Media-no-image

​30 miljoner kronor till musikarrangörer

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 12:51 CET

Kulturrådet fördelar närmare 28,8 miljoner kronor i verksamhetsbidrag och 1,3 miljoner kronor i projektbidrag till arrangörer inom musikområdet. Stöd ges också till riksorganisationer som fördelar pengar till sina medlemmar. Pengarna kommer användas för att sprida musik av hög kvalitet i hela landet.

Verksamhetsbidrag går till bland andra Kammarmusikklubben Krinolin i Malmö, Kulturföreningen Brötz och Clandestino Institut i Göteborg, Samtida musik i Stockholm, Umeå Kulturförening Humlan, Uppsala Internationella Gitarrfestival, Föreningen Garage i Falun, Folkmusikens hus i Rättvik och Bangen Jazz & Blues i Sandviken.

Förutom musikarrangörer, som får ett bidrag direkt från Kulturrådet, beviljas stöd till riksorganisationer som i sin tur fördelar bidrag till sina medlemmar. Riksorganisationer som fördelar verksamhetsbidrag till ca 200 organisationer är Svensk Jazz, Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD) och Kammarmusikförbundet. Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS), Kontaktnätet och Riksförbundet Arrangörer av Nutida Musik (RANK) kommer under året att subventionera konserter genomförda av sina medlemsföreningar. Totalt får över 300 organisationer ta del av arrangörsstödet under 2016.

Några som beviljas projektbidrag av Kulturrådet är Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS) som får pengar för projektet Från amatör till proffs. Fokus i projektet ligger på kompetensutveckling. Anrikningsverket får pengar för projektet Modul som är ett workshop- och klubbkvällskoncept i ett arrangörssamarbete med elektronisk musik. Norrköpingsljud är ett arrangörssamarbete kring ljudkonst och konstmusik under Kulturnatta i Norrköping 2016. Subvox får stöd för Subkulturfestivalen och Umeå folkmusikförening får stöd för Umeå folkmusikfestival. Barn- och unga projekt som får pengar är Möckelnföreningarna och Kreativ Explosion.

Bland de som söker projektbidrag från Kulturrådet råder en jämn fördelning mellan kvinnor och män.
Projektbidrag söks för konsertserier, festivaler och samarbeten mellan fria arrangörer. Kulturrådet fördelar även bidrag för att främja insatser inom arrangörsledet.

Projektbidrag till musikarrangörer

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer

Ytterligare infornation
Luciana Marques
Handläggare
Tel: 08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Magnus Lemark
Handläggare
Tel: 08 519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar närmare 28,8 miljoner kronor i verksamhetsbidrag och 1,3 miljoner kronor i projektbidrag till arrangörer inom musikområdet. Stöd ges också till riksorganisationer som fördelar pengar till sina medlemmar. Pengarna kommer användas för att sprida musik av hög kvalitet i hela landet.

Läs vidare »
Media-no-image

1,3 miljarder till regionerna

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 11:23 CET

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om cirka 1,3 miljarder i stöd till regionernas kulturverksamhet. Alla län utom Stockholms län ingår i kultursamverkansmodellen. Modellen innebär att landsting/regioner själva beslutar om fördelningen inom sju utpekade verksamhetsområden, där Kulturrådets styrelse fattar beslut om totalsumman för respektive län.

– Bidragen till länen har en avgörande betydelse för att upprätthålla den kulturella infrastrukturen med bland annat länsteatrar, regionala museer, regionbibliotek och hemslöjdskonsulenter, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

För Stockholms län beslutar Kulturrådets styrelse vilka anslag som ett antal utpekade institutioner ska få. Sju län, (Dalarna, Gävleborg, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten, Östergötland, och Örebro), har skrivit nya kulturplaner, övriga län inom kultursamverkansmodellen har i varierande omfattning presenterat revideringar av gällande planer.

– Kultursamverkansmodellen är en reform som förändrat den kulturpolitiska kartan. Den innebär ett ökat engagemang från landsting och regioner, något som också bekräftas av en rapport som nyligen presenterades av riksdagens kulturutskott, säger Staffan Forssell.

Styrelsens beslut innebär också att cirka 25 miljoner kronor har avsatts för att under året kunna ge stöd till utvecklingsprojekt. Regeringen har i regleringsbrevet till Kulturrådet pekat ut projekt som rör breddad delaktighet, bild och form samt interregionala samarbeten som betydelsefulla utvecklingsområden.

Fördelning till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska
Tf enhetschef
Telefon: 08 519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Erik Åström
Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om cirka 1,3 miljarder i stöd till regionernas kulturverksamhet. Alla län utom Stockholms län ingår i kultursamverkansmodellen. Modellen innebär att landsting/regioner själva beslutar om fördelningen inom sju utpekade verksamhetsområden, där Kulturrådets styrelse fattar beslut om totalsumman för respektive län.

Läs vidare »
Media-no-image

Ökat stöd till Art Lab Gnesta och Galleri Syster

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 16:14 CET

Kulturrådet fördelar idag sammantaget drygt 26 miljoner kronor till bild- och formkonst. Det gäller utställningsarrangörer, konsthantverkskooperativ, kollektivverkstäder samt till Kungliga Akademien för de fria konsterna.

- Vi kan se en konstnärlig utveckling hos aktörer som fått verksamhetsbidrag först under senare år och vill genom att höja deras stöd bidra till konstnärlig förnyelse och utveckling, säger Bongi MacDermott, vikarierande enhetschef Kulturrådet.

För att främja konstnärlig förnyelse, regional spridning samt verksamhet för barn och unga beviljas Art Lab Gnesta ett ökat stöd och får nu 250 000 kronor, Galleri Syster i Luleå får också en ökning vilket innebär ett stöd om 300 000 kronor för 2016.

Höjningar beviljas också för Verkstad konstförening i Norrköping samt Cirkulationscentralen i Malmö. Andra utställningsarrangörer som får höjda bidrag är Galleri Konstepidemin i Göteborg, Galleri Box i Göteborg, Skånes konstförening i Malmö, Konsthall C samt Galleri Verkligheten i Umeå.

Kulturrådet har även fördelat 800 000 kronor i utrustningsbidrag till tio kollektivverkstäder. Bland annat har konstnärernas kollektivverkstad tilldelats medel för att köpa in en ugn för fusing av glas. KKV Göteborg får stöd för att komplettera sin glasverkstad och Mediaverkstaden får bidrag till en videokamera.

Två miljoner kronor går till verksamhetsbidrag till konsthantverkskooperativ. En fjärdedel av stödet avser utställningsersättning till formkonstnärer.

Sveriges Konstföreningar får verksamhetsbidrag på cirka 8,3 miljoner kronor varav drygt fem miljoner kronor avser utställningsersättning. Folkrörelsernas Konstfrämjande får drygt 4,1 miljoner kronor varav 750 000 kronor avser utställningsersättning till konstnärer.

Beviljade bidrag


Ytterligare information

Bongi MacDermott
Vikarierande enhetschef
Telefon: 08 519 264 69
bongi.macdermott@kulturradet.se

Anna Livén West
Handläggare
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar idag sammantaget drygt 26 miljoner kronor till bild- och formkonst. Det gäller utställningsarrangörer, konsthantverkskooperativ, kollektivverkstäder samt till Kungliga Akademien för de fria konsterna.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny rapport: Kultursamverkansmodellen uppföljning 2014

Pressmeddelanden   •   2015-12-18 10:18 CET

Kulturrådet publicerar idag, den 18 december, uppföljningen av kultursamverkansmodellen. Rapporten ger en överblick över den verksamhet som finansierats inom modellen under 2014 och innehåller exempel på regional kulturverksamhet.

– Den verksamhet som beskrivs i rapporten visar på de regionala kulturaktörernas stora värde för kulturpolitiken och samhället. Vi hoppas att rapporten sprider kunskap och inspiration som kan bidra till utveckling på både regional och nationell nivå, säger Staffan Forssell, GD Kulturrådet.

År 2014 ingick 20 regioner i kultursamverkansmodellen. Sammantaget fick de cirka 1,2 miljarder kronor i statliga årliga bidrag. De årliga regionala bidragen utgjorde 1,8 miljarder kronor och de kommunala knappt en miljard. Verksamheten finansieras till närmare 80 procent av offentliga medel.

Regionerna fördelade mest statliga och regionala årliga bidrag till professionell scenkonst och regional museiverksamhet.

Kulturhuvudstadsåret i Umeå gjorde under 2014 avtryck i såväl värdlänet Västerbotten som i de övriga tre nordligaste regionerna. Flera stora satsningar genomfördes genom interregionala såväl som konstområdesövergripande samarbeten. Flera kulturverksamheter, särskilt inom museiområdet, uppmärksammade aktuella frågor i samtiden såsom Valåret 2014, romsk kultur och migrationsfrågor.

Andra iakttagelser i rapporten:

 • De regionala kulturverksamheterna hade ett tydligt fokus på barn & unga
 • Teater-, dans- och musikinstitutioner samverkade med varandra såväl som med fria aktörer
 • Residensverksamhet bedrevs inom musik- och dansområdena och inom bild- och formkonst
 • Bild- och formkonst har fått starkare ställning
 • De enskilda arkivens publika verksamhet tycks ha ökat
 • De regionala biblioteken arbetade läsfrämjande och med biblioteken som mötesplatser
 • I flera hemslöjdsprojekt skapades interkulturella möten med utgångspunkt i slöjdtekniker
 • I flera regioner fortsatte arbetet för att stärka unga kvinnliga filmskapare

Läs hela rapporten

Ytterligare information
Martin Rickardsson
Utredare
Telefon: 08 519 264 46
martin.rickardsson@kulturradet.se

Love Ander
Utredare
Telefon: 08 519 264 94
love.ander@kulturradet.se

Kulturrådet publicerar idag, den 18 december, uppföljningen av kultursamverkansmodellen. Rapporten ger en överblick över den verksamhet som finansierats inom modellen under 2014 och innehåller exempel på regional kulturverksamhet.

Läs vidare »
Media-no-image

​Nyanlända asylsökande får stöd inom läsfrämjande

Pressmeddelanden   •   2015-12-17 12:41 CET

Flyktingar och asylsökande är en tydlig målgrupp när Kulturrådet nu fördelar stöd till läs- och litteraturfrämjande. Flera projekt handlar om att sprida litteratur på flyktingboenden, litteraturfestivaler med migrationstema och berättarträffar med unga flyktingar.

Inom den nationella lässatsningen Bokstart finns projekt som särskilt går ut på att stimulera asylsökande nyblivna föräldrar till läsning. Festivalen Littfest i Umeå 2016 har tema Migration och behandlar frågor om skrivande och flykt. Boksamtal används också som ett sätt att mötas och att motverka segregation och fördomar.

- Insatserna vittnar sammantaget om en stor tilltro till kulturens möjligheter i tillstånd av humanitär kris, säger Andreas Åberg, handläggare på Kulturrådet.

Litteraturens och läsningens betydelse för hälsan betonas i Södersjukhusets i Stockholm satsning Läsorätt för barn och unga.

- Vi ser även stora regionala satsningar som Läsvågen i Östergötland och Fjäll till kust i Norrbotten. Det sistnämnda fokuserar på nationella minoriteter, och det gör även ett projekt i Örebro som vill uppmuntra alla att läsa Katitzi och samtala om boken, säger Nina Frid, handläggare på Kulturrådet.

58 projekt i 13 län tilldelas sammanlagt cirka åtta miljoner kronor vid fördelningstillfället.

Läs mer om fördelningen

Ytterligare information
Nina Frid
Handläggare
Telefon: 08 519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Andreas Åberg
Handläggare
Telefon: 08 519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Flyktingar och asylsökande är en tydlig målgrupp när Kulturrådet nu fördelar stöd till läs- och litteraturfrämjande. Flera projekt handlar om att sprida litteratur på flyktingboenden, litteraturfestivaler med migrationstema och berättarträffar med unga flyktingar.

Läs vidare »
Media-no-image

​Kommuner i Västerbotten får 4,3 miljoner kronor till scenkonst för förskolebarn

Pressmeddelanden   •   2015-12-17 11:21 CET

Åtta kommuner i Västerbottens län ingår i den pilotsatsning på scenkonst i förskolan som Kulturrådet initierat. Samtliga barn i åldern 3–5 år i Bjurholm, Dorotea, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Vindeln och Vilhelmina kommer att få ta del av föreställningar inom dans, teater, musik och cirkus under 2016 och 2017.

Tillgången till kultur för barn och unga i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygd, speciellt i norrlandslänen, är det långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. För små barn kan restiden till kulturen bli lång.

– Det är mycket positivt att vi nu kan erbjuda scenkonstföreställningar för små barn i dessa kommuner. Förhoppningsvis ger det både förskolorna och kommunerna inspiration att arbeta vidare med kultur i förskolan även efter pilotsatsningen. Vi hoppas att regionens kulturkonsulenter och kommunernas musik- och kulturskolor kan bistå i det arbetet, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Pilotsatsningen innebär att etablerade grupper inom dans, teater, musik och cirkus, med stor vana att ge föreställningar för små barn, kommer till kommunen och ger föreställningar för alla barn i åldern 3–5 år. Samtidigt kommer förskolornas personal att få introduktion, inspiration och material att arbeta vidare med i den dagliga verksamheten. Dessutom får kommunerna medel till en familjeföreställning så att familjer kan få se en föreställning tillsammans med sina barn.

Läs mer om fördelningen

Ytterligare information
Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Jenny Löfström Ellverson
Handläggare
Telefon 08 519 264 16
jenny.lofstrom.ellverson@kulturradet.se

Vännäs:
Jennie Lindqvist, förskolechef 0935-143 75, 072- 519 98 02

Sorsele:
Per Röckner, kulturchef 0952-143 29, 070-200 39 59

Vindeln:
Anders Wikström, förskolechef/rektor 0933-141 28, 070-29 30 766

Robertsfors:
Clarence Coulton Andersson, utvecklingssamordnare, 070-270 36 75

Vilhelmina:
Ewa Burstedt, förskolechef, 094014077, 073-511 40 01

Dorotea:
Gunilla Bohm-Mikaelsson, samordnare förskolan, 0942-141 13, 070-223 42 91

Bjurholm:
Therese Björklund, rekotr/förskolechef, 0932-140 45, 076-807 48 63

Nordmaling:
Kristina Kalén, kultur- och fritidschef, 070-271 48 78

Norsjö:
Anette Lidén, förskolechef, 0918-141 75

Åtta kommuner i Västerbottens län ingår i den pilotsatsning på scenkonst i förskolan som Kulturrådet initierat. Samtliga barn i åldern 3–5 år i Bjurholm, Dorotea, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Vindeln och Vilhelmina kommer att få ta del av föreställningar inom dans, teater, musik och cirkus under 2016 och 2017.

Läs vidare »
Media-no-image

​Kommuner i Östergötland får 1,9 miljoner kronor till scenkonst för förskolebarn

Pressmeddelanden   •   2015-12-17 11:20 CET

Fyra kommuner i Östergötlands län ingår i den pilotsatsning på scenkonst i förskolan som Kulturrådet initierat. Samtliga barn i åldern 3–5 år i Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög kommer att få ta del av föreställningar inom dans, teater, musik och cirkus under 2016 och 2017.

Tillgången till kultur för barn och unga i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygd är det långa avstånd till konst- och kulturupplevelser och för små barn kan restiden till kulturen bli lång.

– Det är mycket positivt att vi nu kan erbjuda scenkonstföreställningar för små barn i dessa kommuner. Förhoppningsvis ger det både förskolorna och kommunen inspiration att arbeta vidare med kultur i förskolan även efter pilotsatsningen. Vi hoppas att regionens kulturkonsulenter och kommunernas musik- och kulturskolor kan bistå i det arbetet, säger Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Pilotsatsningen innebär att etablerade grupper inom dans, teater, musik och cirkus, med stor vana att ge föreställningar för små barn, kommer till kommunen och ger föreställningar för alla barn i åldern 3–5 år. Samtidigt kommer förskolornas personal att få introduktion, inspiration och material att arbeta vidare med i den dagliga verksamheten. Dessutom får kommunerna medel till en familjeföreställning så att familjer kan få se en föreställning tillsammans med sina barn.

Läs mer om fördelningen

Ytterligare information
Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Jenny Löfström Ellverson
Handläggare
Telefon 08 519 264 16
jenny.lofstrom.ellverson@kulturradet.se

Åtvidaberg:
Maria Gullqvist, kulturutvecklare, 070-299 20 73

Ydre:
Helena Adolfsson, förskolechef, 038-66 12 86, 070-386 61 26

Vadstena:
Barbro Henricson, förskolechef, 0143-150 54, 070-508 65 75

Ödeshög:
Maria Rabelius, förskolechef, 0144-350 82, 072-234 77 18

Fyra kommuner i Östergötlands län ingår i den pilotsatsning på scenkonst i förskolan som Kulturrådet initierat. Samtliga barn i åldern 3–5 år i Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög kommer att få ta del av föreställningar inom dans, teater, musik och cirkus under 2016 och 2017.

Läs vidare »
Media-no-image

​Kommuner i Norrbotten får fyra miljoner kronor till scenkonst för förskolebarn

Pressmeddelanden   •   2015-12-17 11:20 CET

Fem kommuner i Norrbottens län ingår i den pilotsatsning på scenkonst i förskolan som Kulturrådet driver. Samtliga barn i åldern 3–5 år i Boden, Gällivare, Haparanda, Pajala och Älvsbyn kommer att uppleva föreställningar inom dans, teater, musik och cirkus under 2016 och 2017.

Tillgången till kultur för barn och unga i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygd, speciellt i norrlandslänen, är det långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. För små barn kan restiden till kulturen bli lång.

– Det är positivt att vi kan erbjuda scenkonstföreställningar för små barn i dessa kommuner. Förhoppningsvis ger det både förskolorna och kommunerna inspiration att arbeta vidare med kultur i förskolan även efter satsningen. Vi hoppas att regionens kulturkonsulenter och kommunernas musik- och kulturskolor kan bistå i det arbetet, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Pilotsatsningen innebär att etablerade grupper inom dans, teater, musik och cirkus, med stor vana att ge föreställningar för små barn, kommer till kommunen och ger föreställningar för alla barn i ålder 3–5 år. Förskolans personal kommer också att få verktyg för att arbeta med upplevelsen tillsammans med barnen. Dessutom får kommunerna medel till en familjeföreställning så att familjer kan få se en föreställning tillsammans med sina barn. 

Läs mer om fördelningen

Ytterligare information
Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Jenny Löfström Ellverson
Handläggare
Telefon 08 519 264 16
jenny.lofstrom.ellverson@kulturradet.se

Älvsbyn:
Kjell Tegnelund, fritids- och kulturchef 0929-172 52, 070-640 49 70

Gällivare:
Jerker Johansson, verksamhetschef Kultur/ungdom 0970-187 12, 070-322 33 70

Pajala:
Jaana Fjorden, förskolechef 0978-121 59, 070-300 41 28

Boden:
Birgitta Johansson, förskolechef 0921-62 858, 070-686 28 58

Haparanda:
Monika Invall, chef för- och grundskolan 0922-264 07, 070-213 32 10

Fem kommuner i Norrbottens län ingår i den pilotsatsning på scenkonst i förskolan som Kulturrådet driver. Samtliga barn i åldern 3–5 år i Boden, Gällivare, Haparanda, Pajala och Älvsbyn kommer att uppleva föreställningar inom dans, teater, musik och cirkus under 2016 och 2017.

Läs vidare »
Media-no-image

​Förskolebarn i glesbygd får scenkonst via Skapande skola

Pressmeddelanden   •   2015-12-17 11:16 CET

18 kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Östergötland får ta del av scenkonst för barn i åldern 3-5 år nästa år. Kulturrådet fördelar 10 miljoner i Skapande förskola-medel för att barn i glesbygd ska få se teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar. Satsningen beräknas nå cirka 4 500 barn.

Tillgången till kultur för barn i hela landet är inte självklar. På mindre orter saknas ett brett utbud av kulturyttringar. Resorna till större orter, där den professionella scenkonsten finns, blir för långa speciellt för yngre barn.

Kulturrådet har därför initierat ett pilotprojekt för åren 2016 och 2017. Professionella dans-, teater-, musik- och cirkusgrupper med stor vana av den åldersgruppen, ska turnera med föreställningar för barnen i 18 kommuner. Samtidigt kommer förskolornas personal att få introduktion, inspiration och material att arbeta vidare med i den dagliga verksamheten.

- För första gången får förskolebarnen ta del av den satsning som under åren byggts upp med Skapande skola, säger Staffan Forssell, generaldirektör för Kulturrådet. Skapande skola började i liten skala, och därför är det är naturligt att även förskolesatsningen startar med ett pilotprojekt som går att utvärdera och bygga vidare på.

Läs mer om fördelningen

Ytterligare information
Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Jenny Löfström Ellverson
Handläggare
Telefon 08 519 264 16
jenny.lofstrom.ellverson@kulturradet.se

18 kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Östergötland får ta del av scenkonst för barn i åldern 3-5 år nästa år. Kulturrådet fördelar 10 miljoner i Skapande förskola-medel för att barn i glesbygd ska få se teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar. Satsningen beräknas nå cirka 4 500 barn.

Läs vidare »
Media-no-image

Höjt stöd till kulturtidskrifterna

Pressmeddelanden   •   2015-12-15 14:32 CET

Staden, Kris och Kritik, Kultwatch, Byggnadskultur och Walden är fem kulturtidskrifter som nu för första gången beviljas stöd av Kulturrådet. Sammanlagt fördelas 20 miljoner kronor till 93 kulturtidskrifter för år 2016, en ökning med en miljon kronor jämfört med förra året.

Totalt sett är det också fler ansökningar än förra året, 126 jämfört med 114. 93 tidskrifter beviljas stöd i år mot förra årets 80.

– Det är glädjande att vi i år har kunnat öka på stödet med en miljon kronor, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Kulturtidskrifterna vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt och analys samt presenterar konst och kultur utifrån en mängd perspektiv.

Tidskrifterna som söker stöd uppvisar en stor ämnesrikedom, allt från arkeologi och historia till film, konst, litteratur eller teater.
– Kulturtidskrifterna har en viktig roll som kunskapsförmedlare och knutpunkt inom respektive konstområde, säger Jan Kärrö, handläggare på Kulturrådet. De ger oss också en värdefull internationell utblick inom sitt specifika område.
14 tidskrifter är helt eller delvis på annat språk än svenska och 7 tidskrifter behandlar nationella minoriteters språk och kultur. Några exempel är samiska, romani, meänkieli, finska, arabiska, bangla, persiska och somaliska. Av de 93 tidskrifterna är 12 digitala.

Läs mer om fördelningen

Ytterligare information
Jan Kärrö
Handläggare
Telefon: 08 519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Staden, Kris och Kritik, Kultwatch, Byggnadskultur och Walden är fem kulturtidskrifter som nu för första gången beviljas stöd av Kulturrådet. Sammanlagt fördelas 20 miljoner kronor till 93 kulturtidskrifter för år 2016, en ökning med en miljon kronor jämfört med förra året.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • helene.oljons@kulturradet.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar