Media no image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juli 2016)

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 09:49 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2016.

Nya ansökningar för godkännande av försäljningstillstånd

Kommittén har gett en positiv bedömning angående försäljningstillstånd för:

 • Cabometyx (cabozantinib), avsett för behandling av avancerad njurcellscancer.
  Kisplyx (lenvatinib), i kombination med everolimus, avsett för behandling av icke resektabel avancerad eller metastaserad njurcellscancer.
  Onivyde (irinotekan), avsett för behandling av metaserande adenocarcinom i pankreas.
  Sialanar (glykopyrroniumbromid), avsett för behandling av svår hypersalivation (kronisk patologisk dregling) hos barn och ungdomar 3 år och äldre med kronisk neurologisk sjukdom.
  Truberzi (eluxadolin), avsett för behandling av IBS (kolon irritabile) med diarré.
  Inhixa/Thorinane (enoxaparinnatrium), biosimilarer avsedda att förebygga och behandla olika sjukdomar förknippade med blodproppar hos vuxna.
 • Kommittén har gett en positiv bedömning angående utvidgad indikation för:

 • Ameluz (aminolevulinsyra), där befintlig indikation utökas till: behandling av aktinisk keratos av mild till måttlig svårighetsgrad i ansiktet och hårbottnen (Olsen grad 1 till 2) och områden med aktiniska keratoser och solskadad hud, s.k. field cancerization.
  Imbruvica (ibrutinib), där befintlig indikation utökas med: i kombination med bendamustin och rituximab för behandling av vuxna patienter med KLL som har fått minst en tidigare behandling.
  Orencia (abatacept), där indikationen för reumatoid artrit utökas med: behandling av högaktiv och progressiv sjukdom hos vuxna patienter med reumatoid artrit som inte tidigare har behandlats med metotrexat.
  Truvada (emtricitabin/tenofovirdisoproxil), där befintlig indikation utökas med: i kombination med säkert sex, avsett som profylax före exponering för att minska risken för sexuellt överförd hiv-1-infektion hos vuxna med hög risk.
  Xalkori (crizotinib), där befintlig indikation utökas med: behandling av vuxna med ROS1-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC).
 • Övriga yttranden

  Harmonisering av produktinformation

  Durogesic (fentanyl). CHMP rekommenderar harmonisering inom EU av produktresumé, bipacksedel och märkning för Durogesic. Durogesic är ett depotplåster och används för behandling av långvarig svår opioidkänslig smärta.

  EMA rekommenderar tillfällig indragning av läkemedel efter bristfälliga studier vid Semler Research Centre

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar tillfällig indragning av ett antal nationellt godkända läkemedel för vilka bioekvivalensstudier genomförts vid Semler Research Centre Private Ltd, Bangalore, Indien. EMA rekommenderar även att pågående läkemedelsansökningar som enbart förlitar sig på bioekvivalensstudier från detta forskningscenter inte bör godkännas i EU förrän bioekvivalens visats med hjälp av andra data. Bioekvivalensstudier ligger vanligtvis till grund för godkännandet av generiska läkemedel.

  EMAs granskning gjordes efter en inspektion där den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA identifierat flera problem vid Semlers bioanalytiska enhet, inklusive utbyte och manipulering av försökspersoners kliniska prover. Även Världshälsoorganisationen (WHO) har uttryckt allvarlig oro över dataintegritet och manipulering av studieprover efter sina inspektioner av Semlers bioanalytiska och kliniska enheter.

  EMA rekommenderar att de nationella myndigheterna bör besluta om tillfällig indragning av berörda läkemedel i respektive länder. För läkemedel med avgörande betydelse i ett EU-land (till exempel om tillgängliga alternativ saknas), kan den tillfälliga indragningen skjutas upp.

  Läkemedel som rekommenderas för tillfällig indragning i Sverige:

 • Atovaquone/Proguanil Orifarm (250 mg/ 100mg),
  • Celecoxib Medical Valley (100 mg respektive 200 mg),
  • Eletriptan Mylan (20 mg respektive 40 mg),
  • Horisto (62.5 mg/25mg respektive 250 mg/100mg).
 • CHMPs rekommendation kommer nu att överlämnas till Europeiska kommissionen, som kommer att fatta ett slutgiltigt beslut som gäller i hela EU.

  Information till patienter och vårdpersonal

 • Ett antal läkemedel för användning inom EU grundar sig på studier som utförts vid Semlers forskningscenter i Indien. Studierna, som kallas bioekvivalensstudier, ligger vanligtvis till grund för godkännandet av generiska läkemedel.
  • De bioekvivalensstudier som utförts vid Semler har visat sig vara bristfälliga och otillförlitliga. Därför kommer flera läkemedel som är godkända i EU att tillfälligt dras in.
  • De nationella myndigheterna i EU kommer besluta om vilka läkemedel som behöver dras in och vilka som behöver finnas kvar under tiden nya data tas fram.
  • Det finns för närvarande inga uppgifter om skador eller bristande effekt för något läkemedel som godkänts baserat på studier utförda vid Semler.
  • Generiska läkemedel som innehåller abakavir/lamivudin (används för att behandla HIV) och som godkänts baserat på studier utförda vid Semler, kan finnas kvar i EU sedan alternativa studier tillhandahållits som visade bioekvivalens.
  • Pågående läkemedelsansökningar som baseras på studier utförda vid Semler kan inte beviljas försäljningstillstånd i EU förrän ytterligare data tillhandahållits.
  • Läkemedel kan få sin indragning upphävd om företagen tillhandahåller andra data som visar bioekvivalens.
  • Patienter bör fortsätta att ta sina läkemedel enligt ordination och kontakta sin läkare om de har några frågor.

 • CHMP bekräftar rekommendationer för användning av Zydelig

  CHMP stödjer PRACs rekommendationer för användning av Zydelig. CHMPs utlåtande kommer nu att sändas vidare till Europeiska kommissionen för ett legalt bindande beslut i alla medlemsstater.

  Information till patienter

 • Det har förekommit rapporter om allvarliga infektioner i kliniska studier med cancerläkemedlet Zydelig. Vissa förändringar har nu gjorts i hur läkemedlet används för att säkerställa att det ges så säkert som möjligt.
  • Om du tar Zydelig, kommer du att få antibiotika för att förhindra en typ av lunginfektion (Pneumocystis jirovecii pneumoni). Eftersom vissa infektioner har inträffat efter att patienter avslutat sin cancerbehandling, måste du fortsätta ta dessa antibiotika under två till sex månader efter avslutad behandling med Zydelig.
  • Din läkare kommer regelbundet kontrollera dig efter tecken på infektion. Om du får feber, hosta eller andningssvårigheter ska du kontakta din läkare omedelbart.
  • Du kommer regelbundet lämna blodprover för att kontrollera om du har lågt antal vita blodkroppar (lågt antal vita blodkroppar kan göra dig mer benägen att utveckla en infektion). Läkaren kan avbryta behandlingen med Zydelig om antalet vita blodkroppar är för lågt.
  • Du ska inte sluta ta Zydelig innan du pratat med din läkare. Om du tar Zydelig och har några frågor, prata med din läkare eller apotekspersonal.
 • Information till vårdpersonal

 • Ökad förekomst av allvarliga biverkningar inklusive dödsfall sågs i tre kliniska prövningar i behandlingsarmen där tillägg av Zydelig till standardbehandling vid första linjens KLL och recidiverande indolent non-Hodgkins lymfom utvärderades. Den procentuella andelen dödsfall i behandlingsarmarna var 8% i KLL-studien och 8% och 5% i lymfomstudierna, jämfört med 3%, 6% respektive 1% i placeboarmarna. De extra dödsfallen orsakades främst av infektioner, inklusive Pneumocystis jiroveci pneumoni och cytomegalovirusinfektioner.
  • Dessa studier inkluderade patienter med sjukdomskarakteristika som skiljer sig från dem som omfattas av de godkända indikationerna för Zydelig och undersökte kombinationer av läkemedel som för närvarande inte är godkända och som kan ha påverkat infektionsfrekvensen. Betydelsen av dessa resultat för den godkända användningen av Zydelig är därför begränsad, men tyder på ett behov att skärpa åtgärderna för att minimera risken för infektion.
  • Förutsatt att de förstärkta åtgärderna för att minimera risken för infektion följs (se nedan), kan Zydelig fortsätta att användas i kombination med rituximab hos KLL-patienter som har fått åtminstone en tidigare behandling, och som monoterapi hos patienter med follikulärt lymfom som är okänsliga för två linjers behandling.
  • Zydelig kan också användas i kombination med rituximab, som första linjens behandling av patienter med KLL som har de genetiska mutationerna 17p-deletion eller TP53, under förutsättning att ingen alternativ behandling är lämplig och att de nedanstående åtgärderna för att minska risken för infektion följs.
  • Patienterna ska informeras om risken för allvarliga infektioner med Zydelig. Behandling med Zydelig får inte påbörjas hos patienter med några tecken på pågående systemisk infektion.
  • Alla patienter bör få profylax mot Pneumocystis jiroveci pneumoni under behandlingen och upp till två till sex månader efter avslutad behandling. Patienter bör övervakas för respiratoriska tecken och symtom. Regelbunden klinisk och laboratoriemässig övervakning för cytomegalovirusinfektion rekommenderas också och specifik vägledning ingår i den uppdaterade produktresumén (SmPC).
  • Patienterna bör också ha regelbundna kontroller av sina blodvärden för att upptäcka neutropeni. I fall där patienten har måttlig eller svår neutropeni kan behandling med Zydelig behöva avbrytas, i linje med den uppdaterade produktresumén.
 • Ett brev kommer att skickas till sjukvårdspersonal med information om dessa förändringar.

  CMDh

  För ärenden se rapporten från CMDhs möte:

  Report from the CMDh meeting held on 18-20 July 2016 (PDF)

  Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

  Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2016.

  Läs vidare »
  Media no image

  Åtta nya ämnen blir narkotika

  Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2016 11:37 CEST

  Regeringen har beslutat att åtta nya ämnen blir narkotika från och med den 16 augusti 2016. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen.

  Åtta nya ämnen blir narkotika

  På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att åtta nya ämnen klassas som narkotika från och med den 16 augusti 2016 (SFS 2016:841).

  Beslutet gäller följande ämnen:

  • akrylfentanyl
  • 4-fluorometylfenidat, 4F-MPH
  • 4-metylmetylfenidat
  • desoxi-D2PM
  • 2C-P
  • adinazolam
  • kloniprazepam
  • zapizolam

  Inget av ämnena används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (se HSLF-FS 2016:80). Ändringen innebär att det från och med den 16 augusti krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

  Två ämnen tillförs uppgift om internationell förteckning

  Läkemedelsverket har även uppdaterat föreskrifterna LVFS 2011:10 med uppgift om internationell förteckning för två ämnen, som redan är narkotika i Sverige – ämnena acetylfentanyl och MT-45. Uppdateringen har gjorts med anledning av beslut fattade av FN:s narkotikakommission, Commission on Narcotic Drugs, om att föra in dessa ämnen i 1961 års narkotikakonvention. Ämnena acetylfentanyl och MT-45 är sedan tidigare narkotika i Sverige genom att de anges i bilagan till förordningen om kontroll av narkotika. I praktiken innebär ändringen framförallt att företag med tillstånd att föra in narkotika i Sverige ska inkludera uppgift om införsel eller utförsel av ämnena acetylfentanyl och MT-45 i sin redovisning till Läkemedelsverket.


  Relaterad information

  Regeringens ändringsförordning SFS 2016:841

  Läkemedelsverkets föreskrifter - LVFS/HSLF-FS

  Att redovisa narkotikahantering

  Kontakta oss

  Ola Philipson
  Kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
  018-174759

  Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

  Regeringen har beslutat att åtta nya ämnen blir narkotika från och med den 16 augusti 2016. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen.

  Läs vidare »
  Kfkprstsatjjvd9yuoeq

  EMA föreslår nya riktlinjer för att förbättra säkerheten i First in human-prövningar

  Nyheter   •   Jul 21, 2016 13:17 CEST

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA föreslår en ny riktlinje för genomförande av kliniska läkemedels- prövningar där en substans testas för första gången på en människa.

  Kfkprstsatjjvd9yuoeq

  EMA rekommenderar indragning av Velactis i hela EU

  Nyheter   •   Jul 19, 2016 15:07 CEST

  Efter att allvarliga biverkningar har setts vid användning av Velactis, en produkt för sinläggning av mjölkkor, rekommenderar Europeiska Läkemedelsmyndighetens kommitté för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) att Velactis dras in från hela den europeiska marknaden. Produkten har inte marknadsförts i Sverige och inga svenska djur har behandlats.

  Kfkprstsatjjvd9yuoeq

  EMA utvidgar granskning av SGLT2-hämmare

  Nyheter   •   Jul 11, 2016 15:22 CEST

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC utvidgar en granskning, som ursprungligen endast omfattade kanagliflozin, till att också inkludera dapagliflozin och empagliflozin som hör till samma läkemedelsgrupp (så kallade SGLT2-hämmare).

  Kfkprstsatjjvd9yuoeq

  Granskning av faktor VIII-läkemedel och risken för utveckling av antikroppar hos patienter som påbörjar behandling vid hemofili A

  Nyheter   •   Jul 11, 2016 14:33 CEST

  Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har påbörjat en gransking av läkemedel som innehåller koagulationsfaktor VIII, i syfte att utvärdera risken för utveckling av antikroppar (inhibitorer) hos patienter som påbörjar behandling vid hemofili A (en variant av blödarsjuka).

  Kfkprstsatjjvd9yuoeq

  EMA inleder översyn av läkemedel som innehåller retinoider

  Nyheter   •   Jul 11, 2016 13:52 CEST

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en översyn av läkemedel som innehåller retinoider. Översynen ska utvärdera de åtgärder som sedan tidigare vidtagits för att förebygga graviditet samt för att minimera den möjliga risken för neuropsykiatriska störningar vid behandling med retinoider.

  Kfkprstsatjjvd9yuoeq

  EMA granskar paracetamol med modifierad frisättning

  Nyheter   •   Jul 11, 2016 13:03 CEST

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kommer att utvärdera nytta och risker med paracetamoltabletter med modifierad frisättning och depottabletter innehållande paracetamol, som finns i flera EU-länder. Dessa är utformade för att frisätta paracetamol under en längre tid än beredningar med omedelbar frisättning av paracetamol.

  Fijkwicc54iz6mtsudrb

  Trots slarv med märkning följer solskyddsmedlen i huvudsak regelverket

  Nyheter   •   Jul 11, 2016 12:02 CEST

  Läkemedelsverkets rapport visar att solskyddsprodukterna på den svenska marknaden i stora delar följer regelverket. Men fortfarande finns det brister i kunskapen hos företagen om hur solskyddsmedel ska märkas och effektbevisas. Främst handlar det om brister i bruksanvisning och bristfällig märkning på svenska.

  Kfkprstsatjjvd9yuoeq

  PRAC avslutar granskning av Zydelig och uppdaterar rekommendationer för användning

  Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2016 16:13 CEST

  Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har slutfört sin granskning av Zydelig (idelalisib) och bekräftar att läkemedlets nytta uppväger riskerna vid behandling av två typer av blodcancer, kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och follikulärt lymfom.

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  Press@mpa.se Presstelefon: 018-18 36 25

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • cariibna.netpatexlgjehchrlruind@wrytbomppka.ltse
  • 018-16 77 13
  press@mpa.se Presstelefon: 018-18 36 25

  Om Läkemedelsverket - Medical Products Agency

  Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

  Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

  Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

  Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

  Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

  Adress

  • Läkemedelsverket - Medical Products Agency
  • Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
  • Box 26, 751 03 Uppsala
  • SWEDEN
  • Vår hemsida