Media no image

31 miljoner kronor till musikarrangörer

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 12:19 CET

Kulturrådet fördelar närmare 28,6 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till arrangörer inom musikområdet. Stöd ges också till riksorganisationer som fördelar medel till sina medlemmar för att sprida musik av hög kvalitet i hela landet. För första gången har fördelningen av detta stöd bedömts av en referensgrupp med breda kunskaper inom musikområdet. Dessutom fördelas 2,43 miljoner kronor i projektstöd till musikarrangörer. Totalt blir det över 31 miljoner kronor.

Kulturrådet fördelar närmare 28,6 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till arrangörer inom musikområdet. Stöd ges också till riksorganisationer som fördelar medel till sina medlemmar för att sprida musik av hög kvalitet i hela landet. För första gången har fördelningen av detta stöd bedömts av en referensgrupp med breda kunskaper inom musikområdet. Dessutom fördelas 2,43 miljoner kronor i projektstöd till musikarrangörer. Totalt blir det över 31 miljoner kronor.

Arrangörsbidraget syftar till att främja en mångfald av musik av hög kvalitet som tillgängliggörs för allmänheten i form av konserter eller andra publika evenemang. Bidrag kan sökas för omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet med professionella artister och musikgrupper inom den fria sektorn samt för samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet.

Att låta en referensgrupp med noga utvalda experter inom ett visst konstområde lämna förslag om fördelningen av ett visst stöd används sedan länge på många håll inom Kulturrådets verksamhet, bland annat bidrag till den fria scenkonsten och till samverkan med komponister. Nu har samma metod använts för verksamhetsstödet till musikarrangörer för första gången. Enligt referensgruppens förslag beviljas verksamhetsbidrag till 66 organisationer i samlingsbeslutet.

Referensgruppen konstaterar att helheten av ansökningarna inom bidragsomgången för verksamhetsbidrag till musikarrangörer visar på en infrastruktur som möjliggör en spridning av konserter runt om i Sverige och som till stor del bygger på ideella musikarrangörer. Referensgruppen har lagt stor vikt vid bedömning av ekonomisk situation, konstnärlig kvalitet, förnyelse, jämställdhetsperspektiv och mångfald av musikaliska uttryck. Utöver organisationer som fått bidrag direkt hos Kulturrådet uppskattas det att minst 250 arrangörer i hela landet kommer att få ta del av bidraget via riksorganisationer som beviljats bidrag.

Kulturrådet ser positivt på att intresset för verksamhetsbidraget ökat då 20 procent fler ansökningar inkommit jämfört med 2016.

Kulturrådet har ökat verksamhetsbidraget till sju arrangörer: Föreningen för Mixkultur, Kulturverket, Föreningen Nymus, Brötz, Pipeline – Sundsvalls Musikforum, Auditiva Teatern i Stockholm AB och Kulturföreningen Inkonst. Utöver detta har Kulturrådet ökat bidrag till Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) för genomförande av arrangörsutbildningen Check och till Musik- och Kulturföreningarnas samarbetsorganisation (MoKS). MoKS, som är en samarbetsorganisation för ideella musik- och kulturföreningar i Sverige, är den organisation som fått störst ökning av sitt bidrag.

Fyra organisationer beviljas verksamhetsbidrag för första gången: Kulturföreningen Kontrast på Victoria i Skåne, Nordmalings Musik- och teaterförening i Västerbotten, Dala-Floda Operafest i Dalarna samt Vargkatten Produktion AB i Stockholms län. Sistnämnda organisation planerar under 2017 att utveckla och stärka klezmerscenen i Sverige genom offentliga arrangemang, internationella gästspel, turnéslingor och en klezmerfestival.

Projektbidrag till musikarrangörer kan sökas för konsertserier, festivaler och samarbeten mellan arrangörer som avser turnéer med svenska eller internationella grupper i Sverige. Projektbidrag kan även sökas för främjande insatser som bidrag till att utveckla arrangörsledet. Även inom detta stöd får MoKS bidrag, för projektet Technixx som syftar till att säkerställa jämställdheten bakom scenen. Ett första delprojekt under 2017 fokuserar på ljud-, ljus-, och scentekniker som inte definierar sig som män. Utöver detta får 40 andra projekt som äger rum i år fått bidrag, bland andra Pitefolk Världsmusikfestival i Norrbotten, Ystad Sweden Jazz i Skåne och Sundsvalls Gitarrfestival i Västernorrland.

Läs mer
Verksamhetsbidrag
Projektbidrag

Ytterligare information
Luciana Marques
Handläggare
Telefon: 08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar närmare 28,6 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till arrangörer inom musikområdet. Stöd ges också till riksorganisationer som fördelar medel till sina medlemmar för att sprida musik av hög kvalitet i hela landet. För första gången har fördelningen av detta stöd bedömts av en referensgrupp med breda kunskaper inom musikområdet.

Läs vidare »
Media no image

Kulturrådet fördelar medel inom bild- och formkonst

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 09:40 CET

Kollektivverkstäder, konsthantverksgrupper, främjandeorganisationer och lokalhållande organisationer runtom i landet får nu stöd av Kulturrådet. Totalt fördelas drygt 29,7 miljoner kronor.

900 000 kronor har fördelats i utrustningsbidrag till 18 kollektivverkstäder runtom i landet. Fem ligger i Västra Götaland, tre i vardera Västernorrland, Skåne och Stockholm samt en i vardera Jönköping, Halland, Västmanland och Gävleborg.

1 885 000 kronor går till verksamhetsbidrag till konsthantverksgrupper varav 525 000 kr av stödet avser utställningsersättning till formkonstnärer.

Sveriges Konstföreningar får verksamhetsbidrag på 8,3 miljoner och Folkrörelsernas Konstfrämjande beviljas drygt 4,1 miljoner kronor.

Kulturrådet fördelar även bidrag enligt regleringsbrev 2017 till Kungliga Akademin för de fria konsterna (Konstakademin), till Folkets hus och parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Våra gårdar och till Samlingsorganisationernas Samarbetskommitté (Folkets hus och parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Våra gårdar).

Läs mer
Bidrag inom bild- och formkonst

Ytterligare information
Anna Livén West
Handläggare
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kollektivverkstäder, konsthantverksgrupper, främjandeorganisationer och lokalhållande organisationer runtom i landet får nu stöd av Kulturrådet. Totalt fördelas drygt 29,7 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media no image

​Halland får ökat stöd inom kultursamverkansmodellen

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 16:30 CET

Art Inside Out* i Halland är en av de verksamheter som uppmärksammas när Kulturrådet fördelar stöd via kultursamverkansmodellen. Region Halland får två miljoner kronor extra för satsningar på konstnärlig förnyelse och nya sammanhang för konstnärerna.

Kulturrådets styrelse har idag fattat beslut om 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. I år har kultursamverkansmodellen fått en förstärkning med 30 miljoner kronor. Kulturrådet använder tillskottet till att göra prioriteringar – 13 län får ökat stöd.

– Det är mycket glädjande att det nu finns pengar till att utveckla och prioritera inom kultursamverkansmodellen, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådets styrelse har identifierat tre områden som utgångspunkt för 2017 års prioriteringar. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

 • ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter
 • utveckla den regionala kulturella infrastrukturen
 • ge ökat utrymme för konst- och kulturområden som har svag regional struktur

– Styrelsens förhoppning är att dessa prioriteringar gjuter nytt liv i kultursamverkansmodellen och leder till spännande utveckling i de regionala kulturverksamheterna, betonar Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet.

De 13 län som får ökat stöd är Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och Östergötland.

Ökningarna bygger bland annat på att länen har ambitioner att utöka sin interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och strukturer samt förbättra förutsättningarna för att skapa och möta exempelvis bild- och form-, dans-, och operakonst.

*Art Inside Out är en ny regional kulturinstitution för konstnärligt skapande och möten med publik som bygger på residens. Residensverksamhet innebär att kulturskapare under en period får möjlighet att verka i Halland.

Läs mer
Bidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska
Koordinator
lisa.poska@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 80

Erik Åström
Koordinator
erik.astrom@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 40

Jelena Jesic
Handläggare
jelena.jesic@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 57

Art Inside Out* i Halland är en av de verksamheter som uppmärksammas när Kulturrådet fördelar stöd via kultursamverkansmodellen. Region Halland får två miljoner kronor extra för satsningar på konstnärlig förnyelse och nya sammanhang för konstnärerna.

Läs vidare »
Media no image

​Dalarna får ökat stöd inom kultursamverkansmodellen

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 16:30 CET

Kulturrådet har i sitt beslut att bevilja landstinget i Dalarna ett extra stöd om 1,8 mnkr tagit fasta på de behov som finns för att ge operaverksamheten i Dalhalla en mer stabil grund och även folkmusiklägret Ethno. Även arbetet med att utveckla områdena dans och bild och form lyfts fram i beslutet.

Kulturrådets styrelse har idag fattat beslut om 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. I år har kultursamverkansmodellen fått en förstärkning med 30 miljoner kronor. Kulturrådet använder tillskottet till att göra prioriteringar – 13 län får ökat stöd.

– Det är mycket glädjande att det nu finns pengar till att utveckla och prioritera inom kultursamverkansmodellen, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådets styrelse har identifierat tre områden som utgångspunkt för 2017 års prioriteringar. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

 • ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter
 • utveckla den regionala kulturella infrastrukturen
 • ge ökat utrymme för konst- och kulturområden som har svag regional struktur

– Styrelsens förhoppning är att dessa prioriteringar gjuter nytt liv i kultursamverkansmodellen och leder till spännande utveckling i de regionala kulturverksamheterna, betonar Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet.

De 13 län som får ökat stöd är Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och Östergötland.

Ökningarna bygger bland annat på att länen har ambitioner att utöka sin interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och strukturer samt förbättra förutsättningarna för att skapa och möta exempelvis bild- och form-, dans-, och operakonst.

Läs mer
Bidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska
Koordinator
lisa.poska@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 80

Erik Åström
Koordinator
erik.astrom@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 40

Jelena Jesic
Handläggare
jelena.jesic@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 57

Kulturrådet har i sitt beslut att bevilja landstinget i Dalarna ett extra stöd om 1,8 mnkr tagit fasta på de behov som finns för att ge operaverksamheten i Dalhalla en mer stabil grund och även folkmusiklägret Ethno. Även arbetet med att utveckla områdena dans och bild och form lyfts fram i beslutet.

Läs vidare »
Media no image

​Region Norrbotten får ökat stöd inom kultursamverkansmodellen

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 16:29 CET

Norrbottens ambitioner att utveckla samverkan inom kulturområdet med övriga tre norrlandslän, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland, uppmärksammas av Kulturrådet. Kulturrådet ökar anslaget till Region Norrbotten med 700 000 kronor. Sammantaget beviljas Norrbotten 42,9 miljoner kronor för 2017 vid årets fördelning.

Kulturrådets styrelse har idag fattat beslut om 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. I år har kultursamverkansmodellen fått en förstärkning med 30 miljoner kronor. Kulturrådet använder tillskottet till att göra prioriteringar – 13 län får ökat stöd.

– Det är mycket glädjande att det nu finns pengar till att utveckla och prioritera inom kultursamverkansmodellen, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådets styrelse har identifierat tre områden som utgångspunkt för 2017 års prioriteringar. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

 • ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter
 • utveckla den regionala kulturella infrastrukturen
 • ge ökat utrymme för konst- och kulturområden som har svag regional struktur

– Styrelsens förhoppning är att dessa prioriteringar gjuter nytt liv i kultursamverkansmodellen och leder till spännande utveckling i de regionala kulturverksamheterna, betonar Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet.

De 13 län som får ökat stöd är Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och Östergötland.

Ökningarna bygger bland annat på att länen har ambitioner att utöka sin interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och strukturer samt förbättra förutsättningarna för att skapa och möta exempelvis bild- och form-, dans-, och operakonst.

Läs mer
Bidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska
Koordinator
lisa.poska@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 80

Erik Åström
Koordinator
erik.astrom@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 40

Jelena Jesic
Handläggare
jelena.jesic@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 57

Norrbottens ambitioner att utveckla samverkan inom kulturområdet med övriga tre norrlandslän, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland, uppmärksammas av Kulturrådet. Kulturrådet ökar anslaget till Region Norrbotten med 700 000 kronor. Sammantaget beviljas Norrbotten 42,9 miljoner kronor för 2017 vid årets fördelning.

Läs vidare »
Media no image

​Region Västerbotten får ökat stöd inom kultursamverkansmodellen

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 16:29 CET

Region Västerbottens ambitioner att utveckla samverkan inom kulturområdet med övriga tre norrlandslän, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland och Norrbotten uppmärksammas av Kulturrådet. Kulturrådet ökar anslaget till Region Västernorrland med 700 000 kronor. Sammantaget beviljas Västernorrland drygt 44,2 miljoner kronor för 2017 vid årets fördelning.

Kulturrådets styrelse har idag fattat beslut om 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. I år har kultursamverkansmodellen fått en förstärkning med 30 miljoner kronor. Kulturrådet använder tillskottet till att göra prioriteringar – 13 län får ökat stöd.

– Det är mycket glädjande att det nu finns pengar till att utveckla och prioritera inom kultursamverkansmodellen, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådets styrelse har identifierat tre områden som utgångspunkt för 2017 års prioriteringar. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

 • ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter
 • utveckla den regionala kulturella infrastrukturen
 • ge ökat utrymme för konst- och kulturområden som har svag regional struktur

– Styrelsens förhoppning är att dessa prioriteringar gjuter nytt liv i kultursamverkansmodellen och leder till spännande utveckling i de regionala kulturverksamheterna, betonar Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet.

De 13 län som får ökat stöd är Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och Östergötland.

Ökningarna bygger bland annat på att länen har ambitioner att utöka sin interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och strukturer samt förbättra förutsättningarna för att skapa och möta exempelvis bild- och form-, dans-, och operakonst.

Läs mer
Bidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska
Koordinator
lisa.poska@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 80

Erik Åström
Koordinator
erik.astrom@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 40

Jelena Jesic
Handläggare
jelena.jesic@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 57

Region Västerbottens ambitioner att utveckla samverkan inom kulturområdet med övriga tre norrlandslän, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland och Norrbotten uppmärksammas av Kulturrådet. Kulturrådet ökar anslaget till Region Västernorrland med 700 000 kronor. Sammantaget beviljas Västernorrland drygt 44,2 miljoner kronor för 2017 vid årets fördelning.

Läs vidare »
Media no image

​Region Västernorrland får ökat stöd inom kultursamverkansmodellen

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 16:28 CET

Region Västernorrlands ambitioner att utveckla samverkan inom kulturområdet med övriga tre norrlandslän, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten uppmärksammas av Kulturrådet. Kulturrådet ökar anslaget till Region Västernorrland med 700 000 kronor. Sammantaget beviljas Västernorrland drygt 44,2 miljoner kronor för 2017 vid årets fördelning.

Kulturrådets styrelse har idag fattat beslut om 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. I år har kultursamverkansmodellen fått en förstärkning med 30 miljoner kronor. Kulturrådet använder tillskottet till att göra prioriteringar – 13 län får ökat stöd.

– Det är mycket glädjande att det nu finns pengar till att utveckla och prioritera inom kultursamverkansmodellen, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådets styrelse har identifierat tre områden som utgångspunkt för 2017 års prioriteringar. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

 • ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter
 • utveckla den regionala kulturella infrastrukturen
 • ge ökat utrymme för konst- och kulturområden som har svag regional struktur

– Styrelsens förhoppning är att dessa prioriteringar gjuter nytt liv i kultursamverkansmodellen och leder till spännande utveckling i de regionala kulturverksamheterna, betonar Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet.

De 13 län som får ökat stöd är Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och Östergötland.

Ökningarna bygger bland annat på att länen har ambitioner att utöka sin interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och strukturer samt förbättra förutsättningarna för att skapa och möta exempelvis bild- och form-, dans-, och operakonst.

Läs mer
Bidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska
Koordinator
lisa.poska@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 80

Erik Åström
Koordinator
erik.astrom@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 40

Jelena Jesic
Handläggare
jelena.jesic@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 57

Region Västernorrlands ambitioner att utveckla samverkan inom kulturområdet med övriga tre norrlandslän, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten uppmärksammas av Kulturrådet. Kulturrådet ökar anslaget till Region Västernorrland med 700 000 kronor. Sammantaget beviljas Västernorrland drygt 44,2 miljoner kronor för 2017 vid årets fördelning.

Läs vidare »
Media no image

​Örebro får ökat stöd inom kultursamverkansmodellen

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 16:27 CET

Kulturrådets styrelse har beviljat region Örebro län en utökning av statsbidraget med en miljon kronor. Motivet är bl.a. det gränsöverskridande och nyskapande arbetet som bedrivs i The Non Existent Center.

Kulturrådets styrelse har idag fattat beslut om 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. I år har kultursamverkansmodellen fått en förstärkning med 30 miljoner kronor. Kulturrådet använder tillskottet till att göra prioriteringar – 13 län får ökat stöd.

– Det är mycket glädjande att det nu finns pengar till att utveckla och prioritera inom kultursamverkansmodellen, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådets styrelse har identifierat tre områden som utgångspunkt för 2017-års prioriteringar. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

 • ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter
 • utveckla den regionala kulturella infrastrukturen
 • ge ökat utrymme för konst- och kulturområden som har svag regional struktur

– Styrelsens förhoppning är att dessa prioriteringar gjuter nytt liv i kultursamverkansmodellen och leder till spännande utveckling i de regionala kulturverksamheterna, betonar Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet.

De 13 län som får ökat stöd är Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och Östergötland.

Ökningarna bygger bland annat på att länen har ambitioner att utöka sin interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och strukturer samt förbättra förutsättningarna för att skapa och möta exempelvis bild- och form-, dans-, och operakonst.

Läs mer
Bidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska
Koordinator
lisa.poska@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 80

Erik Åström
Koordinator
erik.astrom@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 40

Jelena Jesic
Handläggare
jelena.jesic@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 57

Kulturrådets styrelse har beviljat region Örebro län en utökning av statsbidraget med en miljon kronor. Motivet är bl.a. det gränsöverskridande och nyskapande arbetet som bedrivs i The Non Existent Center.

Läs vidare »
Media no image

Region Kronoberg får ökat stöd inom kultursamverkansmodellen

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 16:27 CET

Kulturrådet beviljar region Kronoberg drygt 35 miljon kronor i stöd till den regionala kulturen. Det arbete som regionen gjort för att stärka den professionella dansen bidrog starkt till en höjning av anslaget med 1 miljon kronor.

Kulturrådets styrelse har idag fattat beslut om nära 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. I år har kultursamverkansmodellen fått en förstärkning med 30 miljoner kronor. Kulturrådet använder tillskottet till att göra prioriteringar – 13 län får ökat stöd.

– Det är mycket glädjande att det nu finns pengar till att utveckla och prioritera inom kultursamverkansmodellen, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådets styrelse har identifierat tre områden som utgångspunkt för 2017 års prioriteringar. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

 • ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter
 • utveckla den regionala kulturella infrastrukturen
 • ge ökat utrymme för konst -och kulturområden som har svag regional struktur

– Styrelsens förhoppning är att dessa prioriteringar gjuter nytt liv i kultursamverkansmodellen och leder till spännande utveckling i de regionala kulturverksamheterna, betonar Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet.

De 13 län som får ökat stöd är Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och Östergötland.

Ökningarna bygger bland annat på att länen har ambitioner att utöka sin interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och strukturer samt förbättra förutsättningarna för att skapa och möta exempelvis bild- och form-, dans-, och operakonst.

Läs mer
Bidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska
Koordinator
lisa.poska@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 80

Erik Åström
Koordinator
erik.astrom@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 40

Jelena Jesic
Handläggare
jelena.jesic@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 57

Kulturrådet beviljar region Kronoberg drygt 35 miljon kronor i stöd till den regionala kulturen. Det arbete som regionen gjort för att stärka den professionella dansen bidrog starkt till en höjning av anslaget med 1 miljon kronor.

Läs vidare »
Media no image

​Region Jämtland Härjedalen får ökat stöd inom kultursamverkansmodellen

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 16:26 CET

Region Jämtland Härjedalens ambitioner att utveckla samverkan inom kulturområdet med övriga tre norrlandslän, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, uppmärksammas av Kulturrådet. Kulturrådet ökar anslaget till Region Jämtland Härjedalen med 700 000 kronor. Sammantaget får regionen drygt 29 miljoner kronor för 2017 vid årets fördelning.

Kulturrådets styrelse har idag fattat beslut om 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. I år har kultursamverkansmodellen fått en förstärkning med 30 miljoner kronor. Kulturrådet använder tillskottet till att göra prioriteringar – 13 län får ökat stöd.

– Det är mycket glädjande att det nu finns pengar till att utveckla och prioritera inom kultursamverkansmodellen, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådets styrelse har identifierat tre områden som utgångspunkt för 2017 års prioriteringar. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

 • ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter
 • utveckla den regionala kulturella infrastrukturen
 • ge ökat utrymme för konst- och kulturområden som har svag regional struktur

– Styrelsens förhoppning är att dessa prioriteringar gjuter nytt liv i kultursamverkansmodellen och leder till spännande utveckling i de regionala kulturverksamheterna, betonar Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet.

De 13 län som får ökat stöd är Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och Östergötland.

Ökningarna bygger bland annat på att länen har ambitioner att utöka sin interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och strukturer samt förbättra förutsättningarna för att skapa och möta exempelvis bild- och form-, dans-, och operakonst.

Läs mer
Bidrag till regional kulturverksamhet

Ytterligare information
Lisa Poska
Koordinator
lisa.poska@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 80

Erik Åström
Koordinator
erik.astrom@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 40

Jelena Jesic
Handläggare
jelena.jesic@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 57

Region Jämtland Härjedalens ambitioner att utveckla samverkan inom kulturområdet med övriga tre norrlandslän, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, uppmärksammas av Kulturrådet. Kulturrådet ökar anslaget till Region Jämtland Härjedalen med 700 000 kronor. Sammantaget får regionen drygt 29 miljoner kronor för 2017 vid årets fördelning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • helene.oljons@kulturradet.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar