Media-no-image

TLV-analys om fördelningen av det statliga tandvårdsstödet

Pressmeddelanden   •   2014-03-05 09:17 CET

Det är små skillnader mellan olika inkomstgrupper när det gäller hur mycket som betalas ut i tandvårdsstöd. Det visar en analys som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) gjort.
 
- Personer med olika inkomster konsumerar ungefär lika mycket tandvård och får lika stor del av det statliga tandvårdsstödet. Det säger TLV:s chefsekonom Douglas Lundin.
 
TLV:s analys visar att låginkomsttagare besöker tandvården mer sällan än höginkomsttagare. Däremot konsumerar de mer tandvård per besök. Låginkomsttagare tycks också välja billigare åtgärder. Totalt sett leder detta till att tandvårdsstödet används lika mellan olika inkomstgrupper.
 
Det finns två undantag. De med allra lägst inkomst i de yngre åldersgrupperna och de över 80 år konsumerar mindre tandvård och får därför mindre stöd än höginkomsttagarna i samma åldersgrupp.
 
- Detta finns det anledning att titta vidare på. Vi har ännu inte haft möjlighet att titta på hur stödet fördelas efter vårdbehov i relation till olika inkomstgrupper. Det är angeläget att göra i ett nästa steg, säger Douglas Lundin.
 
 
Referens- och vårdgivarpriser följs åt
TLV har även granskat hur tandvårdens priser förändrats sedan stödet infördes och funnit att tandvårdspriserna har ökat snabbare än den allmänna prisnivån på tjänster. Tandvårdspriserna har emellertid inte ökat snabbare än de statliga referenspriserna, som beräknas utifrån produktionskostnaderna i tandvården.
 
Analysen visar också att tandvårdspriserna ofta ligger nära referenspriserna. I tre av fyra fall betalar patienten ett pris som ligger maximalt tio procent över referenspriset.
 
Referenspriserna har en direkt påverkan på tandvårdspriserna, vilket bland annat framgår genom att vårdgivarna ändrar sina priser i samband med referensprisändringar, även i de fall förändringarna av referenspriserna inte berott på förändrade produktionskostnader.
 
- Referenspriserna har en styrande effekt. Det är därför viktigt att vi ser över modellen så att vi är säkra på att referenspriserna ligger på rätt nivå, säger TLV:s generaldirektör Sofia Wallström.

 

FAKTA om tandvårdsstödet
• Det nuvarande tandvårdsstödet infördes 2008 och innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Från den 1 januari 2013 finns också ett särskilt tandvårdsbidrag.
• Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är antingen 150 eller 300 kronor per år, beroende på ålder.
• TLV ansvarar för högkostnadsskyddet och är statens bidrag till den enskildes tandvård. Stödet ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov.
• Det särskilda tandvårdsbidraget är till för förebyggande vård för vissa patientgrupper med sjukdom och funktionshinder.
• Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling.
Skyddet mot höga kostnader börjar gälla när man betalat för tandvård som enligt referenspriserna överstiger 3 000 kronor. Därefter betalar patienten 50 procent av kostnaderna för tandvård som har ett referenspris på mellan 3 000 och 15 000 kronor. När kostnaden enligt referenspriserna överstiger 15 000 kronor betalar patienten 15 procent.


Det är små skillnader mellan olika inkomstgrupper när det gäller hur mycket som betalas ut i tandvårdsstöd. Det visar en analys som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) gjort. - Personer med olika inkomster konsumerar ungefär lika mycket tandvård och får lika stor del av det statliga tandvårdsstödet. Det säger TLV:s chefsekonom Douglas Lundin.

Läs vidare »
Media-no-image

1 miljon foldrar bäddar för ökad trygghet vid medicinbyte

Pressmeddelanden   •   2014-01-13 09:15 CET

TLV och Läkemedelsverket har tryckt upp 1 miljon foldrar som förklarar varför apoteken byter ut läkemedel. Nu skickar myndigheterna ut foldrarna till alla apotek och vårdcentraler för att bidra till en ökad trygghet för patienterna kring läkemedelsutbytet.
 
- Det generiska utbytet kan leda till osäkerhet hos patienter och kan påverka hur väl de följer sin läkemedelsbehandling. Därför är det viktigt att de får information om bytet och vi vill stödja vården och apoteken i det, säger Inger Erlandsson på TLV.
 
Foldern presenterades i början av hösten och togs emot mycket positivt av både apotek och vårdcentraler.
 
- Vi är glada över att vi fått så positiv respons. Därför skickar vi nu ut 200 exemplar till alla apotek och vårdcentraler. Behöver man fler kan man beställa kostnadsfritt från våra hemsidor, säger Anders Carlsten på Läkemedelsverket.
 
Foldern är framtagen i samråd med bland annat apoteksaktörer, Sveriges Apoteksförening, Svenska läkaresällskapet samt patient- och pensionärsföreningar.
 
 
 
Om det generiska utbytet
När ett läkemedelspatent går ut för ett originalläkemedel får andra tillverka likvärdiga läkemedel med samma verksamma ämne, så kallade generiska läkemedel. Tack vare den konkurrens som uppstår sjunker priserna. Det gör att varken patienter eller samhället behöver betala mer än nödvändigt för läkemedel. Om vi betalade samma pris idag som när läkemedlen saknade generisk konkur-rens, skulle kostnaden vara 8 miljarder kronor högre per år. Det motsvarar den årliga kostnaden för att driva nästan 300 vårdcentraler.

TLV och Läkemedelsverket har tryckt upp 1 miljon foldrar som förklarar varför apoteken byter ut läkemedel. Nu skickar myndigheterna ut foldrarna till alla apotek och vårdcentraler för att bidra till en ökad trygghet för patienterna kring läkemedelsutbytet.

Läs vidare »
Qw8sovlzqqjbzudjznyz

Apoteksbranschen och TLV inleder samarbete för ökad tillgänglighet och patientsäkerhet

Pressmeddelanden   •   2014-01-08 10:31 CET

Idag inleder TLV och Sveriges Apoteksförening ett samarbete för att förbättra och förenkla dagens system för utbyte av läkemedel på apotek. Målet är att öka patientsäkerheten och tillgängligheten till läkemedel

Media-no-image

Kvinnor drabbas av högt pris på östrogenläkemedel

Pressmeddelanden   •   2013-12-12 08:15 CET

TLV har tidigare i år omprövat subventionen av olika lokala östrogenläkemedel. Omprövningen ledde till att flera företag sänkte sina priser. Vagifem 10 mikrogram ingår inte längre i högkostnadsskyddet, eftersom företaget som marknadsför läkemedlet valt att inte sänka sitt pris.

─ Vi tycker att det är olyckligt att Vagifem inte ingår i högkostnadsskyddet eftersom läkemedlet kan innebära fördelar för patienterna såsom ökad bekvämlighet då det kladdar mindre än andra läkemedel säger avdelningschef Christin Andersson på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. 

I omprövningar är det vanligt att företag sänker sina läkemedelspriser väsentligt. I samband med att TLV gjorde omprövningen av lokala östrogenläkemedel, valde de företag som marknadsför läkemedlen att sänka priserna i flera fall, bland annat när det gäller läkemedlet Oestring som sänkte sitt pris med över 40 procent. För att Vagifem skulle ha fått fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet, skulle företaget ha behövt sänka sitt pris med ungefär 13 procent.

─ Vagifem har inte visat på bättre medicinsk effekt än övriga lokala östrogenläkemedel. Vi bedömde dock att det skulle få kosta mer än andra östrogenläkemedel. Ändå valde företaget att inte sänka priset, säger Christin Andersson.

TLV har beslutat att utesluta Vagifem 10 mikrogram ur högkostnadsskyddet och beslutet trädde ikraft 1 oktober 2013. Företaget har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Fakta
Lokala östrogener används vid behandling av vaginal torrhet, urinträngningar samt återkommande urinvägsinfektioner. Dessa symptom kan uppstå hos kvinnor efter klimakteriet då kroppens egen produktion av hormonet östrogen minskar.


TLV har tidigare i år omprövat subventionen av olika lokala östrogenläkemedel. Omprövningen ledde till att flera företag sänkte sina priser. Vagifem 10 mikrogram ingår inte längre i högkostnadsskyddet, eftersom företaget som marknadsför läkemedlet valt att inte sänka sitt pris.

Läs vidare »
Media-no-image

Patienter får svar om utbyte av läkemedel i nytt informationsmaterial

Pressmeddelanden   •   2013-09-03 09:15 CEST

Idag lanserar TLV och Läkemedelsverket ett nytt informationsmaterial i flera delar om det generiska utbytet. Utgångspunkten är patientens frågor och funderingar. Materialet presenteras på mässan Apotek och egenvård i Kista och finns på myndigheternas hemsidor.


– Många patienter har frågor om utbytet och därför har vi tagit fram ett material som kan användas av både förskrivare och apotekspersonal. Vi vill underlätta för dem att förbereda patienterna och skapa en trygg situation för dem kring det generiska utbytet, säger Inger Erlandsson, TLV och Catarina Bernet, Läkemedelsverket.


Informationsmaterialet består av flera delar. En del är kortfattat och ger svar på de vanligaste frågorna. En annan del är mer djupgående. Materialet finns på TLV:s och Läkemedelsverkets hemsidor och får användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.


En del av informationen om läkemedelsbehandlingen
– Patienter måste få information om det generiska utbytet för att läkemedelsbehandlingen ska bli rätt. Här har både apotekspersonalen och förskrivarna viktiga roller. Med en samstämmig information om bytet genom hela vårdkedjan går det att förebygga oro, missförstånd och oklarheter för patienten kring det generiska utbytet.


Informationsmaterialet består av:
• En folder för patienter
• Kunskapsunderlag för fördjupad information, dels för förskrivare, dels för farmaceuter
• Faktablad med en sammanfattning, dels för förskrivare, dels för farmaceuter
• En affisch i två format.


I samråd med flera organisationer
Allt material är framtaget i samråd med patientorganisationer, pensionärsföreningar, landstingen, Svenska Läkaresällskapet, apoteksaktörer, Apotekarsocieteten genom Läkemedelsakademin och Sveriges apoteksförening. Informationen bygger på aktuella författningar och vägledningar, forskningsresultat och andra studier och rapporter samt intervjuer och underlag från Läkemedelsupplysningen.


Ingen ska behöva betala mer än nödvändigt
Läkemedel byts ut enligt reglerna för det generiska utbytet för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel - varken patienter eller samhället. Tack vare den generiska konkurrensen och att apoteken byter ut läkemedel frigörs flera miljarder kronor per år.


Mässan för Apotek och egenvård pågår 3-4 september på Kistamässan. Där presenterar TLV och Läkemedelsverket det nya informationsmaterialet i sin monter och på ett seminarium. Välkommen till vår monter A:48


Kontakta oss
Catarina Bernet
kvalitetsutredare, samordnare utbytbarhet
Läkemedelsverket
018-17 48 99


Inger Erlandsson
chef för apoteksavdelningen
TLV
08- 568 420 73


Länkar
www.lakemedelsverket.se/utbyte 
www.tlv.se
www.apotekochegenvard.se

Idag lanserar TLV och Läkemedelsverket ett nytt informationsmaterial i flera delar om det generiska utbytet. Utgångspunkten är patientens frågor och funderingar. Materialet presenteras på mässan Apotek och egenvård i Kista och finns på myndigheternas hemsidor.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny medicin mot akne ingår i högkostnadsskyddet

Pressmeddelanden   •   2013-08-30 09:16 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att ett nytt läkemedel mot svår akne ska ingå i förmånen.
– Vi har prioriterat det här ärendet för att patienter inte ska hamna i kläm, säger Sofia Wallström, generaldirektör på TLV.


Läkemedlet Roaccutan har länge använts mot svår akne. Roaccutan kan dock orsaka allvarliga fosterskador och har därför inte varit godkänt i Sverige, utan endast kunnat skrivas ut på licens från Läkemedelsverket.


I somras godkände Läkemedelsverket ett nytt likvärdigt läkemedel - Isotretinoin Orifarm - mot svår akne. Detta ledde till att Roaccutan inte längre fick skrivas ut på licens till nya patienter. Dessutom fanns det heller inget likvärdigt läkemedel mot akne som omfattades av högkostnadsskyddet. Patienter riskerade därmed att få betala hela kostnaden för sin medicin själva eller vänta tills TLV fattat ett beslut.


– Vi agerade skyndsamt och på första nämndmötet efter sommaruppehållet konstaterade man att det nya läkemedlet är kostnadseffektivt och ska ingå i förmånen, säger Sofia Wallström.

Läs vidare »
Media-no-image

I dag börjar Sofia Wallström som ny generaldirektör på TLV

Pressmeddelanden   •   2013-06-23 19:00 CEST

-  Från tidigare uppdrag har jag fått en god inblick i TLV:s verksamhet som handlar om att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel, tandvård och apotek. Nu ser jag fram emot att också få lära känna verksamheten från insidan och leda fortsatt utveckling av myndighetens arbete, säger Sofia Wallström som i dag tillträder som ny generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Sedan 2011 har Sofia Wallström haft regeringens uppdrag att utreda prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Hon har också ett förflutet i Regeringskansliet, bland annat som huvudsekreterare i tandvårdsutredningen. Därtill har hon varit gruppchef och departementsråd inom enheten för hälso- och sjukvård vid Socialdepartementet, där hon bland annat arbetat med att genomföra omregleringen av apoteksmarknaden.

Närmast kommer Sofia Wallström från en tjänst som länsråd på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Sofia Wallström tillträder den 24 juni 2013 och hennes förordnande gäller fram till den 31 maj 2019.

 

Det finns högupplösta bilder på Sofia Wallström som tillträder som generaldirektör den 24/6-13. Bilderna är fria att använda.

Här är direktlänken till bilderna

http://www.tlv.se/press/pressbilder/generaldirektor1/


- Från tidigare uppdrag har jag fått en god inblick i TLV:s verksamhet som handlar om att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel, tandvård och apotek. Nu ser jag fram emot att även få lära känna verksamheten från insidan och leda fortsatt utveckling av myndighetens arbete, säger Sofia Wallström som i dag tillträder som ny generaldirektör på TLV.

Läs vidare »
Media-no-image

Läkare missar att upplysa patienter om att läkemedel kan bytas ut på apotek

Pressmeddelanden   •   2013-04-24 08:30 CEST


Drygt åtta av tio som skriver ut läkemedel talar inte alltid om för sina patienter att deras medicin kan komma att bytas ut på apotek. Det visar en ny undersökning som TLV presenterar i dag.

– För att patienterna ska känna sig trygga och för att minska risken för oklarheter kring utbytet av läkemedel på apotek är det viktigt att informationen förbättras, säger Martin Forsberg, kommunikationschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

TLV:s undersökning visar att åtta av tio av de som skriver ut läkemedel inte alltid talar om att utbyte kommer att ske på apotek. Undersökningen visar också att informationen från apotekspersonal kan bli bättre. Apotekspersonal har enligt lag ansvar för att informera patienterna när deras medicin byts ut. TLV gör bedömningen att även läkare och andra förskrivare som skriver ut läkemedel har ett ansvar för att informera patienten om utbytet, men att det behöver tydliggöras för dessa yrkesgrupper. 

En kritik som riktas mot utbytet av läkemedel är att det kan leda till oro, dubbelmedicinering och följsamhetsproblem för patienterna. Detta är dock problem som kan följa av all läkemedelsbehandling. I vilken utsträckning dessa problem uppkommer enbart på grund av utbytet är inte känt.

– Läkare och andra som skriver ut läkemedel, samt även apotekspersonal, spelar en avgörande roll när det gäller att förebygga oro och osäkerhet hos patienterna i samband med utbytet. Det är dessa yrkesgrupper som möter patienterna och kommunicerar med dem om utbytet. De har också möjlighet att individuellt förhindra utbyte vid risk för felmedicinering, säger Martin Forsberg.

Enligt undersökningen anser i princip alla förskrivare och apotekspersonal att utbytbara läkemedel är lika effektiva som originalläkemedel. En stor del av de svarande i bägge grupperna anser också att generiska läkemedel inte orsakar fler eller värre biverkningar. Dessutom tar de själva lika gärna generiska läkemedel som originalläkemedel. En annan viktig fördel som förskrivare och apotekspersonal pekar på är att generiskt utbyte kan frigöra resurser till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.

Av undersökningen framgår också att både apotekspersonal och förskrivare har bristande kunskap om systemet med generiskt utbyte.

- Vi har därför inlett ett samarbete med Läkemedelsverket för att öka kunskapen och förbättra informationen. Tillsammans tar vi fram informationsmaterial som riktar sig till patienter, läkare och andra som skriver ut läkemedel, samt till apotekspersonal. Syftet med projektet är att patienterna ska få samstämmig information om utbytet både hos läkaren och på apotek, så att de känner sig trygga och vet hur de ska använda sina läkemedel. Då får vi ett ännu mer patientsäkert och effektivt utbyte som frigör pengar till annan angelägen sjukvård, säger Martin Forsberg.

Fakta om det generiska utbytet
Det generiska utbytet innebär att apoteken måste erbjuda patienten det likvärdiga läkemedel med lägst pris som ingår i högkostnadsskyddet. På så sätt frigörs pengar som kan användas till annan angelägen sjukvård. Utan generiskt utbyte skulle de läkemedel vi använder idag kosta samhället åtta miljarder kronor mer varje år. Det motsvarar exempelvis kostnaden för att driva 300 vårdcentraler.


Faktaruta om undersökningen
TLV genomförde i höstas en webbenkät tillsammans med Statistiska centralbyrån, SCB för att få kunskap om hur läkare och andra förskrivare samt apotekspersonal ser på utbytet av läkemedel på apotek, läkemedelskostnader och kostnadseffektivitet. Totalt skickades enkäter ut till drygt 1 200 förskrivare och till 2 700 medarbetare på apotek. Svarsfrekvensen var 45 procent för apoteksenkäten och 33 procent för förskrivarenkäten.

Drygt åtta av tio som skriver ut läkemedel talar inte alltid om för sina patienter att deras medicin kan komma att bytas ut på apotek. Det visar en ny undersökning som TLV presenterar i dag.

Läs vidare »
Media-no-image

Äldres hälsa lika mycket värd som yngres

Pressmeddelanden   •   2013-03-11 09:35 CET

TLV kommenterar uppgifter i media

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) uppdrag är bland annat att bedöma vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet så att vi får ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel.  Detta gör vi för att samhällets resurser är begränsade. Prioriteringar är nödvändiga och det innebär att välja vad pengarna ska användas till och vad de inte ska användas till. Att använda pengar till ett visst ändamål innebär samtidigt att de resurserna inte kan användas till något annat.

Frågan om prioriteringar har nyligen blivit aktuell på grund av att vi uttryckt oss olyckligt i ett kunskapsunderlag till SKL, Sveriges kommuner och landsting. 
Här kunde man få intrycket att pensionärers hälsa inte är lika mycket värd som andras vilket vi definitivt inte anser. Däremot tar vi hänsyn till om människor till följd av en läkemedelsbehandling kan börja arbeta. Detta är minst lika relevant för unga patienter som drabbats av en svår livshotande sjukdom som för äldre. Ska vi till exempel ta hänsyn till att ett barn kan ha ett helt arbetsliv framför sig istället för att vara sjukskriven? Eller ska vi inte göra det eftersom denna vinst inte uppstår för andra grupper som inte kommer att arbeta?

Vi beräknar hur stor nytta en behandling har och ställer detta mot kostnaden för att kunna bedöma om det pris som läkemedelsföretaget begär är rimligt. Med nytta menar vi bland annat förbättrad livskvalitet och förlängd överlevnad och med kostnader menar vi allt som kan mätas i kronor. Framför allt handlar kostnaden om det pris som företagen begär för sina läkemedel.

Det är också viktigt att påpeka att vår beräkning av kostnaden för en läkemedelsbehandling i förhållande till nyttan inte är det enda underlaget för de beslut som TLV fattar.  En behandling behöver inte spara pengar för att den ska anses vara kostnadseffektiv. Vi är beredda att acceptera en mycket hög kostnad för en behandling som kan förlänga livet för svårt sjuka patienter alldeles oavsett om de har möjlighet att arbeta eller inte.


Läs vidare »
Media-no-image

Nya rapporter visar att utbytet av läkemedel på apotek leder till låga priser

Pressmeddelanden   •   2013-01-10 08:30 CET

Två färska rapporter visar att det svenska systemet för utbyte av läkemedel på apotek leder till låga priser. Priserna i Sverige på utbytbara mediciner som har konkurrens är cirka 40 procent lägre än i Norge. Det genomsnittliga priset på utbytbara läkemedel har dessutom sjunkit sedan omregleringen av apoteksmarknaden.


– Vi har nått målet att priserna för läkemedel inte skulle stiga i samband med omregleringen av apoteksmarknaden, säger Inger Erlandsson, chef för TLV:s apoteksavdelning.


Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, fick inför omregleringen av apoteksmarknaden 2009 ett uppdrag att se till att priserna för läkemedel inte skulle stiga till följd av omregleringen.


En ny rapport från Tillväxtanalys visar att det genomsnittliga priset för utbytbara läkemedel i Sverige har sjunkit sedan omregleringen. Detta trots att ersättningen till apoteken höjts, vilket i sig innebär ett påslag på priserna.


En annan nyligen publicerad rapport som gjorts på uppdrag av det norska Hälso- och omsorgsdepartementet visar att Sverige jämfört med Norge har cirka 40 procent lägre priser på utbytbara läkemedel som har konkurrens av andra utbytbara läkemedel. I Norge är apoteken fria att förhandla inköpspriser med tillverkarna på motsvarande sätt som Apoteksföreningen i Sverige vill att även svenska apotek ska få göra.


Systemet med utbyte av läkemedel på apotek har funnits sedan 2002. Det innebär att apoteken byter ut läkemedel till ett alternativ som innehåller samma verksamma ämne, fast till ett lägre pris (generika).


TLV arbetar för att vi ska få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till läkemedel.


– Frågan i samband med omregleringen var hur vi skulle förmå privata apotek att byta till det billigaste läkemedlet trots att apoteken inte har något ekonomiskt intresse av det – tvärtom. Av denna anledning skärptes lagen så att apoteken måste sälja den produkt som är billigast på marknaden. Tidigare kunde apoteken byta till det läkemedel som var billigast på den egna lagerhyllan, säger Inger Erlandsson.


Företagen som säljer utbytbara läkemedel tävlar om att vara billigast, för att just deras läkemedel ska bli det som apotekspersonalen byter till. Det leder till en mycket kraftig priskonkurrens.

Fakta om priser på utbytbara läkemedel
Tillväxtanalys rapport visar att det genomsnittligt betalda priset för utbytbara läkemedel i Sverige inte har stigit sedan omregleringen, tvärtom så har det genomsnittliga priset sjunkit. Det genomsnittligt betalda priset beror främst på två saker: 1) Priset för periodens vara (det utbytbara läkemedel med lägst pris som apoteken är skyldiga att byta till), och 2) Marknadsandelen för periodens vara. Rapporten visar att efter omregleringen har priserna för periodens vara ökat en aning, vilket driver upp genomsnittligt betalt pris. Men den större marknadsandelen för periodens vara motverkar detta.
En rapport som gjorts på uppdrag av det norska Hälso- och omsorgsdepartementet visar att Sverige jämfört med Norge har cirka 40 procent lägre priser på utbytbara läkemedel som har konkurens av andra utbytbara läkemedel.
I Norge är apoteken fria att förhandla inköpspriser med tillverkarna, vilket Apoteksföreningen i Sverige även vill att svenska apotek ska få göra. Med det norska systemet sker ingen spontan priskonkurrens, som i Sverige - där priset bestäms av marknaden genom att företagen tävlar om att få sälja till lägst pris. I stället sker prissänkningar i Norge genom att myndigheterna reglerar ner priserna, så kallad trinnpris-regulering.

Länkar till rapporterna:
”Priser på byttbare legemidler i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark”
Rapport utarbeidet av Oslo Economics har på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/rapporter/2013/priser-pa-byttbare-legemidler-i-norge-sa.html?id=711585X
Tillväxtanalys rapport ”Kostnadsutvecklingen för läkemedel på den omreglerade apoteksmarknaden”
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/rapportserien/1-2-2013-kostnadsutvecklingen-for-lakemedel-pa-den-omreglerade-apoteksmarknaden.html


Två färska rapporter visar att det svenska systemet för utbyte av läkemedel på apotek leder till låga priser. Priserna i Sverige på utbytbara mediciner som har konkurrens är cirka 40 procent lägre än i Norge. Det genomsnittliga priset på utbytbara läkemedel har dessutom sjunkit sedan omregleringen av apoteksmarknaden.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig vik
  • qrjcranbcuiolmqyChirripqstqslfyvraiaefn.uweeLarsenlf@tlvlqkg.smrlsrsbee
  • 08 568 420 61

Om TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

TLV beslutar om högkostnadsskyddet för läkemedel och tandvård

TLV är en myndighet som beslutar om vilka tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. TLV bidrar också till god service och tillgänglighet på apotek. Myndighetens mål är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna.

Adress

  • TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
  • Fleminggatan 7, Box 22520
  • 104 22 Stockholm
  • Vår hemsida