Media-no-image

29 apotek får glesbygdsbidrag

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 09:00 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 29 apotek som får dela på åtta miljoner kronor. 
– Det är viktigt att patienter kan hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden, säger enhetschef Svante Rasmuson och pekar på att hälften av apoteken annars hade gått med förlust utan bidrag.


Apotek Hjärtat får drygt 4 miljoner kronor för tolv glesbygdsapotek. Apoteket AB får 1,6 miljoner kronor för sex apotek och Kronans Apotek får 1,3 miljoner kronor för sju apotek. Fyra apotek som ingår i Apoteksgruppen får tillsammans knappt 1 miljon kronor i bidrag.
Glesbygdsbidraget gör att alla apotek som får bidrag går med vinst, förutom ett. Utan bidrag hade vartannat av dessa apotek gått med förlust.


Mest bidrag till Jämtland
Fem apotek i Jämtlands län får sammanlagt 1,3 miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Det gör Jämtland till det län som får det högsta sammanlagda bidraget. Mest får Apotek Hjärtat i Liden i Västernorrland, drygt en halv miljon kronor i bidrag. Det minsta bidraget lämnas till Apoteket AB i Horndal i Dalarna som erhåller 6 500 kronor.
Totalt har 35 ansökningar om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2014 kommit in till TLV.


Om glesbygdsbidraget
Enligt reglerna kan ett apotek få bidrag om det ligger minst 20 kilometer från närmaste apotek. Intäkterna av receptbelagda läkemedel får heller inte överstiga 10 miljoner kronor och inte understiga 1 miljon kronor. De måste dessutom ha ett visst öppethållande för att vara berättigade till bidrag. Bidraget betalas ut retroaktivt.

Lista över beslut om bidrag per apotek finns bifogat .

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 29 apotek som får dela på åtta miljoner kronor. – Det är viktigt att patienter kan hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden, säger enhetschef Svante Rasmuson och pekar på att hälften av apoteken annars hade gått med förlust utan bidrag.

Läs vidare »
Media-no-image

Bättre prisinformation underlättar för apotekskunder

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 11:10 CET

Nya regler och en oberoende prisjämförelsetjänst kan ge apotekskunder lägre kostnader för läkemedel. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i sin slutrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.

– Patienten ska inte riskera att betala onödigt mycket för sina läkemedel. Därför är en enkel prisjämförelsetjänst och förändrade utbytesregler viktiga åtgärder, säger TLV:s generaldirektör Sofia Wallström.

Dagens system för receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet är svårt för både patienter och läkare att hantera. Detta beror på att priset för ett läkemedel kan variera beroende på vilket apotek patienten går till. Priserna är dessutom svåra att hitta och jämföra.

TLV föreslår därför att det skapas en oberoende priswebb där priser visas för alla läkemedel som skrivs ut på recept. I priswebben ska man bland annat kunna söka på sitt läkemedel och se om priserna skiljer sig åt mellan olika apotek och patienterna har därmed större möjlighet att göra ett medvetet val.

Nya regler för utbyte av läkemedel
TLV föreslår också nya regler som innebär att patienten kan byta ett läkemedel till ett annat utbytbart läkemedel oavsett om det ingår i högkostnadsskyddet eller inte. Idag är detta inte möjligt. Förslagen innebär alltså att patienter kan få lägre kostnader för läkemedel samtidigt som det systemet blir enklare för såväl patienter som läkare och apotekspersonal. De nya reglerna skulle också öka incitamenten för läkemedelsbolag att behålla sina läkemedel i högkostnadsskyddet.


TLV:s regeringsuppdrag om receptbelagda läkemedel utanför högkostnadsskyddet
TLV fick i april 2014 i uppdrag av regeringen att utreda frågan om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. En delrapport lämnades i september 2014, som beskrev problemställningen och orsakerna till utvecklingen att fler och fler läkemedel inte ingår i högkostnadsskyddet. I slutrapporten, som lämnas nu, redovisas förslag till åtgärder som på kort och lång sikt kan förbättra situationen för patienter, förskrivare och övriga berörda intressenter.
Arbetet har skett i dialog med berörda branschföreningar, patientorganisationer och myndigheter.

Nya regler och en oberoende prisjämförelsetjänst kan ge apotekskunder lägre kostnader för läkemedel. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i sin slutrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.

Läs vidare »
Media-no-image

Bättre prisinformation underlättar för apotekskunder

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 11:10 CET

Nya regler och en oberoende prisjämförelsetjänst kan ge apotekskunder lägre kostnader för läkemedel. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i sin slutrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.

– Patienten ska inte riskera att betala onödigt mycket för sina läkemedel. Därför är en enkel prisjämförelsetjänst och förändrade utbytesregler viktiga åtgärder, säger TLV:s generaldirektör Sofia Wallström.

Dagens system för receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet är svårt för både patienter och läkare att hantera. Detta beror på att priset för ett läkemedel kan variera beroende på vilket apotek patienten går till. Priserna är dessutom svåra att hitta och jämföra.

TLV föreslår därför att det skapas en oberoende priswebb där priser visas för alla läkemedel som skrivs ut på recept. I priswebben ska man bland annat kunna söka på sitt läkemedel och se om priserna skiljer sig åt mellan olika apotek och patienterna har därmed större möjlighet att göra ett medvetet val.

Nya regler för utbyte av läkemedel
TLV föreslår också nya regler som innebär att patienten kan byta ett läkemedel till ett annat utbytbart läkemedel oavsett om det ingår i högkostnadsskyddet eller inte. Idag är detta inte möjligt. Förslagen innebär alltså att patienter kan få lägre kostnader för läkemedel samtidigt som det systemet blir enklare för såväl patienter som läkare och apotekspersonal. De nya reglerna skulle också öka incitamenten för läkemedelsbolag att behålla sina läkemedel i högkostnadsskyddet.


TLV:s regeringsuppdrag om receptbelagda läkemedel utanför högkostnadsskyddet
TLV fick i april 2014 i uppdrag av regeringen att utreda frågan om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. En delrapport lämnades i september 2014, som beskrev problemställningen och orsakerna till utvecklingen att fler och fler läkemedel inte ingår i högkostnadsskyddet. I slutrapporten, som lämnas nu, redovisas förslag till åtgärder som på kort och lång sikt kan förbättra situationen för patienter, förskrivare och övriga berörda intressenter.
Arbetet har skett i dialog med berörda branschföreningar, patientorganisationer och myndigheter.

Nya regler och en oberoende prisjämförelsetjänst kan ge apotekskunder lägre kostnader för läkemedel. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i sin slutrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.

Läs vidare »
Media-no-image

Granskning av klinikläkemedel stärker jämlik vård

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 13:27 CET

Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket föreslår att granskningen av klinikläkemedel permanentas för att stödja landstingen i utvärderingen av nya viktiga läkemedel.

– Det är tydligt att det krävs nationell samordning för att nå jämlik vård och enhetliga priser över hela landet, säger generaldirektör Sofia Wallström på TLV.

Sedan 2011 har TLV tagit fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag till landstingen i en försöksverksamhet och för ett begränsat antal läkemedel varje år fram till december 2014. Detta har förbättrat den nationella samordningen kring de specifika läkemedel som utvärderats, säger myndigheten i sin slutrapport. Myndigheten har fått ett förnyat uppdrag att fortsätta verksamheten även under 2015. 

Flera erfarenheter från arbetet med klinikläkemedel används som förebild för TLV:s ordinarie verksamhet. Framför allt ett nära samarbete med landstingen, snabba, tidiga utvärderingar av nya viktiga läkemedel och dynamiska överläggningar med läkemedelsföretagen.

TLV:s bedömning är att de hälsoekonomiska underlagen gett landstingen ett bättre underlag för förhandling och upphandling av läkemedel. Det har även gett landstingen bättre förutsättningar för beslut om läkemedel på en övergripande strategisk nivå. Projektet har dessutom bidragit till en ökad öppenhet kring TLV:s hälsoekonomiska bedömningar genom att kunskapsunderlagen publiceras. I kunskapsunderlagen redovisas öppet aktuella jämförelsealternativ, priser, beräkningar och slutsatser, vilket har lett till en ökad insyn och diskussion kring hälsoekonomi och prioriteringarna av läkemedel.

Idag är TLV:s utvärderingar av klinikläkemedel en integrerad del av landstingens nationella samverkan med ambitionen att tidigt och ordnat prissätta och introducera nya viktiga läkemedel. Verksamheten är därmed en av grundförutsättningarna för att åstadkomma jämlik tillgång på läkemedel över landet, vilket är en fortsatt viktig fråga. TLV föreslår därför att uppdraget till myndigheten permanentas.

​ Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket föreslår att granskningen av klinikläkemedel permanentas för att stödja landstingen i utvärderingen av nya viktiga läkemedel. – Det är tydligt att det krävs nationell samordning för att nå jämlik vård och enhetliga priser över hela landet, säger generaldirektör Sofia Wallström på TLV.

Läs vidare »
Media-no-image

Ökat öppethållande har lett till bättre tillgänglighet på läkemedel

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 11:00 CET


Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har drygt 400 nya apotek öppnats i Sverige. Nya apotek har längre öppettider och det har gjort det lättare för apotekskunderna att få tag i sina läkemedel, framför allt för dem som bor i större tätorter. Det framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapport om det offentligas behov av läkemedel och service på apotek.

– En del uppgifter pekar dock på att det har blivit svårare att få tag i sitt läkemedel direkt, säger Svante Rasmuson, enhetschef för marknadsanalys på TLV. Vi välkomnar därför att Sveriges Apoteksförening tagit initiativ till en ytterligare kartläggning av direktexpedieringsgraden.

Fler apotek och utökade öppettider har underlättat för kunderna att få tag i sina läkemedel. Den genomsnittliga öppettiden har ökat från 45 till 52 timmar i veckan och i de mest tätbefolkade områdena har medelöppettiden ökat till 57 timmar. Antalet söndagsöppna apotek har ökat med 174 procent. Detta har lett till att befolkningen i framför allt de större tätorterna har lättare att få tag i läkemedel på kvällar och helger. Apoteken har dock i stor grad öppnat där det redan har funnits apotek tidigare, vilket leder till att den genomsnittliga restiden för att ta sig till ett apotek inte har förändrats nämnvärt. Från och med 2014 är det möjligt att söka bidrag för att driva apotek i glesbygd.

Uppgifter går isär
Det finns olika uppgifter om kundens möjlighet att hämta ut receptförskrivna läkemedel vid första besöket på apotek. Sveriges Apoteksförening säger att direktexpedieringsgraden är omkring 95 procent, vilket är på samma nivå som före omregleringen. Konsumentverkets och Vårdanalys undersökningar visar däremot att kunden upplevt att detta försämrats sedan omregleringen. I den befolkningsundersökning som Vårdanalys genomförde 2013 uppgav fler än varannan att deras läkemedel inte funnits i lager på det första apoteket de besökte.


TLV:s rapport om ” Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek” är en delrapport i den pågående översynen av handelsmarginalens storlek och konstruktion. 

Fakta om handelsmarginalen

 • Handelsmarginalen är den reglerade ersättning som apoteken får när de säljer receptförskrivna läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna.
  • Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens försäljningspris och inköpspris.
  • TLV har tidigare redovisat tre delrapporter i översynen av handelsmarginalen.
  • Översynen av handelsmarginalen kommer att avslutas under våren 2015.
 • Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har drygt 400 nya apotek öppnats i Sverige. Nya apotek har längre öppettider och det har gjort det lättare för apotekskunderna att få tag i sina läkemedel, framför allt för dem som bor i större tätorter. Det framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapport om det offentligas behov av läkemedel och service på apotek.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Prissänkningar på läkemedel med drygt en halv miljard kronor under 2014

  Pressmeddelanden   •   2014-12-16 09:15 CET


  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets arbete med 15-årsregeln och omprövningar har lett till prissänkningar som motsvarar besparingar på mer än en halv miljard kronor under 2014. Det framgår av en rapport som presenteras idag. Resultatet är i linje med de mål som angavs i budgetpropositionen för 2014.

  Besparingarna är dels en följd av att priserna på äldre läkemedel har sänkts enligt den överenskommelse som  regeringen  och Läkemedelsindustriföreningen tecknade 2013, dels att företagen har sänkt priserna vid de omprövningar TLV gjort.

  – Det är glädjande att våra omprövningar av läkemedel lett till större besparingar än vad vi räknade med. I stället för att betala onödigt mycket för de här läkemedlen kan pengarna användas till andra angelägna behandlingar så att vi får mesta möjliga hälsa för pengarna, säger Christin Andersson, avdelningschef på TLV.

  Totalt motsvarar prissänkningarna minskade läkemedelskostnader med drygt en halv miljard kronor varav 145 miljoner är i minskade egenavgifter för patienterna. Prissänkningarna på läkemedel som är äldre än 15 år motsvarar minskningar av läkemedelskostnaderna med 350 miljoner, vilket blev lägre än förväntat. Prissänkningar vid TLV:s omprövningar har däremot gett större effekter än beräknat för 2014. Dessa prissänkningar motsvarar minskade läkemedelskostnader för de aktuella läkemedlen med 270 miljoner kronor för 2014.

  Fakta om TLV:s uppdrag

  TLV har regeringens uppdrag att vidareutveckla prissättningen på läkemedel, bland annat med målet att läkemedelsanvändningen ska vara så kostnadseffektiv som möjligt. Uppdraget består av två delar. Den första delen är att löpande följa den överenskommelse som regeringen har tecknat med Läkemedelsindustriföreningen. Överenskommelsen innebär att priserna sänks med 7,5 procent på läkemedel äldre än 15 år, som ingår i läkemedelsförmånerna och därmed omfattas av högkostnadsskyddet.

  Den andra delen i uppdraget är att redovisa de besparingar som skapas genom att TLV utvecklar den värdebaserade prissättningen av läkemedel. I uppdraget ingår även att redovisa hur kostnaderna för patienterna och för läkemedelsförmånerna påverkas.

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets arbete med 15-årsregeln och omprövningar har lett till prissänkningar som motsvarar besparingar på mer än en halv miljard kronor under 2014. Det framgår av en rapport som presenteras idag. Resultatet är i linje med de mål som angavs i budgetpropositionen för 2014.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Patienter får billigare medicin mot astma

  Pressmeddelanden   •   2014-12-05 09:20 CET

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att avsluta sin omprövning av kombinationsläkemedel för behandling av astma och KOL.  Detta sedan flera företag sänkt priserna på sina inhalationsprodukter. Tack vare prissänkningarna kan samhället frigöra över 300 miljoner kronor.


  – Det är bra att patienterna nu får sin astmamedicin till ett lägre pris, säger Daniel Högberg hälsoekonom på TLV. Tack vare prissänkningarna kan mer än 300 miljoner kronor frigöras varje år. Pengar som både kommer patienterna tillgodo och som kan användas till andra angelägna områden.

  TLV:s beslut innebär att samtliga kombinationsläkemedel mot astma och kol kommer att kvarstå i högkostnadsskyddet med generell subvention. 235 000 patienter berörs av prissänkningarna.

   

  Frigör per landsting
  Vad prissänkningarna på Astma/KOL kombinationsprodukter kan frigöra för patienter och landsting per år:


  Stockholm  71 000 000 
  Uppsala  10 000 000 
  Södermanland  9 000 000 
  Östergötland  13 000 000 
  Jönköping  14 000 000 
  Kronoberg  7 000 000 
  Kalmar  9 000 000 
  Gotland  2 000 000 
  Blekinge  5 000 000 
  Skåne  44 000 000 
  Halland  11 000 000 
  Västra Götaland  40 000 000 
  Värmland  9 000 000 
  Örebro  11 000 000 
  Västmanland  8 000 000 
  Dalarna  9 000 000 
  Gävleborg  10 000 000 
  Västernorrland  9 000 000 
  Jämtland  5 000 000 
  Västerbotten  9 000 000 
  Norrbotten  11 000 000 

  Totalt  317 000 000

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att avsluta sin omprövning av kombinationsläkemedel för behandling av astma och KOL. Detta sedan flera företag sänkt priserna på sina inhalationsprodukter. Tack vare prissänkningarna kan samhället frigöra över 300 miljoner kronor. – Det är bra att patienterna nu får sin astmamedicin till ett lägre pris, säger Daniel Högberg hälsoekonom på TLV.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Svårt sjuka får ny medicin mot hepatit C i högkostnadsskyddet

  Pressmeddelanden   •   2014-10-30 08:00 CET


  Nya mediciner som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till de patienter som är svårast sjuka. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.


  – Det är ett stort genombrott att det kommit effektiva läkemedel mot hepatit C och helst skulle alla patienter med hepatit C få tillgång till de nya läkemedlen direkt, men de priser som företagen begär innebär en stor ekonomisk utmaning, säger TLV:s  generaldirektör Sofia Wallström.


  I Sverige finns omkring 40 000 patienter med hepatit C, vilket är relativt få jämfört med andra länder. Det pris som läkemedelsföretagen begär i dagsläget för de nya hepatit C-läkemedlen skulle, trots detta, leda till en mycket hög kostnad för att behandla alla patienter i Sverige. Detta skulle riskera att tränga undan mer ändamålsenlig vård.


  – Samhällets resurser är begränsade och det är angeläget att använda de offentliga medlen så kostnadseffektivt som möjligt. TLV har beslutat att subventionera de nya läkemedlen till de svårast sjuka patienterna, vilket följer den inriktning som Läkemedelsverket angivit för behandling av hepatit C-patienter, säger Sofia Wallström.

  TLV:s beslut är tidsbegränsat och produkterna ingår i läkemedelsförmånerna till och med den 1 juli 2015. Tre nya läkemedel kommer under nästa år och ytterligare två väntas komma under 2016.


  – Detta skapar förutsättningar för konkurrens som kan pressa priserna så att fler patienter som har hepatit C kan få behandling, säger Sofia Wallström.

  Nytt arbetssätt har gett resultat
  Det är TLV som beslutar om pris och subvention i högkostnadsskyddet. Men det är ytterst landstingen som avgör om ett läkemedel ska användas eller inte. Att beslut om pris och beslut om användning fattas av olika instanser förutsätter god samordning, särskilt när det handlar om nya innovativa läkemedel, där priserna ofta är relativt höga. Bristande samordning riskerar medföra en ojämlik tillgång till läkemedel, regionala skillnader och onödigt långa väntetider. TLV och landstingen har därför i fallet med de nya hepatit C-läkemedlen fördjupat samarbetet för att säkerställa jämlik tillgång, ordnat införande av de nya produkterna och god kostnadskontroll. TLV har genomfört överläggningar med företagen och landstingen, som lett fram till att landstingen tecknat en överenskommelse med ett av bolagen om att dela på riskerna för att patienter inte når virusfrihet och för osäkerheten om totala behandlingskostnader.


  - Vi har arbetat på ett nytt sätt tillsammans med landstingen, vilket har varit framgångsrikt. Parallellt med TLV:s utredning av förmånsansökningarna har landstingen och SKL utformat en nationell rekommendation och ett nationellt upplägg för ordnat införande i hela landet, som är i samklang med varandra. Vi är nöjda med att Medivir, som ett av bolagen bakom de nya läkemedlen, träffat en överenskommelse med landstingen om att dela på riskerna och kostnaderna, säger Sofia Wallström.

  Faktaruta
  • Hepatit C är en allmänfarlig sjukdom där ett virus infekterar levern och skadar levercellerna. De flesta med hepatit C lever i många år utan symptom, men efter en tid behöver många patienter till exempel en levertransplantation för att överleva.
  • De nya läkemedlen mot hepatit C kommer att subventioneras till de patienter som är svårast sjuka, det vill säga de som har en mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4), och till de patienter som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion.


  Nya mediciner som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till de patienter som är svårast sjuka. – Det är ett stort genombrott att det kommit effektiva läkemedel mot hepatit C och helst skulle alla patienter med hepatit C få tillgång till de nya läkemedlen direkt, men de priser som företagen begär innebär en stor ekonomisk utmaning, säger TLV:s generaldirektör Sofia Wallström

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Patienter drabbas av ökade kostnader för läkemedel

  Pressmeddelanden   •   2014-10-01 08:42 CEST

  Kostnaderna för receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet har på tio år ökat från cirka 500 miljoner till mer än 2 miljarder kronor. Det visar en ny rapport som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket presenterar i dag.

  - Kostnadsökningen drabbar patienterna som i många fall får betala hela läkemedelskostnaden själva, men det drabbar också landstingen, säger Ann Einerth koordinator på TLV.

  Den senaste tiden har frågan om receptbelagda läkemedel som lämnar läkemedelsförmånerna, och därmed högkostnadsskyddet, blivit föremål för uppmärksamhet och debatt. Orsakerna bakom kostnadsutvecklingen är dels ökade kostnader för smittskyddsläkemedel, dels det faktum att företag i ökad utsträckning väljer att dra ur sin produkt ur förmånerna. Det kan ske frivilligt eller som en följd av TLV:s arbete med att ompröva subventionen för grupper av läkemedel.


  Patienter får betala
  De ökade kostnaderna för läkemedel utanför förmånerna handlar främst om ökad försäljning av smittskyddsläkemedel men också på att potensläkemedel, östrogenpreparat och preventivmedel blivit dyrare.
  För läkemedel som skrivs ut enligt smittskyddslagen betalar patienten ingenting. Även preventivmedel bekostas till viss del av landstingen för vissa grupper. Huvudregeln är dock att patienterna får betala hela läkemedelskostnaden själva om inte läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet.

  Stort behov av prisinformation
  TLV konstaterar att behovet av enkel och lättillgänglig prisinformation är stor för läkemedel som inte ingår i förmånerna, eftersom prissättningen för dessa är fri. Det innebär att både läkemedelsföretag och apotek får sätta sina priser fritt och att priserna kan variera mellan apotek.

  - Bristen på enkel prisinformation gör det svårare för patienter att välja apotek och de riskerar därmed att få betala onödigt mycket för sina läkemedel. Det finns också en risk för att en del patienter tror att allt som skrivs ut på recept ingår i högkostnadsskyddet, vilket alltså inte är fallet, säger Ann Einerth.

  Bristen på lättillgänglig prisinformation gör det också svårare för landstingen att följa upp sina kostnader och säkerställa en god kostnadskontroll.

  TLV:s regeringsuppdrag om läkemedel utanför högkostnadsskyddet
  TLV fick i april 2014 i uppdrag av regeringen att utreda frågan om läkemedel utanför förmånerna och att lämna en delrapport senast den 30 september 2014.
  Senast den 1 mars 2015 ska TLV i en slutrapport redovisa förslag till åtgärder som på kort och lång sikt kan förbättra situationen för patienter, förskrivare och övriga berörda intressenter. Arbetet framöver kommer att baseras på denna delrapport samt en fortsatt dialog med branschföreningar, patientorganisationer och myndigheter.


  Kostnaderna för receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet har på tio år ökat från cirka 500 miljoner till mer än 2 miljarder kronor. Det visar en ny rapport som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket presenterar i dag.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Nya förbättringar i tandvårdsstödet

  Pressmeddelanden   •   2014-08-29 08:53 CEST


  1 september inför Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, förbättringar i det statliga tandvårdsstödet så att fler patienter med stora behov får hjälp med höga tandläkarkostnader.

  – Det känns bra att fler patienter med stora behov kan få hjälp, säger Barbro Hjärpe, odontologisk utredare på TLV. Vi har också förenklat regelverket eftersom många har upplevt det som krångligt.

  Ändringarna innebär att ytterligare behandlingar kommer att ingå i tandvårdsstödet, bland annat för skadade tänder eller tandluckor, vilket förbättrar för patienter med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad. Fler åtgärder för behandling av smärta i käkled och käkmuskler och behandling av tandlossning kommer också att ingå.

  Fakta om tandvårdsstödet

    *  Det nuvarande tandvårdsstödet infördes 2008 och innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Från den 1 januari 2013 finns också ett särskilt tandvårdsbidrag.
    *  Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är antingen 150 eller 300 kronor per år, beroende på ålder.
    *  TLV ansvarar för högkostnadsskyddet och är statens bidrag till den enskildes tandvård. Stödet ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov.
    *  Det särskilda tandvårdsbidraget är till för förebyggande vård för vissa patientgrupper med sjukdom och funktionshinder.
    *  Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling.

  Skyddet mot höga kostnader börjar gälla när man betalat för tandvård som enligt referenspriserna överstiger 3 000 kronor. För kostnader mellan 3 000 kr och 15 000 kr enligt referenspriserna betalar patienten 50 procent. När kostnaden enligt referenspriserna överstiger 15 000 kronor betalar patienten 15 procent.

  1 september inför Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, förbättringar i det statliga tandvårdsstödet så att fler patienter med stora behov får hjälp med höga tandläkarkostnader. – Det känns bra att fler patienter med stora behov kan få hjälp, säger Barbro Hjärpe, odontologisk utredare på TLV. Vi har också förenklat regelverket eftersom många har upplevt det som krångligt.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 2 bilder

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Christian.Larsen@tlv.se
  • 08 568 420 61

  Om TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

  Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är en myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn. Vi arbetar för att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna.

  Adress

  • TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
  • Fleminggatan 7, Box 22520
  • 104 22 Stockholm
  • Vår hemsida