Media-no-image

EMA bekräftar - vetenskapligt stöd saknas för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 14:59 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu slutfört sin granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. EMAs vetenskapliga kommitté CHMP bekräftar nu PRACs slutsats att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS.

Det finns därför ingen anledning att ändra hur vaccinerna används eller ändra den aktuella produktinformationen. Antalet fall av CRPS och POTS som rapporterats ligger i nivå med vad som kan förväntas i denna åldersgrupp.

PRACs utredning överlämnades till EMAs vetenskapliga kommitté (CHMP) tillsammans med ytterligare synpunkter från patientgrupper. CHMP instämde i slutsatsen att vetenskapligt stöd saknas för att HPV-vacciner orsakar CRPS och POTS.

CHMPs rekommendation kommer nu att överlämnas till Europeiska kommissionen, som kommer att fatta ett slutgiltigt beslut.

Information till patienter

 • HPV (humant papillomvirus) är en betydande orsak till livmoderhalscancer och vissa andra cancerformer, liksom andra tillstånd så som könsvårtor. HPV-vacciner förväntas förhindra många av dessa fall.
 • Det har förekommit rapporter om två sjukdomstillstånd, CRPS och POTS, hos flickor som har fått HPV-vacciner. CRPS orsakar en långvarig smärta och kan drabba en arm eller ett ben, och POTS är ett tillstånd som ger en onormal ökning av hjärtfrekvensen när man ställer sig upp, och även andra symtom som yrsel, svimning, huvudvärk, smärta, illamående och trötthet. Hos vissa flickor kan symtomen vara långvariga och kraftigt påverka livskvaliteten.
 • CRPS och POTS är svåra att diagnostisera. Tillstånden förekom i den allmänna befolkningen, även innan HPV-vaccination blev tillgänglig. Symtom som ses vid POTS kan också förekomma vid andra tillstånd så som kroniskt trötthetssyndrom.
 • Efter en noggrann granskning av tillgängliga data konstateras att förekomsten av CRPS och POTS hos vaccinerade flickor inte är högre än vad som förväntas hos flickor i den allmänna befolkningen (cirka 150 fall av CRPS och minst 150 av POTS per miljon varje år), och att det inte finns några bevis för att vaccin kan utlösa dessa syndrom. Granskningen tog hänsyn till fall som inte rapporterats som CRPS och POTS, men med symtom som tyder på dessa tillstånd.
 • Rekommendationerna för hur vaccinerna ska användas ändras därför inte och inte heller görs några förändringar i informationen till förskrivare för dessa vacciner.
 • Patienter eller familjer som har frågor bör rådgöra med sin läkare.

Information för sjukvårdspersonal

 • Den rutinmässiga säkerhetsövervakningen av rapporter om misstänkta biverkningar har väckt frågor om eventuellt samband mellan användning av HPV-vacciner och två tillstånd, CRPS och POTS.
 • CRPS (kroniskt regionalt smärtsyndrom) definieras som ihållande smärta som inte står i proportion till vad som framkallat händelsen (oftast en episod av trauma eller immobilisering av extremitet) och är associerad med sensoriska, sudomotoriska, motoriska och dystrofa förändringar. Det är vanligtvis begränsat till en enda extremitet.
 • Patienter med POTS (posturalt ortostatiskt takykardiskt syndrom) visar vanligtvis onormal ökning av hjärtfrekvens när man ställer sig upp, utan ortostatisk hypotension. Dessa åtföljs av symtom (t.ex. yrsel, svimning, svaghet, huvudvärk, kronisk värk och smärta, gastrointestinala symtom och trötthet) vilka skiljer sig mellan patienter.
 • Symtom som förekommer vid POTS kan ses även vid andra tillstånd så som kroniskt trötthetssyndrom, och vissa patienter kan ha både diagnosen kroniskt trötthetssyndrom och POTS.
 • Uppskattningsvis drabbas ca 150 flickor och unga kvinnor per miljon individer i åldern 10 till 19 år i den allmänna befolkningen av CRPS varje år. Minst 150 flickor och unga kvinnor per miljon kan utveckla POTS varje år.
 • Granskningen visade inget vetenskapligt stöd för att förekomsten av dessa två tillstånd hos vaccinerade flickor skiljer sig från förväntad förekomst i dessa åldersgrupper, även om man tar hänsyn till att alla misstänkta fall inte har rapporterats till läkemedelsmyndigheterna och rapporter som inte fullt ut uppfyller diagnostiska kriterier för dessa tillstånd. Eftersom många rapporter har gemensamma drag med kroniskt trötthetssyndrom, var resultat från en stor publicerad studie1 som inte visade något samband mellan HPV-vaccin och kroniskt trötthetssyndrom särskilt relevant.
 • Det finns därför ingen anledning att ändra rekommendationerna för hur vaccinerna används eller den aktuella produktinformationen. Fördelarna med HPV-vacciner fortsätter att överväga riskerna. Användning av HPV-vacciner förväntas förebygga många fall av livmoderhalscancer samt ett antal andra cancerformer och tillstånd som orsakas av HPV.

Ovanstående rekommendationer grundar sig på analyser av data från kliniska prövningar och data som erhållits efter att läkemedlen börjat marknadsföras, granskning av vetenskaplig litteratur, rapporter om misstänkta biverkningar från patienter och hälso- och sjukvårdspersonal, samt uppgifter från medlemsländerna och andra länder, och information som lämnats in av allmänheten. EMA har också samrått med en grupp experter på dessa sjukdomstillstånd och inom neurologi, kardiologi och läkemedelsepidemiologi.

Relaterad information

EMA: HPV vaccines: EMA confirms evidence does not support that they cause CRPS or POTS

Inget vetenskapligt stöd för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS

Säkerhetsprofilen för vaccin mot humant papillomvirus (HPV) ska klargöras ytterligare av EMA


1 Donegan K, et al. Bivalent human papillomavirus vaccine and the risk of fatigue syndromes in girls in the UK. Vaccine 2013; 31: 4961-7.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu slutfört sin granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. EMAs vetenskapliga kommitté CHMP bekräftar nu PRACs slutsats att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS.

Läs vidare »
Media-no-image

Rätt användning av antibiotika viktigt för att motverka resistens

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 10:28 CET

Tillsammans med andra myndigheter uppmärksammar Läkemedelsverket antibiotikadagen idag den 18 november 2015. Nyckeln till att bekämpa antibiotikaresistens är bland annat en god användning av antibiotika i sjukvården. Läkemedelsverket har under de senaste åren tagit fram rekommendation för hur bakteriella infektioner ska förebyggas och behandlas, grundat på en växande problematik med resistensutveckling.

Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem som växer i Europa. Samtidigt ser vi en minskad användning av antibiotika till människor och djur i Sverige, rapporterar den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och EMA (ESVAC).

För att motverka antibiotikaresistens krävs att man behåller fokus på rätt användning av antibiotika – och undviker onödig behandling.

På Läkemedelsverket är antibiotikaresistens en ständigt närvarande fråga. Förutom en sammanfattning av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, sammanställd av Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket 2013, finns en rad rekommendationer för hur antibiotika ska användas.

Läkemedelsverket arbetar för minskad antibiotikaresistens även på fler områden än läkemedelsbehandling av människor, inte minst i arbetet med veterinärmedicin där, antibiotikaresistens en viktig fråga.

Läkemedelsverkets arbetar även för att uppnå Sveriges etappmål om ökad miljöhänsyn i EUs läkemedelslagstiftning och internationellt: ”Senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.”

Antibiotikadagen - European Antibiotic Awareness Day

European Antibiotic Awareness Day är en årlig kampanj den 18 november för att öka kunskap om antibiotikaresistens, av europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Lokala kampanjer runt om i Europa genomförs som förespråkar försiktighet i användning av antibiotika, där försiktighet innebär antibiotika endast ska utnyttjas när det finns ett verkligt behov – med rätt dosering och längd på behandling.

I Sverige samverkar en rad myndigheter, däribland Läkemedelsverket för att sprida information om antibiotika och riskerna med antibiotikaresistens.

En ny webbplats om när antibiotika är bra att använda och när det inte fungerar:
http://www.antibiotikaellerinte.se/

En ny webbplats om antibiotikaresistens:
www.skyddaantibiotikan.se

Relaterad information

Mer om det europeiska initiativet:
#EAAD. http://antibiotic.ecdc.europa.eu

Mer om det internationella initiativet drivet av WHO:
#AntibioticResistance. www.who.int/drugresistance

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Tillsammans med andra myndigheter uppmärksammar Läkemedelsverket antibiotikadagen i dag den 18 november 2015. Nyckeln till att bekämpa antibiotikaresistens är bl. a. en god användning av antibiotika i sjukvården. Läkemedelsverket har under senaste åren tagit fram rekommendation för hur bakteriella infektioner ska förebyggas och behandlas, grundat på en växande problematik med resistensutveckling.

Läs vidare »
Media-no-image

Avregistrering av Teovent

Nyheter   •   2015-11-17 12:37 CET

Teovent rektallösning avregistreras på företagets begäran. Teovent är ett luftrörsvidgande medel som främst används i akutsjukvård som tillägg till annan behandling vid akut astma hos små barn. Anledningen till avregistreringen är brist på råvara (kolinteofyllinat) från leverantören. 

För information om behandlingsalternativ hänvisas till Läkemedelsverkets rekommendationer för läkemedelsbehandling vid astma.

Avregistreringen träder i kraft den 31 december.      

Teovent rektallösning avregistreras på företagets begäran. Teovent är ett luftrörsvidgande medel som främst används i akutsjukvård som tillägg till annan behandling vid akut astma hos små barn. Anledningen till avregistreringen är brist på råvara (kolinteofyllinat) från leverantören.

Läs vidare »
Media-no-image

Inget vetenskapligt stöd för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 16:48 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu avslutat en utförlig vetenskaplig granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. Granskningen drar slutsatsen att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS. Det finns därför ingen anledning att ändra hur vaccinerna används eller ändra den aktuella produktinformationen. Antalet fall av CRPS och POTS som rapporterats ligger i nivå med vad som kan förväntas i denna åldersgrupp.

EMAs säkerhetskommitté PRAC har noggrant granskat publicerade forskningsresultat, data från kliniska prövningar och rapporter om misstänkta biverkningar från patienter och hälso- och sjukvårdspersonal, samt uppgifter från medlemsländerna. PRAC har också samrått med en grupp ledande experter på området, och värderat detaljerad information från ett antal patientgrupper.

Symtom på CRPS och POTS kan ses också vid andra tillstånd, vilket gör det svårt att ställa diagnos hos såväl vaccinerade som ovaccinerade individer. Uppskattningsvis drabbas ca 150 flickor och unga kvinnor per miljon individer i åldern 10 till 19 år i den allmänna befolkningen av CRPS varje år. Minst 150 flickor och unga kvinnor per miljon kan utveckla POTS varje år.

PRAC konstaterar att det sammantaget inte finns vetenskapligt stöd för att förekomsten av dessa två tillstånd hos vaccinerade flickor skiljer sig från förväntad förekomst i dessa åldersgrupper, även om man tar hänsyn till att alla misstänkta fall inte har rapporterats till läkemedelsmyndigheterna.

PRAC noterade att vissa symtom på CRPS och POTS kan ses även vid kroniskt trötthetssyndrom (CFS, kallas även myalgisk encefalomyelit eller ME). Många av de rapporter som tas upp i granskningen har gemensamma drag med CFS, och vissa patienter hade fått både diagnosen POTS och CFS. Resultat från en stor publicerad studie som inte visade något samband mellan HPV-vaccin och CFS var därför särskilt relevant i den aktuella utredningen.

PRAC drog slutsatsen att det inte finns vetenskapligt stöd för att CRPS eller POTS orsakas av HPV-vacciner. Det finns därför ingen anledning att ändra rekommendationerna för hur vaccinerna används eller den aktuella produktinformationen.

I Sverige har ca 500 000 individer vaccinerats mot humant papillomvirus sedan 2006. I Läkemedelsverkets biverkningsregister finns inga inrapporterade fall med diagnosen CRPS och för diagnosen POTS finns 10 inrapporterade fall.

Mer än 80 miljoner flickor och kvinnor i världen har fått HPV-vaccin, och i vissa europeiska länder har de getts till 90 % av åldersgruppen som rekommenderas vaccination. Årligen insjuknar ca 34 000 kvinnor i Europa i livmoderhalscancer, varav ca 13 000 dör till följd av sjukdomen.

Användning av HPV-vacciner förväntas förebygga många av dessa fall samt ett antal andra cancerformer och tillstånd som orsakas av HPV. Fördelarna med HPV-vacciner fortsätter därför att överväga riskerna. Säkerheten för dessa vacciner, liksom för alla läkemedel, kommer fortsätta att övervakas noga.

PRACs rekommendation överlämnas nu till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté, CHMP, som kommer att ge ett slutgiltigt utlåtande.

Om POTS och CRPS
CRPS
(komplext regionalt smärtsyndrom) är ett kroniskt smärttillstånd som kan drabba en arm eller ett ben, medan POTS (posturalt ortostatiskt takykardiskt syndrom) är ett tillstånd som ger en onormal ökning av hjärtfrekvensen när man sätter eller ställer sig upp. Patienter med POTS kan också ha andra symtom som yrsel och svimning, huvudvärk, smärta, illamående och trötthet. Hos vissa patienter kan symtomen kraftigt påverka livskvaliteten. Tillstånden förekommer i den allmänna befolkningen, inklusive ungdomar, oavsett vaccination.

Relaterad information

EMA: Review concludes evidence does not support that HPV vaccines cause CRPS or POTS (2015-11-05)

Säkerhetsprofilen för vaccin mot humant papillomvirus (HPV) ska klargöras ytterligare av EMA (2015-07-13)

Om HPV, och vaccinerna Gardasil och Cervarix

Kontakta oss

Karl-Mikael Kälkner
Läkare, terapiområdesansvarig
072-738 23 59

Kristina Dunder
Läkare, senior expert
070-289 06 41

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

​Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu avslutat en utförlig vetenskaplig granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. Granskningen drar slutsatsen att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS.

Läs vidare »
Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2015)

Nyheter   •   2015-11-03 16:06 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2015.


Nya ansökningar för godkännande av försäljningstillstånd

Kommittén har gett en positiv bedömning angående försäljningstillstånd för:

 • Imlygic (talimogen laherparepvec), avsett för behandling av vuxna med melanom.

Kommittén har gett en positiv bedömning angående utvidgad indikation för:

 • Cosentyx (sekukinumab), där befintlig indikation utökas med:
  - behandling, ensamt eller i kombination med metotrexat, av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) har varit otillräckligt.
  - behandling av aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på konventionell behandling.
 • Cubicin (daptomycin), där befintlig indikation utökas till att även inkludera barn från 1 till 17 års ålder.
 • Edurant (rilpivirin), där befintlig indikation utökas till att inkludera patienter från 12 års ålder.
 • Emend (aprepitant), där befintlig indikation för kapslar 80 mg och 125 mg utökas till: profylax mot illamående och kräkningar i samband med hög- och måttligt emetogen cytostatikabehandling vid cancer hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder.
  CHMP gav även en positiv bedömning angående försäljningstillstånd för en ny beredningsform, 125 mg pulver till oral suspension med indikationen: profylax mot illamående och kräkningar i samband med hög- och måttligt emetogen cytostatikabehandling vid cancer hos spädbarn från 6 månaders ålder och barn yngre än 12 år.
 • Volibris (ambrisentan), där befintlig indikation utökas till: behandling av vuxna patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH) som är i WHO-funktionsklass II och III, inklusive för användning i kombinationsbehandling. Effektivitet har påvisats vid idiopatisk PAH (IPAH) och PAH associerad med bindvävssjukdom.
 • Xalkori (crizotinib), där befintlig indikation utökas med: första linjens behandling av vuxna med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC).

Övriga yttranden

EMA rekommenderar ytterligare åtgärder för att förhindra användning av mykofenolatmofetil under graviditet

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) konstaterar att transplantationsläkemedlet mykofenolatmofetil (centralt godkänt som CellCept och nationellt godkänt under olika namn) endast får användas under graviditet när inget annat alternativ kan användas. Detta följer efter en rutinmässig nytta/risk-bedömning för dessa läkemedel, som gav uppdaterade evidens om risk för fosterskador och missfall när gravida kvinnor exponerats för läkemedlet.

Produktinformationen för dessa läkemedel innehåller redan varningar mot användning under graviditet. Rekommendationerna kommer nu att skärpas avsevärt genom tillägg av nya kontraindikationer, rekommendationer och information. Uppdaterad produktinformation kommer att betona att kvinnor och män som använder läkemedlet ska använda en effektiv preventivmetod och att graviditetstest bör utföras före och under behandling för att utesluta oönskad graviditet. Läkare bör förklara riskerna för patienterna och deras partners och utbildningsmaterial kommer att tas fram till hjälp för patienter och sjukvårdspersonal.

CHMPs rekommendation kommer nu att överlämnas till Europeiska kommissionen, som kommer att fatta ett slutgiltigt beslut.

EMA rekommenderar tillfällig indragning av InductOs

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har rekommenderat en tillfällig indragning av InductOs, ett implantat som används vid steloperation i nedre delen av ryggen och för att läka brott på skenbenet. InductOs förblir indraget tills tillverkningsproblem vid produktionsanläggningen för en av komponenterna i InductOs (den absorberbara svampen) är lösta.

EMA inledde en granskning av InductOs sedan de nederländska och spanska myndigheterna i samband med en inspektion upptäckt att produktionsanläggningen för en av komponenterna i InductOs (den absorberbara svampen) inte följer tillverkningsföreskrifterna. Inspektörerna konstaterade att tillverkaren, som finns i USA, inte hade vidtagit adekvata åtgärder för att förhindra att svamparna kontamineras av partiklar.

Även om inget tyder på att det innebär någon risk för patienter kopplade till inspektionsfynden, anser CHMP att kvaliteten av InductOs inte kan säkerställas med nuvarande tillverkningsprocess. CHMP drog därför slutsatsen att InductOs tillfälligt ska dras in tills tillverkningsfrågorna är lösta på ett tillfredsställande sätt.

CHMPs rekommendation kommer nu att överlämnas till Europeiska kommissionen, som kommer att fatta ett slutgiltigt beslut.

Uppdaterade rekommendationer för att minimera risken för sällsynt hjärninfektion PML med Tecfidera

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har utfärdat nya rekommendationer för läkare och patienter för att minimera risken för progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) hos patienter med multipel skleros som behandlas med läkemedlet Tecfidera (dimetylfumarat). PML är en sällsynt hjärninfektion som orsakas av John Cunningham (JC) virus. Detta virus är mycket vanligt i den allmänna befolkningen och är normalt ofarligt. Hos personer vars immunförsvar är nedsatt kan det däremot leda till PML, med symtom som kan likna dem associerade med skov av multipel skleros och kan leda till svår funktionsnedsättning eller döden.

Hittills har tre fall av PML inträffat hos patienter som behandlats med Tecfidera och som inte tidigare hade behandlats med andra läkemedel förknippade med risk för PML. Dessa fall inträffade efter lång behandling hos patienter som hade mycket låga nivåer av lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) under en längre tidsperiod. Det är sedan tidigare känt att mycket låga lymfocytnivåer utvecklas i en liten andel av patienterna som får Tecfidera.

EMA har nu rekommenderat att en fullständig blodstatus bör tas innan behandling med Tecfidera påbörjas och var tredje månad under behandling. Dessutom bör en baslinje MRI finnas tillgänglig (i regel inom 3 månader) som referens. Om nivåerna av lymfocyter sjunker till mycket låga nivåer under mer än 6 månader under behandling, bör läkaren överväga att sätta ut Tecfidera. Om behandlingen fortsätter ska patienterna noga övervakas.

CHMPs rekommendation kommer nu att överlämnas till Europeiska kommissionen, som kommer att fatta ett slutgiltigt beslut.

Uppdaterad information om kroppsfettsförändringar och laktacidos med HIV-läkemedel - den 27 oktober 2015

CMDh

För ärenden se rapporten från CMDhs möte:
Report from the CMDh meeting held on 19-21 October 2015

​Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny rekommendation för dosering av antibiotika till häst

Nyheter   •   2015-11-02 13:37 CET

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika till häst. Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling. 

Rekommendationen är resultatet av ett expertmöte som Läkemedelsverket höll våren 2015 och kompletterar den riktlinje för användning av antibiotika inom hästsjukvård som Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap tidigare tagit fram.

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika till häst. Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling.

Läs vidare »
Media-no-image

Paracetamol i tablettform endast på apotek från 1 november 2015

Pressmeddelanden   •   2015-10-29 09:46 CET

Receptfria tabletter med paracetamol får inte längre säljas på andra försäljningsställen än apotek. Beslutet fattades i april och gäller från den 1 november 2015 och berör enbart tabletter som är avsedda att sväljas hela. Paracetamol i till exempel flytande form och som brustabletter berörs inte.

Bakgrunden till beslutet är en ökning av antalet förgiftningar i självskadesyfte där tillgänglighet till paracetamoltabletter som kan sväljas hela bedöms vara en betydelsefull riskfaktor.

Sedan november 2009 tillåts vissa receptfria läkemedel att säljas utanför apotek, och idag finns ca 5600 försäljningsställen anmälda till Läkemedelsverket. Det finns ca 900 receptfria läkemedel godkända i Sverige som får säljas via öppenvårdsapotek, av dessa får ca 600 säljas i dagligvaruhandeln.

Läkemedelsverket bedömde inför beslutet att tillgängligheten till läkemedel mot värk och feber inte kommer att påverkas nämnvärt. Paracetamol i form av t.ex. brustabletter eller i flytande form har likvärdig effekt som vanliga tabletter och finns alltså även fortsättningsvis tillgängligt via både apotek och detaljhandel. Paracetamol i tablettform kommer fortfarande att kunna köpas via landets 1350 öppenvårdsapotek och även via apoteksombuden.

Alla läkemedel ska användas på det rekommenderade sätt som beskrivs i bipacksedeln. Personer med bakomliggande sjukdomstillstånd eller pågående läkemedelsbehandlingar bör kontakta sjukvården för rådgivning även vid användning av receptfria läkemedel.

Relaterad information

 Läkemedel som berörs av beslutet

 Försäljning av paracetamol i tablettform i detaljhandeln upphör 1 november (2015-04-29)

 Att sälja receptfria läkemedel

 Om receptfria värktabletter  

Kontakta oss

Läkemedelsupplysningen
0771-46 70 10
www.lv.se/lmu

Om paracetamol
Läkemedelssubstansen paracetamol syntetiserades 1893 men på grund av biverkningar, sannolikt orsakade av kontamination, fick den ingen medicinsk användning. Substansen ”återupptäcktes” 1947 och började på 1950-talet användas som ett smärtstillande läkemedel. Idag används det i första hand mot lättare smärttillstånd och feber. Verkningsmekanismen för paracetamol är inte fullständigt klarlagd.
Rätt använt är paracetamol säkert att använda. Paracetamol orsakar inte magbesvär som flera andra smärtlindrande läkemedel gör. Läkemedlet är därför särskilt lämpat för patienter som har besvär med magsår, eller som av andra skäl inte tål acetylsalicylsyra eller andra smärtstillande läkemedel.
Paracetamol kan dock vid överdosering orsaka svåra och till och med livshotande skador på levern. Stora doser av läkemedlet är särskilt skadligt vid regelbunden hög konsumtion av alkohol eller vid nedsatt leverfunktion.

Om receptfria läkemedel
Receptfria läkemedel är avsedda för egenvård under en begränsad tid. Läkemedelsverket beslutar om ett läkemedel ska få säljas receptfritt efter det att företaget som innehar försäljningsgodkännandet ansökt om receptfrihet. I samband med detta beslutas även om läkemedlet ska få säljas utanför apotek. Beslut fattas för varje enskild produkt, det vill säga för ett specifikt läkemedels beredningsform, styrka och förpackning.
För att ett läkemedel ska godkännas för receptfri försäljning krävs att det har goda säkerhetsegenskaper vid både rekommenderad och felaktig användning, det ska vara lämpligt för egenvård och informationen för användaren ska vara tydlig och relevant.
Läkemedlets medicinska egenskaper bör också vara väl kända sedan en längre tid, och förpackningen ska vara utformad så att läkemedlet lätt kan användas på rätt sätt.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Receptfria tabletter med paracetamol får inte längre säljas på andra försäljningsställen än apotek. Beslutet fattades i april och gäller från den 1 november 2015 och berör enbart tabletter som är avsedda att sväljas hela. Paracetamol i till exempel flytande form och som brustabletter berörs inte.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny lagstiftning på gång för medicintekniska produkter

Pressmeddelanden   •   2015-10-28 11:33 CET

Den nya lagstiftningen kommer att innebära att kraven höjs på de anmälda organen samt på aktörer i tillverkning- och distributionskedjan. Reglering av kliniska prövningar, post-market surveillance och marknadskontroll kommer också att förstärkas och ytterligare harmoniseras inom EU.

Under tre år har två nya EU-förordningar om medicintekniska och in vitro diagnostiska produkter förhandlats av medlemsstaterna i EU:s ministerråd. EU:s hälsoministrar antog den 5 oktober en så kallad generell inriktning som öppnar för de nödvändiga diskussionerna om kompromissförslag med Europaparlamentet och Kommissionen.

Luxemburg, som är EU-ordförandeland under hösten 2015, arbetar intensivt tillsammans med medlemsstaterna för att uppnå en godtagbar kompromiss under året.

Huvudsyftet med de två nya förordningarna, som ersätter dagens lagstiftning, är att garantera att produkterna är säkra och har rätt kvalitet. Därför höjs kraven på de anmälda organen samt på aktörer i tillverkning- och distributionskedjan. Reglering av kliniska prövningar, post-market surveillance och marknadskontroll kommer också att förstärkas och ytterligare harmoniseras inom EU.

Relaterad information

Medicintekniska produkter

Kontakta oss

Ulrika Boström
Utredare
018-17 46 00

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Den nya lagstiftningen kommer att innebära att kraven höjs på de anmälda organen samt på aktörer i tillverkning- och distributionskedjan. Reglering av kliniska prövningar, post-market surveillance och marknadskontroll kommer också att förstärkas och ytterligare harmoniseras inom EU.

Läs vidare »
Media-no-image

Välkommen till Farmakopédagen den 4 februari 2016

Nyheter   •   2015-10-27 14:22 CET

Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén arrangerar årets farmakopékonferens 2016, torsdagen den 4 februari 2016 i Uppsala. 

Konferensen vänder sig till er som vill följa utvecklingen av och förändringar i den europeiska farmakopén (European Pharmacopoeia).

Plats: Uppsala Konsert & Kongress, sal B
Tid: 9.00 – 17.00, registrering från 8.15

Kostnad: 1700 kr (exkl. moms). Sista dag för anmälan är 18 januari. Deltagaravgiften betalas direkt vid anmälan. Om du får förhinder att delta måste du meddela oss senast 19 januari för återbetalning av avgiften. Det går naturligtvis bra att i stället överlåta platsen till en kollega.

I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Skicka in din anmälan så snart som möjligt!

Preliminärt program

 • 9:00 Välkommen
 • Presentation av nyheter i Europafarmakopén - vad har hänt sedan sist, vad är på gång
 • Nominering av nya experter 2016. Vill du bli expert?
 • Europafarmakopén och det regulatoriska arbetet
 • Reflektioner från EDQM:s 50 års jubileum
 • Mingel och frågestund med svenska experter
 • Nytt på biologisidan
 • Ny policy för endotoxintest
 • ”Methods of preparation of sterile products” och eventuellt även Biologiska indikatorer
 • Produktmonografier, uppföljning
 • Technical Guide ver. 7, 2015
 • Frågor och diskussion
 • 16:55 Avslutning

Slutligt program fastställs med utgångspunkt från deltagarnas önskemål. Lämna gärna önskemål om informationspunkter samt farmakopéfrågor du vill diskutera och ha svar på i samband med din anmälan. Vill du lämna synpunkter eller frågor vid ett senare tillfälle skickas de till labbkansli@mpa.se

Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén arrangerar årets farmakopékonferens 2016, torsdagen den 4 februari 2016 i Uppsala.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppdaterad information om kroppsfettsförändringar och laktacidos med HIV-läkemedel

Nyheter   •   2015-10-27 13:30 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har granskat de varningar som i produktinformationen för HIV-läkemedel berör risken för kroppsfettsförändringar och laktacidos. En varning angående ”omfördelning av kroppsfett” kommer härmed att avlägsnas och i produktinformationen för ett antal läkemedel i klassen nukleosid- och nukleotidanaloger kommer inte längre varnas för laktacidos.


Kroppsfettsförändringar

Varningen om kroppsfettsförändringar (lipodystrofi) infördes i början av 2000-talet mot bakgrund av kliniska fynd hos patienter som använde kombinationer av läkemedel tillgängliga vid den tidpunkten. Uttrycket "lipodystrofi" i detta sammanhang avser förändringar i mängden kroppsfett, liksom fördelningen av fett på kroppen. Nyare analyser tyder på att endast vissa läkemedel orsakar fettförändringar (zidovudin, stavudin och, förmodligen, didanosin), och att dessa fettförändringar avser förlust av subkutant fett (lipoatrofi). Det finns inga tydliga belägg för att HIV-läkemedel orsakar fettackumulering.

Följande förändringar görs i produktinformationen

 • den generella varningen för lipodystrofi tas bort för HIV-läkemedel
 • en särskild varning för förlust av subkutant fett kommer att finnas kvar för läkemedel som innehåller zidovudin, stavudin och didanosin.

Laktacidos

En varning om laktacidos, en skadlig ansamling av mjölksyra i kroppen, infördes i produktinformation i början av 2000-talet för nukleosid- och nukleotidanaloger. Nu konstateras efter en analys av studier, fallrapporter och publicerad litteratur att risken för laktacidos skiljer avsevärt mellan läkemedlen i klassen.

Produktinformationens varning om laktacidos kommer nu tas bort för nukleosid- och nukleotidanaloga läkemedel, med undantag av produkter som innehåller zidovudin, stavudin och didanosin.

Information för patienter och sjukvårdspersonal

 • Produktinformationen för HIV-läkemedel kommer att uppdateras för att avspegla aktuell kunskap om kroppsfettsförändringar och laktacidos. Granskningen har inte lett till att några nya risker identifierats.
 • Patienterna bör fortsätta att ta sina mediciner enligt ordination och diskutera eventuella frågor med sin läkare.

EMA: Updated advice on body fat changes and lactic acidosis with HIV medicines (2015-10-23)

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har granskat de varningar som i produktinformationen för HIV-läkemedel berör risken för kroppsfettsförändringar och laktacidos. En varning angående ”omfördelning av kroppsfett” kommer härmed att avlägsnas och i produktinformationen för ett antal läkemedel i klassen nukleosid- och nukleotidanaloger kommer inte längre varnas för laktacidos.

Läs vidare »

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

SMSa gärna om jag är svår att nå (0733-46 83 87).

Om Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Till denna uppgift hör även att tillhandahålla information till allmänheten via Läkemedelsupplysningen. Vi är dessutom tillsynsmyndighet för kosmetika och hygienprodukter samt för tillverkare och produkter inom medicinteknik.

Till Läkemedelsverkets uppgifter hör också tillståndgivning och tillsyn över legal hantering av narkotika och alkohol samt tillståndsgivning och tillsyn av apoteksverksamhet. Inom vår organisation finns också Giftinformationscentralen.

Vi är cirka 750 anställda, varav de flesta är farmacevter och läkare. Läkemedelsverket lyder under Socialdepartementet och verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad.

Adress

 • Läkemedelsverket - Medical Products Agency
 • Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
 • Box 26, 751 03 Uppsala
 • SWEDEN
 • Vår hemsida