Media-no-image

Osteonekros i hörselgången – mycket sällsynt biverkan vid bisfosfonatbehandling

Pressmeddelanden   •   2015-10-09 13:49 CEST

EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), har gått igenom tillgängliga data rörande risken för osteonekros (svårläkt sår med exponerat ben) i hörselgången hos patienter. Noggrann inspektion av yttre hörselgången är viktig hos patienter med långdragna öronbesvär som behandlas med bisfosfonater.

Den aktuella genomgången omfattar fallrapporter och publicerad litteratur. Slutsatsen från denna genomgång är att osteonekros i hörselgången uppträder i mycket sällsynta fall vid bisfosfonatbehandling (< 1/10 000) och då framför allt vid långvarig behandling. Möjliga riskfaktorer är samtidig behandling med cytostatika eller steroider samt lokala riskfaktorer såsom öroninfektion eller trauma.

Risken för osteonekros i hörselgången ska övervägas hos patienter som står på bisfosfonater och som söker med symtom från öronen inklusive kronisk öroninfektion. Patienter bör instrueras att ta kontakt med vården om öronvärk, sekretion från örat eller öroninfektion tillstöter under behandling med bisfosfonater.

Osteonekros i käken är en sedan tidigare välkänd men sällsynt biverkan vid behandling med bisfosfonater. Antalet rapporterade fall av osteonekros i hörselgången är lågt i förhållande till antalet rapporterade fall av osteonekros i käken.

Fall av osteonekros i hörselgången där samband med bisfosfonater eller andra läkemedel misstänks ska rapporteras till Läkemedelsverket.

Rapportera biverkningar

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), har gått igenom tillgängliga data rörande risken för osteonekros (svårläkt sår med exponerat ben) i hörselgången hos patienter. Noggrann inspektion av yttre hörselgången är viktig hos patienter med långdragna öronbesvär som behandlas med bisfosfonater.

Läs vidare »
Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (september 2015)

Nyheter   •   2015-10-02 15:00 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i september 2015.

Kommittén har gett en positiv bedömning angående försäljningstillstånd för:

 • Blincyto (blinatumomab), avsett för behandling av vuxna med Philadelphiakromosom-negativ recidiverande eller refraktär B-prekursor akut lymfoblastisk leukemi.
 • Cotellic (kobimetinib), avsett för behandling av metastaserande melanom.
 • Elocta (efmoroctocog alfa), avsett för behandling av hemofili A.
 • Entresto (sakubitril/valsartan), avsett för behandling av symtomatisk hjärtsvikt.
 • Genvoya (elvitegravir/ kobicistat/emtricitabin/tenofoviralafenamid), avsett för behandling av infektion med humant immunbristvirus (HIV-1).
 • Ionsys (fentanyl), avsett för behandling av postoperativ smärta.
 • Kyprolis (karfilzomib), avsett för behandling av multipelt myelom.
 • Nucala (mepolizumab), avsett för behandling av eosinofil astma.
 • Numient (levodopa/karbidopa), avsett för behandling av Parkinsons sjukdom.
 • Orkambi (lumakaftor/ivakaftor), avsett för behandling av cystisk fibros.
 • Praxbind (idarucizumab), en antidot avsedd att förebygga och behandla blödning orsakad av dabigatranetexilat.
 • Ravicti (glycerolfenylbutyrat), avsett för behandling av patenter med rubbningar i ureaomsättningen.

Kommittén har gett en positiv bedömning angående utvidgad indikation för:

 • Eylea (aflibercept), där befintlig indikation utökas med behandling av nedsatt syn på grund av myopisk koroidal neovaskularisering (myopisk CNV).
 • Gilenya (fingolimod), där befintlig indikation utökas till: sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi vid mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros, för följande vuxna patientgrupper:
  - Patienter med högaktiv sjukdom trots en fullständig och adekvat behandlingskur med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling.
  eller
  - Patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gadolinium-laddande lesioner vid MRT av hjärnan eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med en nyligen utförd MRT.
 • Kalydeco (ivakaftor), där befintlig indikation för tabletter 150 mg utökas med: behandling av cystisk fibros hos patienter i åldern 18 år och äldre som har en R117H mutation i CFTR-genen.
  CHMP rekommenderade även att utvidga försäljningstillståndet till att inkludera två nya beredningar, 50 mg och 75 mg granulat i dospåse, med indikationen: behandling av cystisk fibros hos patienter i åldern 2 år och äldre och väger mindre än 25 kg som har en av följande regleringsmutationer (klass III) i CFTR-genen: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R.
 • Opdivo (nivolumab), där befintlig indikation utökas med: behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepitelcellstyp hos vuxna patienter som tidigare behandlats med kemoterapi.
 • Rebetol (ribavirin), där befintlig indikation utökas till användning i kombination med andra läkemedel för behandling av kronisk hepatit C virusinfektion:
  - hos vuxna patienter
  - hos barn 3 år och äldre samt ungdomar vilka är tidigare obehandlade och utan dekompenserad leverfunktion.
 • Vidaza (azacitidin), där befintlig indikation utökas med: behandling av vuxna patienter 65 år eller äldre som ej är lämpliga för hematopoetisk stamcellstransplantation, med akut myeloid leukemi (AML) med >30 % benmärgsblaster enligt Världshälsoorganisationens (WHO) klassificering.

CMDh

För ärenden se rapporten från CMDhs möte.

Relaterad information

Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 21-24 September 2015

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i september 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Direktör för verksamhetsområdet Tillsyn går till Finansdepartementet

Nyheter   •   2015-09-24 13:45 CEST

Karin Hååg, direktör för verksamhetsområdet Tillsyn lämnar Läkemedelsverket efter fyra år och blir departementsråd vid Finansdepartementet.

Regeringen har idag utsett Karin Hååg till departementsråd vid Finansdepartementet och enheten för statlig förvaltning.

Den 1 oktober lämnar hon sin roll som direktör för Verksamhetsområdet Tillsyn och därmed även verksledningen.

Karin tillträder sin nya roll vid Finansdepartementet den 1 november.

Relaterad information

Finansdepartementet

​​Karin Hååg, direktör för verksamhetsområdet Tillsyn lämnar Läkemedelsverket efter fyra år och blir departementsråd vid Finansdepartementet.

Läs vidare »
Cltjczyrmionjj2behqo

Tomas Salmonson omvald som CHMP-ordförande

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 15:44 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) har valt Tomas Salmonson till ordförande för ytterligare en treårsperiod. Han har suttit som ordförande sedan 2012, och vice ordförande sedan 2007.

Media-no-image

Många flyktingar förgiftade av svamp

Nyheter   •   2015-09-21 13:57 CEST

Tyska myndigheter rapporterar om ett trettiotal fall av svampförgiftningar bland flyktingar under förra veckan. Det rör sig om förgiftningar med lömsk flugsvamp som, liksom den vita flugsvampen, kan vara mycket svår att skilja från ätliga svampsorter som förekommer i mellanöstern och Asien.

Lömsk och vit flugsvamp är dödligt giftiga. Redan förtäring av en enstaka svamp kan medföra allvarlig risk. Det är därför av yttersta vikt att varna alla svampplockare för dessa svampar och i synnerhet människor med utländsk bakgrund som inte är bekanta med svampbeståndet i svenska skogar.

På Giftinformationscentralens webbplats finns en broschyr på 29 olika språk med information om våra giftigaste svampar, samt en enkel varningsaffisch som kan skrivas ut och anslås.

Inga svenska fall av förgiftning hos flyktingar har ännu kommit till Giftinformationscentralens kännedom, men varje höst händer det att personer med utländsk bakgrund tvingas söka sjukhusvård för svampförgiftning.

Migrationsverket kommer att sprida denna information inom sin organisation. Giftinformationscentralen vill uppmana även andra att sprida denna varning.

Relaterad information

GICs informationsmaterial om giftsvampar

MHH schlägt Alarm: Tödliche Gefahr durch Giftpilz (2015-09-16)

Kontakta oss

Erik Lindeman
Läkare
Giftinformationscentralen
08-610 05 00

Tyska myndigheter rapporterar om ett trettiotal fall av svampförgiftningar bland flyktingar under förra veckan. Det rör sig om förgiftningar med lömsk flugsvamp som, liksom den vita flugsvampen, kan vara mycket svår att skilja från ätliga svampsorter som förekommer i mellanöstern och Asien.

Läs vidare »
Media-no-image

Innehåll av vissa utvalda hjälpämnen i läkemedel är nu tillgänglig i informationssystem för läkemedel

Nyheter   •   2015-09-11 12:48 CEST

De tre informationssystemen NPL, VARA och Sil-databasen har uppdaterats med information om vissa hjälpämnen. Syftet med uppdateringen är att öka patientsäkerheten genom att ge information om utvalda hjälpämnen vars förekomst i läkemedlet kan vara viktig att uppmärksamma. Exempel på hjälpämnen är laktos, jordnötolja och lanolin.

I svenska informationssystem för läkemedel har tidigare endast information om aktiva substanser som ingår i läkemedel visats. Nu har de tre bassystemen som levererar information till apoteks- och journalsystemen uppdaterats så att även information om vissa ingående hjälpämnen finns tillgänglig.

När även apoteks- och journalsystemen har uppdaterat sina system så kommer informationskedjan bli komplett. Förskrivare och apotekspersonal kan då se i sina system vilka läkemedel som innehåller dessa utvalda hjälpämnen.

Arbetet med uppdateringen har skett i samarbete mellan eHälsomyndigheten, Inera, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, Fass och Läkemedelsverket.

Vilka hjälpämnen blir tillgängliga?

Hjälpämnen som tillgängliggörs i läkemedlen är de som finns upptagna i Europeiska Kommissionens lista över hjälpämnen som ska anges i märkning och bipacksedel (Notice to Applicants, Volume 3B, ”Excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use”).

Totalt rör det sig om drygt 100 substanser. En lista på substanserna finns även på Läkemedelsverkets hemsida via sökfunktionen Läkemedelsfakta (se färdiga sökningar).

Förutom dessa substanser visas även sojalecitin då det blir allt vanligare att denna substans uppmärksammas på märkning och i bipacksedlar.

Läkemedelsfakta (färdiga sökningar)

Notice to Applicants, Volume 3B, ”Excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use”

Leveransinformation

NPL

eHälsomyndigheten

Inera och Sil-databasen


Kontakta oss

Läkemedelsverket:
Therese Ringbom
Therese.Ringbom@mpa.se
018 17 46 00

eHälsomyndigheten:
Örjan Åkerrén
orjan.akerren@ehalsomyndigheten.se

SIL/Inera:
silinfo@inera.se

De tre informationssystemen NPL, VARA och Sil-databasen har uppdaterats med information om vissa hjälpämnen. Syftet med uppdateringen är att öka patientsäkerheten genom att ge information om utvalda hjälpämnen vars förekomst i läkemedlet kan vara viktig att uppmärksamma. Exempel på hjälpämnen är laktos, jordnötolja och lanolin.

Läs vidare »
Media-no-image

Välkommen till Farmakopékonferensen 2016

Nyheter   •   2015-09-11 10:41 CEST

Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén inbjuder till farmakopékonferens torsdagen den 4 februari 2016 i Uppsala.

Konferensen vänder sig till er som vill följa utvecklingen av och förändringar i den europeiska farmakopén (European Pharmacopoeia).

Var med och påverka vad dagen ska innehålla genom att ge förslag till programpunkter. Senast den 28 september behöver vi ha dina förslag till central.ph.eur@mpa.se.

Boka redan nu in dagen i din kalender, preliminärt program och inbjudan publiceras i mitten av oktober.      


Kontakta oss

Piroska Baky, tel. 018-17 46 01
Sekr. Svenska farmakopékommittén

Marianne Ek, tel. 018-17 47 62
Ordf. Svenska farmakopékommittén

Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén inbjuder till farmakopékonferens torsdagen den 4 februari 2016 i Uppsala.

Läs vidare »
Media-no-image

Förslag på samordnad mätning av läkemedel i miljön

Nyheter   •   2015-09-08 09:24 CEST

Miljö är ett av sju insatsområden inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Arbetsgruppen för miljöindikatorer har nu lämnat förslag till Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet) och Socialdepartementet på 22 läkemedelssubstanser vars förekomst i vattenmiljö är relevant att bevaka i miljön. I rapporten föreslås att Naturvårdsverket ska samordna uppföljningen av dessa läkemedelssubstanser, där ingår bland annat inflammationshämmande läkemedel, antibiotika och hormonstörande substanser.

Huvuddelen av de läkemedelssubstanser som återfinns i den svenska miljön kommer från läkemedel som passerar genom våra kroppar när vi använder dem. En mindre del kan även komma från att överblivna läkemedel spolas ner i toaletten i stället för att lämnas in på apotek.

Den nationella läkemedelsstrategins arbetsgrupp för miljöindikatorer har avrapporterat sitt arbete om ”mätning av läkemedelshalter i miljön”, vilket skett i samverkan med Uppsala universitet. Det är viktigt att följa koncentrationen av olika läkemedelssubstanser i miljön över tid för att utvärdera effekten av genomförda insatser, till exempel råd kring läkemedelsförskrivning eller kampanjer kring kassation av läkemedel.

Redan idag görs mätningar av läkemedelssubstanser i miljön av många olika aktörer som t.ex. landsting. En ökad samordning av uppföljningen bidrar till att de offentliga resurserna används bättre och att miljödata och den samlade kunskapen blir mer systematiskt.

Några av de föreslagna substanserna finns redan med i något av Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram, alternativt är upptagna på ”Watch List” inom ramen för EU:s så kallade vattendirektiv.

Därutöver föreslår arbetsgruppen ytterligare ett antal substanser baserat på diskussioner och inspel från bland andra Landstingens nätverk för läkemedel och miljö, forskningsprojektet MistraPharma och Svenskt Vatten.

Den nationella läkemedelsstrategin (NLS) togs fram av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med en rad aktörer inom läkemedelsområdet. Övergripande mål är att förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik vård i Sverige. NLS syftar till att få en nationell kraftsamling kring prioriterade satsningar inom läkemedelsområdet och har innefattat ett drygt 40-tal aktiviteter samt uppföljning av läkemedelsstrategin som CBL-kansliet är samordnare av. För närvarande pågår en revidering av den nationella läkemedelsstrategin på mål- och aktivitetsnivå inför 2016.      


Relaterad information

Miljöindikatorer inom ramen för nationella läkemedelsstrategin


Kontakta oss

Bengt Mattson
Tekn Dr, Sakkunnig
Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
0768-89 25 87

Alicja Andersson
Ekotoxikolog
Läkemedelsverket
08-519 41 261

Marie-Louise Ovesjö
Överläkare, med dr, Södersjukhuset AB
Stockholms Läns landsting (representant SKL)
070-160 73 15

Madeleine Wallding
Direktör, samordnare av den nationella läkemedelsstrategin
CBL-kansliet, Läkemedelsverket
018-17 46 11

Miljö är ett av sju insatsområden inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Arbetsgruppen för miljöindikatorer har nu lämnat förslag till Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet) och Socialdepartementet på 22 läkemedelssubstanser vars förekomst i vattenmiljö är relevant att bevaka i miljön.

Läs vidare »
Media-no-image

Neurokirurgisk övervakningsutrustning behöver kontrolleras

Nyheter   •   2015-09-04 09:28 CEST

Tillverkaren Integra Lifesciences har skickat säkerhetsinformation om bland annat behovet av täta kontroller av intrakraniella monitorer Camino ICP Monitor och Licox PtO2 Monitor vid vissa situationer. Säkerhetsinformationen har skickats till sjukhusen på grund av risken för utebliven ljudsignal i monitorerna. Rekommendationerna gäller tills monitorerna har åtgärdats vilket kommer att ske under hösten 2015. Mer information om vad man ska tänka på vid användning av utrustningen finns i tillverkarens säkerhetsmeddelande.

Den medicintekniska tillverkaren Integra LifeScienses har skickat två säkerhetsmeddelanden till sina kunder angående monitorer som används inom neurokirurgisk vård. Det ena säkerhetsmeddelandet avser den intrakraniella tryckmätaren Integra Camino ICP Monitor. Det andra säkerhetsmeddelandet handlar om säkerhetsinformation för Integra Licox PtO2 Monitor (LCX02 och LCX02R) som används för mätning av syremättnaden och temperatur intrakraniellt.

Tillverkaren har via avvikelserapporteringar fått reda på att fel kan uppstå i högtalarfunktionen i utrustningarna. När detta fel uppträder kan det handla om situationer då ljudsignalen uteblir mitt under användningen. Signalen kan även utebli när monitorn startas.

Orsaken till felet har identifierats och tillverkaren kommer inom kort att skicka mer information om hur problemet ska åtgärdas på de monitorer som finns på sjukhusen. Under tiden uppmanas användare av produkterna att följa de råd som tillverkaren har gett i säkerhetsmeddelanden. För både Camino och Licox gäller till exempel att deras signalfunktion ska kontrolleras en gång i timmen vid vissa specificerade situationer. För mer detaljerad information hänvisar vi till tillverkarens säkerhetsmeddelanden som även har publicerats i Läkemedelsverkets publiceringsflöde för säkerhetsmeddelanden (se höger marginal).

Läkemedelsverket understryker vikten av att tillverkarens rekommendation om kontroller följs tills felen har åtgärdats. Enligt Läkemedelsverkets bedömning kan det vara aktuellt för hälso- och sjukvården att ta ställning till eventuella kompletterande övervakningsmetoder för patienter vars tillstånd kräver det.

Vid eventuella förekommande felfunktioner förväntas sjukhusen rapportera felen både till tillverkaren och till Läkemedelsverket enligt SOSFS 2008:1. Rapporteringsblanketten finns på Läkemedelsverkets och IVO:s webbplatser – se länkar.

 Relaterad information

FSN från Integra LifeSciences Ltd

Rapportera negativa händelser med medicintekniska produkter

IVO ¨

Kontakt

Integra LifeSciencesVigilance_Tullamore@integralife.com

Tillverkaren Integra Lifesciences har skickat säkerhetsinformation om bland annat behovet av täta kontroller av intrakraniella monitorer Camino ICP Monitor och Licox PtO2 Monitor vid vissa situationer. Säkerhetsinformationen har skickats till sjukhusen på grund av risken för utebliven ljudsignal i monitorerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Kanyler riskerar att brytas av vid användning

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 16:36 CEST


Kanyler som ingår i infusionsset från tillverkaren Unomedical A/S riskerar att gå av vid användning. Produkterna används tillsammans med läkemedelspumpar, ofta av patienter själva. De används vid behandling av diabetes, Parkinsons sjukdom, primär immunbristsjukdom, smärtbehandling och talassemi. Mer information om vad man ska tänka på vid användning av produkterna finns i tillverkarens säkerhetsmeddelande.

Unomedical A/S har utfärdat ett viktigt säkerhetsmeddelande gällande en stor mängd infusionsset med kanyler som används både av patienter själva och av hälso- och sjukvårdspersonalen. Kanyler kan brytas av under användningen vilket kan leda till läckage av läkemedel. En avbruten kanyl kan också behöva avlägsnas via ett kirurgiskt ingrepp. Läkemedelsverket har fått tillbudsrapporter om händelser med kanylerna.

De infusionsset med kanyler som finns hos patienter och i hälso- och sjukvården kan användas även fortsättningsvis, men med särskilda försiktighetsåtgärder enligt anvisningar från tillverkaren. Information har skickats till distributörer för att förmedlas vidare till patienter/konsumenter och till hälso- och sjukvårdspersonal.

Infusionsseten används tillsammans med läkemedelspumpar vid behandling av diabetes, Parkinsons sjukdom, primära immunbristsjukdomar (PID), smärtbehandling och talassemi (ärftlig sjukdom som orsakar anemi). Produkterna som omfattas av tillverkarens säkerhetsinformation har produktnamnen:

 • Contact detach
 • Sure-T
 • Sure-T Paradigm
 • Neria
 • Thalaset
 • Neria Detach
 • Neria multiinfusionsset

Tillverkaren ger i säkerhetsmeddelandet både generella och specifika instruktioner om hantering av produkterna och vad man behöver göra om det uppstår problem; om till exempel insulintillförseln avbryts kan man behöva söka vård omedelbart. Vid smärtbehandling med kontinuerlig infusion ska patienters infusionsset kontrolleras var fjärde timme enligt tillverkaren.

När det uppstår ett problem med en produkt är det viktigt att tillverkaren får reda på händelsen. Detta gäller även om ett fel är känt av tillverkaren sedan tidigare. Hälso- och sjukvården ska rapportera negativa händelser eller tillbud både till tillverkaren och till Läkemedelsverket enligt anvisningarna i SOSFS 2008:1. Patienter/konsumenter kontaktar i första hand hälso-och sjukvården för att man därifrån ska kunna föra information om det inträffade vidare.

Mer information om rapportering finns att läsa via länken i höger marginal. Rapporteringsblanketten kan också hämtas därifrån eller från webbplatsen hos IVO (Inspektion för vård och omsorg).

   

Relaterad information

FSN från Unomedical

Rapportera negativa händelser med medicintekniska produkter

IVO

Kontakt

Unomedical A/S
Karen Bryde Frisk
+45-211 95 450

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Kanyler som ingår i infusionsset från tillverkaren Unomedical A/S riskerar att gå av vid användning. Produkterna används tillsammans med läkemedelspumpar, ofta av patienter själva. De används vid behandling av diabetes, Parkinsons sjukdom, primär immunbristsjukdom, smärtbehandling och talassemi. Mer information om användning av produkterna finns i tillverkarens säkerhetsmeddelande.

Läs vidare »

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

SMSa gärna om jag är svår att nå (0733-46 83 87).

Om Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Till denna uppgift hör även att tillhandahålla information till allmänheten via Läkemedelsupplysningen. Vi är dessutom tillsynsmyndighet för kosmetika och hygienprodukter samt för tillverkare och produkter inom medicinteknik.

Till Läkemedelsverkets uppgifter hör också tillståndgivning och tillsyn över legal hantering av narkotika och alkohol samt tillståndsgivning och tillsyn av apoteksverksamhet. Inom vår organisation finns också Giftinformationscentralen.

Vi är cirka 750 anställda, varav de flesta är farmacevter och läkare. Läkemedelsverket lyder under Socialdepartementet och verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad.

Adress

 • Läkemedelsverket - Medical Products Agency
 • Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
 • Box 26, 751 03 Uppsala
 • SWEDEN
 • Vår hemsida