Skip to main content

Kulturenheten i Lindesbergs kommun summerar och blickar framåt

Nyhet   •   Aug 23, 2017 08:00 CEST

Lindesbergs mueiföremål görs nu tillgängliga på sociala medier.

Folkbiblioteken har fortsatt högt tryck - men kan komma att ha öppet utan personal under viss del av dygnet. Museiverksamheten arbetar med tillgängliggörande genom sociala medier och tillfälliga utställningar - men behöver på sikt fysiska utrymmen av något slag. Det skriver tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun om kulturenheten i "Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017.

Samtidigt konstateras att kulturenheten (som ingår i tillväxtförvaltningen) prognostiserar ett underskott på 800.000 kr - varav 400.000 kr för flytt av museiföremål och inköp för att kunna bevara museiföremål, 200.000 kr bland annat för att stärka bevakningen på biblioteket för att förbättra arbetsmiljön, 200.000 kr för biografverksamheten som har lägre intäkterna än budgeterat.

Första halvåret 2017 för kulturenheten:

Biblioteken är väl utnyttjade och har många aktiviteter: Frövi bibliotek renoveras för tillfället och under tiden utnyttjas tillfälliga lokaler i Folkets hus. Många aktiviteter riktar sig till barn och unga som utbildning i Spoken word, arrangemang under Bergslagens familjeveckor, Sommarboken och Läsutmaningen där alla elever i grundskolan utmanades att läsa så mycket de kunde. 

Bokbussen är upphandlad och klar med leverans planerad till början av 2018. Samarbetet med Nora bibliotek med Bergslagsbibblan och ett fritt flöde av medier fortsätter. Kulturenheten har genomfört en förstudie inför ett eventuell länsövergripande läsfrämjandeprojekt - Örebro län läser.

Museiverksamheten arbetar med tillgängliggörande genom sociala medier och tillfälliga utställningar: Under halvåret har kulturarvsverksamheten arbetat vidare med inventering och flytt av museiföremål och arkivmaterial. En del museiföremål visas i Stripa gruvmiljö. Genom Instagram tillgängliggörs flytten och föremålen. Via ett projekt från Länsstyrelsen har en person tagit fram underlag för att öka kunskapen om Stripa gruvmiljö. 

Inom allmänkultur arbetar kulturenheten med att skapa en infrastruktur för hela kommuns kulturliv - inte minst för barn och ungdomar. I början av året genomfördes Vinterspår som är årets största enskilda kulturarrangemang. Live at heart har samverkat med lokala näringsidkare för att öka antalet musikarrangemang i kommunen.

Planerade förbättringsåtgärder för kulturenheten:

Kulturarvsverksamheten kommer under 2017 att fortsätta arbetet med att ordna museisamlingen. Olika metoder prövas för att tillgängliggöra samlingarna på nya vis. I framtiden behöver verksamheten också fysiska utrymmen av något slag för att kunna göra större utställningar, enligt tillväxtförvaltningen.

Biblioteksverksamheten behöver fortsätta utvecklingsarbetet för att vara en relevant mötesplats för litteratur, demokrati och folkbildning. Under hösten kommer fokus framför allt att ligga på utveckling av barnverksamheten och bokbussverksamheten. Ytterligare en utmaning är att ha tillgängliga och fina lokaler för det stora antalet besökare. För att öka tillgängligheten till biblioteken bör möjligheten till att ha så kallade meröppna bibliotek undersökas. Meröppna bibliotek innebär att biblioteken under viss del av dygnet har öppet utan personal.

Samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen då det gäller kultur för barn och unga behöver tydliggöras. Om politiska beslut fattas kan kulturgarantin börja gälla i Lindesberg från 2018 och kräver då förberedelser under hösten 2017. 

Verksamheten inom allmänkultur behöver ständigt utvecklas för att stärka kulturlivet i kommunen. Och för biografen i Lindesberg behövs en stabilare organisation och realistisk budget, konstaterar tillväxtförvaltningen i "Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017".