Media-no-image

Förslag mot förfalskning av recept på narkotika

Nyheter   •   2015-06-29 09:13 CEST

Alla särskilda läkemedel, exempelvis narkotiska läkemedel och anabola steroider, ska som huvudregel bara få förskrivas elektroniskt. Det föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i en utredning som lämnas till regeringen i dag. Syftet är att göra det svårare att manipulera och förfalska recept.

En liten del av alla recept på så kallade särskilda läkemedel, runt 3 200 i månaden, skrivs fortfarande ut på pappersblanketter. Trots att blanketterna har speciella säkerhetsdetaljer är det inte ovanligt att de manipuleras eller förfalskas.

– En vanlig form av manipulering är att den ”etikett” som klistras på receptet vid en expediering rivs bort så att det ser ut som om receptet inte är expedierat. Det förekommer även att patienten ändrar volymen förskrivna läkemedel, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket.

Branchorganisationen Svensk Apoteksförening har uppmärksammat uppemot hundra fall av manipulering under en halvårsperiod, men troligtvis finns ett mörkertal.

– För att komma tillrätta med problemet föreslår vi skärpta krav på att alla särskilda läkemedel i huvudsak ska skrivas ut elektroniskt. Detta kan även bidra till ökad patientsäkerhet, till exempel genom att fler förskrivare får tillgång till viktig information om andra läkemedel som patienten har, säger Maarten Sengers, utredare på Socialstyrelsen.

Recept föreslås förvaras på apotek

Nästan all vårdpersonal har redan tillgång till system för elektronisk förskrivning. Men det finns vissa förskrivare som ännu saknar den möjligheten. Arbetet med att skapa ett webbaserat ordinationsverktyg som ska vara tillgängligt för alla förskrivare pågår.

Fram till dess att ett webbaserat ordinationsverktyg är tillgängligt för alla förskrivare föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att alla pappersrecept på särskilda läkemedel måste förvaras på apoteket efter det första uttaget. Begränsningen gäller inte om patienten väljer att omvandla pappersreceptet till ett e-recept. Vidare föreslås att färdigexpedierade recept inte ska få återlämnas till patienten.

Möjligheten att skriva ut särskilda läkemedel på andra sätt än elektroniskt föreslås endast finnas kvar i undantags- och brådskande fall. Det gäller till exempel vid strömavbrott, driftstörningar eller vid förskrivning till dem som saknar svenskt personnummer.

                                                                                         

Relaterad information

Rapport om minskad användning av särskilda receptblanketter 2015

Bilaga 1 Utskick och svar

Bilaga 2 Enkät om den särskilda receptblanketten


Kontakta oss

Annika Babra, Läkemedelsverket
070-51 72 639
annika.babra@mpa.se

Maria Björkman
070-29 45 130

Maarten Sengers, Socialstyrelsen
Nås vis presstjänsten
075-247 30 05
media@socialstyrelsen.se

Alla särskilda läkemedel, exempelvis narkotiska läkemedel och anabola steroider, ska som huvudregel bara få förskrivas elektroniskt. Det föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i en utredning som lämnas till regeringen i dag. Syftet är att göra det svårare att manipulera och förfalska recept.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av hepatit C

Nyheter   •   2015-06-26 09:15 CEST

Utvecklingen inom hepatit C-området har gått mycket snabbt de senaste åren. Under 2014 tog Läkemedelsverket i samverkan med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) fram ett kunskapsunderlag om behandling av hepatit C-virusinfektion. Dokumentet har nu uppdaterats då flera nya läkemedel har godkänts och kunskapen om läkemedlen har ökat.

Behandlingsrekommendationen är resultatet av ett expertmöte som hölls i april och den ersätter ”Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion – kunskapsunderlag” som publicerades sommaren 2014. De främsta skillnaderna mot 2014 års dokument är:

 • Behandlingsrekommendationen fokuserar på interferonfria behandlingar. Interferon bör endast ges i undantagsfall efter en individuell risk-nyttabedömning.
 • Patientgruppen som är prioriterad för behandling vidgas så att även de med måttlig leverfibros (F2) och kvinnor som behöver IVF-behandling omfattas.
 • Rekommendationerna för handläggning av vissa patientkategorier (dekompenserad leversjukdom, inför och efter levertransplantation) har uppdaterats.
 • Avsnittet om behandling av patienter med pågående missbruk har utökats.

Hepatit C är ett virus som smittar via direktkontakt med blod. De flesta personer som smittas av hepatit C-viruset (HCV) får en kronisk infektion med leverinflammation (hepatit). Obehandlad kronisk HCV-infektion kan leda till levercirros. Levercirros medför en risk för allvarliga komplikationer, till exempel leversvikt och levercancer. Det är därför viktigt att HCV-infektionen behandlas innan cirros uppkommit, men beroende på situationen kan det vara olika bråttom att påbörja behandling.

För HCV-infekterade som redan har cirros minskar risken för allvarliga komplikationer om de blir av med viruset. Målet med behandlingen är att bota HCV-infektionen och för att ge så goda förutsättningar för det som möjligt måste behandlingen anpassas individuellt. För att få god effekt av behandlingen och minska risken att viruset blir resistent (motståndskraftigt) mot läkemedlen används kombinationer av olika mediciner. Behandlingstiden kan också behöva anpassas beroende på förutsättningarna.

De nya läkemedlen verkar genom att hämma olika processer som är nödvändiga för att hepatit C-viruset ska kunna föröka sig. De kan delas in i tre grupper:

 • NS3/4A-proteashämmare
 • NS5B-polymerashämmare
 • NS5A-hämmare

Fram till för några år sedan var läkemedel med interferon och ribavirin basen i behandling av HCV-infektion. Både interferon och ribavirin kan ge besvärliga biverkningar, och alla personer klarar inte att ta dessa läkemedel. Med de nya läkemedlen har behovet av att använda ribavirin minskat och interferon bör bara användas i undantagsfall.


Relaterad information

Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn

Kontakta oss

Filip Josephson
Utredare
Enheten för effekt och säkerhet 2
Växel: 018-17 46 00

Utvecklingen inom hepatit C-området har gått mycket snabbt de senaste åren. Under 2014 tog Läkemedelsverket i samverkan med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) fram ett kunskapsunderlag om behandling av hepatit C-virusinfektion. Dokumentet har nu uppdaterats då flera nya läkemedel har godkänts och kunskapen om läkemedlen har ökat.

Läs vidare »
Media-no-image

E-utbildning om biverkningsrapportering

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 15:44 CEST

Hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i säkerhetsarbetet med läkemedel eftersom de ska rapportera misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har nu tagit fram ett utbildningsmaterial som ska öka kunskapen om hur man rapporterar biverkningar.

Läkemedelsverket har ansvar för att hälso- och sjukvård känner till att läkemedelsbiverkningar ska rapporteras till myndigheten. Det EU-gemensamma säkerhetsarbetet kring godkända läkemedel förändrades 2012 och en e-utbildning har därför tagits fram i samverkan med regionala biverkningscentra inom universitetslandstingen.

Materialet är tänkt att användas vid olika utbildningar av hälso- och sjukvårdspersonal både inom grund- och fortbildning för all hälso- och sjukvårdspersonal.

Utbildningsmaterialet förklarar och besvarar frågor kring varför, vad, hur och vem som kan eller ska biverkningsrapportera. Den belyser även rapporteringens betydelse för läkemedelssäkerheten och ger en inblick i regelverket kring denna verksamhet.

Utbildningen genomförs som en självstudie och finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i säkerhetsarbetet med läkemedel eftersom de ska rapportera misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har nu tagit fram ett utbildningsmaterial som ska öka kunskapen om hur man rapporterar biverkningar.

Läs vidare »
Pwtqnp9uudxae4zbandb

Olagliga webbsidor om läkemedel har stängts i Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 13:29 CEST

115 länder deltog i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel. Tusentals webbsidor har stängts ner och cirka 21 miljoner tabletter har tagits i beslag. I Sverige har över sextio webbsidor stängts.

Media-no-image

Granskning av diabetesläkemedel av typen SGLT2-hämmare har inletts

Nyheter   •   2015-06-12 14:28 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av kanagliflozin, dapagliflozin och empagliflozin, även kända som SGLT2-hämmare, och som används för att behandla typ 2-diabetes. Syftet med granskningen är att utvärdera risken för diabetesketoacidos, ett allvarligt tillstånd som kan utvecklas då insulinnivåerna är för låga. Diabetesketoacidos är vanligast hos personer med typ 1-diabetes, men förekommer även vid typ 2-diabetes.

Granskningen inleds till följd av rapporter1 om diabetesketoacidos hos patienter som behandlas med SGLT2-hämmare mot typ 2-diabetes. Samtliga fall var allvarliga och några krävde sjukhusvård. Vid diabetesketoacidos är vanligtvis blodsockervärdena höga men i ett antal av dessa rapporter var blodsockervärdena endast måttligt förhöjda, något som skulle kunna försena diagnos och behandling.

All tillgänglig data om risken för diabetesketoacidos med SGLT2-hämmare kommer nu att granskas för att se om förändrade rekommendationer behövs för hur dessa läkemedel ska användas inom EU.

Medan granskningen pågår kommer sjukvården att få skriftlig information om risken för diabetesketoacidos och hur man kan hantera den.

Patienter som har frågor kring sina diabetesläkemedel bör rådgöra med sin läkare eller farmaceut. Det är viktigt att patienter med diabetes fortsätter att ta sin ordinerade behandling och inte slutar med den utan att först ha diskuterat med sin läkare.

Följande SGLT2-hämmare är godkända i Sverige: Forxiga (dapagliflozin), Invokana (kanagliflozin), Jardiance (empagliflozin), Synjardy (empagliflozin/metformin), Vokanamet (kanagliflozin/metformin) och Xigduo (dapagliflozin/metformin).

Mer om risken

Diabetesketoacidos uppstår när kroppen inte förmår tillgodogöra sig glukos i blodet på grund av att insulinnivåerna är för låga. Istället bryts fett ner som en alternativ energikälla vilket orsakar en anhopning av överflödiga ketoner som biprodukt. Diabetesketoacidos är ett känt tillstånd som huvudsakligen uppstår hos personer med typ 1-diabetes, men kan också ses vid typ 2-diabetes. Symtom på diabetesketoacidos inkluderar andningssvårigheter, förvirring, kraftig törst, kräkningar, magont, illamående, aptitlöshet och onormal trötthet. Patienter som utvecklar något av dessa symtom uppmanas kontakta sjukvården för undersökning med avseende på diabetesketoacidos oavsett vilket blodglukosvärde patienten har.

1Totalt (globalt) hade 101 fall av diabetesketoacidos hos patienter som behandlas med SGLT2-hämmare mot typ 2-diabetes rapporterats i EudraVigilance per den 19 maj 2015. Uppskattningsvis är exponeringen för dessa läkemedel över en halv miljon patientår. Ett patientår motsvarar en patient som använder läkemedlet i ett år.

Relaterad information

Review of diabetes medicines called SGLT2 inhibitors started (EMA) (2015-06-12)

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av kanagliflozin, dapagliflozin och empagliflozin, även kända som SGLT2-hämmare, och som används för att behandla typ 2-diabetes. Syftet med granskningen är att utvärdera risken för diabetesketoacidos, ett allvarligt tillstånd som kan utvecklas då insulinnivåerna är för låga.

Läs vidare »
Media-no-image

Seminarium om Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete för sjukvårdspersonal

Nyheter   •   2015-06-11 13:51 CEST

Den 10 november ger Läkemedelsverket en presentation av sitt patientsäkerhetsarbete för hälso- och sjukvården. Under en eftermiddag tas olika frågor upp, till exempel olaga läkemedelshantering, regelverk och aktuella säkerhetsfrågor.

Den 10 november kommer Läkemedelsverkets under en eftermiddag att presentera myndighetens patientsäkerhetsarbete. Fokus kommer att vara på gällande regelverk för både läkemedel och medicinteknik samt aktuella ämnen som paracetamolförgiftningar och särskilda program för att förhindra graviditet vid behandling med vissa läkemedel.

Seminariet vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal, gärna personer involverade i läkemedelskommittéer och chefsläkare.

Datum: 10 november 2015
Tid: 13:00-16:45
Plats: Läkemedelsverket, Uppsala
Kostnad: ingen
Anmälan: Anmäl dig senast 10 oktober via anmälningsformuläret nedan. Antalet deltagare är begränsat.

Preliminärt program

13.00 Introduktion Kerstin Jansson
13.10-13.30 Läkemedelsverkets roll i patientsäkerhetsarbetet C Asker-Hagelberg
13.30-14.10 Olaga läkemedelshantering-internethandel Per-Åke Sandvold
14.10-14.50 Medicinteknisk säkerhet och Nationella Medicinska Informationssystem Helena Dzojic
14.50-15.10 Kaffe
15.10-16.00 Paracetamolintoxikationer i Sverige Rolf Gedeborg
16.00-16.30 Riskminimerande åtgärder som Pregnancy Prevention Program, K M Kälkner
16.40 Avslut Anders Carlsten

Seminariet arrangeras av enheten för Läkemedelssäkerhet.


Anmäl dig här

Till anmälningsformuläret

Kontakta oss

Jeanette Salestedt
biv.central@mpa.se
018-17 46 00

Den 10 november ger Läkemedelsverket en presentation av sitt patientsäkerhetsarbete för hälso- och sjukvården. Under en eftermiddag tas olika frågor upp, till exempel olaga läkemedelshantering, regelverk och aktuella säkerhetsfrågor.

Läs vidare »
Media-no-image

Granskning av läkemedelsindustri och sjukvård genererar både beröm och klander

Nyheter   •   2015-06-10 09:10 CEST

Läkemedelsverkets tillsyn av läkemedelsindustrin och sjukvården under 2014 visar på god följsamhet till regelverket. Avvikelser hos tillverkare berör främst kvalitetssystem, dokumentation samt lokaler och utrustning. Inom sjukvården handlar avvikelserna främst om området kliniska prövningar.

- Läkemedelsverkets inspektionsverksamhet utvecklas kontinuerligt för att ännu bättre kunna möta läkemedelsindustrins och sjukvårdens utmaningar. Samtidigt är ett aktivt informationsutbyte till berörda aktörer viktiga inslag i Läkemedelsverkets övergripande tillsyn, säger Tor Gråberg, enhetschef på Läkemedelsverket.

Under 2014 genomfördes 158 inspektioner av läkemedelstillverkare och partihandlare, 15 inspektioner avseende efterlevnad av farmakovigilans samt 118 inspektioner av sjukvård och blodcentraler.

Tillverkare och partihandlare uppvisar generellt god följsamhet med regelverket. För partihandlare är motsvarande avvikelser avsaknad av instruktioner, utbildning samt kvalitetssystem.

När det gäller farmakovigilans ska den som är MAH, dvs innehavare av godkännande för försäljning av ett läkemedel, ha ett system för säkerhetsövervakning. Andelen avvikelser för dessa aktörer ligger konstant relativt högt jämfört med tidigare år. Avvikelser berör främst avsaknad av kunskap och utbildning hos ansvariga personer samt brister i kvalitetssystem.

Tillsynen inom sjukvården uppvisar generellt god följsamhet med gällande regelverk. Avvikelser inom området kliniska prövningar berör främst rutiner för kvalitetssystem, datahantering samt upphandling av externa tjänster.

Fokusområden för 2015

Tillsyn av aktörer som har tillstånd både som öppenvårdsapotek och som partihandlare kommer att intensifieras då utfallet hittills under året har visat på att några aktörer har bedrivit parallellexport i större skala och där inköp av läkemedel kan ifrågasättas.
Implementering av uppdateringar inom EU-GMP regelverket kommer att följas upp särskilt.

För farmakovigilans kommer ett nationellt fokus ligga på mindre företag med QPPV (sakkunnig person för farmakovigilans) i Sverige.

Beträffande tillsyn av blodcentraler kommer fokus att ligga på förutsättningar för intervjusituationen.

Relaterad information

 Tillsynsrapport 2015

Tillsynsrapport 2014

Kontakta oss

Tor Gråberg, enhetschef för Inspektion av industri och sjukvård
Tel. 018-172624

Läkemedelsverkets tillsyn av läkemedelsindustrin och sjukvården under 2014 visar på god följsamhet till regelverket. Avvikelser hos tillverkare berör främst kvalitetssystem, dokumentation samt lokaler och utrustning. Inom sjukvården handlar avvikelserna främst om området kliniska prövningar.

Läs vidare »
Media-no-image

Läkemedelsverket förbjuder försäljning av Ionosil Kolloidalt Silver med olika påståenden om läkemedelseffekt

Nyheter   •   2015-06-09 09:06 CEST

Läkemedelsverket har beslutat att Ion Silver AB måste upphöra att försälja och marknadsföra produkten Ionosil Kolloidalt Silver med påståenden om att produkten förebygger och behandlar diverse sjukdomar. Beslutet gäller omedelbart och är förenat med vite.

Läkemedelsverket har fattat beslut i ett tillsynsärende mot Ion Silver AB. Ärendet inleddes sedan verket uppmärksammat bolagets påståenden om kolloidalt silver och produkten Ionosil. Påståendena framställde Ionosil och kolloidalt silver i allmänhet som effektivt mot sjukdomar som cancer, malaria, reumatism, bältros, KOL, TWAR, borrelia, multipel skleros, ebola, psoriasis, kräksjuka, reumatisk värk med mera. Verket skriver i beslutet, som skickats till Ion Silver AB, att Ionosil, med sådana påståenden, är att betrakta som ett läkemedel.

Läkemedelsverket anser att påståenden om att Ionosil eller kolloidalt silver i allmänhet kan bota sjukdomar riskerar att locka konsumenter och patienter att köpa Ionosil i stället för att vända sig till sjukvården för att få korrekt behandling.

Försäljning och marknadsföring med sådana påståenden innebär därför en hälsorisk. Ion Silver ska därför upphöra med att sälja och marknadsföra Ionosil med påståenden om att Ionosil, eller kolloidalt silver i allmänhet, botar eller på något sätt är effektivt mot sjukdomar. Beslutet gäller omedelbart och är förenat med vite.

Relaterad information

Vanliga frågor om kolloidalt silver

Läs mer: Vad är ett läkemedel?

Kontakt

Martin Burman, utredare
Enheten för kontroll av läkemedel och narkotika
018-17 46 00

Läkemedelsverket har beslutat att Ion Silver AB måste upphöra att försälja och marknadsföra produkten Ionosil Kolloidalt Silver med påståenden om att produkten förebygger och behandlar diverse sjukdomar. Beslutet gäller omedelbart och är förenat med vite.

Läs vidare »
Media-no-image

Registrera ditt innehav av ättiksyraanhydrid

Nyheter   •   2015-06-08 09:59 CEST

Från och med den 1 juli 2015 gäller registreringskrav för innehav av ättiksyraanhydrid.

Under de senaste åren har man konstaterat att ättiksyraanhydrid från EU används vid olaglig herointillverkning i länder utanför EU. Smugglingen har skett med hjälp av företag som köpt ättiksyraanhydrid med ett påstått lagligt syfte. Detta har medfört ett behov av att skärpa kontrollen av de som använder denna kemikalie.

De ändrade bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning 273/2004 om narkotikaprekursorer innebär att den som innehar mer än 100 liter ättiksyraanhydrid under en period av ett år ska registrera sitt innehav.                                                                                         

Relaterad information

Artikel 3.6 i förordning 273/2004 ändrad genom förordning 1258/2013

Från och med den 1 juli 2015 gäller registreringskrav för innehav av ättiksyraanhydrid.

Läs vidare »
Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (maj 2015)

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 17:23 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i maj 2015.

Nya ansökningar för godkännande av försäljningstillstånd

Kommittén har gett en positiv bedömning angående försäljningstillstånd för:

 • Evotaz (atazanavir/kobicistat), avsett för behandling av infektion med humant immunbristvirus (HIV-1) hos vuxna patienter utan kända mutationer förknippade med resistens mot atazanavir.
 • Keytruda (pembrolizumab), avsett för behandling av melanom.
 • Nivolumab BMS (nivolumab), avsett för behandling av vuxna patienter med icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp.
 • Omidria (fenylefrin/ketorolak), avsett för att upprätthålla intraoperativ mydriasis, förebygga intraoperativ mios och reducera akut postoperativ ögonsmärta vid intraokulär linsersättningskirurgi.
 • Repatha (evolokumab), avsett för behandling av hyperkolesterolemi, blandad dyslipidemi och homozygot familjär hyperkolesterolemi.
 • Unituxin (dinutuximab), avsett för behandling av högrisk neuroblastom.

Kommittén har gett en positiv bedömning angående utvidgad indikation för:

 • Fycompa (perampanel), där befintlig indikation utökas med: tilläggsbehandling av primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall i i åldern 12 år och äldre med idiopatisk epilepsi.
 • Imbruvica (ibrutinib), där befintlig indikation utökas med: behandling av vuxna patienter med Waldenströms makroglobulinemi som har fått minst en tidigare behandling, eller som första linjens behandling hos patienter som är olämpliga för immunkemoterapi.
 • Kuvan (sapropterin), där åldersgränsen utökas till att gälla vuxna och barn i alla åldrar.
 • Simponi (golimumab), där befintlig indikation utökas med: behandling av vuxna med svår, aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit med objektiva tecken på inflammation påvisat med förhöjt C-reaktivt protein (CRP) och/eller magnetröntgen (MR), som svarat otillräckligt på, eller är intoleranta mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).
 • Stelara (ustekinumab), där befintlig indikation utökas med: behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos ungdomar från 12 år och äldre, som inte är adekvat kontrollerade med, eller intoleranta mot, andra systemiska behandlingar eller ljusterapier.
 • Xultophy (insulin degludek/liraglutid), där befintlig indikation utökas till: behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus för att förbättra den glykemiska kontrollen i kombination med perorala glukossänkande läkemedel när dessa enbart eller i kombination med en GLP-1-receptoragonist eller basinsulin inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.

Övriga yttranden

Rekommendationen att återkalla marknadsföringstillståndet för flera generiska läkemedel på grund av bristfälliga studier kvarstår.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) bekräftar sin rekommendation från januari 2015 att återkalla marknadsföringstillståndet för flera generiska läkemedel vars marknadsföringstillstånd är baserade på kliniska studier som utförts av GVK Biosciences i Hyderabad i Indien. Läkemedel av kritisk betydelse för patienter får vara kvar. Det är resultatet efter en omprövning som begärdes av företag som marknadsför sju av dessa läkemedel.

Marknadsföringstillståndet återkallas för flera generiska läkemedel på grund av bristfälliga studier

CMDh

Ibuprofen

PRACs rekommendationer godkändes genom konsensus av CMDh (Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures) den 20 maj 2015 och kommer nu att implementeras i alla berörda medlemsstater inom EU.

Uppdaterade råd för användning av höga doser ibuprofen

För övriga ärenden se rapporten från CMDhs möte:

Report from the CMDh meeting held on 18-20 May 2015

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i maj 2015.

Läs vidare »

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

SMSa gärna om jag är svår att nå (0733-46 83 87).

Om Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Till denna uppgift hör även att tillhandahålla information till allmänheten via Läkemedelsupplysningen. Vi är dessutom tillsynsmyndighet för kosmetika och hygienprodukter samt för tillverkare och produkter inom medicinteknik.

Till Läkemedelsverkets uppgifter hör också tillståndgivning och tillsyn över legal hantering av narkotika och alkohol samt tillståndsgivning och tillsyn av apoteksverksamhet. Inom vår organisation finns också Giftinformationscentralen.

Vi är cirka 750 anställda, varav de flesta är farmacevter och läkare. Läkemedelsverket lyder under Socialdepartementet och verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad.

Adress

 • Läkemedelsverket - Medical Products Agency
 • Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
 • Box 26, 751 03 Uppsala
 • SWEDEN
 • Vår hemsida