Media no image

Kungälvs kommun tar över Strandverket Konsthall på Marstrand

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 07:21 CET

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde igår 14 december, att ta över som ny huvudman för Strandverket Konsthall på Marstrand. Övertagandet sker vid årsskiftet 2016/2017 när den privata stiftelsens 5-årsavtal för finansiering av verksamheten löper ut.

Strandverket Konsthall grundades 2012 av Peter Hjörne och har under åren finansierats av familjen Hjörne genom en stiftelse. Sedan starten har Konsthallen lockat mängder av besökare till utställningar som rönt uppmärksamhet inte bara i landet, utan även internationellt.

– Vi är mycket glada över att Kungälvs kommun nu tar över Strandverket Konsthall och att verksamheten vi har byggt upp får en fin fortsättning, säger Strandverkets grundare Peter Hjörne. Vi hade från början ambitionen att skapa en kulturell mötesplats av betydelse på Marstrand och att visa samtidskonst av högsta klass inom måleri, fotografi och skulptur. Vi tycker att vi lyckats väl i vår ambition och är stolta över den konsthall vi nu lämnar vidare.

Även Hasse Persson som sedan starten varit konsthallens konstnärlige ledare är mycket glad över att det blir en fortsättning på verksamheten.

– Vi har haft höga konstnärliga ambitioner och har visat en rad konstnärskap och utställningar av hög klass, säger Hasse Persson. Utställningarna har varit väldigt populära och jag gläds över att de fortsätter.

Strandverkets Konsthall har med konstnärlig höjd och kvalitetsmedvetenhet, snabbt skaffat sig en stor konstintresserad publik och utvecklat Marstrands attraktionskraft som kulturell destination under hela året. Genom en fortsatt publik verksamhet har Strandverket Konsthall goda förutsättningar att tillföra positiva samhällseffekter på såväl lokal, regional, nationell som internationell nivå.


Gemensam långsiktig samverkan

Kommunen har tillsammans med Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Statens fastighetsverk undertecknat en gemensam avsiktsförklaring. Denna syftar till att långsiktigt säkerställa verksamheten vid Strandverket Konsthall och att ta fram villkor och riktlinjer för ett långsiktigt samarbete om gemensam utveckling av kulturmiljöer som förvaltas av Statens fastighetsverk i Västra Götaland. Där Bohus fästning och Fästningsholmen samt Carlstens fästning och södra Strandverket på Marstrand är viktiga besöksmål.

– Det känns väldigt bra och seriöst! säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande Kungälv. Avsiktsförklaringen placerar Kungälv på en helt ny och högre nivå av samarbete för en bärkraftig kulturturism med stärkt exportmognad och internationell attraktionskraft, det ger jobb och tillväxt inom besöksnäringen. Den är en bra grund för ett långt avtal, där kommunen för första gången tillsammans, med både stat, region och näringsliv, inte bara säkerställer Strandverket, utan även långsiktigt lyfter både Bohus och Carlstens fästningar till sin rättmätiga plats.

– Konst har stor betydelse för regionen och samverkan är ett viktigt ledord för oss. Nu krokar vi arm med kommun och stat för att säkra en regional konstinstitution som har lyskraft, säger Conny Brännberg (KD), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

– Vi på Statens fastighetsverk arbetar för att skapa långsiktiga förutsättningar för våra hyresgäster för att de ska kunna bedriva attraktiv publik verksamhet på våra historiska besöksmål. För att kunna göra detta krävs även ett kommunalt och regionalt engagemang. Avsiktsförklaringen är ett utmärkt exempel på ett sådant samarbete, säger Johan Zetterberg, fastighetsdirektör på Statens fastighetsverk.


Ytterligare information

Robert Hallman, Kulturchef Kungälvs kommun
Tel: 072 - 730 39 60

Staffan Rydén, Kulturchef Västra götalandsregionen
Tel: 070 - 082 45 58

Maria Hallberg, Fastighetschef SFV
Tel: 010 - 478 75 09

Politiska kommentarer

Miguel Odhner (S), Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 070 - 352 01 01

Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070 - 341 05 65

Johan Zetterberg, Fastighetsdirektör SFV
Tel: 010 - 478 72 01

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde igår 14 december, att ta över som ny huvudman för Strandverket Konsthall på Marstrand. Övertagandet sker vid årsskiftet 2016/2017 när den privata stiftelsens 5-årsavtal för finansiering av verksamheten löper ut. Strandverket Konsthall grundades 2012 av Peter Hjörne och har under åren finansierats av familjen Hjörne genom en stiftelse.

Läs vidare »
Media no image

Kungälv vill bli pilotkommun för personliga zoner

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2016 14:40 CET

Kommunstyrelsen i Kungälv beslutade vid sitt möte 16 november, att uppvakta kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen om att få bli pilotkommun för ”personliga zoner”, en ny zonindelning för kollektivtrafiktaxorna.

– Taxegränsen mellan Göteborg och Kungälv och den geografiska fördyrningen med att påbörja en resa vid Fars Hatt jämfört att åka från Eriksdal, är något som Samarbetspartierna vill utmana, säger Maria Kjellberg (MP), kommunstyrelsens första vice ordförande. Detta innebär att geografiska streck i marken inte längre skulle avgöra priset för resan, zonen ska i stället följa resenären som en ”badring”.
Västra Götalandsregionen började 2012 att jobba med pris och sortimentstrategin. Första steget, som genomfördes i januari 2016, innebar för Kungälvs tätortszon att taxan sänktes till
Göteborg +. Tätortszonen innefattar centrala Kungälv, centrala Ytterby och hållplats Kornhalls färjeläge.
Steg två är en ny avståndsbaserad taxa ”Personlig zon” som ännu inte är påbörjad.
– Det finns ännu inget beslut om att införa personliga zoner inom Västragötalandsregionen, men försök pågår i Region Skåne, säger Marielle Månskär, som arbetar med kollektivtrafik i kommunen. En personlig zon skulle förhoppningsvis innebära färre bilar på Eriksdal, eftersom en resa till Göteborg skulle kosta lika mycket från exempelvis nya Resecentrum, säger Marielle Månskär. Förhoppningsvis skulle det också leda till fler resande, eftersom det skulle bli enklare och tydligare vad en resa kostar.
– Regionens mål är ett fördubblat kollektivtrafikresande, och vi ska bidra med vår del, säger Maria. Kungälv är en utmärkt kommun att ha som pilotkommun då vi avgränsas av geografiska zoner åt flera håll.

Ytterligare information 

Marielle Månskär 
Samhällsbetalda resor 
0303-23 96 63  24

Politiska kommentarer

Maria Kjellberg
kommunstyrelsens 1:e vice ordf.
0704-45 19


Kommunstyrelsen i Kungälv har beslutat , att uppvakta kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen om att få bli pilotkommun för ”personliga zoner”, en ny zonindelning för kollektivtrafiktaxorna. - Geografiska streck i marken skall inte längre avgöra priset för resan, zonen ska i stället följa resenären som en ”badring”, säger Maria Kjellberg (MP).

Läs vidare »
Media no image

Bevattningsförbud i Kungälvs kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 09:58 CEST

Kungälvs kommun inför från och med den 2 juni bevattningsförbud i hela kommunen. Det betyder att det är förbjudet att vattna exempelvis gräsmattor och rabatter samt fylla pooler. Rent allmänt gäller det att vara sparsam med all vattenanvändning. Orsaken till läget är det hittills exceptionellt varma försommarvädret då många börjar vattna i sina trädgårdar och fylla pooler. Den extremt torra perioden som rått i flera veckor ser ut att fortsätta även nästa vecka och därför måste kommunen vidta åtgärder för att säkerställa att vi kan leverera tillräckligt med dricksvatten.
Kungälvs vattenförsörjningssystem, både när det gäller produktion och distribution, håller på att förstärkas. Det är av denna anledning kommunen bygger nytt vattenverk och förstärker ledningsnätet.
Bevattningsförbudet gäller tillsvidare.


Ytterligare information

Anders Holm
Verksamhetschef VA
0703-866538

Susanne Junkala
kommunikationschef
070-639 96 76

Kungälvs kommun inför från och med den 2 juni bevattningsförbud i hela kommunen. Det betyder att det är förbjudet att vattna exempelvis gräsmattor och rabatter samt fylla pooler. Kungälvs vattenförsörjningssystem, både när det gäller produktion och distribution, håller på att förstärkas. Bevattningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs vidare »
Media no image

Sjupunktsprogram skall få Kongahällaprojektet i balans

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 08:23 CEST

Kommunstyrelsen antog under sitt möte tisdagen 24 maj enhälligt, ett sjupunktsprogram med åtgärder för att komma till rätta med det prognostiserade underskottet på 170 miljoner.
– Jag är glad att ha fått de politiska besluten idag som behövs för att fortsätta projektet, säger kommunchef Magnus Gyllestad. Min bedömning nu är att vi har goda förutsättningar att 2023 slutredovisa ett projekt som har hållit budget. Det är dock viktigt att vi fortsätter ha fokus både på ekonomi och tid framöver.
Nu när bilden klarnat råder stor politisk enighet om hur kommunen skall gå vidare.

– Idag lades politiken mer eller mindre på hyllan och samtliga partier i kommunstyrelsen tog ett klokt och gemensamt beslut i kommunstyrelsen gällande Kongahällaprojektet. Det känna bra nu när alla förstår att inte Kongahälla projektet gått back, att det bara var en prognos och att vi i en fullständig politisk enighet beslutat om en plan för balans 2023, säger kommunalrådet Miguel Odhner (S). Genom enigheten sänder vi en tydlig signal till våra samarbetspartners att vi tror på dem och vårt gemensamma viktigaste stadsbyggnadsprojekt.

Även samhällsbyggnadsutskottets ordförande Morgan Persson (UP) är nöjd.
– Otroligt viktigt att inte förhasta sig när man får prognosunderlag. Det skadar i onödan Kungälvs varumärke. Resultatet nu när vi är överens är att vi löser problemet. Det är det viktigaste.

Punkterna som antogs är följande:

1. Projektet skall månatligen, i samhällsbyggnadsutskottet, redovisa framdrift och ekonomisk status.

– Vi kommer att stärka uppföljningen och ha en avstämning i samhällsbyggnadsutskottet varje månad, säger samhällsbyggnadschef Jenny Adler. Det innebär i praktiken att den skriftliga uppföljning som görs sedan mitten av mars inom förvaltningen, även presenteras för politiken.

2. Investeringen gällande Kungälvsmotet redovisas som eget projekt enligt reviderad investeringsplanen 2016.

– Kungälvsmotet byggs inte om bara för Kongahällaprojektet. Hela kommunen får nytta av den. Därför lyfts det ur Kongahällsprojektet och blir ett eget projekt, men samordnas tekniskt och funktionellt med Kongahälla, säger Jenny.

3. Kongahällagatan och Uddevallagatan byggs enbart om i den omfattning som krävs för att funktionellt fungera baserat på Kongahällaprojektet.

– Det handlar bara om kompletteringar av GC-vägar och mindre gatujusteringar, säger Jenny. Förvaltningen får även i uppdrag att ta fram förslag på hur gatorna skall utformas på lång sikt. När det arbetet utgörs kommer det också att ske som egna projekt.

4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för försäljning av markyta norr om kvarter 15.

– Där finns en markplätt som är tänkt för parkering, och som med rätt förutsättningar kan säljas.

5. Förvaltningen får i uppdrag att utreda en parkeringslösning som innebär att projektet Kongahällas budget ej belastas.

– Det handlar om att få p-avgifterna i balans med p-kostnaderna. Det kommer med alla sannolikhet att påverka avgifterna på kommunens alla nuvarande och kommande parkeringar. En ny parkeringsstrategi måste tas fram.

6. Förvaltningen får i uppdrag se över ambitionsnivån avseende utformning av allmänna ytor, såsom gat-, torg och parkytor i syfte att finna mer ekonomiskt fördelaktiga förslag utan att avsevärt försämra kvaliteterna i stadsdelen. Eventuella ändringar sker i dialog med byggherrarna.

– Det gäller att med någorlunda samma kvalitet hitta billigare lösningar. Men vi måste givetvis uppnå gestaltningsmålen, säger Jenny.

7. Förvaltningen får i uppdrag att se på möjligheten att utöka exploateringsgraden och intäkter inom projektet. 

Jenny betonar att det är möjligheten förvaltningen skall se på.
– Detaljplanerna styr mycket när det gäller exploateringsgraden. Jag misstänker att byggherrarna redan utnyttjat sina ytor till max. Vi får undersöka vilka konsekvenser en utökning kan få i form av förändrad detaljplan, säger Jenny.

Oppositionsrådet Anders Holmensköld (M) anser att det är viktigt att inte sänka attraktiviteten i området
– Utformningen ska ske i dialog mellan kommunen och byggherrarna. Vi har fått gehör för att öka intäkterna och vår sida ser en högre andel bostadsrätter i projektet - dessa intäkter behövs, vi är bara i början av projektet.

Förutom de sju punkterna får Kommunchefen dessutom i uppdrag att inrätta en controllerfunktion i förvaltningen och revidera styrdokument för exploatering redan 2016.

– Kommunstyrelsen har beslutat stärka upp beslutet och infört en kontrollorganisation. Det är en balansgång att dra ner på ambitionerna att bygga en morden ny stadsdel utan att miljön blir sämre, säger kommunstyrelsens vice ordförande Maria Kjellberg (MP). Vi vill ha kvar hållbarhetsperspektivet. Man måste sätta det i ett lite större perspektiv än bara bussar.

Noel Cornér
Kungälvs kommun

Kommunstyrelsen antog under sitt möte tisdagen 24 maj enhälligt, ett sjupunktsprogram med åtgärder för att komma till rätta med det prognostiserade underskottet på 170 miljoner.​ Nu när bilden klarnat råder stor politisk enighet om hur kommunen skall gå vidare. ​– Jag är glad att ha fått de politiska besluten idag som behövs för att fortsätta projektet, säger kommunchef Magnus Gyllestad.

Läs vidare »
Uxylsfzbch0uxbs6ggnd

NCC och kommunen bygger Kungälvs vattenverk tillsammans

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 13:55 CEST

​Inom kort inleds bygget av Kungälvs vattenverk utmed Göta älv norr om Kungälv. Kontraktet mellan Kungälvs kommun och NCC Sverige AB är påskrivet och samarbetet som pågått sen förra sommaren går nu in i ett nytt skede.

Media no image

Förbo bygger 300 lägenheter i Kungälv och tar ett större ansvar för social hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2016 15:22 CEST

Kungälvs kommun ska bygga 2000 bostäder denna mandatperiod med målet att hälften är hyresrätter. Syftet med detta avtal är att underlätta, effektivisera och tidsbegränsa processerna runt markanvisning, detaljplanering, bygglov, planläggning och byggnation. Nytt är också att vi tillsammans kommer öka samarbetet för att minska utanförskapet.

– Därför är det glädjande att vi nu även ska teckna en avsiktsförklaring med Förbo om att bygga 300 lägenheter i kommunen 2017-2021. Att bygga är en sak, att också minska utanförskapet gör att vi tillsammans nu går in i ett djupare samarbete. Jag är väldigt glad att Förbo är först ut som allmännyttigt bolag med detta, säger Miguel Odhner (S).

Förbos fokus de närmaste åren ligger på att bygga fler bostäder och agera hållbart.

– Det är områden där vi redan har kompetens och erfarenhet men där vi nu ökar takten och flyttar fram positionerna. Som ett led i detta faller samarbetet med Kungälvs kommun väl in och vi ser framemot att kroka arm med kommunen för att skapa fler goda bostadsområden i regionen, säger Peter Granstedt, vd på Förbo.

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér
Informationsstrateg
0303-23 96 77

Pressinbjudan Stadshuset: måndag 25 april, kl. 9-9:30, Bryggan plan 3 (vi möter i Kundtjänst) Medverkande:Kungälvs kommun: Miguel Odhner (S), Morgan Persson (UP), Anders Holmensköld (M), Ove Wiktorsson (C), kommunchef Magnus Gyllestad. Förbo: vd Peter Granstedt.

Läs vidare »
Media no image

Blåbetong i Thorildskolans ytterväggar åtgärdas vid ombyggnad

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2016 16:01 CET

Under projekteringen av ombyggnaden av Thorildskolan i Kungälv, som pågår parallellt med bygget, har det upptäckts blåbetong som kan utsöndra radon i hus A, B och C:s ytterväggar. Radonmätningar som tidigare gjorts i husen har visat på låga värden.

– Även nu när blåbetongen frilagts ligger det högsta värdet vi uppmätt långt under tidigare gränsvärden. Gränsvärdet är numera sänkt men åtgärder för att uppfylla det nya gränsvärdet behöver inte vara utförda förrän 2020, säger kommunens fastighetschef Svante Svensson. Vi kommer att åtgärda problemen redan till 2017. Det finns flera metoder att välja mellan. Vilken vi väljer är inte beslutat ännu.
Men någon form av åtgärder kommer alltså att vidtas och detta kan tyvärr komma att påverka byggprocessen. För att förkorta den tiden kommer därför ombyggnationen av C-huset tidigareläggas och tidsplanen för hus A justeras. Det innebär att vissa kommer att ha sin undervisning i paviljongerna under nästa läsår.

Ytterligare information:

Susanne Junkala
kommunikationschef
0303-23 96 76

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér
Informationsstrateg
0303-23 96 77

Under projekteringen av ombyggnaden av Thorildskolan i Kungälv, som pågår parallellt med bygget, har det upptäckts blåbetong som kan utsöndra radon i hus A, B och C:s ytterväggar. Radonmätningar som tidigare gjorts i husen har visat på låga värden.

Läs vidare »
Media no image

Kungälv en av de första att erbjuda feriejobb under alla skollov

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2016 15:58 CET

Maria Pehrson är ny projektledare för sommarjobben i Kungälv. Och hon rivstartar med att lansera en nyhet som få kommuner kan matcha. Och flera nyheter är på väg.– Nytt för i år är att göra sommarjobben till feriejobb på riktigt, säger Maria. Från och med årets påsklov skall det gå att söka feriejobb under alla stora skollov.

Målet för 2016 är totalt 430 feriejobb utslaget på helår. Hur antalet jobb fördelar sig mellan loven är inte klart. Hittills är 14 jobb anmälda under det första påsklovet, i första hand inom kommunen, men Maria hoppas att även flera företag skall se nyttan med feriearbetande ungdomar även under höst-, påsk, och jullov.– Både företag och kommunens förvaltning kan ju bredda sin kompetensbas samt testa och utbilda kandidater inför längre sommarjobb. Och en fördel för ungdomarna är att de femtonåringar som fyller sexton efter sommarlovet inte behöver vänta tills nästa sommarlov. De har ju tre chanser att få jobba innan nästa sommar.

Ytterligare information
Maria Pehrson
Projektledare
0767-66 68 47

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér
Informationsstrateg
0303-23 96 77

Maria Pehrson är ny projektledare för sommarjobben i Kungälv. Och hon rivstartar med att lansera en nyhet som få kommuner kan matcha. Och flera nyheter är på väg. – Nytt för i år är att göra sommarjobben till feriejobb på riktigt, säger Maria. Från och med årets påsklov skall det gå att söka feriejobb under alla stora skollov.

Läs vidare »
Media no image

Kungälv en av de första att erbjuda feriejobb under alla skollov

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2016 15:06 CET

Maria Pehrson är ny projektledare för sommarjobben i Kungälv. Och hon rivstartar med att lansera en nyhet som få kommuner kan matcha. Och flera nyheter är på väg.
– Nytt för i år är att göra sommarjobben till feriejobb på riktigt, säger Maria. Från och med årets påsklov skall det gå att söka feriejobb under alla stora skollov.

Målet för 2016 är totalt 430 feriejobb utslaget på helår. Hur antalet jobb fördelar sig mellan loven är inte klart. Hittills är 14 jobb anmälda under det första påsklovet, i första hand inom kommunen, men Maria hoppas att även flera företag skall se nyttan med feriearbetande ungdomar även under höst-, påsk, och jullov.
– Både företag och kommunens förvaltning kan ju bredda sin kompetensbas samt testa och utbilda kandidater inför längre sommarjobb. Och en fördel för ungdomarna är att de femtonåringar som fyller sexton efter sommarlovet inte behöver vänta tills nästa sommarlov. De har ju tre chanser att få jobba innan nästa sommar.

Ytterligare information

Maria Pehrson
Projektledare
0767-66 68 47

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér
Informationsstrateg
0303-23 96 77

Maria Pehrson är ny projektledare för sommarjobben i Kungälv. Och hon rivstartar med att lansera en nyhet som få kommuner kan matcha. Och flera nyheter är på väg. – Nytt för i år är att göra sommarjobben till feriejobb på riktigt, säger Maria. Från och med årets påsklov skall det gå att söka feriejobb under alla stora skollov.

Läs vidare »
Media no image

Trenden har vänt – Nu klättrar Kungälv rejält på företagsrankingen

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2016 13:50 CET

Efter att i några år fått vikande siffror i de olika undersökningarna av det lokala näringslivsklimatet så har trenden nu vänt på riktigt och Kungälv klättrar rejält i tunga rankingar.
– I höstas klättrade Kungälv i Svenskt näringslivs ranking till plats 150, en förbättring med 60 platser jämfört med för två år sedan, säger kommunens näringslivschef Håkan Karlsson.

Svenskt Näringsliv tillfrågar även företag som inte har haft någon kontakt med sin kommun, vilket gör mätningen till en attitydundersökning bland företagen i kommunen i stort.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vartannat år låtit genomföra sin undersökning Insikt, som riktar sig till alla företag som har varit i kontakt med en kommun i ett tillståndsärende.
Svaren tas fram som ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Sedan 2015 genomförs denna undersökning löpande i takt med att ärendena handläggs i kommunen.
När 2014 års företagsärenden presenterades hösten 2015 nådde Kungälv ett totalt NKI på 58. Det var en förbättring med 5 punkter jämfört med undersökningen två år tidigare, men fortfarande ett lågt värde jämfört med övriga kommuner i Sverige. Kommunens lägsta NKI hade bygglov som nådde ett NKI på 45.
– När nu 2015 års ärenden är inrapporterade konstateras att det totala NKI-värdet i Kungälv har stigit till 64, en förbättring med 6 punkter och NKI för bygglov har stigit till 62, en förbättring med 17 punkter. Kommunens högsta NKI har markupplåtelse som går från ett NKI på 58 till 70.
– Siffrorna visar att vi är på rätt håll. Med den nya mätmetoden får vi ett mycket bra verktyg att i realtid följa hur våra myndighetsärenden fungerar och hur våra medborgare och företag upplever att det fungerar, säger Håkan.

 

 

Ytterligare information

Håkan Karlsson
Näringslivschef
0706-11 94 23

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér
Informationsstrateg
0303-23 96 77

 

Efter att i några år fått vikande siffror i de olika undersökningarna av det lokala näringslivsklimatet så har trenden nu vänt på riktigt och Kungälv klättrar rejält i tunga rankingar. – I höstas klättrade Kungälv i Svenskt näringslivs ranking till plats 150, en förbättring med 60 platser jämfört med för två år sedan, säger kommunens näringslivschef Håkan Karlsson.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • kommunikationschef
  • Kungälvs Kommun
  • noel.corner@kungalv.se
  • 0303-239676
  • 0705-24 65 63
Susanne är presskontakt för Kungälvs kommun

Om Kungälvs kommun

Med hjärtat i historien och blicken mot framtiden

Med Kungälv och Marstrand, två tusenåriga städer, med var sin fästning är det uppenbart att det historiska arvet är levande ocksåv i dag. Men Kungälv är också en modern och expansiv del av Göteborgsregionen, en kvart från Göteborgs centrum. Och Marstrand är nationalarena för seglingssporten.

Adress

  • Kungälvs kommun
  • Ytterbyvägen 2
  • 442 81 Kungälv
  • Vår hemsida

Länkar