verksamma kulturutövare. Det kan också handla om att en mångfald av berättelser och livshistorier gestaltas och på så sätt synliggörs inom kulturlivet och i samhället. Detta är inte bara positivt, utan också helt nödvändigt för kulturlivets utveckling.”

En av de framgångsfaktorer som Kulturrådet pekar ut i sin rapport är den dialog och samverkan som finns mellan Kulturrådet och de län och regioner som tar emot statliga medel för regional kulturverksamhet inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Delmålen för ökad tillgänglighet ingår som kriterier för de statliga bidragen till den regionala kulturverksamheten.

Rapporten grundar sig till stor del på två webbenkätundersökningar som Kulturrådet har gjort. Undersökningen visar att det sker en utveckling, men att mycket återstår att göra. Enkätsvar från folkbiblioteken visar exempelvis att det finns behov av utbildning och stöd i frågor som rör tillgänglighet och bemötande. Ett annat resultat i undersökningen är att utvecklingen av tillgänglig webb går framåt, om än i långsamt tempo.

Bakgrund

Kulturrådet har ett strategiskt ansvar för att bidra till att de funktionshinderspolitiska målen nås inom kulturområdet. Under perioden 2011–2016 har Kulturrådet fått i uppgift av regeringen att genomdriva ett antal delmål och myndigheten bedriver också arbete med information och kunskapsförmedling till kulturlivet och ansvariga för kultur runt om i hela landet. Myndigheten samråder även med nationella funktionshindersorganisationer.

De delmål Kulturrådet driver på är handlingsplaner för tillgänglighet, att kulturverksamheter ska se till att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i sina lokaler, och att använda webbplatser och e-tjänster som är tillgängliga:

Mål för Kulturrådet som sektorsansvarig myndighet

Regeringen har beslutat om tre särskilda delmål för Kulturrådet som ska uppnås under perioden 2011–2016:

 • Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei- och utställningsområdena som får statsbidrag ska ha en handlingsplan för ökad tillgänglighet senast 2013.
 • Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei- och utställningsområdena som får statsbidrag ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder (bör inte verka i lokaler där enkelt avhjälpta hinder inte åtgärdats senast 2016 ). Detta gäller även fria grupper m.fl. i den omfattning det kan anses skäligt.
 • Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei- och utställningsområdena som får statsbidrag ska ha webbplatser och e-tjänster som är tillgänglighetsanpassade senast 2016. Detta gäller även fria grupper m.fl. i den omfattning det kan anses skäligt.

Läs mer: Kultur för alla – inget hinder

Ytterligare information
Karin Westling, handläggare
Telefon: 08-519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

Kulturrådet lämnade nyligen en rapport till regeringen om tillgängligheten inom kulturområdet. Rapporten ger en generell lägesbeskrivning av hur tillgänglighetsarbetet ser ut inom kultursektorn och beskriver även Kulturrådets egna uppdrag och insatser inom området.

Läs vidare »
Media-no-image

Rekordmånga söker Skapande skola-bidrag

Pressmeddelanden   •   2015-02-12 13:47 CET

Aldrig har så många av landets skolor sökt bidrag för att kunna erbjuda eleverna professionell konst och kultur i undervisningen. Kulturrådet har i år fått in över 400 ansökningar om Skapande skola-bidrag från landets skolhuvudmän. Kulturrådet har fått in många ansökningar för Skapande skola.

– Det finns ett stort och varaktigt intresse för Skapande skola, säger Tua Stenström, handläggare Kulturrådet, men i år har ansökningsantalet verkligen toppat.

Sammanlagt sökerskolhuvudmännen 270 miljoner kronor för 825 500 elever. Bidraget har funnits sedan 2008 och successivt byggts ut till att omfatta grundskolans elever från förskoleklass till årskurs nio. Kulturrådet har 178 miljoner att fördela. Besked om tilldelning kommer under våren.

– Det är glädjande att se att många samarbetsparter i kulturlivet arbetar för att den professionella kulturen ska kunna komma eleverna till del, säger Tua Stenström, handläggare Kulturrådet. Ökningen av antalet ansökningar kan exempelvis  bero på att kulturkonsulenter i hela landet stöttat kommuner som själva haft små möjligheter att hitta de stora upplevelserna.

Bakgrund:

Kulturrådet har i år fått in 404 ansökningar om Skapande skola-bidrag från landets skolhuvudmän. Det är en ökning från i fjol, då 372 skolhuvudmän sökte bidraget. 92 procent av alla kommuner söker i år (mot 89 procent i fjol ) och 128 friskolor (103 i fjol).

Ytterligare:

Tua Stenström, handläggare

Telefon: 08 - 519 264 51

tua.stenstrom@kulturradet.se

Aldrig har så många av landets skolor sökt bidrag för att kunna erbjuda eleverna professionell konst och kultur i undervisningen. Kulturrådet har i år fått in över 400 ansökningar om Skapande skola-bidrag från landets skolhuvudmän.

Läs vidare »
Media-no-image

Kulturrådets stöd till regional kultur

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 15:11 CET

För femte året har Kulturrådets styrelse fattat beslut om stöd via kultursamverkansmodellen. Kulturrådet fördelar cirka 1,2 miljarder kronor i stöd till regionernas kultur. Inför 2015 har anslaget minskats med cirka 10 miljoner kronor. Samtidigt frigörs 40 miljoner kronor inom anslaget på grund av ett förändrat pensionssystem.

Alla län utom Stockholms ingår numera i kultursamverkansmodellen. Kulturrådet har regeringens uppdrag att företräda staten vad gäller fördelning av statsbidrag. Inför beslutet samråder Kulturrådet med Samverkansrådet.

– Kultursamverkansmodellen är en reform som redan förändrat den kulturpolitiska kartan med ett starkt ökat engagemang från landsting och regioner, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

De sju konst- och kulturområden som omfattas av kultursamverkansmodellen har i år kompletterats med läs- och litteraturfrämjande som lagts till området biblioteksverksamhet.

Riksdagen beslutade den 19 december att minska anslaget till regional kulturverksamhet med 15 miljoner kronor. Sedan tidigare låg i budgetpropositionen en pris -, och löneomräkning om cirka 0,56 procent samt en besparing på närmare 1,9 miljoner kronor. Under åren 2012-2014 fanns ett extra anslag som enligt tidigare avisering togs bort 2015.

Det sker även förändringar som rör pensionssystemet inom scenkonstområdet. Sedan årsskiftet är den så kallade PISA-förordningen avskaffad för att ersättas av ett pensionssystem som regleras via kollektivavtal. Förändringen medför att cirka 60 miljoner kronor frigörs för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet för 2015, varav Kulturrådet disponerar 40 miljoner kronor.

– Förstärkningen till utveckling, förnyelse och ökad kompetens inom scenkonsten är välkommen, säger Kulturrådets styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton.

Mer information om fördelningen på Kulturrådets webbplats

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

För femte året har Kulturrådets styrelse fattat beslut om stöd via kultursamverkansmodellen. Kulturrådet fördelar cirka 1,2 miljarder kronor i stöd till regionernas kultur. Inför 2015 har anslaget minskats med cirka 10 miljoner kronor. Samtidigt frigörs 40 miljoner kronor inom anslaget på grund av ett förändrat pensionssystem.

Läs vidare »
Media-no-image

Svenska serier i fokus

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 11:14 CET

Torsdag 29 januari uppmärksammas svenska serier på seriefestivalen i Angoulême. Scenprogrammet kommer att bjuda på livetecknande till musik, rundabordssamtal om svenska serier och ett teckningsbattle mellan nordiska tecknare. Från Sverige deltar bland andra Natalia Batista, Mattias Adolfsson, Anneli Furmark, Joakim Pirinen, Nina Hemmingsson och Emelie Östergren.

I samband med seriefestivalen presenterar Kulturrådet skriften Swedish Comics där skribenten och serieexperten Alexandra Sundqvist presenterar tio aktuella svenska serieskapare för en internationell publik. Målsättningen är att få fler utländska serieförlag att upptäcka och översätta svenska serier. Skriften är en del av Kulturrådets uppdrag att främja svensk litteratur utomlands.

Seriefestivalen i Angoulême i södra Frankrike är Europas största seriemässa med ca 200 000 besökare och årets festival är den 42 i ordningen. Den svenska montern och det svenska programmet arrangeras av Seriefrämjandet i samarbete med Svenska institutet i Paris och med stöd från Kulturrådet.

Läs mer om seriefestivalen i Angoulême

Läs mer om skriften Swedish Comics

Ytterligare information
Jan Kärrö
Handläggare
Telefon: 08-519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Torsdag 29 januari uppmärksammas svenska serier på seriefestivalen i Angoulême. Scenprogrammet kommer att bjuda på livetecknande till musik, rundabordssamtal om svenska serier och ett teckningsbattle mellan nordiska tecknare. Från Sverige deltar bland andra Natalia Batista, Mattias Adolfsson, Anneli Furmark, Joakim Pirinen, Nina Hemmingsson och Emelie Östergren.

Läs vidare »
Media-no-image

Många regionala utställningsarrangörer får stöd

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 09:40 CET

Bland de 27 utställningsarrangörer som beviljats verksamhetsstöd för 2015 är spridningen över landet större än tidigare år. Totalt fördelas nu drygt 26 miljoner kronor till bild- och formkonst.

För att främja konstnärlig förnyelse, utveckling och regional spridning prioriteras en rad aktörer runt om i landet. ICIA, Institute for Contemporary Ideas and Art, i Göteborg beviljas verksamhetsbidrag på 150 000 kronor för första gången. Ökat stöd får bland andra Svilova i Göteborg, CirkulationsCentralen i Malmö, Minibar Artist Space i Stockholm, Verkstad konstförening i Norrköping, Galleri Syster i Luleå, Galleri Box i Göteborg, och Art Lab Gnesta i Sörmland.

Marabouparken i Stockholm hör också till de utställningsarrangörer som får ökat stöd och beviljas totalt 500 000 kronor eftersom utställningsverksamheten håller hög kvalitet och betyder mycket för området. Det ökade stödet ska bland annat användas till internationell verksamhet.

Kulturrådet har också fördelat 800 000 kronor i utrustningsbidrag till 13 kollektivverkstäder. Bland annat har Järnsta Kulturförening i Nordingrå beviljats medel för att kunna producera tuftade och vävda textilier. Textilverkstaden kommer att användas i de integrationsprojekt som med regionalt stöd drivs av föreningen. KKV Nacka får stöd för att komplettera textilverkstaden med utrustning för färgningsteknikerna batik och shibori.

Två miljoner kronor går till verksamhetsbidrag till konsthantverkskooperativ. En tredjedel av stödet avser utställningsersättning till formkonstnärer.

Sveriges Konstföreningar får verksamhetsbidrag på drygt 8,3 miljoner kronor varav drygt fem miljoner kronor avser utställningsersättning. Folkrörelsernas Konstfrämjande får drygt fyra miljoner kronor varav 750 000 kronor avser utställningsersättning till konstnärer.

Kungliga Akademien för de fria konsterna beviljas drygt 1,7 miljoner kronor.

Samtliga beviljade bidrag

Ytterligare information
Bongi MacDermott
Handläggare
Telefon: 08-519 264 69
bongi.macdermott@kulturradet.se

Anna Livén West
Handläggare
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Bland de 27 utställningsarrangörer som beviljats verksamhetsstöd för 2015 är spridningen över landet större än tidigare år. Totalt fördelas nu drygt 26 miljoner kronor till bild- och formkonst.

Läs vidare »
Media-no-image

Förnyelse och utveckling när Kulturrådet stöder kulturtidskrifter

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 11:25 CET

Danstidskriften Swing är en ny svensk tidskrift som nu beviljas produktionsstöd för 2015. Nio tidskrifter som inte hade stöd förra året finns med i årets fördelning. Sammanlagt fördelas i år 19 miljoner kronor i produktionsstöd till 80 kulturtidskrifter.

Av de 80 kulturtidskrifterna som får stöd av Kulturrådet är 13 digitala. För de digitala tidskrifterna utgör stödet utan undantag en betydande del av intäkterna vilket tydliggör de ekonomiska svårigheterna med digital publicering.

Sju tidskrifter är helt eller delvis på annat språk än svenska och sex tidskrifter behandlar nationella minoriteters språk och kultur.

Kulturtidskrifterna uppvisar stor variation och behandlar ett brett spektrum av ämnen och röster. De utgör en viktig del av kritik, fördjupning, diskussion och omvärldsanalys inom de flesta konstområden.

– Tidskrifterna utgör på många sätt navet i kulturnätet och inspirerar andra medier i frågor om konst och kultur, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. I ljuset av den senaste tidens hot mot yttrandefriheten känns stödet till kulturtidskrifterna oerhört angeläget.

Kulturrådets referensgrupp som bedömer ansökningarna har särskilt tittat på potentialen för förnyelse och utveckling och mångfalden av röster och perspektiv. Många av kulturtidskrifterna har ett internationellt perspektiv och ingår i internationella samarbeten.

Stöd till kulturtidskrifter

Ytterligare information
Jan Kärrö
Handläggare
Telefon: 08-519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Danstidskriften Swing är en ny svensk tidskrift som nu beviljas produktionsstöd för 2015. Nio tidskrifter som inte hade stöd förra året finns med i årets fördelning. Sammanlagt fördelas i år 19 miljoner kronor i produktionsstöd till 80 kulturtidskrifter.

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk scenkonst på plats i New York

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 11:02 CET

Kulturrådet samordnar den svenska medverkan på världens största mässa för scenkonst APAP, Association of Performing Arts Presenters, i New York den 9–13 januari 2015.

Satsningen samlar fem svenska aktörer på plats i olika presentationer i mässprogrammet, Cristina Caprioli, Jefta van Dinther, Björn Säfsten, Lilith Performance Studio och Cullbergbaletten. I den svenska montern på APAP finns fler aktörer representerade. Alla scenkonstaktörer verksamma i Sverige med statligt stöd har haft möjlighet att anmäla sig till satsningen och delta på APAP och andra internationella mässor och synas i Sveriges gemensamma katalog som Kulturrådet producerar och sprider internationellt.

Den 10 januari håller Kulturrådet på Hilton, inom APAP:s program, seminariet How can higher education establish deeper collaborations and partnerships with artists and presenting colleagues from around the world? Moderator: Dana Whitco. medverkande: Kristy Edmunds, Erwin Maas och Efva Lilja.

Den 11 januari arrangerar Kulturrådet i samarbete med Konstnärsnämnden, Svenska konsulatet i New York och Sveriges Ambassad i Washington en presentation av svenska konstnärskap för särskilt inbjudna. De deltagande koreograferna och konstnärliga ledarna diskuterar kring konst, konstnärskap och relationen till publiken. Medverkande: Cristina Caprioli, Jefta van Dinther, Björn Säfsten, Malin Hellkvist Sellén, Lilith Performance Studio och Cullbergbaletten.

Andra kommande svenska höjdpunkter är Cirkus Cirkörs, Tilde Björfors, medverkan vid ISPA 15 januari, i en session om (Re)Emerging Disciplines. Cirkus Cirkör visar också en del av föreställningen Underart på Skirball Center i New York, med idé och regi av Olle Strandberg.

Cristina Caprioli medverkar på MOMA PS1 och vid IPAY, Scenkonstmässan i Philadelphia, finns svensk medverkan med genom ASSITEJ, Zebradans och Claire Parsons.

Läs mer om arrangemangen

Ladda ner katalogen Swedish Performing Arts for an International Audience 2015

Ytterligare information
Elin Norquist
Projektledare
Telefon: 08-519 264  59
E-post: elin.norquist@kulturradet.se

Kulturrådet samordnar den svenska medverkan på världens största mässa för scenkonst APAP, Association of Performing Arts Presenters, i New York den 9–13 januari 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Bred satsning på läsning

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 13:34 CET

Läsprojekt för små barn och större nationella projekt får stöd av Kulturrådet när läsfrämjande bidrag fördelas. 6,2 miljoner kronor fördelas till 30 läsfrämjande projekt i 13 län.

Söktrycket var hårt när pengar för läsfrämjande projekt fördelades för andra gången i år. Totalt inkom 107 ansökningar till en summa av 21 miljoner kronor. Vid bedömningen har Kulturrådet bland annat tittat på hur samverkan ser ut i projekten, hur väl förankrade de är, om projekten uppmuntrar delaktighet och eget skapande samt hur olika medier integreras.

– Projekten visar på en stor bredd, säger Nina Frid, handläggare på Kulturrådet. Flera projekt handlar om små barns språk- och läsutveckling. Andra lyfter läsarsamtalet som metod, som bokcirklar i Östergötland.

– Bland de beviljade projekten finns även satsningar på litteratur och hälsa, och demokratifrämjande åtgärder. I flera projekt finns viljan att söka upp nya målgrupper på nya platser. På Gotland vill man exempelvis starta minibibliotek i badhus.

Projekt av nationell omfattning som nu får stöd av Kulturrådet är bland annat Sommarboken och Barnens boktipsare. Sommarboken är ett projekt som pågått i tre år med stöd av Kulturrådet och med Kultur i Väst som projektägare. Kultur i Väst ska undersöka hur projektet kan permanentas och söker pengar för en uppstartskonferens samt för att fortsatt sprida projektet från dagens 130 bibliotek till två hundra. Sommarboken vill locka barn att läsa under sommarlovet och att prata om sin läsning med varandra.

Projektet Barnens boktipsare får stöd för att utgöra en del i en gemensam nationell delningsbar plattform för digitala folkbibliotek. Folkbiblioteken i Sverige behöver stöd för att utveckla sitt läsfrämjande arbete i digitala medier, inte minst för målgruppen barn och unga. En nationell barnredaktion startas. Redaktionen ska samverka med bland annat Barnens bibliotek i Västra Götaland samt med Barnbokskatalogen. Projektet drivs av Digitala biblioteket vid Stockholm stadsbibliotek i samarbete med Digitala biblioteket vid Malmö stadsbibliotek.

Läsfrämjande insatser

Ytterligare information
Nina Frid
Handläggare
Telefon: 08-519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Läsprojekt för små barn och större nationella projekt får stöd av Kulturrådet när läsfrämjande bidrag fördelas. 6,2 miljoner kronor fördelas till 30 läsfrämjande projekt i 13 län.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • eutjdwheleaprgeaksafqsbbvxnesx.ouoljons@kuxylturradet.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar