Skip to main content

Nya ledamöter i Kungl. bibliotekets forskarråd

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2014 09:15 CEST

För att stärka Kungliga biblioteket, KB, som forskningsbibliotek och för att utveckla kontakterna med forskarsamhället har KB ett forskarråd. Rådets uppgift är att fånga upp aktuella forsknings-relaterade frågor och problemställningar med beröringspunkter för KB. Det arbetet kan sedan ligga till grund för vidare beslut och prioriteringar i KB:s verksamhet.

Följande ledamöter har utsetts för den kommande treårsperioden:

Professor Jan von Bonsdorff Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Docent Elisabeth Elgán Historiska institutionen, Stockholms universitet

Fil. dr Rasmus Fleischer Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet

Professor Hillevi Ganetz Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Stockholms universitet

Professor Joacim Hansson Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet

Professor Ylva Hasselberg Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

Docent Paula Henriksson Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Docent Anja Hirdman Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

Docent Ola W. Jensen Riksantikvarieämbetet

Professor Jussi Karlgren Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Fil. dr Erika Kihlman Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet

Docent Marie Lennersand Riksarkivet

Professor Jan Olsson Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

Professor Olof Sundin Institutionen för kulturvetenskaper, Avd. för ABM, Lunds universitet

Professor Johan Svedjedal Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet


KB:s Forskarrådssekreterare är fil. dr och docent Jonas Nordin som arbetar på KBs enhet för Kunskapsuppbyggnad.


Bakgrund:
Enligt Riksbibliotekariens beslut har rådet har i uppdrag att: ge råd och följa upp ansökningar kring forskningsrelaterade projekt som KB medverkar i ge råd och följa upp i vilka externa samarbeten kring forskningsrelaterade frågor KB ska medverka vara referensgrupp i nationella utvecklingsprojekt som har forskare som primär målgrupp ge råd om hur KB ska öka kunskapen om samlingarna exempelvis genom publicering och olika evenemang fånga upp forskningsrelaterade utvecklingsfrågor och framtida behov

Mer information: Forskarrådssekreterare Jonas Nordin 070-007 31 56

Bildtext:
Ledamöter i Kungl. bibliotekets forskarråd:
Övre raden från vänster Olof Sundin, Ola W Jensen, Jonas Nordin och Johannes Rudberg.
Mittenraden från vänster Anja Hirdman, Joacim Hansson och Jussi Karlgren.
Nedre raden från vänster Marie Lennersand, Rasmus Fleischer, Elisabeth Elgán, Erika Kihlman och Ylva Hasselberg.
Saknas på bilden gör Jan von Bonsdorff, Hillevi Ganetz, Paula Henrikson, Jan Olsson och Johan Svedjedal.


Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Sedan 1661 har vi samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska.

Vi har gjort materialet tillgängligt för allmänheten, som kan besöka oss för att beställa fram och läsa alla olika typer av texter.

KB har ansvar för att samordna och utveckla informationsförsörjning till alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige samt forskning och högre utbildning. Vi bidrar till samordningen av svenska bibliotek bland annat genom att administrera och utveckla den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

KB är också ett humanistiskt forskningsbibliotek, som köper in forskningslitteratur på flera språk.

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.