Media-no-image

Nya utvecklingsstöd inom kultursamverkansmodellen

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 10:39 CEST

Musik, bild & form, hemslöjd och romsk kultur är starka områden när Kulturrådet idag fördelar stöd till länen inom kultursamverkansmodellen. Sammanlagt delar 59 beviljade ansökningar på 20 miljoner kronor.

– Vi ser en fortsatt positiv utveckling av den regionala kulturen, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor på Kulturrådet. Stöden till utvecklingsprojekten är nyckeln till framgången.

– Jag upplever ett starkt regionalt engagemang, säger Staffan Forssell, GD Kulturrådet. Kulturen flyttar fram sina positioner och kultursamverkansmodellen har bidragit till utvecklingen.

Kulturrådet prioriterar kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet när utvecklingsbidragen fördelas. Bland ansökningarna finns många förslag på hur den kulturella infrastrukturen ska stärkas och hur kulturen ska komma så många som möjligt till del. Flera av projekten är metodutvecklande.

Västmanlands Teater vill genom ett samarbete med Unga Klara ta del av deras erfarenheter och metod för den publikutveckling som bygger på barnperspektiv och barns och ungas rätt till kultur. Metoden ska anpassas till Västmanlands Teaters verksamhet och vidareutvecklas efter länets behov och förutsättningar.

Musikfestivalen och branschmötet Live at Heart i Örebro är både en nationell och en internationell arena. Den belyser strukturella fenomen i musiklivet genom att tillsammans med andra aktörer fokusera på ökad jämställdhet och mångfald.

Norrbottens läns landsting ska etablera en professionell kör, Erik Westbergs Vokalensemble. Ensemblen får fast anställning hos Norrbottens läns landsting, vilket är en unik satsning i körsverige.

Ett stort hemslöjdsprojekt som involverar fyra norrländska regioner finns bland ansökningarna: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland får stöd för att utveckla hemslöjden i regionen.

Fyra av projekten handlar om romsk kultur:

 • Lungo Drom, samarbete mellan Regionmuseet, Kristianstad och Romska kulturcentret, Malmö.
 • Romska röster – ett digitalt skolmaterial som Upplandsmuseet tar fram.
 • Vårt kulturarvs undanträngda röster på Göteborgs stadsmuseum.
 • Konstprojektet Perpetual Romani Pavillon som Malmö stad får stöd för.


Ytterligare information

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Jochum Landin
Handläggare
Telefon: 08-519 264 39
jochum.landin@kulturradet.se

Erik Åström
Koordinator regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se


Musik, bild & form, hemslöjd och romsk kultur är starka områden när Kulturrådet idag fördelar stöd till länen inom kultursamverkansmodellen. Sammanlagt delar 59 beviljade ansökningar på 20 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media-no-image

Läs för livet: Trött på curlandet med killarna

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 17:15 CEST

I dag släpps Kulturrådets nya poddradio Läs för livet. Sveriges läsambassadör Johanna Lindbäck kommer en gång i månaden att samtala med gäster om läsning och litteratur för unga. Premiärgäst är Gunilla Molloy, forskare i didaktik. Hon talar om läsning i skolan, genus, samhälle, utbildningsministern och lite New York

Avsnittet finns på iTunes och man kan även lyssna på det här.

Ytterligare information
Cecilia Eriksson, kommunikatör Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 06
Webb: www.lasambassadoren.se

I dag släpps Kulturrådets nya poddradio Läs för livet. Sveriges läsambassadör Johanna Lindbäck kommer en gång i månaden att samtala med gäster om läsning och litteratur för unga. Premiärgäst är Gunilla Molloy, forskare i didaktik. Hon talar om läsning i skolan, genus, samhälle, utbildningsministern och lite New York.

Läs vidare »
Media-no-image

E-boksstödet utvecklas i Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 11:31 CEST

Internationellt sett upptar e-böckerna en ökande del av bokförsäljningen, men i Sverige sker e-bokshandeln fortfarande i blygsam skala.

– Det är viktigt att det skapas ett brett utbud av e-bokslitteratur, säger Andreas Åberg, handläggare på Kulturrådet.

Det är nödvändigt för utvecklingen av den svenska e-bokmarknaden att det skapas ett brett litteraturutbud för att enskilda konsumenter ska vilja investera tid och pengar för att etablera nya medievanor. Litteraturutredningen framhåller detta som en viktig punkt.

För att stärka och stimulera den svenska e-bokmarknaden har Kulturrådet sedan 2012 fördelat medel till elektronisk utgivning av kvalitetslitteratur. Det har skett i form av stöd till digitalisering av förlagens backlist. Hittills har backliststödet fördelats på förhand, men då svenska förlag löpande producerar e-böcker finns det skäl att istället fördela stödet i efterhand från 2014.

Ytterligare ett led i det omfattande arbetet med att utveckla medievanorna och främja läsandet i Sverige är att folkbiblioteken kan tillhandahålla elektroniskt utgiven litteratur. Ett villkor för stöd till e-boksutgivning är därför att sökande förlag upplåter titeln för utlån på svenska bibliotek utan så kallad karenstid.

Vid fördelningen av e-boksstödet hösten 2014 söks stödet för redan utgivna titlar. Ansökningsförfarandet har också förenklats.

Läs mer om e-boksstödet

Ytterligare information
Andreas Åberg, handläggare
Telefon: 08-519 264 84
E-post: andreas.aberg@kulturradet.se


Internationellt sett upptar e-böckerna en ökande del av bokförsäljningen, men i Sverige sker e-bokshandeln fortfarande i blygsam skala. – Det är viktigt att det skapas ett brett utbud av e-bokslitteratur, säger Andreas Åberg, handläggare på Kulturrådet.

Läs vidare »
Media-no-image

Hämnd i Kärrtorp, jakt efter samtiden i Blekinge och Marmelad till USA

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 15:59 CEST

Det är stor spridning av uttryck när Kulturrådet fördelar projektstöd till fria aktörer inom scenkonstområdet. Tre exempel är Unga Tur i Kärrtorp som får stöd för produktionen Hämnd, Teater Foratt för samarbete med aktörer i Egypten och Jordanien samt Pinamackorna för "Föreställningar om samtiden" i Blekinge.

Unga Tur ska med utgångspunkt i Aischylos och Norén göra en föreställning som undersöker hämnden som grundbult i den dominerande maskulinitetskulturen. Ämnet har fått en särskild aktualitet efter händelserna i Kärrtorp i Stockholm i höstas då en antirasistisk demonstration attackerades av nazister.

Pinamackorna får bidrag för Föreställningar om samtiden, där Pinamackorna ska bjuda in blekingebor att berätta historier ur sina liv. Berättelserna gestaltas sedan konstnärligt och visas på olika scener i Blekinge län.

En mycket stor andel av beviljade ansökningar har en internationell dimension. Exempelvis ska dansproduktionen Marmelad turnera internationellt med gästspel i Holland och USA. Marmelad, i koreografi av Claire Parson fokuserar på den unga publiken.

Teater Foratt i Malmö beviljas medel för det internationella samarbetet ANTI, som kombinerar opera, teater och dokumentarism för att lyfta kvinnors vittnesmål från Egypten och Jordanien efter den arabiska våren. Gruppens samarbetsparter är den queerfeministiska organisationen Nazra i Egypten och teatergruppen ArabWomenTalking (AAT) från Jordanien.

Två av de beviljade ansökningarna har stöd från Kulturhuvudstadsåret och äger rum i Umeå. Skuggteatern kommer att sätta upp en föreställning baserad på levnadsbeskrivningen av en transperson i Sverige på 1800-talet i samarbete med NIE (New international encounters) och Umeå Teaterförening presenterar Sveriges första internationella nycirkusfestival.

Två av de beviljade projekten ska visas på street dance-festivalen Urban connection. Meliki Frost/ P*fect beviljas medel för att med utgångspunkt i vogue och ballroomkulturen utveckla produktionen Imprint. Viktor Fröjd Dans beviljas medel för TUGG som utforskar streetdance ur en kommersiell, underground- och konstnärlig kontext.

Sammanlagt fördelas drygt 8,8 miljoner kronor till 43 aktörer inom dans, teater, opera, cirkus och performance.

Ytterligare information
Anna Selvåg, handläggare
Telefon: 08-519 264 29
E-post: anna.selvag@kulturradet.se

Maria Lewenhaupt, handläggare
Telefon: 08-519 264 43
E-post: maria.lewenhaupt@kulturradet.se

Det är stor spridning av uttryck när Kulturrådet fördelar projektstöd till fria aktörer inom scenkonstområdet. Tre exempel är Unga Tur i Kärrtorp som får stöd för produktionen Hämnd, Teater Foratt för samarbete med aktörer i Egypten och Jordanien samt Pinamackorna för "Föreställningar om samtiden" i Blekinge.

Läs vidare »
Media-no-image

Västmanland får 3,8 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 10:01 CEST

Sju kommuner i Västmanlands län har sökt och fått Skapande skola-medel. Drygt 3,8 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs 9 nästa läsår. Över 16 000 elever beräknas delta i insatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Västerås kommun har fått 2 350 000 kronor för att arbeta med bland annat musik, kulturarv, fotografi, film, dans och lajv. Totalt 10 000 elever planeras delta. Arboga kommun får 120 000 kronor för att arbeta med ”Matte-Akrobatik”. Drygt 500 elever kommer att omfattas.

– Flertalet kommuner arbetar starkt med elevernas delaktighet. Det har resulterat i att elevernas förslag omfattar ett stort antal konstområden, säger Kulturrådets handläggare Nina Andersson Tallec.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Nina Andersson Tallec, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 75
E-post: nina.andersson.tallec@kulturradet.se

Lokal kontakt
Tord Karlsson, Västerås kommun
E-post: tord.karlsson@vasteras.se
Telefon: 021-392518

Göran Folkesson, Arboga kommun
E-post: goran.folkeson@arboga.se
Telefon: 073-7657268

Sju kommuner i Västmanlands län har sökt och fått Skapande skola-medel. Drygt 3,8 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs 9 nästa läsår. Över 16 000 elever beräknas delta i insatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

Södermanland får 4,3 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 08:50 CEST

Åtta kommuner och tre fristående skolor i länet har sökt och fått Skapande skola-medel för läsåret 2014/2015. Totalt beviljar Kulturrådet 4 300 000 kronor till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs nio. Drygt 18 000 elever beräknas delta i kulturinsatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Eskilstuna kommun får 1 990 000 kronor till en mängd projekt. Pengarna används bland annat till projektet School of the Art och till elevernas eget skapande inom musik, drama och bild. Det blir också författarbesök i alla stadier med berättande och eget skrivande. Torshälla stadsdelsförvaltning får 210 000 kronor för projekt där barns egna berättelser står i centrum. Katrineholms kommun får 590 000 kronor. En del av pengarna ska gå till Skapande matte. Dessutom ska nyanlända elever få möjlighet att ta del av Kulturslussen med olika konstformer. Man satsar också på sago- och integrationsprojektet Hej kompis. Det sker i samarbete med Skogsborgsskolan.

– Katrineholms kommun har en stor andel nyanlända elever, därför vill man särskilt satsa på integrationsprojekt. Ett antal delprojekt handlar också om internationalisering och en ökad vidsyn, konstaterar Ewa Dahlberg, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Lokal kontakt
Anne-lie Andersson Leweby, verksamhetsutvecklare, Eskilstuna kommun
Telefon: 016-7102454
E-post: anne-lie.leweby@eskilstuna.se

Lennart Ejeby, Kulturskolechef, Katrineholms kommun
Telefon: 0150-48 82 16
E-post: lennart.ejeby@katrineholm.se

Åtta kommuner och tre fristående skolor i länet har sökt och fått Skapande skola-medel för läsåret 2014/2015. Totalt beviljar Kulturrådet 4 300 000 kronor till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs nio. Drygt 18 000 elever beräknas delta i kulturinsatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

Västernorrland får 4,5 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 15:27 CEST

Länets samtliga kommuner och en fristående skola i Västernorrland har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. Sammanlagt 4,5 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs nio. Fler än 22 000 elever beräknas få del av kulturinsatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Kramfors kommun får 225 000 kronor för att arbeta med professionella kulturaktörer. Tonsättaren Fredrik Högberg ska skapa ny musik från Höga kusten tillsammans med elever i Nordingråskolan, Ullångerskolan och Högakustenskolan.

Den lilla fristående skolan Edsele friskola utanför Sollefteå får pengar för ett konstprojekt i samarbete med en konstnär. Eleverna ska smycka sin skola i keramik.

Sundsvalls kommun får 2 miljoner kronor för ett långsiktigt och strategiskt arbete med olika kulturprojekt för sina 9 000 elever.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokal kontakt
Ninni Mellander, Kramfors kommun
Telefon 0612-80 252, 070-34 80 252

Anna Lidén, Edsele friskola, Sollefteå
Telefon 0623-20334, 070-2623920

Magnus Forss, Sundsvall
Telefon 060-1904023, 070-190834

Länets samtliga kommuner och en fristående skola i Västernorrland har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. Sammanlagt 4,5 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs nio. Fler än 22 000 elever beräknas få del av kulturinsatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

2,6 miljoner till Skapande skola i Blekinge

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 13:54 CEST

Samtliga fem kommuner och tre fristående skolor i Blekinge län har sökt och fått Skapande skola-medel för läsåret 2014/2015. Totalt beviljar Kulturrådet 2 689 000 kronor till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan. Drygt 11 600 elever beräknas delta i kulturinsatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Karlshamns kommun får 585 000 kr för att fortsätta utveckla ett dramaprojekt för årskurs 4 som startades förra läsåret. Nu vill man bygga på med medieproduktion så att projektet handlar om litteratur, drama, teknik och berättande. Olofströms kommun, som får 304 000 kronor, planerar utveckling av ett filmtema för samtliga elever. Manusskrivande inkluderas i svenskaämnet.

För att stärka kulturens roll och uppfylla målen i skolans läroplan har Kulturrådet beviljat de fem Blekingekommunerna särskilda pengar inom ramen för Skapande skola. En gemensam konferens kommer att arrangeras där skolorna och kulturlivet i regionen möts.

– Det är särskilt glädjande att elevrepresentanter deltar i konferensen. Det ökar elevernas inflytande, säger Ewa Dahlberg, handläggare för Skapande skola.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Ytterligare information:
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Lokal kontakt

Marie Hemming, utvecklingssamordnare, Karlshamns kommun
Telefon: 0454-813 22
E-post: marie.hemming@utb.karlshamn.se

Pekka Kiiskinen, rektor, Olofströms kommun Telefon: 0454-930 61 E-post: pekka.kiiskinen@olofstrom.se

Samtliga fem kommuner och tre fristående skolor i Blekinge län har sökt och fått Skapande skola-medel för läsåret 2014/2015. Totalt beviljar Kulturrådet 2 689 000 kronor till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan. Drygt 11 600 elever beräknas delta i kulturinsatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

Gotland får 1,2 miljoner kr till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 13:52 CEST

Gotlands kommun får sammanlagt 1 275 000 kronor i Skapande skola-bidrag att använda för professionella kulturaktiviteter läsåret 2014/2015. Totalt 4 480 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas delta i kulturinsatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Samtliga 31 skolor och årskurser omfattas av aktiviteterna. Professionella kulturutövare som keramiker, arkitekter, skådespelare, låtskrivare och pedagoger inom ett flertal konstområden hjälper eleverna att gestalta sitt eget berättande. Bland annat genomförs social cirkus, berättarrazzior, låtskrivande och en rad andra aktiviteter inom drama, bild och form.

– Kommunen har i sin ansökan väl belyst vikten av en ökad samverkan med kulturlivet för att skapa större möjligheter att möta sina barn och ungdomar utifrån deras enskilda förutsättningar, säger Ewa Dahlberg, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Ytterligare information
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Lokal kontakt
Per Olof Sahlberg, tf skoldirektör, Gotlands kommun
Telefon: 0498-263391
E-post: per_olof.sahlberg@gotland.se

 


Gotlands kommun får sammanlagt 1 275 000 kronor i Skapande skola-bidrag att använda för professionella kulturaktiviteter läsåret 2014/2015. Totalt 4 480 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas delta i kulturinsatserna.

Läs vidare »
Media-no-image

Gävleborg får 4 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 13:52 CEST

Gävleborgs skolor får drygt 4 miljoner kronor i Skapande skola-bidrag att använda för professionella kulturaktiviteter läsåret 2014/2015. Fler än 16 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–9 beräknas delta i kulturinsatserna. Sex kommuner och en fristående skola har ansökt och får bidrag.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Gävle kommun får drygt 2 miljoner kronor. Samtliga 31 grundskolor i kommunen ska som ett komplement till historia, svenska, matematik och bild arbeta med språkstärkande projekt. Ett nätverk av författare, illustratörer, regionala konsulenter, konstnärer, filmare och animatörer deltar. Projekten har fokus på språkstärkande satsningar på invandrartäta skolor och för nyanlända elever. Hudiksvalls kommun får 1 miljon kronor för att arbeta med språk och Berättande i sina 18 skolor. Resultaten kommer att samlas i en skrift.

– För att ytterligare stärka samverkan mellan skolan och kulturlivet har vi beviljat fyra kommuner särskilda pengar för inspirationsdag för lärare, elever och kulturaktörer, säger Ewa Dahlberg, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Lokal kontakt
Monica Wallman, Kultursamordnare Skapande skola, Gävle kommun
Telefon: 026-179382
E-post: monica.wallman@gavle.se

Gunilla Nybom, Kulturutvecklare, Hudiksvalls kommun
Telefon: 0650-556841
E-post: gunilla.nybom@hudiksvall.se

 

Gävleborgs skolor får drygt 4 miljoner kronor i Skapande skola-bidrag att använda för professionella kulturaktiviteter läsåret 2014/2015. Fler än 16 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–9 beräknas delta i kulturinsatserna. Sex kommuner och en fristående skola har ansökt och får bidrag.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • buhecalebuxcne.ovsljujaeoncvs@fsbwaakulturragdcexzdetkt.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar