Media-no-image

Bred satsning på läsning

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 13:34 CET

Läsprojekt för små barn och större nationella projekt får stöd av Kulturrådet när läsfrämjande bidrag fördelas. 6,2 miljoner kronor fördelas till 30 läsfrämjande projekt i 13 län.

Söktrycket var hårt när pengar för läsfrämjande projekt fördelades för andra gången i år. Totalt inkom 107 ansökningar till en summa av 21 miljoner kronor. Vid bedömningen har Kulturrådet bland annat tittat på hur samverkan ser ut i projekten, hur väl förankrade de är, om projekten uppmuntrar delaktighet och eget skapande samt hur olika medier integreras.

– Projekten visar på en stor bredd, säger Nina Frid, handläggare på Kulturrådet. Flera projekt handlar om små barns språk- och läsutveckling. Andra lyfter läsarsamtalet som metod, som bokcirklar i Östergötland.

– Bland de beviljade projekten finns även satsningar på litteratur och hälsa, och demokratifrämjande åtgärder. I flera projekt finns viljan att söka upp nya målgrupper på nya platser. På Gotland vill man exempelvis starta minibibliotek i badhus.

Projekt av nationell omfattning som nu får stöd av Kulturrådet är bland annat Sommarboken och Barnens boktipsare. Sommarboken är ett projekt som pågått i tre år med stöd av Kulturrådet och med Kultur i Väst som projektägare. Kultur i Väst ska undersöka hur projektet kan permanentas och söker pengar för en uppstartskonferens samt för att fortsatt sprida projektet från dagens 130 bibliotek till två hundra. Sommarboken vill locka barn att läsa under sommarlovet och att prata om sin läsning med varandra.

Projektet Barnens boktipsare får stöd för att utgöra en del i en gemensam nationell delningsbar plattform för digitala folkbibliotek. Folkbiblioteken i Sverige behöver stöd för att utveckla sitt läsfrämjande arbete i digitala medier, inte minst för målgruppen barn och unga. En nationell barnredaktion startas. Redaktionen ska samverka med bland annat Barnens bibliotek i Västra Götaland samt med Barnbokskatalogen. Projektet drivs av Digitala biblioteket vid Stockholm stadsbibliotek i samarbete med Digitala biblioteket vid Malmö stadsbibliotek.

Läsfrämjande insatser

Ytterligare information
Nina Frid
Handläggare
Telefon: 08-519 264 02
nina.frid@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Läsprojekt för små barn och större nationella projekt får stöd av Kulturrådet när läsfrämjande bidrag fördelas. 6,2 miljoner kronor fördelas till 30 läsfrämjande projekt i 13 län.

Läs vidare »
Media-no-image

Stöd till internationellt kulturutbyte inom musikområdet

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 13:34 CET

Lyöstraini utforskar den klassiska koto-traditionen under ett japanskt gästspel, Sidén Hedman duo turnerar i Mexico, och Selam reser med Gnucci och Mapei till Östafrika för en turné med lokala artister. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar bidrag för internationell kulturverksamhet inom musikområdet. Totalt delar 20 aktörer på drygt 1 162 000 kronor.

Andra aktörer som får stöd är Xenia Kriisin som reser på sin första Europaturné, Stockholm Jazz Orchestra för en längre turné i Sydafrika samt Drottningholms barockensemble för ett gästspel i Spanien.

Lattjo drom får också stöd för att genom internationellt nätverksbyggande vidareutveckla Nordic romani festival.

Att öka internationaliseringen inom kultursektorn är en av Kulturrådets prioriterade frågor och där är bidragsgivningen det viktigaste verktyget. Fyra gånger per år fördelas särskilda medel till internationella samarbetsprojekt samt till resor vid internationella gästspel och turnéer inom musikområdet.

Internationellt kulturutbyte, samarbetsprojekt, musik

Internationellt kulturutbyte, mobilitetsstöd, musik

Ytterligare information
Jakob Uddling
Handläggare
Telefon: 08-519 264 60
jakob.uddling@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Lyöstraini utforskar den klassiska koto-traditionen under ett japanskt gästspel, Sidén Hedman duo turnerar i Mexico, och Selam reser med Gnucci och Mapei till Östafrika för en turné med lokala artister. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar bidrag för internationell kulturverksamhet inom musikområdet. Totalt delar 20 aktörer på drygt 1 162 000 kronor.

Läs vidare »
Media-no-image

1,4 miljoner kr till bild- och formkonst

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 10:48 CET

Röda Sten Konsthall, PSDNA Studio och Firma Roger von Reybekiel är några av de aktörer som får bidrag från Kulturrådet. Totalt fördelas 1,4 miljoner kronor i projektbidrag till åtta aktörer inom bild- och formkonstområdet.

Röda Sten Konsthall får bidrag för arbetet med Göteborgs internationella konstbiennal GIBCA 2015. Biennalen berör konstnärernas roll som skapare av historia och av personliga och kollektiva minnen samt hur maktstrukturer använt sig av glömska och tystnad som politisk strategi.

PSDNA Studio får bidrag för projektet Feministisk Formbar. En samtalsserie som diskuterar och reflekterar kring feminism och grafisk form och som ställer frågan Vad är feministisk form?

Firma Roger von Reybekiel får bidrag för Spektrum. En utställningsserie med platsspecifika performances där 60 procent av projektet riktas till barn och unga.

Denna bidragsomgång ansökte totalt 64 aktörer om projektbidrag till en summa av 15,4 miljoner kronor. Sammantaget erbjuder de åtta aktörerna nationella och internationella mötesplatser för erfarenhetsutbyte och konstnärlig utveckling, samt plats för svensk och utländsk publik.

Beviljade projektbidrag bild- och formkonst

Ytterligare information
Anna Livén West
Handläggare
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Röda Sten Konsthall, PSDNA Studio och Firma Roger von Reybekiel är några av de aktörer som får bidrag från Kulturrådet. Totalt fördelas 1,4 miljoner kronor i projektbidrag till åtta aktörer inom bild- och formkonstområdet.

Läs vidare »
Media-no-image

Kulturrådet stöder fler samarbeten mellan idrott och bibliotek

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 13:33 CET

Ett läsande lag, Läsa Spelet 2.0 och Passa boken är några av de nio projekt som får stöd från Kulturrådet för att främja samarbeten mellan idrottsföreningar och bibliotek. Sammanlagt får de dela på drygt 1,5 miljoner kronor.

De läsfrämjande idrottsprojekt som fått stöd vill långsiktigt öka samverkan mellan folkbibliotek och idrottsföreningar. Många vill utveckla metoder för hur man kan arbeta läsfrämjande för barn och unga. Idrottsledare, bibliotekarier och föräldrar är viktiga målgrupper att inspirera och ge ökad kunskap om läsningens betydelse.

Läsplattor, e-böcker och ljudböcker nämns som sätt att öka tillgängligheten och hitta nya vägar till läsning. Bra läsmiljöer, bokväskor, bokprat och bokcirklar är ytterligare några sätt att arbeta. Att stärka vuxna som läsande förebilder, och ha unga idrottsutövare som läsambassadörer inom idrottsföreningarna ingår i några av satsningarna. Flera projekt har fokuserat särskilt på pojkars läsning.

Bakgrund: Läskunnigheten bland unga har minskat under flera decennier. Ett sätt att nå den aktuella målgruppen kan därför vara via ledare i idrottsrörelsen konstaterar regeringen i sitt uppdrag till Kulturrådet. I satsningen samarbetar Kulturrådet med Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna för att engagera de regionala biblioteksverksamheterna och idrottsrörelsens regionala utbildningsorganisation. Hela lässatsningen kallas Paus – du och en bok.

Läs hela fördelningen

Ytterligare information
Lotta Brilioth Biörnstad
Koordinator
Telefon: 08-519 264 86
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Cecilia Eriksson
Kommunikatör
Telefon: 08-519 264 06
cecilia.eriksson@kulturradet.se

Ett läsande lag, Läsa Spelet 2.0 och Passa boken är några av de nio projekt som får stöd från Kulturrådet för att främja samarbeten mellan idrottsföreningar och bibliotek. Sammanlagt får de dela på drygt 1,5 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media-no-image

Kulturrådets handlingsprogram ska få fler att läsa

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 10:16 CET

Kulturrådet har lämnat ett handlingsprogram för läsfrämjande till regeringen. Det beskriver kommande insatser för att öka läsningen hos barn och vuxna, i samverkan med andra aktörer i samhället. Programmet innehåller bland annat höjt stöd till litteraturutgivning på de nationella minoritetsspråken, ökat fokus på de yngsta barnen och på vuxna som inte läser samt stöd till folkbiblioteken för att arbeta läsfrämjande.

Engagemanget för läsning är stort just nu. Internationella mätningar som visar att läsförståelsen sjunker bland unga svenskar har lett till nya uppdrag för myndigheter och organisationer. Samverkan är en nyckel för att vända utvecklingen.

– År 2015 blir starten för ett mer strategiskt sätt att arbeta; kunskapsbaserat, i dialog och samverkan, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Kunskaper och resurser ska användas på bästa sätt, för att fler ska ta del av litteratur och för att främja utbildning, bildning och delaktighet i samhället.

Kulturrådet driver redan nationella satsningar för att främja läsning, exempelvis Barnbokskatalogen, Idrott och läsning samt Läsambassadören. 2015 startar det nya programmet Bokstart Sverige med tre pilotprojekt i Landskrona, Göteborg och Södertälje. Folkbibliotek och barnhälsovård samarbetar för att engagera småbarnsföräldrar att tidigt börja läsa tillsammans med barnen för att stimulera språkutveckling och läslust. Bokstart bygger på erfarenheter och kunskap från liknande program nationellt och internationellt.

Bakgrund läsfrämjande: Riksdagen har beslutat om nationella mål för litteratur- och läsfrämjande som styr de statliga myndigheternas arbete. Det övergripande målet är att alla i Sverige ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Kulturrådets läsfrämjande uppdrag är att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande verksamhet utanför skolan.

Ytterligare information
Lotta Brilioth Biörnstad
Samordnare
Telefon: 08-519 264 86
E-post: lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Helene OljonsPressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet har lämnat ett handlingsprogram för läsfrämjande till regeringen. Det beskriver kommande insatser för att öka läsningen hos barn och vuxna, i samverkan med andra aktörer i samhället.

Läs vidare »
Media-no-image

Fyra miljoner till svenska skivproduktioner

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 11:16 CET

Barnmusikgruppen Lekisjazz, kulturradikala popduon Systraskap och tonsättaren Andrea Tarrodi med Västerås Sinfonietta är exempel på artister vars skivor nu får stöd. Kulturrådet fördelar vid årets andra ansökningsomgång drygt 4,3 miljoner kronor i produktionsstöd till 79 produktioner på 64 skivbolag. Totalt inkom det 276 ansökningar.

Andra exempel på artister vars musikutgivningar får stöd är popartisten Hello Saferide, jazzkvartetten Linus Lindblom, och romska musikgruppen George Mihalache & Calibut Band.

Andelen medverkande kvinnor inom fonogramstödet har ökat kontinuerligt de senaste åren. Bland de skivor som beviljats stöd i denna sökomgång är andelen kvinnor 44 procent. För samtliga ansökningar är andelen kvinnor 39 procent.

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Kulturrådet strävar efter mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och producentens behov av stöd.

Läs hela fördelningen.

Ytterligare information
Jakob Uddling
Handläggare
Telefon: 08-519 264 60
E-post: jakob.uddling@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Barnmusikgruppen Lekisjazz, kulturradikala popduon Systraskap och tonsättaren Andrea Tarrodi med Västerås Sinfonietta är exempel på artister vars skivor nu får stöd. Kulturrådet fördelar vid årets andra ansökningsomgång drygt 4,3 miljoner kronor i produktionsstöd till 79 produktioner på 64 skivbolag. Totalt inkom det 276 ansökningar.

Läs vidare »
Media-no-image

Performance i rivningshus, kamouflage som strategi och vävning som förenar

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 13:49 CET

Ansökningarna inom den fria scenkonsten präglas av stark konstnärlig utveckling, internationella samarbeten och olika typer av spelplatser. Senaste omgången fördelade Kulturrådet cirka 9,5 miljoner kronor till 44 aktörer.

Flera av de beviljade projekten belyser det omgivande samhället ur ett normkritiskt perspektiv. Här kan exempelvis Arena Baubus Kamouflage nämnas. I projektet blir makthierarkier mellan kroppar synliga och visar på kamouflering som strategi. Juli/Jon undersöker i Everything Remains svagheten och potentialen i en trött kropp och ställer frågan om vad vi gör när begränsningar och svagheter dominerar.

Meur Produktion får stöd för peformanceprojektet Satan anländer till Europa. Projektet är en innovativ vandringsteater i ett åtta våningar högt rivningshus i en förort till Stockholm. En surrealistisk skräck- och kärlekshistoria som utgår från Michail Bulgakovs Mästaren och Margarita och visar på paralleller till samtiden och fascismens frammarsch i Europa.

Söndrebaljsoperan i samarbete med Textilmuseet i Borås får stöd för projektet Den stora vävoperan. Två kvinnor möts över tid och rum genom vävningen och förhållandet till textil: Hanna från Lilla Rödde i Sverige som vävde sin hemgift men inte fick gifta sig och Shapla från Bangladesh som flyttar från landet in till staden och börjar i textilfabrikerna. Libretto av Elisabeth Hansson. Musiken skapas utifrån känslan, rytmen och ljudet i vävning av tonsättaren Stefan Klaverdal.

Kulturrådet har även beviljat medel till ett antal presentations- och mötesplatser för att öka tillgången till danskonst. Här kan Danscentrum Stockholm och dansfestivalen Satellit nämnas. Danscentrum ska utveckla Dansmässan och Satellit Scenkonst har beviljats medel för att öka mångfalden i utbudet för barnpubliken i Västra Götaland.

Läs mer om fördelningen.

Ytterligare information
Anna Selvåg, handläggare
Telefon: 08-519 264 29
E-post: anna.selvag@kulturradet.se

Julia Sundberg, handläggare
Telefon: 08-519 264 11
E-post: julia.sundberg@kulturradet.se

Margareta Brilioth, handläggare
Telefon: 08-519 264 89
E-post: margareta.brilioth@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Ansökningarna inom den fria scenkonsten präglas av stark konstnärlig utveckling, internationella samarbeten och olika typer av spelplatser. Senaste omgången fördelade Kulturrådet cirka 9,5 miljoner kronor till 44 aktörer.

Läs vidare »
Media-no-image

Kultursamverkansmodellen följs upp

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 10:20 CET

Kulturrådet presenterar idag uppföljningen av kultursamverkansmodellen för 2013. För första gången ingick 20 regioner i modellen, samtliga utom Stockholms län. Inom modellen fördelades drygt 1,1 miljarder kronor i statliga årliga bidrag.

De regionala och kommunala årliga bidragen har under perioden 2010-2013 ökat mer än de statliga.

– Överlag har verksamheten inom de flesta av kultursamverkansmodellens områden motsvarat förväntningarna, säger Staffan Forssell, generaldirektör för Kulturrådet. De olika konst- och kulturområdena verkar regionalt utifrån olika förutsättningar och uppdrag. Ur ett nationellt perspektiv syns få genomgående kulturpolitiska förändringar.

Av rapporten framgår också att:

 • Över fem miljoner utställningsbesök gjorts inom museiverksamheterna.
 • Cirka 2,8 miljoner konsert- och förställningsbesök gjorts inom professionell teater-, dans- och musikverksamhet.
 • Drygt hälften av regionerna redovisar att man haft reguljära dansföreställningar.
 • Barn och unga (0-18 år) har gjort över två miljoner utställnings-, konsert- och föreställningsbesök.
 • De regionala biblioteksverksamheterna arbetade med bland annat läsfrämjande och digital delaktighet.
 • Inom de flesta av kultursamverkansmodellens områden pågick olika typer av internationellt utbyte, till exempel residens inom dans, bildkonst och musik.
 • Många av de filmkulturella verksamheterna arbetade med att främja digitalisering av biografer.

Läs hela uppföljningen.

Bakgrund: Utgångspunkten för att införa kultursamverkansmodellen var att öka det regionala inflytandet över hur statliga medel fördelas till regionala kulturverksamheter. Samtidigt behåller staten ett övergripande ansvar för kulturpolitiken. Inom modellen kan statliga medel tilldelas: professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet samt hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Ytterligare information
Martin Rickardsson, utredare
Telefon: 08-519 264 46
E-post: martin.rickardsson@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Kulturrådet presenterar idag uppföljningen av kultursamverkansmodellen för 2013. För första gången ingick 20 regioner i modellen, samtliga utom Stockholms län. Inom modellen fördelades drygt 1,1 miljarder kronor i statliga årliga bidrag.

Läs vidare »
Vqvsksjmdlpgft0rn9b9

Benny Marcel blir ny direktör för Nordiska kulturfonden

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 13:08 CET

Benny Marcel, som i dag är ställföreträdande generaldirektör för Kulturrådet, blir ny direktör för Nordiska kulturfonden. Benny Marcel får uppgiften att från mars 2015 leda fondens arbete de närmaste fem åren.Media-no-image

Fler elever tar del av Skapande skola

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 09:50 CET

När redovisningarna för det senaste Skapande skola-bidraget sammanställts kan man se några glädjande tendenser. Nästan 63 procent av alla elever i grundskolan fick under det senaste skolåret ta del av Skapande skola-insatser. Det visar att deltagandet ökar med några procentenheter varje år.

I övrigt är det inga större förändringar i hur skolorna använt bidraget. Något större andel av de totala Skapande skola-medlen än i fjol har gått till inköp av föreställningar, studiebesök på institutioner etcetera; det vill säga 25 procent. Löner och arvoden till kulturaktörer utgör 60 procent.

Skolorna uppger att de arbetar med flera konst- och kulturområden, i snitt åtta olika. Som tidigare år är det populärast att arbeta med konst, bild och form, litteratur, berättande och skrivande, med dans och teater/drama. Detta gör man tillsammans med eleverna. Skapande skola-medlen bekostar inte lika frekvent besök på konserter, föreställningar eller professionella utställningar.

Läs hela sammanställningen

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

När redovisningarna för det senaste Skapande skola-bidraget sammanställts kan man se några glädjande tendenser. Nästan 63 procent av alla elever i grundskolan fick under det senaste skolåret ta del av Skapande skola-insatser. Det visar att deltagandet ökar med några procentenheter varje år.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Pressfrågor
 • helene.oljons@kulturradet.se
 • 08-519 264 25
 • 076-540 10 25

Om Kulturrådet

Ska förverkliga den nationella kulturpolitiken

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.

Adress

 • Kulturrådet
 • Borgvägen 1-5, Box 27215
 • 102 53 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar