Media-no-image

Marknadsföringstillståndet återkallas för flera generiska läkemedel på grund av bristfälliga studier

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 14:16 CET

Inom det europeiska läkemedelssamarbetet inleddes i september 2014 en utredning sedan en inspektion vid företaget GVK Biosciences i Hyderabad i Indien funnit att vissa data manipulerats i studier som utförts vid laboratoriet. Uppskattningsvis har företaget utfört studier för ett hundratal generika (kopior av originalläkemedel). Läkemedelsverket deltog i EU-utredningen som nu slutförts.

EMAs vetenskapliga kommitté CHMP har granskat alla de läkemedel inom EU, där godkännandet baserats på data från studier utförda av GVK Biosciences. Granskningen omfattade över 1000 olika beredningsformer och styrkor av generiska läkemedel. En del läkemedel hade tillräckliga data från andra studier och berörs inte. CHMP konstaterar att det inte finns bevis för att något av de aktuella läkemedlen kan orsaka skada eller sakna effekt men rekommenderar att marknadsföringstillståndet tillfälligt återkallas för de läkemedel som saknar stödjande data från andra källor om andra behandlingsalternativ finns tillgängliga.

Läkemedelsverket har för avsikt att tillsvidare återkalla marknadsföringstillståndet för de berörda läkemedel som är godkända i Sverige för att ge företagen en möjlighet att presentera kompletterande data. Inget av dessa läkemedel bedöms som kritiska för patienter eftersom andra likvärdiga läkemedel med samma aktiva substans finns tillgängliga. Läkemedelsverket informerar nu de berörda läkemedelsföretagen samt apotekskedjorna. Det formella beslutet om att tillsvidare återkalla marknadsföringstillstånden i Sverige förväntas träda i kraft under februari månad.

Marknadsföringstillståndet återkallas tillsvidare för följande läkemedelsprodukter i Sverige:

 • Alendronat Accord Veckotablett, tablett; 70 mg
 • Alendronat Ranbaxy Veckotablett, tablett; 70 mg
 • Clindamycin Alternova, kapsel, hård; 150 mg
 • Donepezil Mylan, munsönderfallande tablett; 5 mg, 10 mg
 • Donezil, munsönderfallande tablett; 5 mg, 10 mg
 • Eletriptan Mylan, filmdragerad tablett; 20 mg, 40 mg
 • Entakapon STADA, filmdragerad tablett; 200 mg
 • Esomeprazol Mylan, enterokapsel, hård; 20 mg, 40 mg
 • Fluconazol Bluefish, kapsel, hård; 50 mg, 150 mg, 200 mg
 • Repaglinid Mylan, tablett; 0.5 mg, 1 mg, 2 mg
 • Rizatriptan Mylan, munsönderfallande tablett; 10 mg
 • Valsartan Orion, filmdragerad tablett; 80 mg, 160 mg, 320 mg

- - - - - -
Uppdaterad 2015-01-26: Anastrella, Nefoxef, Valsartan Orion 40 mg, Venlafaxin Bluefish och Venlafaxin Ranbaxy som fanns med i listan som publicerades 2015-01-23 omfattas inte av EMA:s rekommendation. De tillståndinnehavare som berörs av beslutet informeras skriftligen.

- - - - - -

Information till patienter som behandlas med något av ovanstående läkemedel:

Det finns ingen anledning att avbryta pågående behandling. Vid nästa expedieringstillfälle på apoteket sker byte till ett annat läkemedel med samma aktiva substans.

Relaterad information

GVK Biosciences: EMA recommends suspending medicines over flawed studies (2015-01-23)

EMA inleder granskning av kvaliteten på studier utförda vid GVK Biosciences i Hyderabad, Indien (2014-10-03)

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

En inspektion har visat påtagliga brister i studier utförda vid det indiska forskningsföretaget GVK Biosciences. Studierna har legat till grund för godkännandet av ett antal läkemedel inom EU. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) rekommenderar nu att marknadsföringstillståndet återkallas för dessa läkemedel. Läkemedel av kritisk betydelse för patienter får vara kvar.

Läs vidare »
Media-no-image

Lämna synpunkter till EMA på portalen om kliniska prövningar

Nyheter   •   2015-01-23 13:16 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har fått i uppdrag att samordna en EU-gemensam portal och databas för kliniska läkemedelsprövningar. Den kommer att användas då prövningsförordningen (EU) nr 536/2014 börjar gälla. Enskilda intressenter och organisationer har fram till den 18 februari 2015 möjlighet att yttra sig till EMA om hur förordningens krav på offentlighet och sekretess tillämpas i portalen.

Så lämnar man synpunkter

Dokumentet som remissen gäller, “Draft proposal for an addendum, on transparency, to the "Functional specifications for the European Union portal and EU database to be audited"” finns på EMAs webbplats.
Den som lämnar synpunkter ska skicka dem direkt till EMA på en särskild blankett senast den 18 februari 2015 till ctreg@ema.europa.eu.

Bakgrund

Prövningsförordningen (EU) nr 536/2014 fastställer att all information i EU-databasen är offentlig om det inte finns skäl att hålla information hemlig. Sådana skäl (se förordningens Artikel 81.4) är skydd av

 • personuppgifter
 • affärshemligheter (med hänsyn till om läkemedlet är godkänt inom EU)
 • konfidentiell kommunikation mellan medlemsstater när en utredningsrapport utarbetas
 • tillsyn av hur prövningen genomförs.

EU-förordningen reglerar all prospektiv interventionell klinisk forskning vars syfte är att studera säkerhet och/eller effekt av läkemedel. Förordningen gäller kliniska prövningar oavsett om de är kommersiella eller inte, och omfattar alltså även akademisk forskning. Ett exakt datum då förordningen börjar gälla kan ännu inte ges eftersom det beror på när de funktionella kraven på EMA:s portal och databas bedöms vara uppfyllda efter en oberoende revision. I nuläget är tillämpning av förordningen från början av 2017 ett riktmärke.

När förordningen börjar tillämpas kommer alla ansökningar om läkemedelsprövningar att gå genom portalen, till skillnad från idag när de skickas in separat till regional etikprövningsnämnd och till Läkemedelsverket.  Förordningen ersätter de svenska lagar och andra författningar som rör Läkemedelsverkets och etikprövningsnämndernas beslut om läkemedelsprövningar. Den nya portalen och databasen är nyckelfunktioner för att hantera kliniska prövningar på ett transparent sätt, eftersom de kommer att vara den allmänt tillgängliga informationskällan.

     

Relaterad information

Draft proposal for an addendum, on transparency, to the "Functional specifications for the European Union portal and EU database to be audited"

Prövningsförordningen (EU) nr 536/2014

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har fått i uppdrag att samordna en EU-gemensam portal och databas för kliniska läkemedelsprövningar. Den kommer att användas då prövningsförordningen (EU) nr 536/2014 börjar gälla. Enskilda intressenter och organisationer har fram till den 18 februari 2015 möjlighet att yttra sig till EMA.

Läs vidare »
Media-no-image

Årets Läkemedelsriksdag den 3 marsden 22 januari 2015

Nyheter   •   2015-01-22 15:09 CET

Årets Läkemedelsriksdag den 3 mars går under temat Osäkerhetens pris – beslut på bräcklig grund. Detta årliga evenemang initierar vi tillsammans med ett antal andra myndigheter.

Tillsammans med TLV, SBU, Socialstyrelsen och Läkemedelsakademin bjuder vi in till diskussion och debatt med viktiga aktörer inom läkemedelsområdet. Dagen genomförs med föredrag, paneldebatter och mentometeromröstningar.


När: den 3 mars, 2015
Var: Norra Latin, Stockholm

     

 •                                                                  

  Relaterad information

  Anmälan och program

Årets Läkemedelsriksdag den 3 mars går under temat Osäkerhetens pris – beslut på bräcklig grund. Detta årliga evenemang initierar vi tillsammans med ett antal andra myndigheter.

Läs vidare »
Media-no-image

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

Nyheter   •   2015-01-15 14:19 CET

Enligt lagen måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genetiskt modifierad organism. Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Ett bioteknik företag, uniQure, har sökt tillstånd från läkemedelsverket för att genomföra en klinisk prövning med ett studieläkemedel som består av ett genmodifierat adenoassocierat virus (AAV5-hFIX).

I Sverige planeras den kliniska prövningen att utföras på Hematologi- och koagulationskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund.

Studien är utformad som en engångsdos, dos-upptitrering, multi center studie. Syftet med studien är att undersöka säkerhet och effekt av intravenös administrering av AAV5-hFIX till svåra hemofili B-patienter. Totalt 10 patienter väntas vara deltagande och det kan förväntas att högst 2 till 4 patienter kommer att behandlas vid kliniken i Sverige.

Prövningen är planerad att inledas under första kvartalet 2015.

Detaljerad information återfinns i bifogat dokument (SNIF B/SE/EU 2013-005579-42).

EU-lagstiftning

Läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer kan medföra risker för miljön. För sådana produkter behöver det föreskrivas att en miljöriskbedömning av samma slag som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön ska utföras parallellt med utvärderingen av produktens kvalitet, säkerhet och effekt inom ramen för gemenskapens gemensamma förfarande.

Direktiv 2001/18/EG har för svensk del införlivats genom förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. Läkemedelsverket har i författningen Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:10) om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer satt upp tilläggskrav för kliniska prövningar av läkemedel som innebär ett avsiktligt införande av genetiskt modifierade organismer i miljön.

LVFS 2004:10 kompletterar Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om klinisk prövning av läkemedel.

Synpunkter till Läkemedelsverket senast den 5 februari 2015

Läkemedelsverket ger alla intresserade tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning. Det är möjligt att kommentera en ansökan under minst tre veckor i början av hanteringen av ärendet.

Synpunkterna skall vara Läkemedelsverket tillhanda senast den 5 februari 2015. Ange diarienummer 5.1-2015-1733.

     

 •                                                                  

  Relaterad information

  SNIF B/SE/EU 2013-005579-42

                                    

  Kontakta oss

  Axel Ståhlbom
  Utredare
  Tel: 018-17 26 86

Enligt lagen måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genetiskt modifierad organism. Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Läs vidare »
Media-no-image

Liten risk för allvarliga allergiska reaktioner med ambroxol och bromhexin

Nyheter   •   2015-01-13 14:19 CET

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har slutfört en granskning av läkemedel som innehåller ambroxol och bromhexin, vilka används vid halsont respektive vid hosta med segt slem. PRAC anser att risken för allergiska reaktioner är liten, men rekommenderar att produktinformationen uppdateras med ytterligare information om allvarliga allergiska reaktioner och att svåra hudreaktioner införs som biverkning.

Granskningen föranleddes av rapporter om allergiska reaktioner och svåra hudreaktioner (såsom erythema multiforme och Stevens-Johnsons syndrom) vid användning av ambroxol. Flera fall av svåra hudreaktioner, som kan ha samband med ambroxol, hade också identifierats i medicinsk litteratur. Även bromhexin, som huvudsakligen omvandlas till ambroxol i kroppen och som i enstaka rapporter satts i samband med allergiska reaktioner, ingick i granskningen.

PRAC granskade tillgängliga data och samtliga rapporter om allvarliga allergiska reaktioner och svåra hudreaktioner med ambroxol och bromhexin. Den sedan tidigare kända risken för allergiska reaktioner bekräftades, men är även fortsatt liten. En liten risk för svåra hudreaktioner identifierades också. PRAC rekommenderar därför ett tillägg i produktinformationen angående risken för svåra hudreaktioner samt en uppmaning att omedelbart avbryta behandlingen om sådana symtom uppstår.

PRACs rekommendation överlämnas nu till CMDh (the Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures-Human), som kommer att avge ett slutgiltigt utlåtande.

Relaterad information

Nyhet 2014-04-11: Granskning av ambroxol och bromhexin inleds

EMA: PRAC considers risk of severe allergic reactions with ambroxol- and bromhexine-containing medicines to be small

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har slutfört en granskning av läkemedel som innehåller ambroxol och bromhexin, vilka används vid halsont respektive vid hosta med segt slem. PRAC anser att risken för allergiska reaktioner är liten, men rekommenderar att produktinformationen uppdateras.

Läs vidare »
Media-no-image

Månadsrapport från CHMP (december 2014)

Nyheter   •   2015-01-13 10:15 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2014.

Nya ansökningar för godkännande av marknadsföringstillstånd

Kommittén har gett en positiv bedömning av ansökan om marknadsföringstillstånd för:

 • Holoclar (ex-vivo- expanderade autologa humana korneala epitelceller som innehåller stamceller), avsett för behandling av vuxna patienter vid brist på limbala stamceller på grund av brännskador i ögat.
 • Mysimba (naltrexon/bupropion), avsett för behandling av patienter med fetma samt patienter med övervikt och viktrelaterade komplikationer.
 • Quinsair (levofloxacin), avsett för behandling av kroniska lunginfektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa hos vuxna med cystisk fibros.
 • Xadago (safinamid), avsett för behandling av Parkinsons sjukdom i kombination med andra läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom.
 • Xydalba (dalbavancin), avsett för behandling av akuta bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner.

Kommittén har gett en positiv bedömning av utvidgad indikation för:

 • Revlimid (lenalidomid), där befintlig indikation utökas med: kontinuerlig behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är lämpliga för transplantation.
 • Tresiba (insulin degludek), där befintlig indikation utökas till att även inkludera ungdomar och barn från 1 års ålder.
 • Velcade (bortezomid), där befintlig indikation utökas med: i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat mantelcellslymfom som är olämpliga för hematopoetisk stamcellstransplantation.
 • Xiapex (kollagenas, Clostridium histolyticum), där befintlig indikation utökas med: behandling av vuxna män med Peyronies sjukdom med palpabla plack och krökningsdeformation på minst 30 grader vid start av behandling.

Säkerhetsinformation

Uppdatering angående granskningen av GVK Biosciences
Granskningen av GVK Biosciences fortsätter. I enlighet med den publicerade tidsplanen förväntas CHMP ge en rekommendation i denna fråga efter sitt möte i januari 2015. 
                                                                 

​Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2014.

Läs vidare »
Yfzgh5pwcez5gs8sixwc

Höga halter av livsfarlig substans i ecstasytabletter

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 15:59 CET

Giftinformationscentralen har under december varnat för ecstasytabletter som hittills har orsakat minst ett svenskt dödsfall och ett flertal förgiftningsfall. En tablett som lämnats in av anhöriga har nu analyserats i LVs laboratorium. Tabletten innehöll substansen PMMA i sådana mängder som kan ge kraftigt ökad kroppstemperatur, med svåra biverkningar som följd och i värsta fall dödlig utgång.

Media-no-image

Elva nya ämnen narkotikaklassas

Nyheter   •   2015-01-08 12:53 CET

Regeringen har beslutat att elva nya ämnen narkotikaklassas den 16 januari.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att elva nya ämnen klassas som narkotika från och med den 16 januari 2015 (SFS 2014:1480). Klassningen gäller de centralstimulerande ämnena alfa-PBP, 4F-alfa-PVP, 3,4-diklorometylfendiat, 4,4’-dimetylaminorex, p-MePPP och pentylon, de smärtstillande ämnena 3-MeO-PCP och 4-MeO-PCP samt hallucinogenerna 25I-NBMD, 25G-NBOMe och 25N-NBOMe.

Inget av ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning över narkotika (se LVFS 2014:11).

Från den 16 januari krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Relaterad information

LVFS 2014:11

Kontakta oss

Karolina Rosell, utredare

Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
Tel: 018-17 49 20

Regeringen har beslutat att elva nya ämnen narkotikaklassas den 16 januari.

Läs vidare »
Media-no-image

Rekommendationer om antibiotikaprofylax gäller

Nyheter   •   2015-01-07 09:23 CET

Fler fall av inflammation i hjärtklaffar i England föranleder genomgång av engelska riktlinjer för antibiotikaprofylax. Läkemedelsverket avvaktar utredningen. Nuvarande rekommendationer gäller tills vidare.

Läkemedelsverket har tagit del av publicerade data som visar att antalet fall av endokardit (inflammation i hjärtats klaffar) har ökat i England från 2008 till 2013. Det är oklart om ökningen har samband med de riktlinjer för antibiotikaprofylax som 2008 infördes i England av NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Inom NICE pågår nu en analys av data, och en granskning av de gällande riktlinjerna rörande antibiotikaprofylax.

Läkemedelsverket välkomnar den nu pågående utredningen inom den engelska myndigheten då de svenska rekommendationer för antibiotikaprofylax i tandvården som publicerats till stor del baseras på samma data som legat till grund för de engelska rekommendationerna. I avvaktan på resultatet från utredningen gäller fortfarande Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation ”Antibiotikaprofylax i tandvården” från 2012.

Relaterad information

Behandlingsrekommendation Antibiotikaprofylax i tandvården

Kontakta oss

Kerstin Claesson
Gruppchef Kunskapsstöd

018-17 46 00

Fler fall av inflammation i hjärtklaffar i England föranleder genomgång av engelska riktlinjer för antibiotikaprofylax. Läkemedelsverket avvaktar utredningen. Nuvarande rekommendationer gäller tills vidare.

Läs vidare »
Media-no-image

Läkemedelsverket föreslår pilot för elektronisk biverkningsrapportering

Nyheter   •   2014-12-19 08:45 CET

Rapportering av biverkningar från sjukvården är en viktig del av säkerhetsövervakningen av läkemedel. Den kan förenklas genom att möjliggöra direktrapportering från hälso- och sjukvårdens egna informationssystem. Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på en teknisk lösning där information kan hämtas direkt från patientens journal. Nästa steg bör vara ett pilotprojekt där Läkemedelsverket tillsammans med ett landsting vidareutvecklar och testar den fungerande tekniska lösningen.

Rapportering av läkemedelsbiverkningar från sjukvården är en viktig del i säkerhetsövervakningen av läkemedel. Under 2013 inkom drygt 5000 biverkningsrapporter från hälso- och sjukvården.

I dag sker rapporteringen genom Läkemedelsverkets webbplats eller via pappersformulär. Med en lösning för rapportering kopplad till sjukvårdens egna informationssystem bedömer Läkemedelsverket att rapporteringen kommer att öka i både kvalitet och antal samt ge möjlighet till en snabbare rapportering.

– Biverkningsrapporter är centrala för det kontinuerliga arbetet med läkemedelssäkerheten och det är viktigt att anpassa rapporteringen till de praktiska förutsättningarna i sjukvården, säger Kerstin Jansson, enhetschef på Enheten för läkemedelssäkerhet. Med vårt förslag förenklas rapporteringen och dessutom kan kvaliteten öka om information kan hämtas direkt ur journalsystem.

Efter en tidigare inlämnad förstudie till Socialdepartementet fick Läkemedelsverket i april 2013 ett regeringsuppdrag att utveckla och tillgängliggöra ett system som möjliggör elektronisk biverkningsrapportering för hela hälso- och sjukvården. Uppdraget har genomförts i samråd med SKL och flera andra aktörer.

I slutrapporten beskrivs hela flödet från sjukvårdens informationssystem till Läkemedelsverkets biverkningssystem. Lösningsförslaget kallas SEBRA - Sjukvårdens Elektroniska Biverkningsrapportering. Läkemedelsverket föreslår att den befintliga infrastrukturen för nationell eHälsa ska användas för rapporteringen. Nästa steg i projekt föreslås bli ett pilotprojekt där systemet tas i bruk och testas av en eller flera sjukvårdsaktörer.

Systemet med biverkningsrapporter från sjukvården har funnits sedan 1960-talet. 2008 infördes möjlighet för också patienter/konsumenter att själva rapportera biverkningar och den rapporteringen kan numera också göras elektroniskt.

Att möjliggöra rapportering direkt från sjukvårdens informationssystem är ytterligare ett steg framåt i arbetet för säkrare läkemedel och läkemedelsanvändning, där biverkningsrapportering är av vikt för att upptäcka tidigare okända säkerhetsproblem med godkända läkemedel.

                                                                       

Relaterad information

SEBRA slutrapport

SEBRA-losningsförslag (ZIP)

NLS 1.1 Möjliggör elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar

Rapportera biverkningar

Läkemedelssäkerhet 2013                                  

Kontakta oss
Topi Laajoki
Klinikutredare
Enheten för läkemedelssäkerhet
018-16 77 98

Rapportering av biverkningar från sjukvården är en viktig del av säkerhetsövervakningen av läkemedel. Den kan förenklas genom att möjliggöra direktrapportering från hälso- och sjukvårdens egna informationssystem. Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på en teknisk lösning där information kan hämtas direkt från patientens journal.

Läs vidare »

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

SMSa gärna om jag är svår att nå (0733-46 83 87).

Om Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Till denna uppgift hör även att tillhandahålla information till allmänheten via Läkemedelsupplysningen. Vi är dessutom tillsynsmyndighet för kosmetika och hygienprodukter samt för tillverkare och produkter inom medicinteknik.

Till Läkemedelsverkets uppgifter hör också tillståndgivning och tillsyn över legal hantering av narkotika och alkohol samt tillståndsgivning och tillsyn av apoteksverksamhet. Inom vår organisation finns också Giftinformationscentralen.

Vi är cirka 750 anställda, varav de flesta är farmacevter och läkare. Läkemedelsverket lyder under Socialdepartementet och verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad.

Adress

 • Läkemedelsverket - Medical Products Agency
 • Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
 • Box 26, 751 03 Uppsala
 • SWEDEN
 • Vår hemsida