Media-no-image

Ny rapport om svensk medverkan i Kreativa Europa 2014

Pressmeddelanden   •   2015-08-20 12:12 CEST

Förra året var första året för Kreativa Europa, det nya EU-programmet för kultur och audiovisuella medier 2014–2020. Projekt med svensk medverkan fick EU-stöd om cirka 19 miljoner euro. 11,3 miljoner euro gick till delprogrammet Kulturoch 7,7 miljoner euro till delprogrammet MEDIA (film, tv, dataspel). Totalt 70 projekt med svensk medverkan, som enskild sökande eller som projektpartner, fick stöd inom Kreativa Europa år 2014.

Av projekten som fått stöd var elva inom delprogrammet Kultur och 59 inom delprogrammet MEDIA. Inom kulturdelen deltar nio svenska aktörer i europeiska samarbetsprojekt. Sex av dessa deltar i större samarbetsprojekt och tre i mindre samarbetsprojekt. I de större samarbetsprojekten är aktörer från minst sex olika länder med, ofta ännu fler. De svenska aktörerna samarbetar med organisationer från många olika delar av Europa. Teater Tre fick stöd för medverkan i projektet Small Size, Performing Arts for Early Years, Stiftelsen Moderna Dansteatern i [DNA] Departures and Arrivals, Riksarkivet i Community as Opportunity – Creative Archives and Users Networkoch Statens museer för världskultur i projektet SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage.Intercult är projektledare för CORNERS – Turning Europe Inside Out.

Inom kulturdelen fick även Norstedts förlag stöd för översättning och förmedling av europeisk skönlitteratur och den internationella litteraturfestivalen Littfest i Umeå deltar i en ny europeisk plattform på litteraturområdet med fokus på poesi och översatt litteratur.

Inom delprogrammet MEDIA gick stöd framförallt till svenska film- och tvproducenter. De fick dela på 5,5 miljoner euro i utvecklingsstöd och stöd till tv-program. Det var ett mycket bra resultat för svensk del, den högsta stödsumman sedan det tidigare MEDIA-programmet startade 1993.Svenska produktionsbolag fick stöd för utveckling av 13 enskilda filmprojekt inom drama, animation och kreativa dokumentärer. Bland annat fick Slugger film stöd för den animerade filmen Sandvargen och Bleck Film och TV för dramat The Ambassador. Tio svenska bolag fick utvecklingsstöd via så kallad slate funding, som innebär finansiering av flera projekt i samma ansökan. Tre Vänner, Fasad, Atmo Media Network och Anagram Film & TV är några av bolagen som beviljades slate funding. Sex svenska tv-producenter beviljades stöd för tv-produktion. Exempelvis fick Palladium stöd för Jordskott och Strix Drama för Blå ögon. Filmlance International mottog den högsta stödsumman och beviljades en miljon euro för Bron III.

Vidare fick svenska filmdistributörer stöd för distribution av 15 europeiska filmer för visning i Sverige och sju svenska bolag beviljades automatiskt distributionsstöd. De 42 svenska biografer som ingår i nätverket Europa Cinemas fick stöd för att visa europeisk film i Sverige. Distributionsstödet och stödet till Europa Cinemas bidrar till en större mångfald i utbudet av film på de svenska biograferna.

Ytterligare ett exempel inom MEDIA-delen är att de svenska dataspelsbolagen Tarsier Studios och Image & Form International fick stöd för utveckling av narrativa dataspel. Stödet till dataspelsutvecklare är en av de nya stödformerna inom Kreativa Europa.

­­År 2014 var ett bra första år för Sverige i den nya programperioden för EU:s sektorsprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Svenskt deltagande i Kreativa Europa bidrar till en stärkt internationalisering och ökad kapacitetsuppbyggnad av kultursektorn och den audiovisuella sektorn i Sverige. De projekt som svenska aktörer deltar i är betydelsefulla för den enskilda organisationen och för publiken i Sverige och i övriga Europa.

Läs hela rapporten

Läs mer om att söka stöd inom Kreativa Europa

Ytterligare information
Elin Rosenström, handläggare
Tel: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Förra året var första året för Kreativa Europa, det nya EU-programmet för kultur och audiovisuella medier 2014–2020. Projekt med svensk medverkan fick EU-stöd om cirka 19 miljoner euro. 11,3 miljoner euro gick till delprogrammet Kulturoch 7,7 miljoner euro till delprogrammet MEDIA (film, tv, dataspel).

Läs vidare »
Media-no-image

Kulturrådets stöd för inköp av barn- och ungdomsböcker – en morot för kommunerna

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 13:42 CEST

77 av de 248 kommuner (folk- och skolbibliotek) som i år sökte stöd för inköp av barn- och ungdomsböcker från Kulturrådet har inga aktuella biblioteksplaner. Nu kräver Kulturrådet en aktuell och politiskt antagen biblioteksplan för att kommunerna ska få inköpsstöd. Kravet ska förhoppningsvis påskynda processen med planer, så att landets samtliga kommuner har en beslutad strategi för sin biblioteksverksamhet.

Böcker på olika språk och till idrottande barn och unga
Kulturrådets inköpsstöd till folk- och skolbibliotek syftar till att främja intresset för läsning. Nyligen har 24 miljoner kronor fördelats till inköp av barn- och ungdomslitteratur eller av vuxenlitteratur som främjar barns och ungas läsintresse.

Kulturrådet ser en ökning av inköp av litteratur på andra språk än svenska. Folkbiblioteken vill möta behovet av böcker för olika språkgrupper i kommunerna. En annan tendens är att många folkbibliotek satsar på att ge idrottande barn och unga tillgång till böcker i många format i samarbete med idrottsföreningarna.

I ansökan till Kulturrådet ska biblioteken lämna in en läsfrämjandeplan som beskriver det läsfrämjande arbetet som bedrivs på fyra områden: barn och unga på fritiden (exempelvis idrotten), barn- och mödrahälsovården, förskolan och skolan.

Biblioteksplaner som strategiskt verktyg
För att driva på ett strategiskt läsfrämjandearbete har Kulturrådet nu som villkor att kommunerna ska ha en aktuell biblioteksplan för att beviljas inköpsstöd. Arbete pågår också med att revidera och skriva nya planer i de flesta kommuner. De kan i efterhand komplettera med en beslutad plan, eller ett beslut om att en biblioteksplan för kommunen ska tas fram.

Trots att alla kommuner sedan 2005 ska ha en politiskt antagen plan för sin biblioteksverksamhet är det fortfarande många kommuner som saknar en sådan. Folkbibliotekets uppdrag för litteratur- och läsfrämjande har stärkts i den nya bibliotekslagen från 2014.

En väl förankrad biblioteksplan blir ett instrument som tydliggör och stimulerar biblioteken till ett långsiktig och strategiskt läsfrämjandearbete. Verksamheten blir dessutom kvalitetssäkrad om den är beslutad i kommunfullmäktige. Syftet med biblioteksplanerna är att öka samverkan mellan all biblioteksverksamhet i kommunerna för att gynna samordning av resurser mellan folk-, skol- och länsbibliotek. Barn och unga är en prioriterad målgrupp för folkbiblioteken.

Kulturrådet kommer att lyfta frågan om biblioteksplanernas betydelse för läsfrämjande i det fortsatta arbetet med Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande.

Läs mer
Kulturrådets läsfrämjandearbete
Inköp av litteratur till folk-och skolbibliotek

Ytterligare information
Maria Telenius, handläggare
Telefon: 08-519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

77 av de 248 kommuner (folk- och skolbibliotek) som i år sökte stöd för inköp av barn- och ungdomsböcker från Kulturrådet har inga aktuella biblioteksplaner. Nu kräver Kulturrådet en aktuell och politiskt antagen biblioteksplan för att kommunerna ska få inköpsstöd.

Läs vidare »
Media-no-image

Ökat stöd till flera dansaktörer

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 10:22 CEST

Claire Parsons Co och ccap, är två av de aktörer som får höjda verksamhetsbidrag för 2016. MARC (Milvus Artistic Research Center) i Kivik beviljas stöd för första gången från Kulturrådet.

Totalt fördelar Kulturrådet nu 33 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för nästa år till koreografer, fria scener och produktionsplattformar för dans. Totalt ansökte 54 aktörer från Kulturrådet för 2016.

Det sökta beloppet uppgick till 71,4 miljoner kronor. 29 aktörer beviljades stöd till en summa om 33,3 miljoner kronor. 40 procent av stödet som Kulturrådet fördelar går till fria scener. Flertalet av de aktörer som får stöd arbetar problematiserande och normkritiskt och presenterar olika uttrycksformer, format och olika typer av tematik inom dansområdet.

Läs mer
Verksamhetsstöd till fria aktörer, scenkonst dans

Ytterligare information
Anna Selvåg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 29
anna.selvag@kulturradet.se

Julia Sundberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 11
julia.sundberg@kulturradet.se

Claire Parsons Co och ccap, är två av de aktörer som får höjda verksamhetsbidrag för 2016. MARC (Milvus Artistic Research Center) i Kivik beviljas stöd för första gången från Kulturrådet.

Läs vidare »
Media-no-image

50 miljoner kronor till teater, opera och performance

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 15:04 CEST

Drygt 50 miljoner kronor fördelas till 56 aktörer inom den fria scenkonsten. Det står klart när Kulturrådet fördelar verksamhetsstöd för nästa år till fria aktörer inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.


Tre aktörer beviljas verksamhetsstöd för första gången, efter att tidigare haft produktionsstöd. Detta för att de visat på en positiv och stadig konstnärlig utveckling och anses viktiga inom sina respektive områden.

 • NewOpera CO är en nyskapande musikteatergrupp från Göteborg som arbetar i kammarformat för barn och vuxna. Gruppen leds av Niklas Rydén och turnerar både i Västra Götaland och övriga Sverige.
 • Teater Kurage är en fri teatergrupp i Göteborg med tre konstnärliga ledare: Rebecca Alverfors, Charlotta Grimfjord Cederblad och Åsa Holtz. Sedan 2002 verkar Teater Kurage på en fast scen på Hagateatern som de delar med Teater Tamauer.
 • Banditsagor blandar element från teater och klassiskt sagoberättande och gör föreställningar för både barn och vuxna. De har sin bas i Malmö men turnerar på bland annat bibliotek, i skolor och parker både i Skåne och i andra delar av landet.

Ett flertal av de aktörer som beviljas verksamhetsstöd bedriver en omfattande nationell turnéverksamhet och drygt 60 procent av aktörerna riktar sig till den unga publiken. De aktörer som beviljats samma belopp som föregående år har även fått en uppräkning motsvarande två procent som kompensation för pris- och löneökningar.

Kulturrådet har också ökat stödet till följande sju aktörer som visat på konstnärlig utveckling inom sina olika uttryck: Pygméteatern, Lule Stassteater, Lumor, Poste Restande, Skuggteatern, Teater Jaguar och Teater Uno. Dessutom tilldelas Teater Trixter, Lilith Performance Studio och Teater Tre tillfälligt ökade stöd för internationella samproduktioner, gästspel och utbyten.

Läs mer
Verksamhetsstöd till fria aktörer inom scenkonstområdet, teater, opera, performance, cirkus och övriga uttryck

Ytterligare information
Margareta Brilioth, handläggare
Telefon: 08-519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Maria Lewenhaupt, handläggare
Telefon: 08-519 264 43
maria.lewenhaupt@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Drygt 50 miljoner kronor fördelas till 56 aktörer inom den fria scenkonsten. Det står klart när Kulturrådet fördelar verksamhetsstöd för nästa år till fria aktörer inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.

Läs vidare »
Media-no-image

Fördelning av turnébidrag till musikgrupper

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 14:23 CEST

Lena Willemarks projekt Älvdalens elektriska framträder på Shanghai Music Festival, rockgruppen Dungen turnerar i USA, och Woodpeckers blockflöjtskvartett gör en skolturné på Irland. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar turnébidrag till musikgrupper. Totalt delar 39 aktörer på drygt 1,3 miljoner kronor.

Bidraget kan sökas för såväl nationella som internationella turnéer. Exempel på artister som beviljas stöd för turnéer i Sverige är jazzgruppen Susanna Risberg trio, konstmusikensemblen Sveriges Kammarsolister, och countrygruppen Abalone Dots.

Bidraget syftar till att öka tillgängligheten av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper. Tre gånger per år fördelas särskilda medel till musikgruppers nationella och internationella turnéer.

Läs mer
Turnébidrag till fria musikgrupper

Ytterligare information
Jakob Uddling
Handläggare
Telefon: 08-519 264 60
jakob.uddling@kulturradet.se

Lena Willemarks projekt Älvdalens elektriska framträder på Shanghai Music Festival, rockgruppen Dungen turnerar i USA, och Woodpeckers blockflöjtskvartett gör en skolturné på Irland. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar turnébidrag till musikgrupper. Totalt delar 39 aktörer på drygt 1,3 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Hur hanterar kulturinstitutioner yttrandefrihet, självcensur och kulturarv?

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 12:54 CEST

Hur påverkas yttrandefriheten när kulturinstitutioner och individer hotas? Hur hanterar den nationella kulturpolitiken och de offentliga institutionerna hot, kränkningar och främlingsfientlighet? Vad görs inom Samverkansrådet och kultursamverkansmodellen för att försvara yttrande- och tryckfriheten? Välkommen till en eftermiddag där Sveriges största kulturmyndigheter tillsammans lyfter aktuella frågor inom dagens nationella kulturpolitik och i det offentliga uppdraget.

Arrangörer är Samverkansrådet: Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungl. Biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksteatern, Riksarkivet, Filminstitutet och Nämnden för hemslöjdsfrågor tillsammans med Myndigheten för kulturanalys.

När: Torsdag 2 juli
Var:
Länsstyrelsens trädgård, Visby
Moderatorer: Kerstin Brunnberg och Nisha Besara

14:00 Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård hälsar välkommen

14:05 Kulturarv och främlingsfientlighet: Nationellt kulturarv eller kulturarv i Sverige – är det någon skillnad?
Frågor om nationell identitet och främlingsfientlighet har präglat det politiska samtalet under de senaste åren. Hur kan kulturarvsmyndigheterna bidra till ett öppet demokratiskt samhälle i en tid där främlingsfientlighet växer sig starkare? Hur hanterar man de som vill använda kulturarvet för att exkludera andra? Vem har tolkningsföreträde?

Medverkande: Clara Åhlvik, frilansande producent, Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, Eva Hansen, biträdande museichef och strategisk chef, Malmö Museer, Qaisar Mahmood, chef kulturmiljöavdelningen Riksantikvarieämbetet och Behrang Miri, debattör och entreprenör.

15:00 Samtal med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

16:00 Hot, kränkningar, självcensur och anpassning – vilka effekter ser vi inom våra kulturinstitutioner?
Hur påverkas institutioner när de utsätts för hot på grund av programverksamheten? Hur ska en institutionschef med ansvar för personal, publik, konstnärer och det konstnärliga innehållet tänka och agera?

Medverkande: Anna Furumark, projekt inom kulturarv, politik och ideologi, Regionmuseet Kristianstad, Pia Forsgren, teaterchef och konstnärlig ledare för Judiska Teatern och Ozan Sunar, VD & konstnärlig ledare, Moriska paviljongen.

17:00 Vem försvarar tryckfriheten?
Peter Forsskål och hans skrift Tankar om den borgerliga friheten utkom 1759 lade grunden för den svenska tryckfriheten som nästa år firar 250 år. Var står tryck- och yttrandefriheten idag? Hur är det med offentlighetsprincipen? Vilka försvarar och vill utveckla tillgången till information? Och vilka står för ökad kontroll?

Medverkande: Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för Riksrevisionsverket och undergeneralsekreterare i FN, Lars Ilshammar, medieforskare, historiker och avdelningschef på Kungl. Biblioteket och Sven Bergman, reporter Uppdrag granskning, SVT.

Seminarierna teckentolkas.

Eftermiddagen följs av mingel i trädgården 18.00–19.30

Välkommen!

Ytterligare information
Eva Ottosson, projektledare
Telefon: 08-519 264 24
eva.ottosson@kulturradet.se

Hur påverkas yttrandefriheten när kulturinstitutioner och individer hotas? Hur hanterar den nationella kulturpolitiken och de offentliga institutionerna hot, kränkningar och främlingsfientlighet? Vad görs inom Samverkansrådet och kultursamverkansmodellen för att försvara yttrande- och tryckfriheten?

Läs vidare »
Media-no-image

Kulturrådet släpper kunskapsöversikt om läsfrämjande

Pressmeddelanden   •   2015-06-12 13:07 CEST

Med läsning som mål – om metoder och forskning på det läsfrämjande området. Så heter den kunskapsöversikt som Kulturrådet idag presenterar. Kulturrådet vill med rapporten bidra till fördjupad kunskap, förbättrad praktik och diskussion om hur läskunniga kan bli läsare samt hur litteraturen kan nå de som ännu inte läser.

Kulturrådet har anlitat forskaren Jonas Andersson för att ta fram en kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder, som bygger på svensk och internationell forskning. Målgrupp är alla som har intresse för läsfrämjande verksamhet och litteraturens roll i samhället.

Det finns just nu goda möjligheter att stärka läsandet. En diskussion om läsningens betydelse för lärande, bildning och människors möjligheter att delta aktivt i samhället pågår på många håll. Statliga myndigheter har fått stärkta uppdrag att främja läsning, bland annat Skolverket och Kulturrådet. En ny bibliotekslag förtydligar bibliotekens uppdrag att främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning och kulturell verksamhet.

Kulturrådet har sedan 1990-talet fördelat medel till läsfrämjande projekt. Utgångspunkten är litteraturen som konstform och läsningen som konstnärlig upplevelse och väg till bildning. En rad framgångsrika projekt har genomförts, men utmaningarna är fortfarande stora. Internationella tester visar en nedåtgående trend för ungas läsförståelse. De nya nationella målen för litteratur- och läsfrämjande betonar allas rätt att ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Det finns därför anledning att stanna upp och reflektera. Hur ser kunskapsläget ut? Vilka samlade erfarenheter finns om hur vi kan öka och bredda läsningen och förbättra tillgången till litteratur för alla barn och vuxna?

Läs mer
Med läsning som mål som ebok och pdf

Ytterligare information
Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Med läsning som mål – om metoder och forskning på det läsfrämjande området. Så heter den kunskapsöversikt som Kulturrådet idag presenterar. Kulturrådet vill med rapporten bidra till fördjupad kunskap, förbättrad praktik och diskussion om hur läskunniga kan bli läsare samt hur litteraturen kan nå de som ännu inte läser.

Läs vidare »
Media-no-image

Sju miljoner kronor till läsfrämjande

Pressmeddelanden   •   2015-06-02 12:28 CEST

Kulturrådet fördelar sju miljoner kronor till läsfrämjande insatser och litterära evenemang i Sverige. Bland annat stöds satsningar på småbarns läsutveckling och projekt där litteraturens betydelse för hälsa och välbefinnande framhålls. I flera av satsningarna utforskas bokcirkeln som en möjlig mötesplats för att motverka fördomar och segregation.

Bland mottagarna märks Bygdegårdarnas riksförbund, som är Sverige största organisation för allmänna samlingslokaler och därför har goda möjligheter att arbeta läsfrämjande på lands- och glesbygd utifrån ett nationellt perspektiv.

– Närmaste bibliotek ligger inte alltid nära, bygdegårdarna kan göra stora insatser på området, säger Nina Frid, Kulturrådets handläggare för läsfrämjande.

Bygdegårdarnas riksförbund beviljas medel för att driva läs- och litteraturprojekt i Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten.

Ytterligare en bidragsmottagare med kapacitet att nå ut till små orter där begränsat publikt litteraturutbud råder är Litteraturcentrum i Uppsala län. De arrangerar läsfrämjande verksamhet och publika litteraturevenemang i hela länet, inte sällan med mångkulturella perspektiv. Liknande koncept är på väg att etableras även på andra håll i landet av andra aktörer.

– Länsövergripande litteratursatsningar bidrar till att skapa, utvidga och ge tillgång till såväl litteratur som till kulturella nätverk. Det är en förutsättning för att kulturlivet i stort ska kunna utvecklas, säger Andreas Åberg, litteraturhandläggare på Kulturrådet.

Läs mer
Läs- och litteraturfrämjande insatser

Ytterligare information
Nina Frid, handläggare
Telefon: 08-519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Andreas Åberg, handläggare
Telefon: 08-519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar sju miljoner kronor till läsfrämjande insatser och litterära evenemang i Sverige. Bland annat stöds satsningar på småbarns läsutveckling och projekt där litteraturens betydelse för hälsa och välbefinnande framhålls. I flera av satsningarna utforskas bokcirkeln som en möjlig mötesplats för att motverka fördomar och segregation.

Läs vidare »
Media-no-image

Fyra miljoner till svenska skivproduktioner

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 13:06 CEST

Jazzsaxofonisten Per Texas Johansson, folkmusikgruppen Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye och noiserockbandet Neutral är exempel på artister vars skivor nu beviljats stöd. Kulturrådet fördelar vid årets första ansökningsomgång drygt 4,1 miljoner kronor i produktionsstöd till 67 produktioner på 46 skivbolag. Totalt inkom 342 ansökningar, vilket är rekordmånga för bidraget.

Andra exempel på fonogram som får stöd är Släkt med Lotta Swärd av vispopgruppen Vasa flora & fauna, The miraculous av sångerskan Anna von Hausswolffs, och skivbolaget BIS inspelning av Allan Petterssons 13:e symfoni med Norrköpings symfoniorkester.

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Kulturrådet strävar efter mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och producentens behov av stöd.

Bidrag till fonogram.

Ytterligare information
Jakob Uddling, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
jakob.uddling@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Jazzsaxofonisten Per Texas Johansson, folkmusikgruppen Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye och noiserockbandet Neutral är exempel på artister vars skivor nu beviljats stöd. Kulturrådet fördelar vid årets första ansökningsomgång drygt 4,1 miljoner kronor i produktionsstöd till 67 produktioner på 46 skivbolag. Totalt inkom 342 ansökningar, vilket är rekordmånga för bidraget.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Garanterat bra böcker – om att arbeta läsfrämjande med kvalitetslitteratur

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 09:08 CEST

Kulturrådet bjuder in till en dag om läsfrämjande, kvalitetslitteratur och nödvändigheten av poesi. Seminariet sammanfaller med att det statliga litteraturstödet fyller 40 år! Träffa handläggare från Kulturrådet, förlagsrepresentanter, författare, ledamöter i expertgrupperna för Kulturrådets litteraturstöd och bibliotekarier som lyckats synliggöra svårutlånade böcker.

Måndagen den 1 juni, Bio Victor Filmhuset

Det bjuds på praktiska tips om att arbeta läsfrämjande med kvalitetslitteratur, kompetenshöjande information och intressant nätverkande!

Bakgrund
De statliga stöden till litteraturen som kanaliseras via Kulturrådet låg förra året på sammanlagt 114 miljoner kronor. Efterhandsstödet till förlagens utgivning, det så kallade litteraturstödet, inklusive distributionsstöd till landets alla huvudbibliotek är störst. År 2014 var det cirka 36 miljoner kronor. Syftet med litteraturstödet är att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen av litteratur samt främja spridning och läsning av litteratur.

Program
12.00 Kulturrådet hälsar välkomna

12.10 Kvalitetsstämplat
Harald Hultqvist, litteraturkännare och litteratursamtalare med känsla för kvalitet skärskådar begreppet, ger oss en historisk överblick och sammanfattar smakdomarnas dispyter.

12.40 Litteraturstödet – från A till Ö
Signe Westin, Kulturrådet, berättar om litteraturstödets bakgrund och syfte.

13.00 Vi som väljer
Nina Frid, Kulturrådet, samtalar om bedömningsprocessen och kriterier med ledamöter från arbetsgrupperna för litteraturstödet. Medverkande: Per Israelson (barn- och ungdomslitteratur), Jonathan Morén (skönlitteratur), Åsa Nilsonne (facklitteratur).

13.45­–14.15 Paus

14.15 Förlagen och litteraturstödet
Representanter från stora och små förlag samtalar om litteraturstödets betydelse för utgivningen. Medverkande: Anna Bengtsson, Ersatz, Håkan Bravinger, Norstedts, Elisabeth Grate, Elisabeth Grate Bokförlag och Ada Wester, Gilla böcker. Henriette Zorn, Kulturrådet samtalar med representanter från förlagen.

14.45 Praktiska exempel
Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie Halland, berättar inledande om bibliotekariers läsvanor. Mattias Karlsson från Skogås bibliotek och David Jonsson från Örebro bibliotek presenterar hur de på ett framgångsrikt sätt lyft de litteraturstödda böckerna.

15.30 Nödvändigheten av poesi
Med poeten, bibliotekarien och litteraturkritikern Arne Johnsson.

Konferensen filmas och läggs ut på Kulturrådets webbplats dagen efter.

Välkommen!

Lunchmacka från 11.15 i Filmhusets foajé

O.s.a. 28/5 till helene.oljons@kulturradet.se

Kontakt
Susanna Höijer, handläggare
Telefon: 08-519 264 50
susanna.hoijer@kulturradet.se

Nina Frid, handläggare
Telefon: 08-519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet bjuder in till en dag om läsfrämjande, kvalitetslitteratur och nödvändigheten av poesi. Seminariet sammanfaller med att det statliga litteraturstödet fyller 40 år! Träffa handläggare från Kulturrådet, förlagsrepresentanter, författare, ledamöter i expertgrupperna för Kulturrådets litteraturstöd och bibliotekarier som lyckats synliggöra svårutlånade böcker.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • helenezhlepy.oljulonndavfas@kugfltsqygrvpsursrradeluwst.qese
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar