Media-no-image

Biverkningar av nationellt godkända läkemedel i EUs öppna databas

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 14:29 CET

Biverkningsdatabasen EudraVigilance har sedan 2001 samlat biverkningsrapporter från EU:s medlemsstater för centralt godkända läkemedel. 2012 öppnades databasen och blev åtkomlig för allmänheten. Nu har ännu ett stort steg i utvecklingen tagits då även rapporter för 1700 nationellt godkända läkemedel görs tillgängliga.

Sedan i oktober 2014 finns möjlighet att via den EU-gemensamma webbplatsen EudraVigilance få ta del av inrapporterade biverkningar och statistik för allvarliga biverkningsrapporter för 1700 nationellt godkända substanser. Tidigare har registret endast innehållit biverkningsinformation om de produkter som varit centralt godkända i Europa.

I databasen registreras rapporter om allvarliga misstänkta biverkningar från bland annat läkemedelstillverkare och nationella myndigheter.

Läkemedelsverket, liksom EMA, önskar betona vikten av biverkningsrapportering från allmänhet, och att konsumenter själva har möjlighet att biverkningsrapportera till sina nationella myndigheter. Svenska konsumenter kan rapportera biverkningar via Läkemedelsverkets webbplats, både via e-tjänst eller papper.

Relaterad information

EU:s biverkningsdatabas

Rapportera biverkningar

 

Kontakta oss

AnnaLena Berggren

Gruppchef
018-17 82 25

 

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Biverkningsdatabasen EudraVigilance har sedan 2001 samlat biverkningsrapporter från EU:s medlemsstater för centralt godkända läkemedel. 2012 öppnades databasen och blev åtkomlig för allmänheten. Nu har ännu ett stort steg i utvecklingen tagits då även rapporter för 1700 nationellt godkända läkemedel görs tillgängliga.

Läs vidare »
Media-no-image

Brist på läkemedel vid ortostatisk hypotension

Nyheter   •   2014-11-13 14:41 CET

Effortil (etilefrin) tablett 5 mg är restnoterad. Det går att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land.

Ny leverans av Effortil beräknas i mitten av 2015. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgängligheten för alternativa licensläkemedel innehållande etilefrin.

Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information.

     

   Relaterad information

 • Licens

                                    

 • Kontakta oss

  Licensgruppen
  Mån-fre 09.00–11.00 samt 15.00–16.30
  Tel: 018 17 46 60
  E-post: licensgruppen@mpa.se

Effortil (etilefrin) tablett 5 mg är restnoterad. Det går att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land.

Läs vidare »
Media-no-image

Nyheter från PRAC (november 2014)

Nyheter   •   2014-11-12 09:57 CET

Nyheter från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommittés (PRAC – Pharmacovigilance risk assessment committee) möte i november 2014. Fullständig agenda, nyheter och minnesanteckningar från mötet publiceras på EMA:s webbplats.

 

Avslutade utredningar

PRAC rekommenderar åtgärder för att minska risken för hjärtproblem med Procoralan (ivabradin)

Se nyhet under relaterad information.

Övrigt

PRAC rekommenderar förnyad utredning angående risken att utveckla antikroppar med Kogenate Bayer/Helixate NexGen

Resultaten från två nyligen publicerade studier kan tyda på att tidigare obehandlade hemofilipatienter (blödarsjuka) kan ha en ökad risk att utveckla antikroppar om de behandlas med Kogenate Bayer/Helixate NexGen jämfört med om de behandlas med andra läkemedel som innehåller koagulationsfaktor VIII.

Utveckling av antikroppar är en känd risk vid användning av läkemedel som innehåller koagulationsfaktor VIII. Under 2013 granskade PRAC de data som då fanns tillgängliga, men kunde inte bekräfta någon ökad risk för patienter som behandlades med Kogenate Bayer/Helixate NexGen. PRAC rekommenderar nu en fördjupad utredning i ljuset av de nya studierna.

PRAC informerar om första fallet av PML hos en patient som behandlats med Tecfidera

PRAC har diskuterat ett dödligt fall av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), som rapporterats hos en patient som behandlats med Tecfidera. Tecfidera innehåller dimetylfumarat och används för att behandla skovvis förlöpande multipel skleros. Detta är det första fallet av PML, en sällsynt viral hjärninfektion vars symptom kan likna dem vid attacker av multipel skleros, som rapporterats för Tecfidera.

Det aktuella fallet inträffade efter en längre tids behandling av en patient med långvarig svår lymfopeni (minskat antal lymfocyter i blodet). Lymfopeni är en känd möjlig biverkning av Tecfidera.

PRAC rekommenderar att vårdpersonal och patienter informeras och anser att fallet bör utredas ytterligare.     

Relaterad information

NYHET: PRAC rekommenderar åtgärder för att minska risken för hjärtproblem med Procoralan (ivabradin) (2014-11-07)

EMA:Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) (2014-11-03/06)

Nyheter från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommittés (PRAC – Pharmacovigilance risk assessment committee) möte i november 2014. Fullständig agenda, nyheter och minnesanteckningar från mötet publiceras på EMA:s webbplats.

Läs vidare »
Media-no-image

PRAC rekommenderar åtgärder för att minska risken för hjärtproblem med Procoralan (ivabradin)

Nyheter   •   2014-11-07 15:33 CET

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning av Procoralan och rekommenderar nu åtgärder för att minska risken för hjärtproblem såsom hjärtinfarkt och onormalt låg hjärtfrekvens. Procoralan innehåller ivabradin och används för symtomlindrande behandling av kärlkramp och för behandling av hjärtsvikt.

PRAC ger rekommendationer om patientens vilopuls inför behandlingsstart eller vid dosjusteringar, om när behandling ska avbrytas samt om användning tillsammans med andra läkemedel. Eftersom patienter som använder Procoralan löper ökad risk att utveckla förmaksflimmer (oregelbunden och ofta onormalt snabb hjärtfrekvens) rekommenderar PRAC att de övervakas med avseende på detta.

PRAC poängterar dessutom att Procoralan, vid behandling av kärlkramp, endast används för symptomlindring, eftersom tillgängliga data inte visar att läkemedlet minskar antalet händelser såsom hjärtinfarkt eller dödsfall på grund av hjärtproblem.

Rekommendationerna baseras på en granskning av slutgiltiga data från SIGNIFY-studien, vilken utvärderat om behandling med Procoralan hos patienter med kranskärlssjukdom (men utan hjärtsvikt) minskar antalet hjärtkärlhändelser jämfört med placebo (overksam behandling). I en grupp patienter med symtomgivande kärlkramp (Canadian Cardiovascular Society class II - IV) sågs en liten, men signifikant, ökning av den kombinerade risken för hjärtkärldöd eller hjärtinfarkt utan dödlig utgång med Procoralan jämfört med placebo (3,4 % respektive 2,9 % årligen). Studiedata tydde även på en ökad risk för onormalt låg hjärtfrekvens (bradykardi) med Procoralan jämfört med placebo (17,9 % respektive 2,1 %).

PRAC utvärderade även andra tillgängliga data om säkerhet och effekt för Procoralan som visade att risken för förmaksflimmer ökade hos patienter som behandlades med läkemedlet jämfört med en kontrollgrupp (4,86% respektive 4,08%).

PRAC noterade att patienterna i SIGNIFY-studien fått en högre startdos än rekommenderat (upp till 10 mg två gånger dagligen). PRAC ansåg inte att den högre dosen fullt ut förklarar studiefynden, men påminner om att startdosen vid kärlkramp inte bör överstiga 5 mg två gånger dagligen och att maxdosen inte bör överstiga 7,5 mg två gånger dagligen.

PRACs rekommendationer överlämnas nu till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté (CHMP), som kommer att avge ett slutgiltigt utlåtande.    

Relaterad information

NYHET: Granskning av Corlentor/Procoralan inleds
(2014-05-09)

EMA: PRAC recommends measures to reduce risk of heart problems with Corlentor/Procoralan (ivabradine) (2014-11-07)


Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning av Procoralan och rekommenderar nu åtgärder för att minska risken för hjärtproblem såsom hjärtinfarkt och onormalt låg hjärtfrekvens. Procoralan innehåller ivabradin och används för symtomlindrande behandling av kärlkramp och för behandling av hjärtsvikt.

Läs vidare »
Media-no-image

Kunskapen om barns läkemedelsanvändning ökar

Nyheter   •   2014-11-07 12:25 CET

Läkemedelsverket fick 2011 ett uppdrag inom den nationella läkemedelsstrategin att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning. Arbetet har lett till identifiering av kunskapsluckor, kartläggningar och relevanta kunskapsunderlag. Kunskapsläget är fortfarande inte tillfredsställande och ett långsiktigt åtagande krävs för att skapa fler positiva förändringar. Det senaste årets arbete sammanfattas i en statusrapport som lämnats till regeringen.

Många av de läkemedel som används till barn är ofullständigt dokumenterade vad gäller dosering, effekt och säkerhet. Dessutom saknas ofta barnanpassade läkemedelsformer vad gäller styrka och smak. Behovet av god dokumentation och kunskap om läkemedel till barn är därför fortfarande stort.

I en delrapport beskrivs Läkemedelsverkets insatser inom regeringsuppdraget att ”utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning” som ingår i den nationella läkemedelsstrategin. Under 2014 har Läkemedelsverket genomförts en rad aktiviteter inom uppdraget, bland annat:

 • Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer (Kunskapsdokument, publicerad maj 2014).
 • Behandling av sömnstörningar hos barn och ungdom (kunskapsdokument, publiceras dec 2014).
 • Sammanställning över frågor om läkemedel till barn, gravida och ammande, baserat på allmänhetens samtal till Läkemedelsupplysningen (LMU).
 • Temasidan ”Barn och Läkemedel” på Läkemedelsverkets webbplats (www.lakemedelsverket.se/barn).
 • Tillsammans med Barnläkarföreningen medverkat i bildandet av ett svenskt nätverk för klinisk läkemedelsforskning på barn.
 • Planering av expertmöte för uppdatering av behandlingsrekommendationer för handläggning av RS-virusinfektioner under 2015.

Läkemedelsverkets bedömning är att barns speciella behov när det gäller läkemedel kommer att finnas kvar inom en överskådlig framtid. Det behövs därför ett långsiktigt åtagande för att skapa en positiv förändring avseende barns läkemedel.                                                                     

Relaterad information

Delrapport: Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning
(2014-10-31)

Temasida: Barn och läkemedel

NLS-uppdraget                                 

Kontakta oss
Elin Kimland, projektledare
Ninna Gullberg, utredare
Viveca Odlind, professor

Telefon: 018-17 46 00 (växeln)

Skicka e-post till barngruppen


Läkemedelsverket fick 2011 ett uppdrag inom den nationella läkemedelsstrategin att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning. Arbetet har lett till identifiering av kunskapsluckor, kartläggningar och relevanta kunskapsunderlag. Kunskapsläget är fortfarande inte tillfredsställande och ett långsiktigt åtagande krävs för att skapa fler positiva förändringar.

Läs vidare »
Media-no-image

Månadsrapport från CHMP (oktober 2014)

Nyheter   •   2014-11-06 13:05 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2014.

Nya ansökningar för godkännande av marknadsföringstillstånd

Kommittén har gett en positiv bedömning av ansökan om marknadsföringstillstånd för:

 • Duavive (konjugerade estrogener/bazedoxifen), avsett för behandling av östrogenbristsymtom.
 • Lynparza (olaparib), avsett för behandling av ovarialcancer.
 • Rixubis (nonakog gamma), avsett för behandling och profylax av blödningar hos patienter med hemofili B.
 • Scenesse (afamelanotid), avsett för förebyggande behandling av fototoxicitet hos vuxna patienter med erytropoetisk protoporfyri (EPP).

Kommittén har gett en positiv bedömning av utvidgad indikation för:

 • Xtandi (enzalutamid), där befintlig indikation utökas med: behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män som är symtomfria eller har milda symtom efter misslyckad androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är kliniskt indicerad.

Säkerhetsinformation

Iclusig (ponatinib)

CHMP gav stöd åt PRACs rekommendationer för att minska risken för allvarlig blodpropp med Iclusig.

Polymyxinbaserade läkemedel (kolistin, kolistimetatnatrium)

EMA har granskat säkerhet och effekt för läkemedel som innehåller kolistin eller kolistimetatnatrium, och rekommenderar nu ändringar i produktinformationen för att garantera en säker användning vid behandling av allvarliga infektioner som är resistenta mot standardantibiotika. Kolistin och kolistimetatnatrium (en ”prodrug” som omvandlas till kolistin i kroppen) är antibiotika och ingår i gruppen polymyxiner. Detaljerad information till patienter och förskrivare finns på EMA:s webbplats.

Avslutade skiljedomsärenden

Targiniq (oxikodon/naloxon)

Skiljedomen initierades sedan medlemsländerna inte kunnat enas om att godkänna en ny indikation för symtomatisk behandling av restless legs. CHMP drog slutsatsen att nyttan med den nya indikationen överväger riskerna och rekommenderar att marknadsföringstillståndet beviljas i berörda medlemsländer inom EU. Läkemedlet är tidigare godkänt för behandling av svår smärta där endast opioider erbjuder tillräcklig analgetisk effekt.

Harmonisering av produktinformation

Plendil (felodipin)

CHMP rekommenderar harmonisering inom EU av produktinformationen för Plendil depottabletter. Plendil används för behandling av hypertoni och angina pectoris.

    
Relaterad information

Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 20-23 October 2014 (EMA)

PRAC rekommenderar ytterligare åtgärder för att minska risken för allvarlig blodpropp med Iclusig

Polymyxin-containing medicines (EMA)


Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2014.

Läs vidare »
Yzfnxsi7akiandbfr0de

Patientfolder om generiskt utbyte nu på åtta språk

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 13:45 CET

Idag publiceras åtta språkversioner av informationsfoldern för patienter om det generiska utbytet. Foldern finns nu att hämta på tlv.se på arabiska, engelska, franska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska och spanska. Informationsmaterialet, där patientfoldrarna ingår i, har även uppdaterats.

Media-no-image

Nya regler förtydligar farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte

Nyheter   •   2014-10-30 16:06 CET


Läkemedelsverket har i samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och eHälsomyndigheten tagit fram en bestämmelse om möjligheten för en farmaceut att motsätta sig utbyte av läkemedel på apotek. Bestämmelsen har tillkommit på grund av en lagändring som träder i kraft den 1 januari 2015. Syftet med bestämmelsen är att det ska bli tydligare i vilka situationer farmaceuten kan motsätta sig utbyte.

För att specificera i vilka fall farmaceuten kan motsätta sig utbyte på apotek har Läkemedelsverket, tillsammans med TLV och eHälsomyndigheten, fått i uppdrag av regeringen att ta fram en föreskrift. Resultatet av detta uppdrag är en ny bestämmelse om farmaceutkryss i 5 kap. 8 a § (LVFS 2009:13) som publiceras i dag. Bestämmelsen kommer att träda i kraft den 1 januari 2015, samtidigt som lagändringen.

Enligt lagändringen får ett läkemedel inte bytas ut om den expedierande farmaceuten har motsatt sig utbyte med hänsyn till att utbytet skulle kunna innebära en betydande olägenhet för patienten. Andra lagändringar innebär att farmaceutkryssen ska dokumenteras och följas upp. TLV ansvarar för att följa upp användningen av farmaceutkryssen och utöva tillsyn över att apoteken följer reglerna. eHälsomyndigheten ska hantera uppgifterna avseende dem.

Sammanfattningsvis innebär lagändringen ingen utvidgad tillämpning av farmaceutkryssen än vad som gäller i dag utan är avsedd som ett förtydligande.

Myndigheterna har även tagit fram en särskild vägledning till bestämmelsen. I vägledningen finns information om utbyte generellt och farmaceutkryss specifikt, inklusive konkreta exempel på de situationer då farmaceuten kan motsätta sig utbyte enligt 5 kap. 8 a § (LVFS 2009:13). Där förklaras också hur farmaceutkryssen kan dokumenteras.    


Relaterad information

5 kap. 8 a § (LVFS 2009:13)

Vägledning till 5 kap. 8 a § (LVFS 2009:13)

                                 

Kontakta oss

Evelina KaarmeVerksjurist, Rättsenheten
018-17 46 00

Frida Hagnestål
Utredare, Enheten för farmaci och bioteknologi
018-17 46 00


Läkemedelsverket har i samråd med TLV och eHälsomyndigheten tagit fram en bestämmelse om möjligheten för en farmaceut att motsätta sig utbyte av läkemedel på apotek. Bestämmelsen har tillkommit på grund av en lagändring som träder i kraft den 1 januari 2015. Syftet med bestämmelsen är att det ska bli tydligare i vilka situationer farmaceuten kan motsätta sig utbyte.

Läs vidare »
Media-no-image

SAMMS – projekt för utveckling av samverkansformer för uppföljning av läkemedel

Nyheter   •   2014-10-29 09:56 CET

Under 2014-2015 genomförs ett pilotprojekt i samarbete mellan Läkemedelsverket, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Regionala cancercentra Stockholm/Gotland (RCC Stockholm/Gotland) med ett antal utvalda läkemedel. Målet är att utveckla samverkansformer för uppföljning av läkemedel mellan myndigheter och sjukvård samt redogöra för praktiska och legala hinder.

Den nationella läkemedelsstrategin har som målsättning att främja innovativ utveckling och jämlik vård. En förutsättning för att nya, medicinskt värdefulla läkemedel tidigt ska komma patienter till godo är att myndigheter och sjukvård samverkar effektivt. Detsamma gäller för strukturerad uppföljning och analys av läkemedels effekt och säkerhet i klinisk praktisk användning.

Läkemedel är en viktig tillgång för hälso- och sjukvården och det är angeläget att landets patienter så snabbt som möjligt får tillgång till effektiva, säkra och kostnadseffektiva läkemedel. Regulatoriska läkemedelsmyndigheter godkänner att läkemedlet marknadsförs baserat på studier som visar på effekt och säkerhet, ett arbete som sedan 1990-talet är harmoniserat inom det europeiska samarbetet. TLV och sjukvårdshuvudmännen bedömer läkemedlets värde inom hälso- och sjukvården som grund för prisförhandlingar och förmånsbeslut.

En stor andel av de läkemedel som i dag introduceras är avsedda för en mindre patientgrupp, rekvireras för användning på sjukhus och har få studier med ett mindre antal patienter i det kliniska prövningsprogrammet. Osäkerheten om flera av de nya läkemedlens praktiska nytta och kostnadseffektivitet är stor vid introduktionen varför vissa läkemedel bör följas upp och analyseras efter en tids användning.

En ökad samverkan kan bidra till mer jämlik läkemedelsanvändning med mindre regionala skillnader avseende patienters tillgång till nya läkemedel. En bra process för uppföljning och utvärdering av läkemedel i klinisk praxis kan bidra till bättre gemensamt kunskapsunderlag och därmed mer enhetliga beslut.

Ett stort behov finns för att patienter med allvarliga sjukdomstillstånd kan komma i åtnjutande av innovativa och effektiva nya läkemedel.

Läkemedelsverket och europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har för avsikt att vidareutveckla möjligheterna med ett koncept kallat stegvist godkännande eller ”adaptive licensing”. Syftet är dels att de patienter som har störst medicinskt behov ska få tillgång till innovativa läkemedel tidigt och dels att systematiskt följa upp effekt och säkerhet för att ge underlag till eventuella utvidgade indikationer och bedömning av kostnadseffektivitet. Behovet av uppföljning av läkemedlen i klinisk användning ökar därmed ytterligare, liksom behovet av samverkan mellan myndigheter, landsting och läkemedelsföretag.

LV har under 2014 tagit initiativ till projektet SAMMS (SAMverkan Myndigheter och Sjukvård vid uppföljning av läkemedel i praktisk tillämpning). Projektet genomförs i samarbete mellan LV, TLV och RCC Stockholm/Gotland. RCC leder det praktiska arbetet med insamlande och analys av data från pilotläkemedlen via INCA läkemedelsregister.

Projektet bygger på uppföljning av pilotläkemedel inom cancerområdet för att:

 • Utveckla samverkansformerna mellan aktörer
 • Identifiera praktiska och legala hinder för tillgång till information
 • Ge förslag till åtgärder för att effektivisera samverkan mellan myndigheter och sjukvården för att snabbare ge patienterna tillgång till medicinskt värdefulla läkemedel

Arbetet beräknas vara slutfört om drygt ett år.

Relaterad information

Nationella läkemedelsstrategin

Kontakta oss

Gert Ragnarsson
Läkemedelsverket
070-318 38 71

Roger Henriksson
Regionalt Cancercentrum
Stockholms Läns Landsting
08-123 132 00


Under 2014-2015 genomförs ett pilotprojekt i samarbete mellan Läkemedelsverket, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Regionala cancercentra Stockholm/Gotland (RCC Stockholm/Gotland) med ett antal utvalda läkemedel. Målet är att utveckla samverkansformer för uppföljning av läkemedel mellan myndigheter och sjukvård samt redogöra för praktiska och legala hinder.

Läs vidare »
Media-no-image

Läkemedelsverket granskar tatueringsfärger på den svenska marknaden

Nyheter   •   2014-10-27 08:20 CET

Läkemedelsverket kommer under hösten kontrollera och låta analysera ett 30-tal tatueringsfärger som används i Sverige. Läkemedelsverket vill med granskning kontrollera att de tatueringsfärger som används följer det regelverk som finns. Resultatet av granskningen beräknas publiceras i slutet av året.

Under 2010 visade en utredning från Kemikalieinspektionen att det förekom tatueringsfärger på svenska marknaden, som innehöll farliga ämnen. Utredningen visade också på ett behov av särskilda svenska regler för tatueringsfärger. Regler för tatueringsfärger togs sedan fram vilka helt trädde i kraft 31 juli 2013.

– Många svenskar väljer idag att tatuera sig och uppgiften för oss som tillsynsmyndighet är att kontrollera att de färger som idag används följer de regelverk som finns för tatueringsfärger som används i Sverige. Reglerna innebär till exempel krav på innehållet, märkning, anmälan till Läkemedelsverkets register och krav för tatuerare att lämna information till kunden om de färger den tatuerats med, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket

Kontrollen av tatueringsfärger ansvarar Läkemedelsverket och landets kommuner för.

Läkemedelsverket begär nu in ett 30-tal tatueringsfärger från den svenska marknaden vilka ska genomgå analyser och märkningskontroll. Resultatet av kontrollen beräknas kunna publiceras i slutet av året.     

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar inte nyheter.                                                               

 

Relaterad information

Regler för tatueringsfärger

Kemikalieinspektionen tidigare granskning av tatueringsfärger

 

Kontakta oss

Magnus Crona, utredare
Tel: 018-17 46 00


Läkemedelsverket kommer under hösten kontrollera och låta analysera ett 30-tal tatueringsfärger som används i Sverige. Läkemedelsverket vill med granskning kontrollera att de tatueringsfärger som används följer det regelverk som finns. Resultatet av granskningen beräknas publiceras i slutet av året.

Läs vidare »

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

SMSa gärna om jag är svår att nå (0733-46 83 87).

Om Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Till denna uppgift hör även att tillhandahålla information till allmänheten via Läkemedelsupplysningen. Vi är dessutom tillsynsmyndighet för kosmetika och hygienprodukter samt för tillverkare och produkter inom medicinteknik.

Till Läkemedelsverkets uppgifter hör också tillståndgivning och tillsyn över legal hantering av narkotika och alkohol samt tillståndsgivning och tillsyn av apoteksverksamhet. Inom vår organisation finns också Giftinformationscentralen.

Vi är cirka 750 anställda, varav de flesta är farmacevter och läkare. Läkemedelsverket lyder under Socialdepartementet och verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad.

Adress

 • Läkemedelsverket - Medical Products Agency
 • Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
 • Box 26, 751 03 Uppsala
 • SWEDEN
 • Vår hemsida