Media no image

Ny rapport om kultursamverkansmodellen från Kulturrådet

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 09:30 CET

Idag, den 21 december, publicerar Kulturrådet en kvantitativ rapport om kultursamverkansmodellen, det vill säga de statliga bidrag som fördelas med grund i en regional kulturplan. Nytt för i år är att rapporten fokuserar på ekonomi och personal.

Mellan åren 2010 och 2015 ökade stöden till kultur från regioner och kommuner med nästan 20 procent. De statliga verksamhetsbidragen höjdes samtidigt med två procent. Sammantaget innebär det att bidragen ökat mer än den allmänna kostnadsutvecklingen under perioden.

– Det är glädjande att pengarna till kultur runtom i landet har ökat, säger Staffan Forssell, generaldirektör, Kulturrådet. Höjningarna från regioner och kommuner är tecken på starkare engagemang för kultur och en av de stora vinsterna med kultursamverkansmodellen.

– I budgeten för nästa år har regeringen ökat anslaget för regional kulturverksamhet. Det skapar en grund för att stat, regioner och kommuner tillsammans kan fortsätta stärka den regionala kulturen.

Kulturrådet har jämfört statens uppräkningar av bidrag till regional kulturverksamhet före och efter kultursamverkansmodellen.

– Nivån på den statliga uppräkningen har inte förändrats efter att modellen infördes, konstaterar Love Ander, utredare på Kulturrådet.

I rapporten presenteras utvecklingen av andra intäkter och kostnader samt personal och jämställdhetsdata.

Bakgrund

Sedan 2013 ingår 20 av 21 län i kultursamverkansmodellen. Den innebär att landsting och regioner tar fram en kulturplan i samråd med kommunerna i dialog med kulturskapare och det civila samhället. Regionen eller landstinget fördelar sedan bidrag till enskilda regionala kulturverksamheter. Områdena är teater, dans, musik, muséer, bibliotek, litteratur- och läsfrämjande, konst- och kulturfrämjande, arkiv, hemslöjd och filmkulturell verksamhet. Varje år återrapporterar sedan regioner och landsting till Kulturrådet hur de statliga bidragen använts och vilken verksamhet som genomförts. Återrapporteringen omfattar de kulturverksamheter som tilldelats statliga medel genom kultursamverkansmodellen.

Ladda ned rapporten (pdf) eller läs online

Ytterligare information
Love Ander
Utredare
Telefon: 08 519 264 94
love.ander@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Idag, den 21 december, publicerar Kulturrådet en kvantitativ rapport om kultursamverkansmodellen, det vill säga de statliga bidrag som fördelas med grund i en regional kulturplan. Nytt för i år är att rapporten fokuserar på ekonomi och personal.

Läs vidare »
Media no image

30 kulturtidskrifter får höjt stöd

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 09:59 CET

Sex kulturtidskrifter får stöd för första gången av Kulturrådet och 30 tidskrifter får höjt stöd för 2017. Det är några av nyheterna när årets fördelning av produktionsstöd till kulturtidskrifterna är beslutad. Sammanlagt delar 91 kulturtidskrifter på drygt 20,5 miljoner konor. Det är en ökning jämfört med 2016 då 94 tidskrifter delade på 20,1 miljoner.

Bland de tidskrifter som får stöd för första gången märks exempelvis Carruurteenna, en somaliskspråkig tidskrift om och för barn, Verk som är en digital tidskrift om svensk fotokonst och Historiskan – en historisk tidskrift med fokus på kvinnohistoria.

Bland de 91 tidskrifter som får produktionsstöd är 14 digitala tidskrifter.
– Verk och den relativt nya Walden är exempel på ambitiösa tidskrifter på nätet som håller hög kvalitet. Dixikon och Kunstkritikk är andra exempel på digitala tidskrifter som utmärker sig med sin höga kvalitet, säger Jan Kärrö, handläggare på Kulturrådet.

Högst produktionsstöd får Glänta, Karavan och Bang men vid årets fördelningsomgång får inte mindre än 30 tidskrifter höjt stöd. Exempelvis får Kritiker och Kris och kritik höjningar med 75 000 kronor vardera.
– För ett flertal etablerade kulturtidskrifter med en tydlig profil eller med en särställning inom sitt konstområde har det i år funnits utrymme att höja stödet, säger Jan Kärrö.

Sju tidskrifter behandlar nationella minoriteters språk och kultur. Exempel på det är samiska, romani, finska och meänkieli. Andra språk som företräds bland de tidskrifter som får stöd är arabiska, persiska och somaliska.

Vid årets fördelning ansökte 120 tidskrifter om sammanlagt 40,9 miljoner kronor i produktionsstöd.

Läs mer
Lista över kulturtidskrifter som ansökt om och beviljats produktionsstöd för 2017

Ytterligare information
Jan Kärrö, handläggare
Telefon: 08 519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

Henriette Zorn, handläggare
Telefon: 08 519 264 20
henriette.zorn@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Sex kulturtidskrifter får stöd för första gången av Kulturrådet och 30 tidskrifter får höjt stöd för 2017. Det är några av nyheterna när årets fördelning av produktionsstöd till kulturtidskrifterna är beslutad. Sammanlagt delar 91 kulturtidskrifter på drygt 20,5 miljoner konor. Det är en ökning jämfört med 2016 då 94 tidskrifter delade på 20,1 miljoner.

Läs vidare »
Media no image

Förskolebarn i glesbygd får se professionella föreställningar

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 13:40 CET

20 kommuner i sex regioner får ta del av scenkonst för barn i åldern 3–5 år nästa år. Kulturrådet fördelar 12 miljoner kronor för medel till Skapande förskola för att barn i glesbygd ska få se teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar. Satsningen beräknas nå 5 600 barn.

Tillgången till kultur för barn i hela landet är ojämn. På mindre orter saknas ofta möjligheten att visa teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar. Resorna till större orter, där den professionella scenkonsten finns, blir orimligt långa speciellt för yngre barn.

Kulturrådet gör därför en satsning med scenkonst som turnerar till förskolor, framförallt i glesbygd, med långa avstånd till professionell kultur. Samtidigt som barnen får se föreställningar får förskolans personal introduktion, inspiration och material att arbeta vidare med i den dagliga verksamheten. Konceptet prövades första gången 2016 och fortsätter under 2017.

— Erfarenheterna från i år visar att föreställningarna har varit uppskattade, både av barn och vuxna på förskolan, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet. I några kommuner har man till exempel haft dans och teater och vill nu fortsätta med musik- och cirkusföreställningar.

Kommunerna får även bjuda in familjerna till öppna föreställningar, dit också syskon kan komma.

Bidraget är en del av Skapande skola-satsningen, där medel avsatts för att pröva hur ett bidrag för kultur i förskolan skulle kunna se ut. Kulturrådet har också låtit göra en kartläggning av professionell kultur i förskolan. Ekonomin, geografiska avstånd samt pedagogernas synsätt och intressen är några faktorer som påverkar möjligheten för förskolebarn att få ta del av professionell kultur.

Läs om vilka kommuner som får bidrag

Kartläggning av professionell kultur i förskolan

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

20 kommuner i sex regioner får ta del av scenkonst för barn i åldern 3–5 år nästa år. Kulturrådet fördelar 12 miljoner kronor för medel till Skapande förskola för att barn i glesbygd ska få se teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar. Satsningen beräknas nå 5 600 barn.

Läs vidare »
Media no image

​Välkommen på dialogmöte om romsk inkludering

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 13:45 CET

Kulturrådet bjuder under hösten in till tre dialogmöten på olika platser i landet. Mötena är heldagar och hålls tillsammans med respektive region på plats: Västerbotten, Skåne och Östergötland.

Datum är Umeå den 25 november, Helsingborg 2 december och Linköping 9 december.

Till mötena bjuds kulturinstitutioner och romska kulturaktörer in för att inspirera till nya samarbeten. Under dagen kommer vi utifrån goda exempel på samarbeten inspirera till nya och att informera om möjligheterna till bidrag för olika kulturverksamheter. Med på alla möten är Ingrid Schiöler som berättar om utställningen Vi är romer från Göteborg och arbetet med romsk delaktighet. Romska kulturinslag, bland annat dans, poesi och musik varvas med presentationer och diskussioner under dagarna.

Dialogmötets innehåll tas fram tillsammans av Kulturrådet med romska sakkunniga.

Romska kulturaktörer får ersättning för eventuella resekostnader samt för utebliven inkomst under dagen.

Kontakt
Eva Ottosson, projektledare
eva.ottosson@kulturradet.se
Telefon: 076 540 10 24

Bakgrund
Regeringen har givit Kulturrådet i uppdrag att genomföra insatser för att stärka romska kulturaktörer och deras samarbeten med olika kulturinstitutioner. Under 2017–2018 ska särskilda pengar fördelas till romska kulturaktörer genom en tillfällig förstärkning med 500 000 kronor per år.

Kulturrådet bjuder under hösten in till tre dialogmöten på olika platser i landet. Mötena är heldagar och hålls tillsammans med respektive region på plats: Västerbotten, Skåne och Östergötland.

Läs vidare »
Media no image

​Pressinbjudan: Kulturrådet och Riksutställningar bjuder till konferens – Konsten att beröra

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 12:34 CET

Konst och kultur har kraft att förflytta positioner, förändra attityder och se bortom det invanda. Men hur går det till? Kan konst motverka rasism och utmana normer och stereotyper? Och vilka reaktioner kan uppstå?

Kulturrådet och Riksutställningar arrangerar konferensen på regeringens uppdrag. Målgruppen är främst verksamhetsledare, producenter och tjänstemän vid kulturinstitutioner och andra verksamheter som förmedlar och beställer konst och kultur. Cirka 300 personer från hela kultursverige är anmälda.

Välkommen till Musikaliska i Stockholm, den 7 december klockan 09.00–16.30

Osa 6 december före 16.00.

Se hela programmet

Ytterligare information
Cecilia Eriksson, handläggare
Telefon 08 519 264 06
cecilia.eriksson@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Konst och kultur har kraft att förflytta positioner, förändra attityder och se bortom det invanda. Men hur går det till? Kan konst motverka rasism och utmana normer och stereotyper? Och vilka reaktioner kan uppstå?

Läs vidare »
Media no image

Tio miljoner till biblioteksverksamhet för nyanlända

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 11:03 CET

Kulturrådet fördelar nu närmare tio miljoner kronor till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande. Tanken är att stärka bibliotekens roll som demokratiska arenor där människor med olika bakgrund kan mötas, ta del av kunskap, litteratur och kultur.

Några exempel på aktiviteter är språkcaféer, svenska med bebis och skrivarworkshops. Uppsökande verksamhet är också ett återkommande inslag. Det kan handla om bokbussar, besök på asylboende och pop-up bibliotek. Många bibliotek skapar möjligheter för möten mellan nyanlända och svenskar på orten.

51 projekt från alla 21 län tilldelas stöd av Kulturrådet.

Läs mer
Biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande

Ytterligare information
Anna Ringberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 48
anna.ringberg@kulturradet.se

Maria Telenius
Handläggare
Telefon 08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar nu närmare tio miljoner kronor till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande. Tanken är att stärka bibliotekens roll som demokratiska arenor där människor med olika bakgrund kan mötas, ta del av kunskap, litteratur och kultur.

Läs vidare »
Media no image

Rekordmånga söker stöd för svenska skivproduktioner

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 14:17 CET

Norrlandsrapparen Zacke, barnmusikduon Emma & KJ och jazzgruppen Jari Haapalainen Trio tre är exempel på artister vars skivor nu får stöd. Kulturrådet fördelar vid årets andra ansökningsomgång drygt fyra miljoner kronor i bidrag till 77 produktioner på 54 skivbolag. Totalt kom rekordmånga – 358 ansökningar – in till Kulturrådet.

Andra exempel på fonogram som får stöd är Swedish contemporary violin concertos av violinisten Cecilia Zilliacus, Palliative care av popartisten Kendal Johansson, och folkmusiktrion Den nya Jernbergstrions självbetitlade debutalbum.

Fonogramstödet har ett kontinuerligt högt och också ökande söktryck, framförallt av ansökningar som kan kategoriseras som någon form av populärmusik. Ett skäl är att antalet egenutgivningar ökar. En annan orsak är att det ekonomiska behovet vuxit eftersom skivförsäljning och streaming inte genererar några större intäkter inom smalare musikutgivning.

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Kulturrådet strävar efter mångfald vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och produktionens ekonomiska förutsättningar.

Läs mer
Fonogram

Ytterligare information
Jakob Linder Eknor
Handläggare
Telefon: 08 519 264 60
jakob.linder.eknor@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Norrlandsrapparen Zacke, barnmusikduon Emma & KJ och jazzgruppen Jari Haapalainen Trio tre är exempel på artister vars skivor nu får stöd. Kulturrådet fördelar vid årets andra ansökningsomgång drygt fyra miljoner kronor i bidrag till 77 produktioner på 54 skivbolag. Totalt kom rekordmånga – 358 ansökningar – in till Kulturrådet.

Läs vidare »
Media no image

​Kreativa platser i Värmland får stöd av Kulturrådet

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 13:59 CET

KÄRAHÄR, Kristinehamn och Kultur på lika villkor i Karlstad är två av de 27 projekt som får stöd genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser. Under en treårsperiod ska 100 miljoner delas ut för konst och kultur i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande.

– Delaktighet och engagemang är nyckelord, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Tanken är att människor ska få inflytande över konsten och kulturen i sin egen närmiljö, att äga sitt rum.

Idag togs beslutet om vilka som får vara med och dela på årets 32 miljoner. Projekten sträcker sig från Hertsön i Luleå till Rosengård i Malmö och från Fisksätra i Nacka till Bergsjön i Göteborg. Projekten återfinns i Luleå, Jörn, Umeå, Sundsvall, Bollnäs, Uppsala, Karlstad, Kristinehamn, Stockholm, Nacka, Botkyrka, Södertälje, Flen, Linköping, Falköping, Göteborg, Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

Projekten bygger på samarbeten mellan flera organisationer, ofta mindre föreningar tillsammans med någon etablerad institution. Ett exempel är Megafonen i stockholmsförorten Norsborg som slår sig ihop med teaterinstitutionen Unga Klara i projektet Ortens verklighet. Ett annat exempel är Kulturköket i Luleå där Hertsön teaterförening arbetar ihop med Galleri Lillasyster och Arbetsmarknadsförvaltningen.

Många projekt inom Kreativa platser handlar om community art, konsten som medel, boendes egna berättelser med mera.

– Det handlar ofta om att skapa plattformar för att stärka de lokala nätverk av kulturutövare som bor och verkar i området, säger Simon Strömberg, handläggare Kulturrådet. Det kan ske genom publika evenemang, nätverksträffar, experimentella workshops, festivaler, mentorskap etc.

Intresset för att söka bidraget har varit rekordstort. Över 200 ansökningar har kommit in till Kulturrådet. Drygt 750 föreningar, organisationer återfinns i de olika partnerskapen. 80 kommuner och samtliga län finns representerade bland ansökningarna.

–Ideella, konstnärliga och kreativa aktörer skapar stark gemenskap och kan bygga broar mellan människor, säger Viktoria Nguema, handläggare Kulturrådet.

Läs mer
Bidrag, Kreativa platser
Beskrivning av beviljade projekt

Bakgrund:
Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela hundra miljoner kronor under perioden 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande runt om i landet. Projekten utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. Kreativa platser handlar om är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Stödet är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen. Satsningen har föregåtts av omvärldsbevakning och inspiration från liknande projekt internationellt. En särskild inspiratör är Creative People and Places som Arts Council, England står bakom.

Ytterligare information
Simon Strömberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon 08 519 264 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

KÄRAHÄR, Kristinehamn och Kultur på lika villkor i Karlstad är två av de 27 projekt som får stöd genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser. Under en treårsperiod ska 100 miljoner delas ut för konst och kultur i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande.

Läs vidare »
Media no image

​Livet bitch! får stöd av Kulturrådet

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 13:58 CET

Livet bitch! i Södertälje är ett projekt som nu får stöd av Kulturrådet genom Kreativa platser, som är en del av den treåriga regeringssatsningen Äga rum. 27 projekt runtom i hela landet delar på 32 miljoner kronor.

Det är i områdena Hovsjö, Ronna och Fornhöjden som projektet ska äga rum. Sex samarbetsparter ingår; Tjejhuset, Grafikens hus, Juventas ungdomsjour, Södertälje amatörteater, Södertälje kommun och Mezzopotelge kulturförening.

– Delaktighet och engagemang är nyckelord, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Tanken är att människor ska få inflytande över konsten och kulturen i sin egen närmiljö, att äga sitt rum.

Idag, den 29 november, togs beslut om vilka som får vara med och dela på de 32 miljonerna. Projekten sträcker sig från Hertsön i Luleå till Rosengård i Malmö och från Fisksätra i Nacka till Bergsjön i Göteborg. Projekten återfinns i Luleå, Jörn, Umeå, Sundsvall, Bollnäs, Uppsala, Karlstad, Kristinehamn, Stockholm, Nacka, Botkyrka, Södertälje, Flen, Linköping, Falköping, Göteborg, Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

Projekten bygger på samarbeten mellan flera organisationer, ofta mindre föreningar tillsammans med någon etablerad institution. Ett exempel är Megafonen i stockholmsförorten Norsborg som slår sig ihop med teaterinstitutionen Unga Klara i projektet Ortens verklighet. Ett annat exempel är Kulturköket i Luleå där Hertsön teaterförening arbetar ihop med Galleri Lillasyster och Arbetsmarknadsförvaltningen.

Många projekt inom Kreativa platser handlar om community art, konsten som medel, boendes egna berättelser med mera.

– Det handlar ofta om att skapa plattformar för att stärka de lokala nätverk av kulturutövare som bor och verkar i området, säger Simon Strömberg, handläggare Kulturrådet. Det kan ske genom publika evenemang, nätverksträffar, experimentella workshops, festivaler, mentorskap etc.

Intresset för att söka bidraget har varit rekordstort. Över 200 ansökningar har kommit in till Kulturrådet. Drygt 750 föreningar, organisationer återfinns i de olika partnerskapen. 80 kommuner och samtliga län finns representerade bland ansökningarna.

– Ideella, konstnärliga och kreativa aktörer skapar stark gemenskap och kan bygga broar mellan människor, säger Viktoria Nguema, handläggare Kulturrådet.

Läs mer
Bidrag, Kreativa platser
Beskrivning av beviljade projekt

Bakgrund
Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela hundra miljoner kronor under perioden 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande runt om i landet. Projekten utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. Kreativa platser handlar om är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Stödet är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen. Satsningen har föregåtts av omvärldsbevakning och inspiration från liknande projekt internationellt. En särskild inspiratör är Creative People and Places som Arts Council, England står bakom.

Ytterligare information
Simon Strömberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon 08 519 264 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Livet bitch! i Södertälje är ett projekt som nu får stöd av Kulturrådet genom Kreativa platser, som är en del av den treåriga regeringssatsningen Äga rum. 27 projekt runtom i hela landet delar på 32 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media no image

​Fem kreativa platser i Skåne får stöd av Kulturrådet

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 13:58 CET

Kroksbäck och Holma är två av platserna i Malmö som får stöd genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser. Sammanlagt får 27 platser i hela landet dela på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där också Statens konstråd ingår.

– Delaktighet och engagemang är nyckelord, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Tanken är att människor ska få inflytande över konsten och kulturen i sin egen närmiljö, att äga sitt rum.

Projekten bygger på samarbeten mellan organisationer, ofta mindre föreningar tillsammans med någon etablerad institution.

Ett exempel i Malmö är projektet Släpp loss kulturen i Kroksbäck och Holma.

Där vill man att de boendes egna berättelser får stå i centrum. Projektet släpper loss den kultur och kreativitet som finns, stärker självförtroende och deltagande och uppmuntra att våga och vilja ta plats på kulturscenen. Partner är bland andra Flamman Ungdomens hus, Teater inSite, Malecon Music och MKB Fastigheter

Också Malmöbaserade Kulturhuset Trean får stöd. Projektet syftar till att samla verksamma goda krafter till aktiviteter och därigenom göra så att fler deltar i kultur som håller kvalitet i processer och resultat. Det sker genom att utmana unga att formulera sig i skrift, tal, ton och rörelse. Projektet ska också jobba med modeller för mentorskap och handledning av professionella kulturaktörer. Partner är Rörelsen Gatans röst och ansikte, Arrangörsskolan, Södra Community, ABF Malmö och Media Avenue Öresund.

– Många projekt handlar om att stärka de lokala nätverk av kulturutövare som bor och verkar i området, säger Simon Strömberg, handläggare på Kulturrådet. Det kan ske genom publika evenemang, nätverksträffar, experimentella workshops, festivaler, mentorskap etc.

Intresset för att söka bidraget har varit rekordstort. Över 200 ansökningar har kommit in till Kulturrådet. Drygt 750 föreningar, organisationer återfinns i de olika partnerskapen. 80 kommuner och samtliga län finns representerade bland ansökningarna.

Läs mer
Bidrag, Kreativa platser
Beskrivning av beviljade projekt

Bakgrund
Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela hundra miljoner kronor under perioden 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande runt om i landet. Projekten utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. Kreativa platser handlar om är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Stödet är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen. Satsningen har föregåtts av omvärldsbevakning och inspiration från liknande projekt internationellt. En särskild inspiratör är Creative People and Places som Arts Council, England står bakom.

Ytterligare information
Simon Strömberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon 08 519 264 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kroksbäck och Holma är två av platserna i Malmö som får stöd genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser. Sammanlagt får 27 platser i hela landet dela på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där också Statens konstråd ingår.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • Pressfrågor
  • qyhezzszlegnnesg.ophljons@kuhrltjofbwjkzcewpurragjlydeynt.se
  • 08-519 264 25
  • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

  • Kulturrådet
  • Borgvägen 1-5, Box 27215
  • 102 53 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar