Skip to main content

Kungl. biblioteket får 10 mnkr till projekt

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 13:51 CEST

Presskontakt:Sara Bengtzon
tel 08-463 40 27

Projektet Förberedelse av Selma Lagerlöfutgivning och
Projektet Nya Lundstedt - tidskrifter 1967-2004

Riksbanken stöder förberedelse av Selma Lagerlöfutgivning
Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 5 mnkr till stöd för en omfattande inventering och katalogisering av Selma Lagerlöfs verk. Detta är ett led i de förberedelser inför en vetenskaplig utgåva som planlagts i samarbete mellan Kungl. biblioteket, Selma Lagerlöf-sällskapet, Litteraturbanken, Svenska Vitterhetssamfundet och Selma Lagerlöfsforskare.
Under två års tid ska det väldiga Selma Lagerlöf-materialet på Kungl. biblioteket inventeras och katalogiseras
- Vi är glada över att Riksbanken stöder detta viktiga projekt, säger riksbibliotekarie Gunnar Sahlin och fortsätter:
- Selma Lagerlöf är ett perfekt pilotfall. Materialet är gigantiskt, det är varierat och enormt spännande. Stora delar är ännu okända för allmänheten.

Med stöd av Riksbankens Jubileumsfond blir det nu möjligt att inventera och katalogisera det stora och heterogena manuskriptmaterialet. Genomgångar kommer att göras av de många brev där tillkomst och utgivning av verk diskuteras. En forskningsbibliografi kommer att upprättas och en databas kommer att läggas upp som kan användas inom projektet.

I förberedelsefasen ingår för KB:s del en förbättrad katalogisering och bibliografering av Selma Lagerlöfs mycket omfattande produktion i tryckt form. Den är en förutsättning för arbetet med utgåvan och kommer även vara till nytta för forskning och studier kring Selma Lagerlöf och hennes verk.
- Nu vidtar ett omfattande vetenskapligt arbete med hög grad av informationsteknik säger riksbibliotekarie Gunnar Sahlin.
- De digitala framstegen har varit enorma de senaste åren och som nationalbibliotek måste vi ligga långt framme. Stora utgivningsprojekt av det här slaget bidrar till utvecklingen av informationssystem vid biblioteken i våra grannländer.
I projektet ingår också upprättandet av utgivningsprinciper samt internutbildning av projektdeltagarna.

Projektledare blir litteraturprofessor Johan Svedjedal, Uppsala universitet.

För mer information kontakta förste bibliotekarie Ingrid Svensson, tfn 08 463 4231, ingrid.svensson@kb.se

Projektet Nya Lundstedt - tidskrifter 1967-2004
Riksbankens jubileumsfond har torsdagen den 27 oktober 2005 beviljat Kungl. biblioteket ett anslag om 5 mnkr för att inkludera svenska tidskrifter utkomna mellan 1967 och 2004 i den nationalbibliografiska databasen Nya Lundstedt - tidskrifter.

Syftet är att med tillkomsten av databasen Nya Lundstedt - tidskrifter göra uppgifter om den svenska tidskriftsproduktionen tillgängliga för forskning, studier och allmänhet.

Tidskrifter är ett rikt och mångskiftande material. En utförlig bibliografering är en förutsättning för historisk och kulturhistorisk forskning i vid bemärkelse.
Varje tidskrift förses med minst en genrebeteckning som beskriver dess avsändare, målgrupp eller ämne. Exempel på genrebeteckningar är: Fackförbundspress, Branschtidningar, Serietidningar, Kulturtidskrifter. De ca 30 genrebeteckningarna som tagits fram inom projektet utgör ett viktigt sökinstrument i det stora tidskriftsmaterialet.

Tre saker sammantaget gör Nya Lundstedt - tidskrifter unik: anspråk på fullständighet, genomgripande kategorisering av tidskrifterna med hjälp av genrebeteckningar, samt slutligen den höga beskrivningsnivån för delar av materialet.

Fakta:
Torsdagens beslut innebär att den svenska pressen inom några år kommer att vara beskriven i sin helhet. Projektet Nya Lundstedt bibliograferar sedan 1995 hela den svenska pressen från år 1900 och framåt. Arbetet är en fortsättning på Bernhard Lundstedts tryckta bibliografi Sveriges periodiska litteratur 1645-1899. Under åren 1995-2001 beskrevs den svenska dagspressen med medel från Riksbankens jubileumsfond. Det fortsatta arbetet bedrivs inom ramen för den löpande verksamheten på Kungl. biblioteket.
2002 påbörjades motsvarande arbete med de mångdubbelt fler svenska tidskrifterna. Även detta arbete finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Arbetet görs kontinuerligt tillgängligt i LIBRIS webbsök , http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=nlt

Läs mer om projektet på:
http://www.kb.se/nbp/nl_tidskrifter/default.htm
För mer information kontakta: Marika Holmblad, projektledare Nya Lundstedt - tidskrifter, tfn 08-463 40 84, marika.holmblad@kb.se