Skip to main content

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 17:54 CET

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 december 2013 valdes totalt 22 nya ledamöter in. De fyra svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är agronom Gunilla Berg (Södra Sandby), lantmästare Lars-Göran Svensson (Trollhättan), och agronom Lennart Wikström (Klågerup). Dessutom valdes en utländsk ledamot in: koncernchef Asbjørn Børsting (Tapperhøj, Danmark).

Akademiens Jordbruksavdelning arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

Gunilla Berg, född 1957, är verksamhetsansvarig för Växtskyddscentralen Alnarp/jordbruk där arbetet omfattar skadegörare i jordbruksgrödorna, diagnos, prognos, integrerat växtskydd, bekämpningsstrategier, rådgivning och handel. Hon har starkt fokus på kunskaps- och erfarenhetsförmedling och var projektledare för det arbete som ledde fram till Jordbruksverkets rapport Vässa växtskyddet för framtidens klimat (2012:10).

Lars-Göran Svensson, född 1959, är lantmästare och verksamhetsledare inom Branschrådet för Lantbrukets Rådgivningsföretag. Han är ansvarig för nyttjanderättsfrågor inom LRF och LRF Konsult och är en av få som behärskar arrendelagstiftningen.

Lennart Wikström, född 1956, är agronom med inriktning mot växtodling, numera egenföretagare med forskningsdriven affärsinriktning. Han har under många år arbetet med projekt kopplade till innovation och utveckling och varit initiativtagare till och vd i ett antal företag med sin grund i innovationer. Han är ansvarig utgivare och chefredaktör för flera facktidskrifter inom de gröna näringarna.

Asbjørn Børsting, född 1955, är lantbrukare och har sedan länge varit en ledande kraft inom danskt lantbruk, men stort engagemang i lantbrukets utveckling och konkurrenskraft. Han är koncernchef för DLG-koncernen (Dansk Lantbruks Grovvaresellskap), ordförande för Svenskt Foder samt styrelseledamot i en lång rad organisationer och driver med stort engagemang forskningens betydelse för lantbrukets utveckling och konkurrenskraft.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– Med dessa nya ledamöter får KSLA ytterligare svensk och internationell kompetens inom områden som växtodling och vidareförädling, liksom inom information, ekonomi, verksamhetsutveckling och marknad, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: professor Ing-Marie Gren, Stockholm, redaktör Jan-Olov Johansson, Uppsala, AgrD Anders Larsson, Vallåkra, lantbrukare Bengt Persson, Ängelholm, och verkställande direktör Lena Söderberg, Stockholm. Dessutom professor Gretchen C Daily, Kalifornien, USA, och verkställande direktör Johannes Dyring, Uppsala.

Skogsavdelningen: Senior Vice President Uno Brinnen, Gävle, enhetschef Jonas Brändström, Knivsta, SkogD Jonas Jacobsson, Sigtuna, forskningschef Marie Larsson-Stern, Växjö, samt sektionschef Ann Segerborg-Fick, Danderyd. Dessutom professor Antti Asikainen, Joensuu, Finland, project manager Annemarie Bastrup-Birk, Nærum, Danmark, professor Marco Marchetti, Rom, Italien, professor Michal Marek, Brno, Tjeckien, samt forstmästare Anders Portin, Esbo, Finland.

Till hedersledamöter valdes f d lantbruksrådet Inge Gerremo, Järfälla, samt professor Pelle Gemmel, Sundsvall, ledamot i KSLA sedan år 2000.

Mer information:Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 0708-26 66 02
E-postadress: carl-anders.helander@ksla.se  •  www.ksla.se

___________________________________________________________________

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan). I och med de nya invalen har akademien 481 svenska och 154 utländska ledamöter, totalt 635 ledamöter. Av dessa är 14 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid den 202:a högtidssammankomsten den 28 januari 2014, i närvaro av kung Carl XVI Gustaf.


Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Bifogade filer

PDF-dokument