Media-no-image

Utredning om stulna och förfalskade läkemedel fortsätter

Nyheter   •   2014-04-23 22:14 CEST

Förutom cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) har även partier av cancerläkemedlet Alimta (pemetrexed) och av det antiinflammatoriska läkemedlet Remicade (infliximab) stulits i Italien. Utredningen fortsätter.

Utredningen om stulna och manipulerade förpackningar av cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) fortsätter. I utredningen medverkar alla EUs nationella myndigheter samt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Man har också uppdagat att partier av två andra läkemedel, Alimta (pemetrexed) och Remicade (infliximab), har stulits i Italien. Hittills har man inte funnit några manipulerade förpackningar av de senare två läkemedlen. En polisutredning om det inträffade pågår i Italien.

Inga biverkningsrapporter har kunnat knytas till de förfalskade läkemedlen.

Samtliga berörda tillverkningssatser av de tre läkemedlen är spärrade. Någon brist på läkemedlen förutses inte uppstå.

Cancerläkemedlet Herceptin används vid behandling av bröstcancer och vid spridd magsäckscancer. Alimta är ett cancerläkemedel som används vid behandling av en viss typ av lungcancer. Remicade är ett antiinflammatoriskt läkemedel som används vid behandling av flera reumatiska sjukdomar, vissa former av inflammatorisk tarmsjukdom och psoriasis. Dessa läkemedel ges i injektionsform, liksom också Herceptin.


Förutom cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) har även partier av cancerläkemedlet Alimta (pemetrexed) och av det antiinflammatoriska läkemedlet Remicade (infliximab) stulits i Italien. Utredningen fortsätter.

Läs vidare »
Media-no-image

Förfalskat Herceptin funnet

Nyheter   •   2014-04-16 16:27 CEST

Stulna och manipulerade förpackningar av cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) har lokaliserats hos tillverkare i flera EU-länder. Berörda tillverkningssatser dras nu in.

Flera partier av cancerläkemedlet Herceptin har stulits i Italien. Manipulerade förpackningar av det stulna läkemedlet har lokaliserats hos partihandlare och tillverkare i Storbritannien, Tyskland och Finland. De tillverkningssatser som berörs av stölden dras nu in i hela Europa då dessa förpackningar inte anses säkra att använda.

Herceptin används vid behandling av bröstcancer och vid spridd magsäckscancer. Inga signaler har kommit från sjukvården om att man i vården har upptäckt förpackningar av förfalskat Herceptin, eller noterat oväntade biverkningar av detta läkemedel. Informationsbrev om det inträffade sänds ut till hälso- och sjukvården. Utifrån den information som nu föreligger, förutses ingen brist på läkemedlet uppkomma i Sverige.

Stulna och manipulerade förpackningar av cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) har lokaliserats hos tillverkare i flera EU-länder. Berörda tillverkningssatser dras nu in.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya rekommendationer för preventivmetoder

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 07:51 CEST

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram nya rekommendationer för antikonception, dvs. metoder för att förhindra oönskad graviditet. De nya rekommendationerna är en uppdatering av de som publicerades 2006, och är baserade på nya forskningsresultat. Rekommendationerna vänder sig främst till barnmorskor och läkare som arbetar med preventivmedelsrådgivning.

Rekommendationerna tar bland annat upp vilka preventivmedel som kan vara lämpliga i olika åldrar och i olika livssituationer, t. ex. efter förlossning och abort, samt vid olika medicinska tillstånd och sjukdomar och vid användning av vissa läkemedel. God rådgivning och möjlighet till uppföljning kan öka kvinnans följsamhet och minska risken för oönskad graviditet.

Mest effektiva är långverkande reversibla preventivmetoder (t.ex. koppar- och hormonspiral och p-stav) där man inte själv behöver komma ihåg att vidta några åtgärder. Med dessa metoder blir färre än 0,6 av 100 användare gravida under ett år. Många metoder som kräver ett dagligt ”kom-ihåg” kan, om de används korrekt och konsekvent, också erbjuda hög effektivitet. Vid slarv och felanvändning kan dock risken för oönskad graviditet öka påtagligt.

Ny information har tillkommit kring kombinerade hormonella p-metoder (p-piller, p-plåster, p-ring) och risken för blodpropp.

I rekommendationen finns information om möjliga symtom vid blodpropp samt en påminnelse till vårdpersonal om att aktivt efterfråga p-pilleranvändning när unga kvinnor söker vård.

Baserat på en nyligen slutförd EU-gemensam vetenskaplig granskning rekommenderas vid förstagångsförskrivning till kvinna, som önskar kombinerad hormonell preventivmetod, preparat innehållande levonorgestrel, norgestimat eller noretisteron. Preparat med dessa hormoner innebär lägst risk för blodpropp. Vid preparatval bör även hänsyn tas till kvinnans egna önskemål och andra faktorer som bedöms kunna påverka hennes nöjdhet och följsamhet.

Rekommendationerna framhåller att koppar- och hormonspiral ger ett mycket högt graviditetsskydd under hela användningstiden. Spiral kan därför vara ett förstahandsalternativ till de flesta kvinnor som önskar en långverkande preventivmetod. Koppar- eller hormonspiral kan användas även av kvinnor som inte varit gravida. 

Att effekten av akut p-piller avtar med stigande BMI/vikt är känt. Även om effekten kan vara sämre, finns dock knappast stöd för att avråda kvinnor med högre BMI/vikt från användning av akut p-piller. Dessa är, liksom insättande av kopparspiral, de enda metoder som kan förhindra graviditet efter ett oskyddat samlag, men skyddet är sämre än vid användning av reguljär preventivmetod. 

Relaterad information

 Behandlingsrekommendation 
antikonception för hälso- och sjukvården

 Behandlingsrekommendation preventivmetoder för allmänheten 

 

Kontaktpersoner

Senior expert Viveca Odlind
Läkemedelsverket
018-17 46 00

Professor Ian Milsom
Avdelningen for obstetrik och gynekologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra
Göteborg
070-537 16 02Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram nya rekommendationer för antikonception, dvs. metoder för att förhindra oönskad graviditet. De nya rekommendationerna är en uppdatering av de som publicerades 2006, och är baserade på nya forskningsresultat. Rekommendationerna vänder sig främst till barnmorskor och läkare som arbetar med preventivmedelsrådgivning.

Läs vidare »
Media-no-image

Läkemedelsverket publicerar sammanfattning av 2013 års tillsyn

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 11:07 CEST

Läkemedelsverket publicerar idag 10 rapporter som sammanfattar 2013 års tillsyn. Rapporterna speglar det mycket breda tillsynsansvar som Läkemedelverket har inom områdena läkemedel, medicintekniska produkter, narkotika samt kosmetikaprodukter och hygienprodukter.

-  När vi utvärderar vår tillsyn och identifierar slutsatserna av det arbete som vi har genomfört kan vi se att inom de områden som har varit föremål för nya eller förändrade regler, tenderar fler avvikelser att förekomma. Det är naturligtvis jätteviktigt att man som företag eller inom hälso- och sjukvården är noga med att sätta sig in i nya regler och att man har en hög ambitionsnivå att få de implementerade i sin verksamhet. För oss säger det att vi behöver fortsätta vårt arbete med att också vara stödjande i de regulatoriska frågorna genom att t.ex. utveckla vår information och i vilka kanaler vi kommunicerar nyheter, säger Karin Hååg, direktör för verksamhetsområdet Tillsyn på Läkemedelsverket.

Tillsynen genomförs till största delen genom inspektioner på plats och genom administrativ tillsyn. De redovisade resultaten i rapporterna är en viktig del i Läkemedelsverkets arbete för hur myndigheten riktar in tillsynsinsatserna i framtiden.  Läkemedelsverket kommer fortsätta att systematiskt och kontinuerligt följa upp de signaler och avvikelser som myndigheten fångar upp genom dess tillsyn.

- Det är också värt att notera att det är mycket få fall av tillsynsärenden som har haft kritiska, dvs väldigt allvarliga, avvikelser. Vi upplever att man på det stora hela vill göra rätt och att man lyssnar och är positiva till våra tillsynsinsatser. Att ta emot våra inspektörer ses ofta som ett utmärkt kompetensutvecklingstillfälle av företagen. Inställningen till att lära och göra rätt underlättar vi nu ytterligare genom att publicera våra resultat för alla de som inte har varit i kontakt med Läkemedelsverkets tillsyn under året, avslutar Karin Hååg, direktör för verksamhetsområdet Tillsyn på Läkemedelsverket.

10 nya tillsynsrapporter

 Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
Frågor om tillsynsrapporten besvaras av Annika Babra, enhetschef,
Tel 018-17 46 00

 GMP och GDP Industri
Frågor om tillsynsrapporten besvaras av Tor Gråberg, enhetschef,
Tel 018-17 46 00

 GMP Sjukvård
Frågor om tillsynsrapporten besvaras av Tor Gråberg, enhetschef, Inspektion av Industri och sjukvård.
Tel 018-17 46 00

 Godkända läkemedel
Frågor om tillsynsrapporten besvaras av Per-Åke Sandvold, enhetschef,
Tel 018-17 46 00

 Inspektion av industri och sjukvård, farmakovigilans
Frågor om tillsynsrapporten besvaras av Tor Gråberg, enhetschef,
Tel 018-17 46 00

 Kliniska prövningar
Frågor om tillsynsrapporten besvaras av Tor Gråberg, enhetschef
Tel 018-17 46 00

 Kosmetiska produkter
Frågor om tillsynsrapporten besvaras av Susanne Zakrisson, enhetschef,
Tel 018-17 46 00

 Medicinteknik
Frågor om tillsynsrapporten besvaras av Helena Dzojic, enhetschef
Tel 018-17 46 00

 Narkotika, narkotikaprekursorer och sprutor och kanyler
Frågor om tillsynsrapporten besvaras av  Per-Åke Sandvold, enhetschef
Tel 018-17 46 00

 Öppenvårdsapotek
Frågor om tillsynsrapporten besvaras av Annika Babra, enhetschef.
Tel 018-17 46 00

Kontakt

Karin Hååg, direktör för verksamhetsområdet Tillsyn
Tel. 018-17 46 00

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Läkemedelsverket publicerar idag 10 rapporter som sammanfattar 2013 års tillsyn. Rapporterna speglar det mycket breda tillsynsansvar som Läkemedelverket har inom områdena läkemedel, medicintekniska produkter, narkotika samt kosmetikaprodukter och hygienprodukter.

Läs vidare »
Media-no-image

Granskning av läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon inleds

Nyheter   •   2014-04-11 16:20 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon och som används för behandling av opiatberoende. Anledningen är rapporter om att missbruk genom injicering istället för intag via munnen kan ha lett till njursvikt.

Granskningen inleds på begäran av den norska läkemedelsmyndigheten (NOMA) efter ett antal rapporter om njursvikt hos patienter med drogmissbruk. Biverkningarna misstänks vara kopplade till att metadon-lösning som innehåller vissa former av hjälpämnet povidon har injicerats, trots att den endast är avsedd att tas via munnen. Det finns nu farhågor om att povidon som injiceras kan ansamlas i livsviktiga organ i kroppen, till exempel i njurar. Detta förväntas dock inte ske vid godkänd användning.

Med anledning av rapporterna drog NOMA den 8 april 2014 tillfälligt in den enda orala lösning som innehåller metadon och povidon i Norge, och har bett EMA utreda om detta påverkar användningen i övriga EU-länder.

EMA kommer därför nu utreda frågan och ta ställning till om förhållandet mellan nytta och risk påverkas för läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon och som tas via munnen.

På svenska marknaden innehåller Methadone Martindale Pharma 2 mg/ml oral lösning och Metadon Abcur 5 mg och 20 mg tabletter povidon.

Relaterad information

Methadone medicinal products for oral use containing povidone (2014-04-11)


Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon och som används för behandling av opiatberoende. Anledningen är rapporter om att missbruk genom injicering istället för intag via munnen kan ha lett till njursvikt.

Läs vidare »
Media-no-image

PRAC avråder ifrån att kombinera läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet

Nyheter   •   2014-04-11 15:58 CEST

EMA:s säkerhetskommitté PRAC har granskat riskerna när olika typer av läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet (RAS) kombineras. Dessa läkemedel tillhör grupperna angiotensinreceptorblockerare (ARB), angiotensin converting enzymhämmare (ACE-hämmare) och reninhämmare så som aliskiren bör inte kombineras.

PRAC rekommenderar att inte kombinera läkemedel från två av dessa grupper, och särskilt ska patienter med diabetesrelaterade njurproblem (diabetesnefropati) inte använda en ARB tillsammans med en ACE-hämmare. I utvalda fall kan en sådan kombination (dubbel blockad) av medicinska skäl vara absolut nödvändig och behandlingen måste då ske under överinseende av specialist och med noga kontroll av av njurfunktion, vätske- och saltbalans och blodtryck. Kombinationen av aliskiren med en ARB eller ACE-hämmare är absolut kontraindicerat hos patienter med nedsatt njurfunktion eller diabetes.

Granskningen är en följd av en europeisk översyn från 2012 av läkemedel som innehåller aliskiren, där slutsatsen var att kombinationen av aliskiren med en ACE-hämmare eller ARB kunde öka risken för påverkan på blodcirkulation och njurar. Sådan kombination rekommenderas därför inte till någon patient och är kontraindicerat hos patienter med diabetes eller måttligt till svårt nedsatt njurfunktion, eftersom dessa löper en större risk.

PRAC stödde slutsatserna i den tidigare översynen. Dessutom fanns data från flera stora studier på patienter med olika hjärt- och cirkulationsrubbningar, eller med diabetes typ 2, där kombinationen av en ARB med en ACE-hämmare var associerade med en ökad risk för hyperkalemi, njurskada eller lågt blodtryck jämfört med att använda ett av läkemedlen. Vidare har inga betydande fördelar av dubbel blockad kunnat ses hos patienter utan hjärtsvikt och fördelarna ansågs överväga risken endast i en utvald grupp av patienter med hjärtsvikt, där andra behandlingar var olämpliga.

PRAC:s rekommendation överlämnas nu till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté, CHMP, som kommer att ge ett slutgiltigt utlåtande.

Relaterad information

PRAC recommends against combined use of medicines affecting the renin-angiotensin (RAS) system (2014-09-11)

Nya rekommendationer för läkemedel som innehåller aliskeren (2012-02-20)


EMA:s säkerhetskommitté PRAC har granskat riskerna när olika typer av läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet (RAS) kombineras. Dessa läkemedel tillhör grupperna angiotensinreceptorblockerare (ARB), angiotensin converting enzymhämmare (ACE-hämmare) och reninhämmare så som aliskiren bör inte kombineras.

Läs vidare »
Media-no-image

Granskning av läkemedel som innehåller testosteron inleds

Nyheter   •   2014-04-11 15:48 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller testosteron efter studieresultat som tyder på ökad risk för hjärtbiverkningar. Testosteron används främst för behandling av män som inte själva producerar tillräckligt med testosteron.

Granskningen inleds på begäran av den estländska läkemedelsmyndigheten med anledning av en nyligen publicerad studie kring testosteron och hjärtbiverkningar. Studieresultaten tyder på att testosteron ökar risken för hjärtattack hos såväl män över 65 år som hos yngre män med hjärtsjukdom. Det finns även andra studier som tyder på att män med hjärtsjukdom och som behandlas med testosteron har en högre risk för hjärtproblem än män som inte behandlas med testosteron.

EMA kommer nu att utifrån alla tillgängliga data värdera förhållandet mellan nytta och risk för läkemedel som innehåller testosteron.

Under pågående utredning rekommenderas patienter som behandlas med testosteron och som har frågor om medicineringen att vända sig till sin behandlande läkare.


Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller testosteron efter studieresultat som tyder på ökad risk för hjärtbiverkningar. Testosteron används främst för behandling av män som inte själva producerar tillräckligt med testosteron.

Läs vidare »
Media-no-image

Granskning av ambroxol och bromhexin inleds

Nyheter   •   2014-04-11 15:25 CEST

Den europiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av läkemedel som innehåller ambroxol och bromhexin vilka används vid halsont respektive vid hosta med segt slem. Anledningen är ett ökat antal rapporter om allergiska reaktioner vid användning av ambroxol.

Granskningen inleds på begäran av den belgiska läkemedelsmyndigheten efter ett ökat antal rapporter om allergiska reaktioner i samband med användning av ambroxol. Reaktionerna har ibland varit allvarliga (anafylaktiska). Läkemedel som innehåller ambroxol har även kopplats till allvarliga hudbiverkningar.

Eftersom bromhexin huvudsakligen omvandlas till ambroxol i kroppen, och det även finns enstaka rapporter om allergiska reaktioner efter användning av bromhexin, ingår också läkemedel som innehåller den substansen i granskningen.

EMA kommer nu att utifrån alla tillgängliga data värdera förhållandet mellan nytta och risk för läkemedel som innehåller ambroxol och bromhexin.

I Sverige ingår ambroxol i de godkända läkemedlen Mucoangin, Mucoangin citron och Rexambro, som är godkända som smärtstillande vid akut halsont från 12 år. Bromhexin ingår i hostmedicinerna Bisolvon, Bisolvon jordgubb, Bromhex och Bromhexin Apofri och är godkända för behandling av hosta med segt slem. Bromhexin ingår även i Mollipect som också har bronkvidgande effekt.


Den europiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av läkemedel som innehåller ambroxol och bromhexin vilka används vid halsont respektive vid hosta med segt slem. Anledningen är ett ökat antal rapporter om allergiska reaktioner vid användning av ambroxol.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppdaterad behandlingsrekommendation för hepatit C-infektion i juni

Nyheter   •   2014-04-09 16:49 CEST

Läkemedelsverket arbetar just nu med att uppdatera rekommendationen om läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion. Denna kommer att publiceras i juni 2014.

Utvecklingen av nya läkemedel specifikt riktade mot hepatit C-virus (HCV) går mycket snabbt framåt. Detta förväntas ha stor betydelse för möjligheten att bota kronisk HCV-infektion, inte minst hos de patienter som tidigare inte kunnat behandlas på grund av avancerad leverskada eller andra samtidiga sjukdomar.

Om den kroniska HCV-infektionen botas har man möjlighet att stoppa utvecklingen av den leverskada som infektionen ger upphov till. Därmed minskar även risken för allvarliga komplikationer hos de som utvecklat levercirrhos (skrumplever). Behandling är alltså särskilt angelägen för patienter med HCV-infektion som redan har, eller som riskerar att snart utveckla, levercirrhos.

Rekommendationer för hur de nya läkemedlen mot HCV ska användas i svensk sjukvård är starkt efterfrågade. Den 3-4 april arrangerade Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) ett expertmöte för att revidera de tidigare behandlingsrekommendationerna.

Den uppdaterade rekommendationen kommer att publiceras elektroniskt på Läkemedelsverkets webbplats i juni 2014, och därefter under hösten i tryckt form i tidskriften Information från Läkemedelsverket.


Läkemedelsverket arbetar just nu med att uppdatera rekommendationen om läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion. Denna kommer att publiceras i juni 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Allt fler söker information om hur man köper läkemedel på nätet

Nyheter   •   2014-04-03 10:20 CEST

Antalet svenskar som söker information om hur man köper läkemedel på nätet ökar stadigt. Varje månad genomförs cirka 200 000 sökningar på läkemedel på Google, visar en analys av de sökningar som görs.

Snabbast växer efterfrågan på antibiotika mot bl.a. klamydia, visar analysen. Utvecklingen oroar Läkemedelsverket, som har i uppdrag att aktivt motverka handeln och användningen av olagliga läkemedel.

– Svenskarna håller på att ändra sina köpmönster. Vi handlar alltmer på nätet, vi reser mer. Som patienter letar vi information om sjukdomar på nätet och ställer själva diagnosen. Det här gör också att det kan ligga nära tillhands att köpa medicinen på nätet, säger Marie Kerttu, utredare på enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika på Läkemedelsverket.

Den som köper okontrollerade läkemedel från de nätsajter som rankar högst i träffarna på nätet riskerar inte bara att få fel läkemedel utan produkterna kan också innehålla farliga ämnen och felaktiga doser.

– För att vara säker på att få rätt behandling för sin åkomma är det viktigt att söka hjälp på sin vårdcentral och att hämta ut sin medicin på ett godkänt apotek.

En av riskgrupperna när det gäller att köpa okontrollerade läkemedel på nätet är ungdomar. Läkemedelsverket medverkar därför vid en stor konferens för landets ungdomsmottagningar i Stockholm den 2–4 april.

– Personalen på landets ungdomsmottagningar har en viktig roll när det gäller att möta ungas frågor om könssjukdomar, psykisk ohälsa och utseende. Vi hoppas att de ska hjälpa oss att sprida kunskap om varför det är viktigt att handla läkemedel säkert, säger Marie Kerttu.

Fakta näthandel:

  • 69 procent av svenskarna sökte någon gång under 2013 efter hälsoinformation på nätet. (Källa: Svenskarna på internet 2013)
  • Den svenska detaljhandelns försäljning på internet ökade med 17 procent och omsatte 37 miljarder kronor under 2013. Tre av tio svenskar handlade varor på internet minst en gång i månaden. (Källa: Handelns utredningsinstitut HUI)

Kontakta oss
Marie Kerttu
Utredare
Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
Tel. 018-174600

 

Antalet svenskar som söker information om hur man köper läkemedel på nätet ökar stadigt. Varje månad genomförs cirka 200 000 sökningar på läkemedel på Google, visar en analys av de sökningar som görs.

Läs vidare »

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

SMSa gärna om jag är svår att nå (0733-46 83 87).

Om Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Till denna uppgift hör även att tillhandahålla information till allmänheten via Läkemedelsupplysningen. Vi är dessutom tillsynsmyndighet för kosmetika och hygienprodukter samt för tillverkare och produkter inom medicinteknik.

Till Läkemedelsverkets uppgifter hör också tillståndgivning och tillsyn över legal hantering av narkotika och alkohol samt tillståndsgivning och tillsyn av apoteksverksamhet. Inom vår organisation finns också Giftinformationscentralen.

Vi är cirka 750 anställda, varav de flesta är farmacevter och läkare. Läkemedelsverket lyder under Socialdepartementet och verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad.

Adress

  • Läkemedelsverket - Medical Products Agency
  • Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
  • Box 26, 751 03 Uppsala
  • SWEDEN
  • Vår hemsida