Media-no-image

​Queer kultur – nationell konferens om hbtq i kulturen

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 13:31 CET

Under två välfyllda konferensdagar om queer kultur presenteras aktuella exempel från normbrytande kulturinstitutioner, exempel som kan inspirera och utmana fler att ta ett steg vidare i arbetet.

Riksutställningars och Kulturrådets undersökningar visar att många av kulturinstitutionerna arbetar med hbtq–frågor, men att de har ett behov av mer kunskap. Det finns också ett behov av att komma vidare från tillfälliga satsningar till att hbtq-frågorna blir en integrerad del av det långsiktiga arbetet.

Att kunna spegla sig i kulturen är betydelsefullt för identitetsbyggande och självkänsla. Inom kulturområdet finns många goda initiativ som lyfter hbtq-personers berättelser, ifrågasätter normer och verkar för att öka öppenheten och respekten i samhället.

En av konferensens talare är guldbaggebelönade Saga Becker, som genom sin roll i filmen Nånting måste gå sönder upplevt hur betydelsefullt det kan vara för människor att kunna spegla sig i kulturen.

– Nånting måste gå sönder har betytt så oerhört mycket för människor. Jag får mejl dagligen, och till och med från personer som skriver att de har valt livet efter att de såg filmen. Att se sig själv representerad i konsten och kulturen är på liv och död många gånger. För hur ska man känna någon mening med någonting om man inte finns, säger Saga Becker.

En annan av talarna på konferensen är Patrik Steorn, intendent och chef för Thielska Galleriet.

– Museerna och arkiven är fyllda av berättelser om liv utanför heteronormen och andra sätt att se på kön. Det är mycket som historiskt har varit osynliggjort på våra kulturinstitutioner, men med nya perspektiv får vi syn på sådant som tidigare varit tystat. Som museichef känner jag ett ansvar att lyfta fram föremål, konstverk, och perspektiv som berättar om Sveriges mångfaldiga historia och samtid, och där har queer kultur en självklar plats, säger Patrik Steorn.

Queer kultur–konferensen arrangeras av Kulturrådet och Riksutställningar, i samarbete med Historiska museet, Sjöhistoriska museet och Scenkonstmuseet.


19 NOVEMBER – FOKUS PÅ MUSEERNA
Direktsändning: https://youtu.be/DsLOvkyiV0s
Program: www.riksutstallningar.se/content/program-f%C3%B6r-queer-kultur-den-19-november
Pressanmälan
Dennis Josefson, marknadsförare Riksutställningar
dennis.josefson@riksutstallningar.se
Tel: 076 879 19 08

20 NOVEMBER – FOKUS PÅ KULTURLIVET I STORT
Direktsändning: https://youtu.be/wAwLEFRZDt0
Program: www.kulturradet.se/sv/hbtq/Queer-kultur/Program/
Pressanmälan
Helene Oljons, pressekreterare Kulturrådet
helene.oljons@kulturradet.se
Tel: 08 519 264 25

Bakgrund: kulturmyndigheter med regeringsuppdrag inom hbt
2014 presenterade regeringen en strategi för lika möjligheter och rättigheter för personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Kulturrådet fick uppdraget att vara strategisk myndighet inom kulturområdet och Riksutställningar fick uppdraget att göra en kartläggning av hbtq-perspektiv i museisektorn, som presenterats i rapporten Museerna och hbtq.

Resultatet från Kulturrådets undersökning om arbete med hbtq-frågor på kulturinstitutioner kommer att presenteras under konferensen. Resultatet från Riksutställningars kartläggning finns publicerade i rapporten ”Museerna och hbtq”. https://www.riksutstallningar.se/content/museerna-och-hbtq

Under två välfyllda konferensdagar om queer kultur presenteras aktuella exempel från normbrytande kulturinstitutioner, exempel som kan inspirera och utmana fler att ta ett steg vidare i arbetet.

Läs vidare »
Media-no-image

Stöd till bild- och formkonst

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 14:16 CET

Kulturrådet fördelar den här omgången stöd till tio aktörer inom bild- och formkonst. Nio av de tio riktar sig till barn och unga. 
– Det är glädjande att se så många projekt där barn och unga får delta samt ta del av professionell konst och design, säger Anna Livén West, handläggare på Kulturrådet.

 • Kulturföreningen Artplant i Västernorrland tilldelas medel för workshops med ungdomar, skolor och familjer i samband med en utställning av den indonesiske konstnären Heri Dono.
 • Design Lab S i Stockholm får stöd för projektet Design Arkiv S, också för barn och unga. Här ställs frågor om museers samlingar, kulturarv och artefakter.
 • Sisters of Jam och Galleri Syster beviljas bidrag för två projekt där båda samarbetar med feministiska nätverk i USA respektive Tyskland.

Kulturrådet konstaterar att de beviljade ansökningarna erbjuder både nationella och internationella mötesplatser för erfarenhetsutbyte och konstnärlig utveckling. Sammantaget bidrar medlen till att såväl svensk som internationell publik får möjlighet att ta del av konstuttryck av hög kvalitet.

Sammanlagt fördelas närmare 1,5 miljoner kronor den här omgången.

Ytterligare information
Anna Livén West
Handläggare
Tel: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Tel: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar den här omgången stöd till tio aktörer inom bild- och formkonst. Nio av de tio riktar sig till barn och unga. – Det är glädjande att se så många projekt där barn och unga får delta samt ta del av professionell konst och design, säger Anna Livén West, handläggare på Kulturrådet.

Läs vidare »
Media-no-image

Stöd till samverkan med komponister

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 11:04 CET

Kulturrådet fördelar idag stöd till 30 samverkansprojekt med komponister. Sammanlagt fördelas cirka 2,4 miljoner kronor den här omgången.
– Kulturrådet noterar en 30-procentig ökning av antalet ansökningar jämfört med motsvarande fördelning förra året, konstaterar Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet. Kvaliteten på ansökningarna är också generellt hög.

Bland ansökningarna finns en mångfald av uttryck som bland annat innefattar västerländsk konstmusik, improvisation, jazz, pop, folk-och världsmusik, körmusik, opera med mera. Bland de sökande finns fria teater-, dans- och musikgrupper, arrangörer och regionala institutioner.

Könsfördelningen bland komponister håller på att jämnas ut. 46,5 procent av stödet går till kvinnor den här omgången, vilket är en liten ökning jämfört med vårens fördelning. Referensgruppen noterar att bidraget över längre tid långsamt har utvecklats i positiv riktning och att det lönar sig att trycka på när det gäller genus och jämställdhet.

– 2008 var andelen kvinnor 22 procent bland de beviljade bidragen till samverkan med komponister, och med nivån på höstens fördelning innebär det en ökning med 24,5 procentenheter, säger Magnus Lemark.

Några nya aktörer får stöd inom detta bidrag; Vox Pacis – Fredens Röst, Moderna Art Teatergrupp, Kartong Inn och Stockholm Contemporary Guitar Ensemble.

Ytterligare information
Magnus Lemark
Handläggare
Tel: 08 519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Tel: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet fördelar idag stöd till 30 samverkansprojekt med komponister. Sammanlagt fördelas cirka 2,4 miljoner kronor den här omgången. – Kulturrådet noterar en 30-procentig ökning av antalet ansökningar jämfört med motsvarande fördelning förra året, konstaterar Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet. Kvaliteten på ansökningarna är också generellt hög.

Läs vidare »
Media-no-image

Kulturrådets stöd till fri scenkonst

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 16:03 CET

Kulturrådet fördelar medel till nationella och internationella projekt inom fri scenkonst. Söktrycket är fortsatt mycket högt. Från hela landet har det kommit 209 ansökningar om sammanlagt 56 miljoner kronor. I och med de beslut som nu presenteras fördelas 7,4 miljoner till 40 aktörer.

Projektbidrag till fria aktörer inom scenkonstområdet bidrar till att öka tillgängligheten till professionell scenkonst över landet. Aktörerna förnyar och utvecklar scenkonsten och presenterar en bredd av konstnärliga uttryck.

En tredjedel av de beviljade projekten riktar sig till en målgrupp mellan 0 och 18 år.

Flera projekt har valt att använda sig av olika språk på scenen och tillgängliggör därmed scenkonsten för fler: Modern Art Teatergrupp och Teater Jalada i Malmö arbetar med flera olika språk, Opera Estrad gör musikdramatik i samarbete med teckenspråkiga skådespelare och Stina Nyberg integrerar syntolkning i utformningen av sin dansföreställning.

Den internationella dimensionen är stark inom den fria scenkonsten. Ungefär hälften av de beviljade projekten inom teaterområdet och majoriteten av projekten inom dansområdet är internationella.

Tolv nya aktörer

Inom dansområdet är det fyra aktörer som får stöd för första gången: Rosalind Goldberg, VARIA 2016 Improvisationsfestival och Moa Kompani i Göteborg samt Köttinspektionen Dans i Uppsala.

Inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck får följande aktörer stöd för första gången: Smart Framförande, Västerbotten, Teater Tofta, Opera Estrad och Teater Nu, Västra Götaland, Totalteatern, Värmland, Modern Art Teatergrupp, Skåne, MPAC Mighty Performing Arts Collective och Angela Wand, Stockholm.

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressansvarig
Tel: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

​Kulturrådet fördelar medel till nationella och internationella projekt inom fri scenkonst. Söktrycket är fortsatt mycket högt. Från hela landet har det kommit 209 ansökningar om sammanlagt 56 miljoner kronor. I och med de beslut som nu presenteras fördelas 7,4 miljoner till 40 aktörer.

Läs vidare »
Media-no-image

13 miljoner kr från Kulturrådet till fria musikgrupper

Pressmeddelanden   •   2015-11-03 13:49 CET

Kulturrådet beviljar 12 980 000 kr i verksamhetsbidrag till 168 fria musikgrupper för 2016. Grupperna får ett bidrag för att spela sin musik för en publik i Sverige och utomlands.

Tillsammans representerar grupperna en mångfald av musikaliska uttryck. Några av de grupper som får verksamhetsbidrag för första gången är MalvaKvartetten (konstmusik), Lyöstraini (samtida improvisationsmusik), Vulkano (art post-punk/pop), Bridget Marsden & Leif Ottosson (folkmusik) och Lisa Björänge Quintet (jazz).

Flera grupper framför sin musik på något av minoritetsspråken. Bland dessa finns Ára som jojkar på nordsamiska, samt Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye och Stahlhammer Klezmer som framför musik på jiddisch.

Det internationella perspektivet märks tydligt i de beviljade bidragen. En tredjedel av konserterna planeras äga rum utomlands. Det visar att den internationella marknaden är ett viktigt arbetsfält för de fria musikgrupperna.

I årets ansökningar är det 34,5 procent av musiker som är kvinnor, vilket är en ökning med 3,5 procent i jämförelse med förra året. I de beviljade ansökningarna är andelen kvinnor bland musiker 36 procent och andelen kvinnor i konstnärlig ledning 40 procent.

14 procent av de beviljade medlen går till musikgrupper som riktar sig särskilt till barn och unga.

Beviljade bidrag till fria musikgrupper.

Ytterligare information
Luciana Marques, handläggare
Tel: 08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Kulturrådet beviljar 12 980 000 kr i verksamhetsbidrag till 168 fria musikgrupper för 2016. Grupperna får ett bidrag för att spela sin musik för en publik i Sverige och utomlands.

Läs vidare »
If9u1ncoerkxtogfd9fu

Sveriges nya läsambassadör presenteras på Bok & Bibliotek

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 13:18 CEST

Anne-Marie Körling har utsetts till Sveriges nya läsambassadör för barn och unga. Hon är legitimerad lärare, utbildar andra lärare, är författare, bloggare, föreläsare och inspiratör. – Det viktigaste är att slå hål på myten att läsning är tråkigt, säger Anne-Marie Körling.

Media-no-image

Barnbokskatalogen speglar Sveriges många språk

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 09:49 CEST

Klockan 09.00 den 24 september lanseras Barnbokskatalogen för 17:e gången på Bok & Bibliotek i Göteborg. Fem experter har läst det mesta i årets utgivning och valt ut det allra bästa i bokfloden. Över 400 000 gratisexemplar delas ut!

Katalogen ska vara en hjälp för barn och unga att hitta spännande läsning. Barnbokskatalogen tipsar om böcker för alla åldrar, serier, faktaböcker och böcker på andra språk än svenska.

– I årets barnbokskatalog blir det tydligt att Sverige är ett land med många språk och att flerspråkighet är en rikedom, säger Nina Frid, handläggare på Kulturrådet.

Kultur i Väst producerar katalogen på uppdrag av Kulturrådet. Den är gratis och sprids via bibliotek, skolor och bokhandlare. Den går även att beställa via webben.

Under Bok & Bibliotek finns Barnbokskatalogen att hämta i Kulturrådets monter på Ung Scen i A-hallen, 03:22 eller i Kultur i Västs monter i D-hallen 02:09.

Barnbokskatalogen är en del i arbetet med Bokjuryn, landets största bokjury, som är en nationell omröstning där barn och unga upp till 19 år röstar fram årets bästa böcker. Röstningen startar den 1 januari 2016 och vinnarna presenteras den 22 april.

Ytterligare information
Nina Frid, handläggare Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Katarina Dorbell
Barnens bibliotek, Kultur i Väst
Telefon: 033 35 76 28
katarina@barnensbibliotek.se

Klockan 09.00 den 24 september lanseras Barnbokskatalogen för 17:e gången på Bok & Bibliotek i Göteborg. Fem experter har läst det mesta i årets utgivning och valt ut det allra bästa i bokfloden. Över 400 000 gratisexemplar delas ut!

Läs vidare »
Media-no-image

​Kulturrådet på Bok & Bibliotek

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 10:27 CEST

Kulturrådet gör en ny storsatsning på Ung Scen i A-hallen och bjuder in till samtal, föreläsningar, möten och utställningar på övergripande teman som yttrandejämlikhet och barns rätt till kultur.

Programpunkter på Ung Scen:

 • Kulturministern utser ny läsambassadör
 • Barnbokskatalogen lanseras
 • Årets mottagare av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
 • Möten mellan idrott och läsning
 • Sexlust och läslust
 • Barnboksförsäljningen ökar!
 • Nyanlända elevers lärande
 • Kulturskolans roll
 • Isländska illustratörer

Möt Alice Bah Kuhnke, Áslaug Jónsdottir, Arabella Koopman, Mårten Melin, Johanna Lindbäck, Moni Nilsson, Chih Yuan Chen, Elina Druker och många fler.

Kulturrådet bjuder även in till nio storseminarier som alla teckentolkas.

Kulturrådet på Bok & Bibliotek.

Ytterligare information

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet gör en ny storsatsning på Ung Scen i A-hallen och bjuder in till samtal, föreläsningar, möten och utställningar på övergripande teman som yttrandejämlikhet och barns rätt till kultur.

Läs vidare »
Media-no-image

​Pressinbjudan: Möt Sveriges nya läsambassadör på Bok & Bibliotek

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 14:08 CEST

Kulturrådet utser Sveriges nya läsambassadör för barn och unga, den tredje i ordningen. Det sker på Bok & Bibliotek i Göteborg torsdagen den 24 september i närvaro av kulturminister Alice Bah Kuhnke. Uppdraget som läsambassadör går ut på att främja läslust och sprida kännedom om hur viktig läsningen är för barns språkutveckling.

Läsambassadören verkar för att ge barn och unga, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen. Ambassadören deltar i det offentliga samtalet, inspirerar vuxna att främja ungas läsning och verkar för att ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteraturen. En viktig målgrupp är barn och vuxna som inte läser, eller läser i liten omfattning

Tjänsten som läsambassadör inrättades efter förebild från USA, Storbritannien, Irland och Australien. Den förste svenske läsambassadören var Johan Unenge, känd för sina böcker och filmer om Eva & Adam. Den andra läsambassadören var Johanna Lindbäck, författare och känd bloggare från bland annat Bokhora.

I Sveriges Radios direktsända P4 Extra med Lotta Bromée klockan 13.05 samtalar läsambassadören med kulturminister Alice Bah Kuhnke. Samtalet fortsätter i Kulturrådets monter på Ung scen i A-hallen klockan 15.00. Då finns också avgående läsambassadör Johanna Lindbäck på plats. Moderator är Daniel Sjölin. Boka gärna tid för intervju!

Ytterligare information
Helene Oljons, pressekreterare
Tel: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

O.s.a. 22/9

Kulturrådet utser Sveriges nya läsambassadör för barn och unga, den tredje i ordningen. Det sker på Bok & Bibliotek i Göteborg torsdagen den 24 september i närvaro av kulturminister Alice Bah Kuhnke. Uppdraget som läsambassadör går ut på att främja läslust och sprida kännedom om hur viktig läsningen är för barns språkutveckling.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny rapport om svensk medverkan i Kreativa Europa 2014

Pressmeddelanden   •   2015-08-20 12:12 CEST

Förra året var första året för Kreativa Europa, det nya EU-programmet för kultur och audiovisuella medier 2014–2020. Projekt med svensk medverkan fick EU-stöd om cirka 19 miljoner euro. 11,3 miljoner euro gick till delprogrammet Kulturoch 7,7 miljoner euro till delprogrammet MEDIA (film, tv, dataspel). Totalt 70 projekt med svensk medverkan, som enskild sökande eller som projektpartner, fick stöd inom Kreativa Europa år 2014.

Av projekten som fått stöd var elva inom delprogrammet Kultur och 59 inom delprogrammet MEDIA. Inom kulturdelen deltar nio svenska aktörer i europeiska samarbetsprojekt. Sex av dessa deltar i större samarbetsprojekt och tre i mindre samarbetsprojekt. I de större samarbetsprojekten är aktörer från minst sex olika länder med, ofta ännu fler. De svenska aktörerna samarbetar med organisationer från många olika delar av Europa. Teater Tre fick stöd för medverkan i projektet Small Size, Performing Arts for Early Years, Stiftelsen Moderna Dansteatern i [DNA] Departures and Arrivals, Riksarkivet i Community as Opportunity – Creative Archives and Users Networkoch Statens museer för världskultur i projektet SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage.Intercult är projektledare för CORNERS – Turning Europe Inside Out.

Inom kulturdelen fick även Norstedts förlag stöd för översättning och förmedling av europeisk skönlitteratur och den internationella litteraturfestivalen Littfest i Umeå deltar i en ny europeisk plattform på litteraturområdet med fokus på poesi och översatt litteratur.

Inom delprogrammet MEDIA gick stöd framförallt till svenska film- och tvproducenter. De fick dela på 5,5 miljoner euro i utvecklingsstöd och stöd till tv-program. Det var ett mycket bra resultat för svensk del, den högsta stödsumman sedan det tidigare MEDIA-programmet startade 1993.Svenska produktionsbolag fick stöd för utveckling av 13 enskilda filmprojekt inom drama, animation och kreativa dokumentärer. Bland annat fick Slugger film stöd för den animerade filmen Sandvargen och Bleck Film och TV för dramat The Ambassador. Tio svenska bolag fick utvecklingsstöd via så kallad slate funding, som innebär finansiering av flera projekt i samma ansökan. Tre Vänner, Fasad, Atmo Media Network och Anagram Film & TV är några av bolagen som beviljades slate funding. Sex svenska tv-producenter beviljades stöd för tv-produktion. Exempelvis fick Palladium stöd för Jordskott och Strix Drama för Blå ögon. Filmlance International mottog den högsta stödsumman och beviljades en miljon euro för Bron III.

Vidare fick svenska filmdistributörer stöd för distribution av 15 europeiska filmer för visning i Sverige och sju svenska bolag beviljades automatiskt distributionsstöd. De 42 svenska biografer som ingår i nätverket Europa Cinemas fick stöd för att visa europeisk film i Sverige. Distributionsstödet och stödet till Europa Cinemas bidrar till en större mångfald i utbudet av film på de svenska biograferna.

Ytterligare ett exempel inom MEDIA-delen är att de svenska dataspelsbolagen Tarsier Studios och Image & Form International fick stöd för utveckling av narrativa dataspel. Stödet till dataspelsutvecklare är en av de nya stödformerna inom Kreativa Europa.

­­År 2014 var ett bra första år för Sverige i den nya programperioden för EU:s sektorsprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Svenskt deltagande i Kreativa Europa bidrar till en stärkt internationalisering och ökad kapacitetsuppbyggnad av kultursektorn och den audiovisuella sektorn i Sverige. De projekt som svenska aktörer deltar i är betydelsefulla för den enskilda organisationen och för publiken i Sverige och i övriga Europa.

Läs hela rapporten

Läs mer om att söka stöd inom Kreativa Europa

Ytterligare information
Elin Rosenström, handläggare
Tel: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Förra året var första året för Kreativa Europa, det nya EU-programmet för kultur och audiovisuella medier 2014–2020. Projekt med svensk medverkan fick EU-stöd om cirka 19 miljoner euro. 11,3 miljoner euro gick till delprogrammet Kulturoch 7,7 miljoner euro till delprogrammet MEDIA (film, tv, dataspel).

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • helene.oljons@kulturradet.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar