Skip to main content

System för analys av svensk forskning

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2014 07:15 CET

Kungliga biblioteket ger genom söktjänsten SwePub tillgång till artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten.

– Regeringen har behov av analyser och jämförelser av svensk forskning på nationell nivå, säger Marja Haapalainen, projektledare för projekt SwePub på KB, och forsätter;

– Därför har KB fått i uppgift att tillsammans med Vetenskapsrådet vidareutveckla SwePub. Arbetet går ut på att kvalitetssäkra data som samlas in för att möjliggöra bibliometriska analyser som kan användas av forskningsfinansiärer och även andra aktörer. Ett viktigt mål för projektet är att SwePub ska stödja forskarens och lärosätets processer genom att vara en del av forskningens infrastruktur.

Lärosätenas medverkande i projektet är viktigt och det är i samverkan med dem som nationella riktlinjer för bl.a. datakvalitet kommer att tas fram. Projektet beräknas nå i mål våren 2015.

Bakgrund

Majoriteten av de svenska lärosätena medverkar idag på frivillig basis genom att leverera information om publikationer där lärosätets forskning publiceras. I SwePub finns idag ca 600 000 referenser till forskningspublikationer.

KB har fått särskilda medel för att genomföra det nya uppdraget, där syftet är att skapa förutsättningar för SwePub att fungera som en heltäckande källa för analys och jämförelser på nationell nivå. Det nya SwePub ska möjliggöra kopplingar mellan publikationer, forskare och lärosäten så att dessa kan återanvändas i de olika delarna i forskningens infrastruktur.

Mer information på kb.se

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Sedan 1661 har vi samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska.

Vi har gjort materialet tillgängligt för allmänheten, som kan besöka oss för att beställa fram och läsa alla olika typer av texter.

KB har ansvar för att samordna och utveckla informationsförsörjning till alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige samt forskning och högre utbildning. Vi bidrar till samordningen av svenska bibliotek bland annat genom att administrera och utveckla den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

KB är också ett humanistiskt forskningsbibliotek, som köper in forskningslitteratur på flera språk.

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.