Skip to main content

Läkare Utan Gränser avslutar insats för asylsökande i Skaraborg

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 13:30 CEST

Khaldoun Al Ali, en palestinsk man som flytt från Syrien, pratar med Läkare Utan Gränsers kulturtolkar. Hans dotter väntar tålmodigt vid hans sida. Foto: Karin Ekholm / Läkare Utan Gränser.

Under ett års tid har Läkare Utan Gränser genomfört ett pilotprojekt för att främja psykisk hälsa hos asylsökande i Skaraborgs län. Nu fasas projektet ut och organisationen kommer senare i höst att släppa en rapport med slutsatser och rekommendationer för att inspirera andra aktörer att använda sig av denna vårdmodell.

I september förra året startade Läkare Utan Gränser en tidsbestämd insats i Skaraborg med syfte att bistå med psykosocialt stöd till asylsökande. Genom flyktingprojekt i Italien och Grekland hade vi tidigare sett att asylsökandes utsatta situation leder till psykisk ohälsa och att tillgången till psykologiskt stöd är bristfällig. Situationen i Sverige är inte något undantag.

– En majoritet av de asylsökande vi har mött i vårt arbete visar symptom på psykisk ohälsa. De känner oro, nedstämdhet och uppgivenhet. Många har svårt att sova. Den ovissa tillvaron i Sverige, ibland i kombination med tidigare traumatiska händelser, påverkar hälsan negativt, säger Jenny Gustafsson, sjuksköterska och koordinator för projektet.

Tillgången till psykologiskt stöd är ofta ett problem för asylsökande. Det kan vara svårt för asylsökande att hitta rätt i det svenska vårdsystemet på grund av språkliga och kulturella skillnader. Vissa vårdgivare saknar dessutom specialkunskap om hur man kan hjälpa asylsökande med psykisk ohälsa på bästa sätt, samt vilken rätt till vård de har.

Under projektets gång har Läkare Utan Gränser gett psykosocialt stöd till mer än 550 personer, både genom individuella stödsamtal och i grupp. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med psykiskt stöd till flyktingar, och har i projektet använt en holistisk modell för psykosocialt stöd som är anpassad för de asylsökandes behov. Till exempel använder vi oss av kulturtolkar för att överbrygga såväl kulturella som språkliga barriärer. Nyckeln har varit att med enkla medel och tidiga insatser förebygga psykisk ohälsa.

– Vi har besökt boenden för asylsökande och erbjudit dem att utvärdera sin psykiska hälsa genom ett självskattningsformulär. Vid behov erbjuder vi sedan stödsamtal så att vi kan fånga upp psykisk ohälsa i ett så tidigt skede som möjligt innan symptomen förvärras. De som visar symptom på svårare psykisk ohälsa försöker vi hjälpa vidare till mer specialiserad vård, säger Jenny Gustafsson.

Läkare Utan Gränser har förutom stödsamtal även bistått med hälsoinformation och anordnat ett flertal hälsofrämjande aktiviteter, som sportturneringar och matlagningsträffar, för att bryta den isolering som kan vara en riskfaktor vid psykisk ohälsa.

Projektet har nu börjat fasas ut och förhoppningen är att våra erfarenheter ska inspirera aktörer som exempelvis primärvården, kommuner och civilsamhällesorganisationer att använda sig av denna vårdmodell i arbetet med asylsökande som behöver stöd.

Läkare Utan Gränsers team fokuserar nu på att sammanställa data från projektet i en rapport som lanseras senare i höst, med slutsatser och rekommendationer till relevanta aktörer.

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.