Skip to main content

Efterlängtad tomt till skola i Vallda

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 16:10 CET

Kungsbacka kommun har nu tecknat avtal om att få köpa mark i Vallda, Heberg. Syftet med köpet är anskaffning av tomtmark för en ny skola som planeras i Vallda tätort. Eftersom kommunen inte äger mark som är lämplig i området har man länge sökt tomt inom privatägd mark.

– Avtalet med fastighetsägaren i Heberg innebär att kommunen förvärvar en obebyggd del av fastigheten Heberg 2:4 samt att man överlåter fastigheten Kungsbacka Vallda 8:10, säger exploateringsingenjör Helena Pyk som tecknat avtalet.

Den aktuella delen av Heberg 2:4 är klassad som jordbruksfastighet och ligger utanför detaljplanelagt område. Tomten är på 16000 kvadratmeter.

– Skoltomten ligger i direkt anslutning till det nybyggda Hebergsområdet med god infrastruktur samt möjlighet till angöring direkt från Valldavägen via den nybyggda rondellen. Genom befintliga gång- och cykelvägar finns koppling till Toråsskolan och idrottshallen och platsen bedöms ha de kvaliteter som fordras för en lämplig lokalisering av skola, säger Hasse Andersson, strateg för fysisk planering.

Kungsbacka Vallda 8:10 ingår i kommunens markreserv och är en obebyggd jordbruksfastighet som idag utarrenderas för jakt. Kommunen har inga planer för utveckling eller planläggning av fastigheten.

– Nästa steg är nu att byggnadsnämnden tar fram ett förslag till detaljplan för ny grundskola. Planläggningen ska föregås av en omfattande utgrävning av fornlämning, eftersom det troligtvis varit en stenåldersboplats på tomten. Vi bedömer preliminärt att skolan kan tas i bruk höstterminen 2021, säger Hasse Andersson.

Täcker behov av skolplatser i Vallda

Kommunen behöver fler skolplatser i Vallda för att täcka behovet i området. Idag får elever som tillhör Furulidskolan åka till Kungsbacka när de ska börja årskurs sex, men genom den nya skolan kommer det vara möjligt för alla elever i området att få hela sin skolgång närmare hemmet. Den nya skolan kommer att ha elever i de yngre åldrarna.

– Det är viktig att skolan byggs på ett flexibelt sätt med möjlighet att ändra inriktning om det skulle behövas, säger Udo Weis, verksamhetschef enhet Planering inom Förskola & Grundskola.

För mer information, kontakta gärna:

Hasse Andersson, strateg för fysisk planering
0300-83 46 51
hasse.andersson@kungsbacka.se

Udo Weis, verksamhetschef enhet lansering inom Förskola & Grundskola
0300-83 40 34
udo.weis@kungsbacka.se