Skip to main content

Länsstyrelsen yttrar sig om Stripa gruvmiljö inför fullmäktiges beslut

Nyhet   •   Nov 19, 2016 08:00 CET

Tisdag 29 november kommer kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att fatta beslut om en eventuell försäljning av Stripa gruvmiljö till en "intressent" som fortfarande behandlas med sekretess. Inför beslutet har Länsstyrelsen yttrat sig om vad som gäller beträffande gruvanläggningens skydd som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Lindesbergs kommunala bolag Fastigheter i Linde AB och Besök Linde AB vill sälja Stripa gruvmiljö till en "intressent" som har för avsikt att utveckla byggnadsminnesmärket ”Stripa Gruvmiljö” och bedriva egen verksamhet på området.

Frågan bedöms vara av "principiell vikt" varför VD för Fastigheter i Linde AB önskar Lindesbergs kommuns yttrande i frågan om en eventuell försäljning av Stripa gruvmiljö.

Kommunstyrelsen - som behandlat frågan - föreslår att kommunfullmäktige beslutar att försäljning av fastigheten godkänns under förutsättning att försäljningen sker transparent.

Länsstyrelsens svar på frågor om Stripa gruvmiljö

Inför beslutet har Fastigheter i Linde AB ställt frågor till Länsstyrelsen om vad som gäller beträffande gruvanläggningens skydd som byggnadsminne enligt 3 kap. kulturmiljölagen vid en eventuell försäljning.

Så här svarar Malin Rosén (enhetschef) och Jonas Jansson (länsantikvarie) vid Länsstyrelsen Örebro län:

Bakgrund

Länsstyrelsen fattade 2006-12-08 beslut om att förklara Stripa gruva som byggnadsminne. Beslutets föregicks av fleråriga överläggningar med gruvområdets dåvarande ägare (två privata bolag) och kommunen om förutsättningarna för en långsiktigt hållbar förvaltning av anläggningen. Lösningen blev att byggnadsminnesbeslutet fattades med ett förbehåll om att ett ägarskifte från de dåvarande ägarna till Lindesbergs kommun eller ett av Lindesbergs kommun ägt bolag skulle ske inom en viss tid. Så skedde och området överläts 2007-08-31 till det kommunalt ägda bolaget Stripa Kultur och Utveckling (SKUAB). Senare har ägarskifte skett till det likaledes kommunalt ägda Lindesbergs Fastigheter AB (FALAB).

Bakgrunden till att Länsstyrelsen fattade beslutet med detta förbehåll var den stora vikt som lades vid nödvändigheten av att området skulle ägas och förvaltas av en aktör som kunde bedömas förvalta dess kulturhistoriska värden på ett långsiktigt hållbart sätt. Samma bedömning har sedan legat till grund för de mycket stora bidrag, till framför allt byggnadsvårdsåtgärder och för tillgängliggörande av anläggningen, som Länsstyrelsen har beviljat årligen sedan 2006.

Länsstyrelsens erfarenheter av att samverka med berörda kommunala bolag och förvaltningar (i första hand SKUAB, FALAB, Besök Linde AB (BELAB), Lindesbergs museum och Lindesbergs kulturförvaltning) är mycket goda. Trots uppenbara utmaningar har Stripa gruva utvecklats på ett positivt sätt till ett tillgängligt besöksmål, en plats för nya verksamheter och till ett väsentligt bättre tekniskt skick på områdets byggnader. Självklart återstår dock fortsatta utmaningar inom alla dessa områden.

Byggnadsminnesförklaringens skyddsbestämmelser vid ett ägarbyte

De skyddsbestämmelser som Länsstyrelsen beslutade om när Stripa byggnadsminnesförklarades gäller oavsett ägare. Skyddet kvarstår alltså oavsett ägare.

Byggnadsminneskyddets påverkan på vilka verksamheter som kan bedrivas i området

Byggnadsminnesbeslutets skyddsbestämmelser styr i sig inte byggnadernas eller områdets användning. De hindrar inte någon form av användning så länge den kan ske på ett sådant sätt att skyddsbestämmelserna följs. De kan t.ex. inte jämföras med en detaljplans användningsbestämmelser. Självklart finns det många typer av verksamheter som svårligen kan bedrivas inom området utan att de kräver åtgärder som skulle innebära att skyddsbestämmelserna måste åsidosättas. Vilka de är kan inte förutses utan måste prövas om och när frågan blir aktuell.

Länsstyrelsen tillsyn vid ett ägarbyte

Länsstyrelsens tillsyn av skyddsbestämmelserna efterlevnad påverkas inte av ett ägarbyte. Den är densamma oavsett ägare.

Övrigt

Alltsedan diskussionerna om en byggnadsminnesförklaring av Stripa gruva inleddes har förutsättningarna för anläggningens långsiktigt hållbara förvaltning av dess unika kulturmiljövärden varit en av Länsstyrelsens viktigaste utgångspunkter för vårt engagemang. Detta förhållande är också formaliserat i Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, vilken styr användningen av Länsstyrelsens bidragsmedel på det s.k. kulturmiljöanslaget. Av förordningens 6 § framgår att:

"Bidrag får lämnas bara om det kan antas att miljöns kulturhistoriska värden kommer att bevaras för framtiden. Vid bidragsgivningen ska även följande beaktas: 1) om kulturmiljön och dess kulturhistoriska värden är eller avses bli tillgängliga för allmänheten, och 2) fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt upprätthålla en ändamålsenlig förvaltning av de kulturhistoriska värdena.”

Förutsättningarna för att uppfylla dessa krav med en eventuell ny ägare kan förstås inte bedömas förrän en sådan är känd.

Om det blir aktuellt med ett ägarbyte är Länsstyrelsen självklart angelägen om att föra dialog med kommunen (och eventuella berörda kommunala bolag) om dess fortsatta engagemang i Stripa gruva, även om det inte sker rollen som fastighetsägare.

.................