Skip to main content

Beredningsgruppen: "Det blir inget separat kulturpolitiskt program i Lindesberg"

Nyhet   •   Jan 28, 2017 08:00 CET

Nätverket Lindekultur höll i september 2016 dialogmöte om det kulturpolitiska programmet.

Kommunstyrelsens beredningsgrupp för kultur- och fritidsfrågor i Lindesbergs kommun kommer att föreslå ett gemensamt kultur- och fritidspolitiskt program - alltså inget separat kulturpolitiskt program. Det framkom när representanter för Nätverket Lindekultur fick svar på frågor om arbetet med programmet vid ett möte med beredningsgruppen.

"Kulturen är viktig och bidrar till att göra Lindesbergs kommun attraktiv för boende och besökare", enligt Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun som gett kommunstyrelsens beredningsgrupp för kultur- och fritidsfrågor uppdraget att ta fram politiska mål och visioner i ett kulturpolitiskt program som ska vara klart i juni 2017.

Beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor består av Christer Pilblad (S), Nafih Mawlod (S), Lena Kallionpää (S), Bo Jönsson (C), Bertil Jansson (M), Per Carlström (-) och Virosa Viberg (SD).

Vid beredningsgruppens senaste möte (16 januari) deltog representanter för Nätverket Lindekultur (Gunilla Dovsten och Sven Carlsson) för att få svar på ett antal frågor om arbetet med det kulturpolitiska programmet - läs mer om bakgrunden till frågorna längre ned i denna artikel.

Vid mötet framkom att beredningsgruppen kommer att ta fram ett gemensamt kultur- och fritidspolitiskt program - alltså inget separat kulturpolitiskt program. Anledningen är att ett gemensamt kultur- och fritidspolitiskt program tar ett större grepp om frågan, enligt beredningsgruppen.

Beredningsgruppen har inte heller för avsikt att genomföra några nulägesanalyser av de områden som påverkar kulturen i Lindesbergs kommun. Anledningen är det redan finns en hel del underlag från andra undersökningar som beredningsgruppen kommer att ta del av - och att det är dyrt att genomföra nya nulägesanalyser.

Vid mötet framkom också att tidplanen ligger fast - politiska mål och visioner i ett kultur- och fritidspolitiskt program ska vara klart i juni 2017 och det kommer att finnas tid för bred förankring. "Det är åtminstone ambitionen", enligt beredningsgruppen som kommer att ta hjälp av en folkhälsostrateg för att sätta samman fokusgrupper i förankringsarbetet. Samtidigt har beredningen fått besked från kommunstyrelsen om att ett genomarbetat program kan vara att föredra framför att hålla tidplanen.

.................................

Bakgrund till mötet med beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor:

 • Oktober 2015: Susanne Karlsson (C) lämnar in en motion om att kommunen ska skapa ett kulturpolitiskt program. Hon skriver att kulturen är viktig och bidrar till att göra Lindesbergs kommun attraktiv för boende och besökare. "I kommunen finns kulturmiljöer samt många olika utövare av kultur. Kulturupplevelser i olika former ger en stimulerande fritid och tillgång till kultur ger ett rikare liv vilket är viktigt för ett långsiktigt hållbart samhälle. Kulturen ska vara en självklar del i kommunens planering med tillgänglighet för alla. Genom att göra ett kulturpolitiskt program lyfts, tydliggörs och synliggörs kulturen".
 • Januari 2016: Nätverket Lindekultur håller dialogmöte om det lokala kulturlivets plats i den regionala kulturplanen. Då framkom det bland annat att en kommunal kulturplan kommer att tas fram i Lindesbergs kommun.
 • Februari 2016: Tillväxtutskottet ger kommunstyrelsens beredningsgrupp för kultur- och fritidsfrågor uppdraget att ta fram politiska mål och visioner i ett kulturpolitiskt program som ska vara klart i juni 2017.
 • 20 september 2016: Nätverket Lindekultur håller dialogmöte om det kulturpolitiska programmet: Vad har kulturen för plats i Lindesbergs kommun idag? Vilken plats borde den ha för att göra Lindesbergs kommun attraktiv för boende och besökare? Och vad behövs i ett kulturpolitiskt program för att nå dit?
 • Oktober 2016: Beredningsgruppen inleder arbetet med ett kulturpolitiskt program.

.................................

23 november 2016: Nätverket Lindekultur skickar inbjudan till beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor: VAD kan Nätverket Lindekultur bidra med i ert arbete med det kulturpolitiska programmet?

Syfte: Öppen dialog om VAD nätverket kan bidra med i arbetet med att ta fram det kulturpolitiska programmet - och om så är fallet: HUR detta kan ske.

Bakgrund till vår inbjudan - enligt den övergripande projektbeskrivningen för arbetet med att ta fram Lindebergs kommuns kulturpolitiska program:

Nulägesanalys: "För att kunna skapa ett kulturpolitiskt program måste vi veta hur det ser ut idag", enligt projektbeskrivningen: Därför krävs en nulägesanalys av de områden som påverkar kulturen i Lindesbergs kommun. En nulägesanalys bör innehålla bland annat:

 • Befolkningsstruktur – ålder och demografi med framtida befolkningsutveckling;
 • Kulturvaneundersökning bland invånarna i Lindesbergs kommun med särskild vikt vid barn och ungdomar;
 • Föreningslivet inom kultur – omfattning, verksamheter, medlemsstruktur, geografisk spridning med mera;
 • Lokaler för kulturutövande och kulturkonsumtion – funktionalitet, geografiskt läge, nyttjande, kostnad, tillgänglighet, energiförbrukning med mera;
 • Föreningsbidrag – fördelning med mera

Förankring: "Det är inte bara slutresultatet som är viktigt utan även själva processen att ta fram ett kulturpolitiskt program har stor betydelse", står det i den övergripande projektbeskrivningen för arbetet:

 • "En god process innebär utrymme för fördjupning i frågorna. En bred politisk förankring är viktig, liksom förankring hos invånarna, kommunens förvaltningar, civilsamhället, föreningar samt näringslivet. Detta gäller naturligtvis även då programmet ska implementeras. Av det skälet bör man arbeta aktivt för att minska risken att inte ge processen tillräckligt med tid och engagemang eller tillfällen till förankring".

.................................

3 januari 2017: Nätverket Lindekultur skickar frågor om arbetet med det kulturpolitiska programmet till beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor:

Vi i kontaktgruppen för Nätverket Lindekultur har tagit del av minnesanteckningarna från senaste mötet med kommunstyrelsens beredning för kultur- och fritidsfrågor (2016-12-19) där det bland annat framgår att Nätverket Lindekultur kommer att bjudas in till nästa möte (2017-01-16). Med anledning av detta har vi några frågor som vi önskar svar på:

Fråga 1: Vad har beredningsgruppen för planer när det gäller en nulägesanalys av de områden som påverkar kulturen i Lindesbergs kommun?

 • Enligt den övergripande projektbeskrivningen för arbetet med att ta fram Lindebergs kommuns kulturpolitiska program bör en nulägesanalys innehålla bland annat kulturvaneundersökning bland invånarna samt kartläggning av föreningslivet inom kultur, lokaler för kulturutövande och kulturkonsumtion samt fördelning av föreningsbidrag.
 • Enligt minnesanteckningarna från beredningsgruppen finns inga planer på en sådan nulägesanalys - bara diskussioner om enkäter med inriktning på folkhälsa.

Fråga 2: Har beredningsgruppen det demokratiska mandatet att ändra uppdraget från kommunstyrelsens tillväxtutskott när det gäller att ta fram ett kulturpolitiskt program?

 • Tillväxtutskottet har gett beredningen för kultur- och fritidsfrågor i uppdrag "att ta fram politiska mål och visioner inom varje delområde, som inte framgår av andra kommunalt uppsatta mål eller visioner, för ett kulturpolitiskt program, samt att förankra programmet politiskt".
 • Enligt minnesanteckningarna uppfattar vi att beredningsgruppen nu diskuterar ett gemensamt kultur- och fritidspolitiskt program.

Fråga 3: Håller tidplanen för arbetet med det kulturpolitisk programmet - och kommer det att finnas tid för bred förankring?

 • Enligt den övergripande projektbeskrivningen ska det kulturpolitisk programmet vara klart för beslut i kommunfullmäktige i juni 2017 – och det ska finnas utrymme för fördjupning i frågorna: ”En bred politisk förankring är viktig, liksom förankring hos invånarna, kommunens förvaltningar, civilsamhället, föreningar samt näringslivet. Detta gäller naturligtvis även då programmet ska implementeras. Av det skälet bör man arbeta aktivt för att minska risken att inte ge processen tillräckligt med tid och engagemang eller tillfällen till förankring".
 • Utifrån minnesanteckningarna har vi svårt att förstå hur beredningsgruppen ska kunna ta fram det kulturpolitiska programmet när det gäller tid och förankring.

.................................