Jshptcdbkz4mt9vfpocl

Information från Läkemedelsverket nummer 1 2017 ute nu

Nyheter   •   Feb 24, 2017 09:08 CET

Förmaksflimmer är vanligt förekommande i Sverige och dessutom underdiagnosticerat. Tromboemboliska komplikationer vid förmaksflimmer kan förebyggas med antikoagulantiabehandling. I Sverige har främst vitamin K-antagonisten warfarin använts, men de senaste åren har flera direktverkande orala antikoagulantia (NOAK) godkänts som profylax mot stroke och systemisk embolism vid förmaksflimmer.

Media no image

Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen idag

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 17:08 CET

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2016 visar en fortsatt stark ställning inom uppdraget att främja svensk folk- och djurhälsa. Det ekonomiska resultatet är som förväntat negativt, men nyligen justerade avgifter ger ökade möjligheter till balans under de kommande åren.

Läkemedelsverket redovisar en fortsatt stark ställning, såväl inom det europeiska samarbetet som inom de nationella uppdragen. Under 2016 har Läkemedelsverkets myndighetssamverkan ökat, bland annat inom Rådet för styrning med kunskap, där Läkemedelsverket har en viktig roll genom sin unika och fördjupade kunskap om nya läkemedel. Inom den Nationella läkemedelsstrategin (NLS) har Läkemedelsverket regeringens fortsatta förtroende som värdmyndighet och har under 2016 redovisat flera projekt som syftar till ökad kunskap om läkemedel.

Negativt resultat enligt plan
Läkemedelsverkets ekonomiska utfall 2016 blev –43 MKR, vilket är 2,5 MKR bättre än budgeterat resultat. Totalt ökade intäkterna med 25 231 TKR jämfört med föregående år, vilket främst går att härleda till ökade intäkter av årsavgifter, ökat anslag och högre bidragsintäkter.

Höjda avgifter ger balans på sikt
Myndighetens negativa resultat är till stor del ett resultat av att avgifterna för den statliga kontrollen av läkemedel inte har förändrats sedan 2010 och inte längre täckte verksamhetens kostnader. Regeringen fattade i december 2016, efter begäran från Läkemedelsverket, beslut om att justera avgifterna från och med den 1 januari 2017. Detta medför att Läkemedelsverket nu har möjlighet att planera för en verksamhet i ekonomisk balans under de kommande åren.

Frågor om den finansiella delen:
Ambjörn Lindqvist
Planeringschef Verksamhetsplanering och uppföljning
Tel: 072-521 79 50

Övriga frågor:
Thomas Ekvall
Direktör Verksamhetsstöd
Tel: 018-17 82 77

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2016 visar en fortsatt stark ställning inom uppdraget att främja svensk folk- och djurhälsa. Det ekonomiska resultatet är som förväntat negativt, men nyligen justerade avgifter ger ökade möjligheter till balans under de kommande åren.

Läs vidare »
Suy9zrckpxaljuxhahdz

Användning av blodproppshämmande läkemedel vid förmaksflimmer

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 09:13 CET

Patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för blodpropp bör behandlas med blodproppshämmande läkemedel. Läkemedlet warfarin har använts i många år, men de senaste åren har en ny grupp läkemedel (direktverkande orala antikoagulantia – NOAK) godkänts som blodproppshämmande medel vid förmaksflimmer. Med anledning av detta publicerar Läkemedelsverket idag nya behandlingsrekommendationer.

Kfkprstsatjjvd9yuoeq

EMA granskar tidigare kända biverkningar vid behandling med kinolon- eller flourokinolonantibiotika

Nyheter   •   Feb 10, 2017 15:59 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inleder en granskning av systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika för att utvärdera långvarigheten av allvarliga biverkningar som framförallt påverkar muskler, skelett och nervsystem. En värdering av denna typ av biverkningar kan framför allt ha betydelse för nytta-risk-balansen vid behandling av mindre allvarliga infektioner.

Kfkprstsatjjvd9yuoeq

Diabetesläkemedlet kanagliflozin kan bidra till ökad risk för tåamputation

Nyheter   •   Feb 10, 2017 15:51 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) varnar för att en ökad risk för tåamputationer har observerats i studier av patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom som använder diabetesläkemedlet kanagliflozin. Även andra läkemedel av samma typ (dapagliflozin och empagliflozin) omfattas av varningen.

Aw0mkhztcgtoiy9g9nh8

Läkemedelsverket redovisar förslag för en förbättrad uppföljning av läkemedelsanvändning

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 09:30 CET

​Rapporten redovisar vikten av ett fortsatt arbete med påbörjade aktiviteter inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS) gällande informationsmängder och datainsamling. Rapporten föreslår även att ett separat forum för erfarenhetsutbyte och samordning etableras.

C96z4xx5o2fa79i541xi

Indragning: Två tillverkningssatser av läkemedlet Prograf (takrolimus) som förhindrar avstötning av transplanterade organ dras in på grund av felmärkning

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 09:06 CET

Aw0mkhztcgtoiy9g9nh8

Färgämnen i kosmetika behöver ses över

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 15:24 CET

Arbetet för säkra kosmetiska produkter i EU behöver bli bättre. Läkemedelsverket föreslår därför att alla tillåtna färgämnen ses över, att en systematisk bevakning av tillåtna ämnen införs och att medlemsstaternas deltagande i arbetet underlättas genom ökad transparens och bättre framförhållning.

Aw0mkhztcgtoiy9g9nh8

Restsituation för Addex-Magnesium

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 14:46 CET

Marknadsförande företag har meddelat Läkemedelsverket att det uppstått en restsituation för Addex-Magnesium koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mmol/ml. Det finns inget annat godkänt läkemedel för infusion som innehåller magnesiumsulfat.

Aw0mkhztcgtoiy9g9nh8

Fem nya ämnen blir narkotika

Nyheter   •   Jan 18, 2017 10:08 CET

Regeringen har beslutat att fem nya ämnen narkotikaklassas den 25 januari.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Press@mpa.se Presstelefon: 018-18 36 25

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • cahewfrinafcwutjajmx.netumgjxstebtrlinosd@lrbsmpsua.vase
  • 018-16 77 13
press@mpa.se Presstelefon: 018-18 36 25

Om Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Adress

  • Läkemedelsverket - Medical Products Agency
  • Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
  • Box 26, 751 03 Uppsala
  • SWEDEN
  • Vår hemsida